National Repository of Grey Literature 446 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Statistical Analysis of an Organization´s Economic Risk Factors
Ambrožová, Andrea ; Sylva, Šujanová (referee) ; Karpíšek, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with the evaluation of high-risk economical factors of one particular organization and consequently with their evaluation based on statistical methods. The principal aim of the study was to determine the dominant economic indicators of the organization and assess their development over time based on statistical methods, using statistical tools. The tools utilized in the thesis were Statgraphics Centurion XV and MS Excel.
The relationship between kidney stone formation and the composition of food.
Zbořilová, Eliška ; Márová, Ivana (referee) ; Vránová, Dana (advisor)
This bachelor’s thesis deals with causes of formation and identification of urinary concrements. The theoretical part of this study includes basic definition of problems with urolithiasis, points to risk factors of formation of urinary concrements and deals with their classification in accordance to their chemical composition. Important part of this study has been devoted to dietary habits, because composition of ingested food and daily intake of liquids is very important for formation of concrement in urinary tract. Analysis of urinal concrement and following identification of its composition is absolutely unavoidable for definition of subsequent therapeutic method of treatment of urolithiasis. In the experimental part, infrared spectroscopy has been used for analysis of urinal concrements. The calibration lines of the most frequent two-component mixtures of urinary concrements have been scaled by this method
Proposal to change the categorisation of work at the selected workplace
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Maradová, Karla (advisor)
The diploma thesis deals with work categorization falling into the issue of occupational health protection. The theoretical part is devoted to current legislative reguirements of the EU, the Czech Republic and relevant standards. It also provides a general overview of the system of public health authorities together with a more detailed description of the work categorization topic and related concepts and requirements. This thesis has been made in cooperation with Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. The practical part deals with the suggested change of categorization of the optimized assembly line work positions for car rear lighting (B479 OUTER RL). The main aim of this work is to check the correctness of the classification of individual work positions. The intention of updating the categorization is also to reduce the negative impact of critical risk factors of working conditions, which brings benefits for both employees and employers. The specific course of the classification of individual risk factors with a focus on the noise as a critical risk factor is demonstrated on the riskiest work position of the assembly line. In the end, the achieved results of updated classification of all positions are evaluated. The follow-up changes and the resulting benefits of updating the categorization, including other practical recommendations, are also summarized.
Analysis of Influence of Blood Flow and Arterial Geometry on Pathological Processes in Arteries
Jagoš, Jiří ; Rudolf, Pavel (referee) ; Jonášová,, Alena (referee) ; Burša, Jiří (advisor)
Se zvyšující se průměrnou délkou života a nezdravým životním stylem se velmi úzce pojí zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob. Většina z těchto nemocí je asymptomatických. Je zde tedy velká snaha rozpoznat tato onemocnění časně, dokud je možné je léčit konzervativně pomocí změny životního stylu či různých léků. Pokud se nemoc objeví až v pozdním stádiu, je nutná často velmi riziková operace. Stále se velmi často stává, že u pacienta v rizikové skupině se kardiovaskulární choroba nerozvine, a naopak u toho, který v rizikové skupině dle stávajících kritérií není, ano. Výpočtové modelování kardiovaskulárního systému je jedním z mnoha způsobů, které mohou pomoci se sofistikovanější indikací osob, u kterých je zvýšené riziko vývoje těchto chorob. V práci byly nejprve úspěšně validovány výsledky numerického modelu pulzujícího proudění v tuhé a elastické trubici skrze rychlostní profily. Podmínky experimentu byly záměrně voleny tak, aby byly blízké podmínkám v lidské aortě. Další část práce je věnována výběru a implementaci okrajových podmínek pro numerické modely pulzujícího proudění v lidských tepnách. První přístup pomocí určení rychlosti šíření pulzní vlny v tepně a následné časové korekci mezi vstupní a výstupní okrajovou podmínkou je poměrně jednoduchý, nicméně přímo předepisuje tvaru tlakové nebo průtokové vlny pro každý vstup a výstup z modelu a jeho prediktivní vlastnosti jsou tímto výrazně omezené. Jeho další nevýhodou je aplikovatelnost pouze pro simulace proudění, které uvažují poddajnost stěny. V případě simulace proudění s tuhou