Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odlévání kovů do forem ze sádrových směsí
Krejčí, Vít ; Nekuda, Pavel (oponent) ; Pernica, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se pojednává o sádrových formovacích směsích. V teoretické části je popsáno, z čeho se skládají sádrové formovací směsi, jaké složky ovlivňují jejich vlastnosti. Dále je popsán proces tuhnutí sádry a jak se vyrábějí sádrové formy. Praktická část práce se zaobírá využití komerčních sádrových směsí k výrobě dekorativních odlitků. Je popsán způsob výroby forem a jejich tepelné zpracování, odlévání, a post-processing. Na závěr jsou vyhodnoceny vady odlitků.
Hodnocení metod pro stanovení vlhkosti ve stavebních konstrukcích
Nogová, Tereza ; Šuhajda, Karel (oponent) ; Žák, Antonín (vedoucí práce)
Tato diplomová práce porovnává metody pro stanovení vzdušné a zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Jsou zde uvedeny popisy a vzorce jednotlivých metod pro měření vzdušné vlhkosti a metody pro výpočet kondenzace ve stavebních konstrukcích. Praktická část práce popisuje vývoj metody pro ověření kondenzace vlhkosti v konstrukcích. Součástí práce jsou použité materiály a metody pro vývoj vlhkostního senzoru. Pro měření kondenzace vlhkosti byly použity dvě metody – kapacitní a odporová. V závěru je uvedeno hodnocení vlhkostního senzoru a jsou porovnány výsledky z jednotlivých měření.
Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí
Majerová, Jana ; Lang,, Karel (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej malty. Práca nadväzuje na doterajší výskum prebiehajúci na ÚTHD FAST VUT v Brne, z ktorého pochádza referenčná receptúra historizujúcej malty. Tá je v experimente modifikovaná prídavkom sadry. V prvej etape experimentálnej časti sú posúdené základné technologické a orientačne aj aplikačné vlastnosti. Druhá etapa experimentu je zameraná na priebeh hydratácie spojiva v rôznych prostrediach a následné stanovenie fázového zloženia pomocou RTG – difrakčnej analýzy. Hlavným cieľom práce je stanovenie optimálneho množstva sadry a optimalizácia receptúry historizujúcej malty.
Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem
Lišovský, Martin ; Wagner,, Štěpán (oponent) ; Fridrichová, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi vápenného hydrátu a metakaolinu a je modifikován stavební rychletuhnoucí sádrou. Práce sleduje technologické vlastnosti receptur historizujících malt, které se snaží přiblížit současné stavební praxi. Zároveň je sledován vliv modifikace sádrou na fázové složení pojivového systému a případnou tvorbu AFt fází
Kompozitní medicínské textilie - příprava, charakterizace, aplikace
Bušinová, Zuzana ; Ing. Vítězslav Zilvar. (oponent) ; Krouská, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením doby tuhnutí sádrového obvazu Safix plus od firmy Hartmann - Rico a.s. Cílem práce je zlepšení procesu kontroly kvality tohoto výrobku a vyvinutí jednoduché robustní metody pro stanovení kontroly kvality sádrového obvazu Safix plus. Pro měření byly zvoleny dvě metody, Vicatův přístroj a reometr. Vicatův přístroj funguje na principu měření hloubky průniku penetračního tělesa do vzorku z konstatní výšky. Reometrem se měří reologické vlastnosti vzorku jako například viskozita. Pro obě tyto metody bylo nezbytné vypreparovat sádrový prášek z gázy. Měřením na reometru byla doba tuhnutí určena na 2,4 ± 0,1 minuty, Vicatovým přístrojem byla stanovena počáteční doba tuhnutí na 3,1 ± 0,2 minuty a konečná doba tuhnutí na 6,0 ± 0,4 min. Vzhledem k pořizovací ceně reometru a v kombinaci se zamýšleným účelem (tj. kontrola kvality výrobku v komerčním sektoru) se jako vhodnjěší varianta jeví využití Vicatova přístroje, nejenom kvůli řádově nižší pořizovací ceně, ale také kvůli jednoduchosti měření.
Sterilní místo
Bražina, Jan ; Lukáš,, Hofmann (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Bakaláská práce se zabývá zkoumáním hranice mezi člověkem, nadpřirozenem a objektem. Výsledná prostorová instalace a video sledují vztah lidnského těla a jwho "nelidských doplňků".
