Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí
Zdražilová, Jana ; Pech, Zbyněk (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Idea řešení Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, vyrůstá na povrch, kde krystalizuje a pozvolna se zvyšuje i rozšiřuje směrem od Šilingrova náměstí ke katedrále sv. Petra a Pavla. Dalším prvkem je voda, která prýští ze zvětralé diabasové skály na povrch, a to díky puklinovým pramenům, které se tu vyskytují. Tak vzniká jezero pod Petrovem. V budově se promítá motiv vody i v interiérech. Pro stavbu jsou charakteristické výhledy, které umožňuje jedinečná poloha pozemku. Byla navržena tak, aby jich bylo co nejvíce využito. Z terasy, kavárny a také víceúčelového sálu jsou výhledy na katedrálu i Zelný trh a kašnu Parnas. Umístění funkcí 1) Zájmové aktivity= více lidí= více života. Na tomto místě stávala už od poloviny 14. století jedna z nejstarších škol v Brně. Proto tuto funkci, i když v poněkud pozměněné podobě, chci na místě zachovat. Navrhuji jednu třídu a víceúčelový sál, který může sloužit například pro výuku tance nebo v denní době, kdy nebude využíván, může být pronajímaný pro komerční účely. 2) Vchod do podzemí do středověkého sklepa vytesaného ve skále, který se pod pozemkem nachází. Ve sklepě jsou dvě činné studny, které v dnešní době neustále prostor zaplavují. Voda bude čerpána na terasu, kde vytvoří jezírko. Celý prostor bude sloužit jako malá galerie. 3) Kavárna, cukrárna se nachází na velice atraktivním místě s atraktivními výhledy. Přilehlá terasa bude sloužit jako letní zahrádka, ale veřejností může být využívaná po celý rok.
Studium chování vybraných hornin při působení vysokých teplot
Holanec, Aleš ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje pozorování a diagnostice přeměn, které probíhají ve vzorcích hornin odlišného mineralogického složení během zahřátí na vysoké teploty. Teoretická část diplomové práce se zabývá sumarizací dostupných informací o vybraných typech hornin. Uvádí poznatky z experimentálního teplotního zatížení vzorku žuly. Jsou zde podrobně popsány principy a přístroje laboratorně experimentálních metod, které jsou použity pro hodnocení odolnosti hornin. V experimentální části je navržena metodika zkoušení, je popsán postup výroby zkušebních vzorků hornin a je vysvětlen způsob, jakým probíhalo tepelné zatížení kamenných desek. V tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky experimentů. Je provedeno srovnání jednotlivých zkoušek a vlastností vybraných vzorků a zhodnocení zjištěných výsledků.
Vyhodnocení lomových testů materiálů těles z vývrtů
Halfar, Petr ; Sobek, Jakub (oponent) ; Keršner, Zbyněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá použitím přístupu modelu efektivní trhliny na válcové zkušební těleso se šípovým vrubem, zatěžované tříbodovým ohybem. První část práce je teoretická a můžeme v ní najít popis použití lomové mechaniky na kvazikřehké materiály – beton a horniny. Dále je zde více rozvedena lineární elastická lomová mechanika a hledání funkce geometrie pro různé geometrie zatěžovacích testů. Poté se v teoretické části nachází popis modelu efektivní trhliny. Druhá část se zabývá popisem MKP programu, který byl využit pro výpočet lomových parametrů, které byly použity pro nalezení délky efektivní trhliny a také jak se daný program před jeho použitím testoval. V poslední části se nachází výpočet lomových houževnatostí pomocí užití modelu efektivní trhliny na vybraná horninová a betonová tělesa.
Rodinný dům
Mikuš, Martin ; Vávra, Petr (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá návrhom rodinného domu pre 2 dospelé osoby s 2 deťmi v oblasti Nové Domky pri Jihlave, na ktorý boli použité prírodné stavebné materiály. Miesto betónu či tehly boli využité materiály ako slama, kameň, drevo, hlina, konope či ovčia vlna. Ďalej práca rozoberá spôsoby vedenie vody a elektriky či možnosti vykurovania objektu. Riešené sú i možnosti využitia prírodných zdrojov energie alebo druhy ekologického spracovania odpadu. V závere práce sa nachádza i finančné porovnanie stavby z prírodných stavebných materiálov oproti stavbe z priemyselne vyrábaných stavebných materiálov.
Mezera v Brně
Choutka, Jiří ; Selnarová, Elisabeth (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem (tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím). Proluka se nachází na frekventovaném místě a je vystavena hluku z ulice Husova. V okolí se vyskytují významné historické a architektonicky cenné stavby. Funkční náplní stavby je bydlení. V návrhu se snažím vhodně reagovat na okolní situaci a té funkčně i provozně stavbu přizpůsobit. Snahou bylo splnit veškeré požadavky daného provozu a vložit novou hodnotu do stávající zástavby.
Portrét skály
Svatoš, Jan ; Mikolášek, Martin (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává vzpomínku na islandskou skálu skrze sérii abstraktních obrazů ukotvených v estetice procesuální malby. Obrazy autor maluje na základě syntézy osobního prožitku, metaforického pojetí geologických procesů a čerpání z digitální fotografické předlohy a sleduje vztah malíře a jeho obrazu ve smyslu budování obrazu jakožto entity se subjektivními potřebami. Práce zároveň zkoumá přesahy a možnosti abstraktní malby podněcovat imaginaci, která mění výsledný význam a obsah ve vztahu k jejímu tvůrci nebo k divákovi.
Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva
Brtníková, Tereza ; Stehlík, Dušan (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky byly provedeny na 3 typech kameniva, které byly teplotně zatěžovány na 110°C, 200°C a 300 °C. Výsledky byly následně porovnány.
Budiž cihla: Město Znojmo očima geologa
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol s výrobou a využitím cihel. Poskytuje úkoly pro geologický výzkum v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studium odolnosti kameniva vůči působení vysokých teplot
Holanec, Aleš ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá sledováním změn probíhajících v přírodním kameni a kamenivu při působení vysokých teplot. Teoretická část práce je věnována informacím o základních skupinách hornin, technologii zpracování přírodního kamene a především studiu chování přírodního kamene a kameniva při působení vysokých teplot. Zároveň jsou v této části uvedeny poznatky z výzkumných prací zaměřených na sledování chování hornin při působení vysokých teplot. V experimentální části práce je proveden výběr hornin s vyšší předpokládanou odolností vůči působení vysokých teplot včetně podrobných informací a popisu. Dále je v této části uvedeno porovnání zjištěných vlastností jednotlivých hornin. Následně jsou popsány nejdůležitější metody zkoušení, je popsán postup přípravy vzorků hornin a je proveden návrh experimentu pro hodnocení odolnosti hornin a kameniva vůči působení vysokých teplot.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.