stěnou časovou korekci vstupní a výstupní okrajové podmínky nelze provést. Zde v práci byl tento přístup využitý v simulacích, které uvažují vzájemnou interakci stěny tepny s kapalinou, při prověřování potenciálního rizikového faktoru úhlu ilických tepen na rozvoj aneurysmatu abdominální aorty (AAA). Ukázalo se, že pro velký (ale stále fyziologický) rozsah úhlu ilických tepen nedochází ke zvýšení tlaku v aortě. Dále byl prověřen vliv poměru průřezů ilických tepen vůči průřezu aorty, u kterého se prokázal výrazný vliv na zvýšení tlaku v aortě. Výsledky jsou v souladu s klinickým pozorováním, které ukazují, že lidé po amputaci dolní končetiny, nebo lidé se stenózou v ilické tepně mají významně zvýšené riziko vzniku AAA. V závěrečné části byl zkoumán vliv tvaru průtokové vlny v lidské karotidě na vznik aterosklerózy. Bylo zrekonstruováno pět geometricky odlišných karotických bifurkací ze „zdravých“ starších pacientů. Reprezentativní vstupní okrajové podmínky průtoků pro staršího i mladého jedince byly převzaty z literatury. Výstupní okrajové podmínky pro interní a externí karotidu byly reprezentovány tří parametrickým Windkessel modelem. Parametry Windkessel modelu byly iteračním postupem odladěny tak, aby průběh průtokové vlny v interně byl v souladu s průběhem v literatuře. Tyto okrajové podmínky vystihují chování periferie velmi věrohodně. Navíc vykazují výrazně vyšší numerickou stabilitu a predikční vlastnosti než prvně zmíněný přístup. Analýzou výsledků bylo zjištěno že proudění v karotidě u zdravé starší osoby vykazuje výrazné snížení časově průměrovaného smykového napětí na stěně tepny vůči osobě mladé, což indikuje zvýšené riziko vzniku aterosklerózy. Výsledky jsou v souladu s klinickým pozorováním a rozšiřují dosavadní znalosti o mnohem hlubší analýzu. Je zde také diskutován případný přínos antihypertenziv a pravidelného cvičení.
Knowledge of nurses about the prevention of sudden infant death syndrome
Šindlerová, Petra ; Tomová, Šárka (advisor) ; Nikodemová, Hana (referee)
Sudden infant death syndrome is a timeless topic that, although it has been studied in sufficient depth, still represents an unexplained and unanswered problem in medicine. The aim of the work is to bring a comprehensive summary of the issue of sudden infant death syndrome and its prevention and to examine the knowledge of nurses regarding knowledge of this issue and cardiopulmonary resuscitation in infants. Another goal was to compare the level of knowledge found among nurses in selected departments. The bachelor thesis has two parts. The theoretical part is focused on basic information about sudden infant death syndrome, current recommendations regarding prevention and cardiopulmonary resuscitation. The practical part includes quantitative research of its own construction in the form of questionnaire survey focused on nurses' knowledge of sudden infant death syndrome, its prevention, and knowledge of first aid in the event of the need to start cardiopulmonary resuscitation. The research survey was carried out in neonatology departments and the results of the questionnaire survey are shown in graphic overviews, the obtained data are statistically processed, and the analysis of the survey results is presented in the discussion. In the research investigation, it was shown that the level of...
Digitálna dermatitída a jej dopad na produkčné a ekonomické ukazatele
Bončová, Barbora
Hoof health problems are a concern in all dairy farms worldwide, impacting the well-being of cows and productivity, which directly affects the farm’s economy. One of the most widespread diseases is digital dermatitis (DD). The subject of this work was to evaluate the incidence of digital dermatitis based on parity and lactation phase on dairy farm with approximately 700 Holstein cows. An experiment was conducted to determine the correlation between disease presence and milk yield. ANOVA with repeated measures was used as statistical analysis, with the dependant variable being average daily milk yield. Dairy cows were divided into four groups based on parity and lactation phase. Furthermore, the course of lactation was examined during the period of nine weeks with hooves treated in fifth week. The cost of digital dermatitis was calculated per sick cow and for the entire farm using multiple models for comparison. Results showed that primiparous cows had the highest incidence of the disease, and numbers decreased with increasing parity. The incidence of digital dermatitis was approximately 12% in the observed group. A statistical dependence was confirmed in only one group, specifically in dairy cows during the second and third lactation in the second phase. After treatment, a few weeks of reduced milk production were noted, while cows with DD had higher milk yield during the study period. This suggests that high-productive cows have a higher predisposition to DD. The calculated costs per cow ranged from 1,488.66 to 2,234.51 CZK across different models, with total costs for the company ranging from 113,784.67 to 193,545.32 CZK per year.
