Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Centralizace správy bezpečnostních politik v Javě
Kalina, Jan ; Rogalewicz, Adam (oponent) ; Letko, Zdeněk (vedoucí práce)
WildFly je platformou pro distribuované prostředí splňující specifikaci Java Enterprise Edition. Tato práce se zabývá možnostmi centrální správy bezpečnostních politik v tomto prostředí. Bezpečnostní politika je sada oprávnění, na které virtuální stroje Javy (JVM) omezují možnosti spuštěných aplikací. Právě možnosti používání bezpečnostních politik byly ve WildFly dosud silně omezeny. Výsledkem práce jsou rozšiřující moduly WildFly, doplňující programové rozhraní WildFly a webovou administrační konzolu WildFly o možnost centrálního nasazování bezpečnostních politik na jednotlivé servery domény WildFly bez potřeby jejich restartu. Součástí výsledku je také záplata samotného jádra WildFly, řešící problém výměny bezpečnostní politiky za běhu JVM.
Hodnocení zabezpečení obchodních informací
Veselý, Martin ; Nohel, Oto (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce „Hodnocení zabezpečení obchodních informací“ je zaměřena na vytvoření metrik pro vyhodnocování zabezpečení informačního systému firmy Tech4sec, spol.s.r.o.. Aplikací metrik jsou v práci stanovena přesná rizika informačního systému firmy a jejich ekonomický dopad. Součástí práce je též vytvoření dílčí části nové IS/IT strategie firmy, jejímž obsahem je odstranění nalezených rizik.
Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod
Mráčková, Kateřina ; RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, PhD., DBA (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která jsou zhodnocena. Práce se opírá o teoretická východiska uvedena v první části a vychází z norem řady ISO/IEC 27000.
Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku.
Kuliš, Ota ; Princová, Irena (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je práce soustředěna na bezpečnostní politiku firmy.
Nástroj pro tvorbu definic OVAL v projektu OpenSCAP
Černý, Jan ; Rogalewicz, Adam (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá standardem SCAP používaným v oblasti počítačové bezpečnosti a popisuje jeho svobodnou implementaci OpenSCAP. V textu je analyzován jazyk OVAL sloužící pro popis zraniteností a bezpečné konfigurace systémů. Důraz je kladen na typické problémy tohoto jazyka. Na základě získaných poznatků je navrženo rozšíření projektu OpenSCAP o možnost reportování a diagnostiky průběhu interpretace jazyka OVAL. Práce následně popisuje implementaci, integraci a testování tohoto rozšíření.
Metodika zavedení síťové bezpečnosti v softwarové společnosti
Tomaga, Jakub ; Sopuch, Zbyněk (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou síťové bezpečnosti a možnostmi jejího zavedení v prostředí existující softwarové společnosti. Popisuje nasazení managementu bezpečnosti informací s úzkou specializací právě na počítačové sítě. Pro analyzovanou společnost je navrhnutá síťová bezpečnostní politika a možné úpravy v síťové infrastruktuře za účelem zvýšení bezpečnosti. Ke všem částem je vytvořené také finanční zhodnocení.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ryšánek, Vladimír ; Hampl, Ondřej (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému za účelem odhalení jeho nedostatků a návrhu jejich odstranění. Aplikací zvolených metod zjišťuje nedostatky bezpečnostní politiky systému, na kterou se práce nadále zaměřuje. Specifikuje, jak ohodnotit aktiva a řídit rizika v podniku a také obsahuje vlastní řešení bezpečnostní politiky s využitím programu Safetica, který přispívá ke snížení pravděpodobnosti vzniku bezpečnostních incidentů v podniku.
Informační strategie firmy
Kutnar, Petr ; Zahradníček, Pavel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují použité pojmy. V následující kapitole jsou provedeny analýzy, které si kladou za cíl co nejpřesněji popsat současnou situaci organizace. Třetí část práce obsahuje návrh informační strategie hned z několika pohledů, součástí této kapitoly je také podrobná časová analýza projektu metodou PERT. V závěru jsou pak zhodnoceny náklady a přínosy nové informační strategie fakultní nemocnice.
GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací
Konečný, Martin ; Tomáš,, Krejčí (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a kybernetické bezpečnosti. Analytická část popisuje současný stav ve zkoumané společnosti. Výstupem práce je návrh registru rizik a návrh zavedení bezpečnostních opatření. Návrh cílí na opatření vedoucí k zvýšení bezpečnosti informací ve společnosti
Návrh monitorování sítě společnosti
Hopp, Jiří ; Aleš,, ŠPIDLA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu monitorování kybernetických bezpečnostních událostí v instituci a analýzou bezpečnostních politik instituce. Na základě analýzy pak návrhy změn nastavení monitorovacích systémů, úprav bezpečnostních politik a návrhy dalších opatření, vedoucích ke zvýšení stavu bezpečnosti informací a bezpečnosti provozu informačních systémů v instituci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.