Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tělo a čas
Olšáková, Marie ; Kupčíková,, Alena (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
V této práci vytvářím konceptuální sochařské dílo. Snažím se zachytit následující motivy: osobní způsob vnímání času každým člověkem a tlak společnosti na ženu. Mojí osobní motivací pro tvorbu bylo rozhořčení nad tím, jak společnost vyvíjí tlak na ženy v jejich reprodukčním věku. Hlavní částí sochy jsou hodiny, které jsou vloženy do sádrového odlitku v ženském klíně. Zároveň je v ženském klíně vyobrazena fajfka modrou barvou IKB. Socha je minimalistickým zobrazením ženy, která cítí tlak společnosti. Dvakrát za den nastane moment, kdy ručičky hodin překryjí fajfku, zmizí tím tlak, který na nás společnost vyvíjí. Těmito momenty je zobrazeno poselství, že žádný správný čas neexistuje. Zároveň jsem do pozadí vytvořila triptychové reliéfní desky, které znovu opakují materiál sádru a použití těl, které se do ní obtiskávala. Konkrétně je to zachycení tří generací žen z mojí rodiny, jsou to tři rozdílné přístupy a tři různá zachycení času.
Kompozitní medicínské textilie - příprava, charakterizace, aplikace
Bušinová, Zuzana ; Ing. Vítězslav Zilvar. (oponent) ; Krouská, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením doby tuhnutí sádrového obvazu Safix plus od firmy Hartmann - Rico a.s. Cílem práce je zlepšení procesu kontroly kvality tohoto výrobku a vyvinutí jednoduché robustní metody pro stanovení kontroly kvality sádrového obvazu Safix plus. Pro měření byly zvoleny dvě metody, Vicatův přístroj a reometr. Vicatův přístroj funguje na principu měření hloubky průniku penetračního tělesa do vzorku z konstatní výšky. Reometrem se měří reologické vlastnosti vzorku jako například viskozita. Pro obě tyto metody bylo nezbytné vypreparovat sádrový prášek z gázy. Měřením na reometru byla doba tuhnutí určena na 2,4 ± 0,1 minuty, Vicatovým přístrojem byla stanovena počáteční doba tuhnutí na 3,1 ± 0,2 minuty a konečná doba tuhnutí na 6,0 ± 0,4 min. Vzhledem k pořizovací ceně reometru a v kombinaci se zamýšleným účelem (tj. kontrola kvality výrobku v komerčním sektoru) se jako vhodnjěší varianta jeví využití Vicatova přístroje, nejenom kvůli řádově nižší pořizovací ceně, ale také kvůli jednoduchosti měření.
Sterilní místo
Bražina, Jan ; Lukáš,, Hofmann (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Bakaláská práce se zabývá zkoumáním hranice mezi člověkem, nadpřirozenem a objektem. Výsledná prostorová instalace a video sledují vztah lidnského těla a jwho "nelidských doplňků".
Lepení sádrových odlitků
Zítková, Petra ; Ďoubal, Jakub ; Tišlová, Renata ; Kokstejnová, Aneta
Cílem památkového postupu bylo vytvořit studii, která se nejprve zaměřila na hodnocení materiálů (tradičně užívaných i moderních) podle kritérií odpovídajících požadavkům pro současné restaurátorské postupy. Ze získaných informací a poznatků studie postup následně doporučuje použití vhodného adhezního materiálu a dále představuje několik možností řešení postupů při lepení v závislosti na poškození děl, které zastupují nejčastěji řešené situace v rámci restaurování sádrových odlitků. Metody a postupy demonstruje na vybraných památkových objektech ze sádry pocházejících ze sbírky sádrových odlitků Stanislava Suchardy, u nichž byly využity a ověřeny v rámci jejich restaurování.