Hřiště
Haviarová, Kristína ; Sterec, Pavel (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
V mojej tvorbe je pre mňa doležitá rukodielnosť, konceptuálny prístup k sochárstvu, vnímanie priestoru, estetická a intuitívna práca s materiálom. Pokúšam sa o vyjadrenie stavu, ktorý nie vždy dokáže popísať slovami. Všetky poznatky a skúsenosti, ktoré som získala počas štúdia by som rada aplikovala na moju bakalársku prácu. Takmer počas celého štúdia som sa intenzívne venovala práci so sádrou, ako jednému zo základných sochárskych materiálov. Pri zveličení možme hovoriť o akejsi obsesi materiálom. Roznymi sposobmi sa zaoberám farebnými ale aj štrukturálnymi odchýlkami v jednotlivých druhoch. Pracujem s ňou nielen ako s hutnou hmotou, ale aj ako s krechkým materiálom, s hrubou šturktúrou ale aj jemnou plochou. Ide o akési prevtelenie do tohto materiálu a skrz subtílne objekty a priestorové inštalácie vyjadrujem vnútorný stav, reakcie na zmeny a postoj k okoliu. Moja záverečná práca bude súbor objektov so vzájomnou návaznosťou ale bez hierarchického usporiadania. Bude sa jednať o vytvorenie bezvýchodiskových situácii, variácií stavu jakéhosi mŕtveho bodu. Súčasťou jednoduchých objektov budú sádrové "figúry" ako hlavní aktéri už spomínanej situácie, s ktorou sa musia sami vysporiadať. Vkladám do nich očakávania, ktoré sa nikdy nevyplnia (jedná sa o statickú inštaláciu), vzniká určitý druh napatia. Sádra avšak nemusí zohrávať len rolu hlavného hrdinu, može byť čisto len súčasťou objektu na základe estetického alebo pocitového výberu. Nepokúšam sa o žiadnu interakciu. Divák je len pozorovatel, voajér, ktorý vstupuje do zamrznutého deja. Može nasať atmosféru a pomyslene sa prevteliť do situácie hlavných hrdinov diela.
Studium objemových změn pojivových silikátových směsí
Nováček, Jaroslav ; Rovnaníková, Pavla (oponent) ; Steuer,, Radek (oponent) ; Pavlík,, Zbyšek (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
V teoretické rovině je tato práce věnována metodám měření a principům objemových změn malt a betonů. Důraz je kladen na cementové samonivelační podlahové hmoty s počáteční kompenzací smrštění. V praktické části je práce věnována rozvoji prototypního měřícího systému určeného pro bezkontaktní snímání objemových změn hydratujících silikátových směsí. S využitím nové měřící metody je dále prakticky prověřován vliv okrajových podmínek na hydratační objemové změny vybraných silikátových pojiv, cementové malty a cementových samonivelačních stěrek založených na čtyřech odlišných pojivových koncepcích. Ve výpočtové části se tato práce zaměřuje na numerické modelování objemových změn zkoumaných směsí.
Tělo a čas
Olšáková, Marie ; Kupčíková,, Alena (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
V této práci vytvářím konceptuální sochařské dílo. Snažím se zachytit následující motivy: osobní způsob vnímání času každým člověkem a tlak společnosti na ženu. Mojí osobní motivací pro tvorbu bylo rozhořčení nad tím, jak společnost vyvíjí tlak na ženy v jejich reprodukčním věku. Hlavní částí sochy jsou hodiny, které jsou vloženy do sádrového odlitku v ženském klíně. Zároveň je v ženském klíně vyobrazena fajfka modrou barvou IKB. Socha je minimalistickým zobrazením ženy, která cítí tlak společnosti. Dvakrát za den nastane moment, kdy ručičky hodin překryjí fajfku, zmizí tím tlak, který na nás společnost vyvíjí. Těmito momenty je zobrazeno poselství, že žádný správný čas neexistuje. Zároveň jsem do pozadí vytvořila triptychové reliéfní desky, které znovu opakují materiál sádru a použití těl, které se do ní obtiskávala. Konkrétně je to zachycení tří generací žen z mojí rodiny, jsou to tři rozdílné přístupy a tři různá zachycení času.
Kompozitní medicínské textilie - příprava, charakterizace, aplikace
Bušinová, Zuzana ; Ing. Vítězslav Zilvar. (oponent) ; Krouská, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá měřením doby tuhnutí sádrového obvazu Safix plus od firmy Hartmann - Rico a.s. Cílem práce je zlepšení procesu kontroly kvality tohoto výrobku a vyvinutí jednoduché robustní metody pro stanovení kontroly kvality sádrového obvazu Safix plus. Pro měření byly zvoleny dvě metody, Vicatův přístroj a reometr. Vicatův přístroj funguje na principu měření hloubky průniku penetračního tělesa do vzorku z konstatní výšky. Reometrem se měří reologické vlastnosti vzorku jako například viskozita. Pro obě tyto metody bylo nezbytné vypreparovat sádrový prášek z gázy. Měřením na reometru byla doba tuhnutí určena na 2,4 ± 0,1 minuty, Vicatovým přístrojem byla stanovena počáteční doba tuhnutí na 3,1 ± 0,2 minuty a konečná doba tuhnutí na 6,0 ± 0,4 min. Vzhledem k pořizovací ceně reometru a v kombinaci se zamýšleným účelem (tj. kontrola kvality výrobku v komerčním sektoru) se jako vhodnjěší varianta jeví využití Vicatova přístroje, nejenom kvůli řádově nižší pořizovací ceně, ale také kvůli jednoduchosti měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.