Specifics of Ballet Environment as Potentially Risk Factors for the Development of Eating Disorders: Qualitative Analysis
Šimčáková, Markéta ; Vanek, Marián (advisor) ; Taušová, Jitka (referee)
Ballet is a risk environment for the development of eating disorders. At the same time there are specific risk factors that occur only in this environment. For these factors, a statistically significant relationship with risky eating behaviour has been proven. For the vast majority of ballet dancers, these factors induce dissatisfaction with the body. The aim of this study was to expand knowledge about these factors, with an emphasis on how they may affect ballet dancers and how ballet dancers may perceive, experience and respond to these factors. Data was collected through semi-structured interviews and two questionnaires and processed by thematic analysis method. The result is a description and interpretation of the 14 factors through the experience of ballet dancers, a hierarchical categorization of specific risk factors according to how they affect ballet dancers and a thematic map integrating the emerging topics at a higher level of abstraction. Based on the data analysis, the parent "superfactor" Ballet Ideal was identified, giving meaning to all other factors. Ballet dancers who do not fulfill the Ballet Ideal may be more vulnerable and prone to developing eating disorders. The impact of the risk factor on ballet dancers who do fulfill this ideal may be greatly diminished or eliminated....
Drop-out of patients with substance addiction from hospital treatment
Korbová, Markéta ; Kalina, Kamil (advisor) ; Libra, Jiří (referee)
Background: The drop-out phenomenon is a common occurrence in addiction treatment, despite playing one of the most crucial roles in achieving desired treatment outcomes for addiction. The issue of drop-out is associated with both the healthcare facility and the patient, making it necessary to examine risk factors and learn how to respond to them. Aims: The aim of this study is to map and describe the factors that led patients in medium-term residential treatment to prematurely terminate treatment at their own request. The specific objectives are to assess the treatment program's design from the perspective of both patients and members of the therapeutic team, focus on patient needs, describe common characteristics of these patients, and identify potential interventions suitable for the treatment adaptation phase. Methods: Data were collected using a qualitative method of semi-structured interviews. Interviews were conducted with respondents who met the selection criteria, including patients and members of the therapeutic team. The research sample consisted of a total of 11 respondents. Results: Premature termination of treatment is caused by a combination of various factors, including personal, family, organizational, and socio-economic factors. Improvements in individualized patient care,...
Awareness of women with endometriosis about influence of nutrition factors on this disease
Vavroušková, Edita ; Starnovská, Tamara (advisor) ; Fiala, Luděk (referee)
Endometriosis is chronical, inflammatory and very painful disease which contains with estrogen. This disease affect about 10 % of female population in childbearing age. Etiology and pathogenesis of this illness is largely unkown. 20-40 % of women who suffer from endometriosis have concurrent problems with sterility and 50 % of women suffer from various forms of sexual dysfunction, the most common of which is pain. It is assumed that, that symptoms of endometriosis might be affected by diet interventions. Objectives of this thesis: 1. Determine awerness of women in fertile age with endometriosis about influence of nutritional factors on this disease. 2. Determine, if women with endometriosis were instructed by their doctor (gynecologist) about influence of nutritional factors on this disease. 3. Determine, if women with endometriosis changed their eating habits. Part of the research were 212 women with diagnosed endometriosis, which were addresed with using of questionnaire in Nemocnice České Budějovice and electronical questionnaires. Women with diagnosed endometriosis, which were part of the observed sample were not even half informed about influence of nutritional factors on this illness. There has not been proven significant statistical dependence between awerness about influence of nutritional...

National Repository of Grey Literature : 446 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.