Odkaz na původní záznam: Stáhnout plný textPDF
Výběr vhodné metody pro čištění děl ze sádry
Mrověc, Pavel ; Ďoubal, Jakub
Památkový postup shrnuje dosavadní znalosti v tomto oboru a předkládá současné možnosti čištění, jejich výhody a nevýhody. V praxi je většinou čištění výsledkem kombinace různých metod, a proto se tento památkový postup nesoustředí na jednu konkrétní metodu čištění, ale spíše na způsob výběru a ověřování vhodné metody pro konkrétní památkový objekt. Cílem je popsat optimální postup při charakterizaci znečištění a substrátu, stanovit kritéria pro volbu vhodné metody, respektive koncepce restaurování, a postupy pro následné ověřování uvažovaných metod čištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem
Lišovský, Martin ; Wagner,, Štěpán (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi vápenného hydrátu a metakaolinu a je modifikován stavební rychletuhnoucí sádrou. Práce sleduje technologické vlastnosti receptur historizujících malt, které se snaží přiblížit současné stavební praxi. Zároveň je sledován vliv modifikace sádrou na fázové složení pojivového systému a případnou tvorbu AFt fází
Hřiště
Haviarová, Kristína ; Sterec, Pavel (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
V mojej tvorbe je pre mňa doležitá rukodielnosť, konceptuálny prístup k sochárstvu, vnímanie priestoru, estetická a intuitívna práca s materiálom. Pokúšam sa o vyjadrenie stavu, ktorý nie vždy dokáže popísať slovami. Všetky poznatky a skúsenosti, ktoré som získala počas štúdia by som rada aplikovala na moju bakalársku prácu. Takmer počas celého štúdia som sa intenzívne venovala práci so sádrou, ako jednému zo základných sochárskych materiálov. Pri zveličení možme hovoriť o akejsi obsesi materiálom. Roznymi sposobmi sa zaoberám farebnými ale aj štrukturálnymi odchýlkami v jednotlivých druhoch. Pracujem s ňou nielen ako s hutnou hmotou, ale aj ako s krechkým materiálom, s hrubou šturktúrou ale aj jemnou plochou. Ide o akési prevtelenie do tohto materiálu a skrz subtílne objekty a priestorové inštalácie vyjadrujem vnútorný stav, reakcie na zmeny a postoj k okoliu. Moja záverečná práca bude súbor objektov so vzájomnou návaznosťou ale bez hierarchického usporiadania. Bude sa jednať o vytvorenie bezvýchodiskových situácii, variácií stavu jakéhosi mŕtveho bodu. Súčasťou jednoduchých objektov budú sádrové "figúry" ako hlavní aktéri už spomínanej situácie, s ktorou sa musia sami vysporiadať. Vkladám do nich očakávania, ktoré sa nikdy nevyplnia (jedná sa o statickú inštaláciu), vzniká určitý druh napatia. Sádra avšak nemusí zohrávať len rolu hlavného hrdinu, može byť čisto len súčasťou objektu na základe estetického alebo pocitového výberu. Nepokúšam sa o žiadnu interakciu. Divák je len pozorovatel, voajér, ktorý vstupuje do zamrznutého deja. Može nasať atmosféru a pomyslene sa prevteliť do situácie hlavných hrdinov diela.
Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí
Majerová, Jana ; Lang,, Karel (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej malty. Práca nadväzuje na doterajší výskum prebiehajúci na ÚTHD FAST VUT v Brne, z ktorého pochádza referenčná receptúra historizujúcej malty. Tá je v experimente modifikovaná prídavkom sadry. V prvej etape experimentálnej časti sú posúdené základné technologické a orientačne aj aplikačné vlastnosti. Druhá etapa experimentu je zameraná na priebeh hydratácie spojiva v rôznych prostrediach a následné stanovenie fázového zloženia pomocou RTG – difrakčnej analýzy. Hlavným cieľom práce je stanovenie optimálneho množstva sadry a optimalizácia receptúry historizujúcej malty.
Mudéjarská architektura v Granadě
Vopálková, Martina ; Štěpánek, Pavel (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Bakalářská práce s názvem Mudéjarská architektura v Granadě si klade za cíl představit tento jedinečný výtvarný projev středověkého španělského umění a přiblížit ho i českému čtenáři. Důvodem k napsání této práce byl nejen můj zájem o dějiny španělského umění a o španělskou kulturu, ale i motivace, kterou jsem dostala ze strany vynikajících pedagogů, a nakonec i roční studijní pobyt v Granadě a možnost se sžít a dostat se do přímého kontaktu s uměním a kulturou tohoto jedinečného andaluského města. Při sestavování bakalářské práce jsem pracovala s odbornou literaturou, která až na malé výjimky byla psaná španělsky. Českých publikací na téma mudéjar je velmi málo a vyskytují se jen sporadicky. Pokusila jsem se moji bakalářskou práci sestavit tak, aby i nezasvěcenému čtenáři dala obecný přehled o tomto specifickém výtvarném projevu středověkého Španělska, ale zároveň aby přinesla i postřehy a myšlenky čtenáři zasvěcenému do oboru. Jednotlivé kapitoly jsem za sebou řadila tak, aby na sebe plynule navazovaly, postupně čtenáře s tématem seznamovaly, zasvětily ho do dané problematiky. Termín mudéjar aplikovaný na umění použil poprvé v roce 1859 José Amador de los Ríos ve svém projevu nazvaném El estilo mudéjar en arquitectura předneseném na Real Academia de Nobles Artes de San Fernando v Madridu. Cílem...
Studium objemových změn pojivových silikátových směsí
Nováček, Jaroslav ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Steuer,, Radek (oponent) ; Pavlík,, Zbyšek (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
V teoretické rovině je tato práce věnována metodám měření a principům objemových změn malt a betonů. Důraz je kladen na cementové samonivelační podlahové hmoty s počáteční kompenzací smrštění. V praktické části je práce věnována rozvoji prototypního měřícího systému určeného pro bezkontaktní snímání objemových změn hydratujících silikátových směsí. S využitím nové měřící metody je dále prakticky prověřován vliv okrajových podmínek na hydratační objemové změny vybraných silikátových pojiv, cementové malty a cementových samonivelačních stěrek založených na čtyřech odlišných pojivových koncepcích. Ve výpočtové části se tato práce zaměřuje na numerické modelování objemových změn zkoumaných směsí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: