Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Struktura sukcesních porostů a růstové vlastnosti břízy bělokoré (Betula pendula Roth) na exponovaném stanovišti
Bardoň, Karel
Tato bakalářská práce popisuje strukturu přirozeně vzniklých porostů s převahou břízy bělokoré (Betula Pendula Roth) na dvou exponovaných stanovištích. Plocha označená jako „Hlubočec“ reprezentuje situaci Nízkého Jeseníku, plocha označená jako „Krásná“ situaci Moravskoslezských Beskyd. Obě plochy byly inventarizovány a popsány jak z hlediska růstového potenciálu břízy, tak i z hlediska současného výskytu ostatních dřevin, v případně „Hlubočec“ i jedinců tzv. cílových. Pěstební potenciál byl, jak se dalo předpokládat na trofnější ploše Hlubočce. Zde se nachází jak cíloví jedinci odrostlého buku lesního a dubu letního, je zde výskyt poměrně hojné následné obnovy smrku ztepilého, břízy bělokoré, pomístně i jeřábu ptačího a buku lesního. Plocha „Krásná“ reprezentuje plochu v minulosti pěstebně zanedbávanou, postiženou erozí a degradačními vlivy, kde bříza plní hlavně funkci ochrany půdy a obnovy stanoviště.
Intrauterinní růstová retardace selat
Kršová, Eliška
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku intrauterinní růstové retardace selat. První část se zabývá hybridizací prasnic, vznikem superplodných linií prasnic a jak může šlechtění ovlivnit počet selat ve vrhu. Druhá část se zaměřuje na problematiku vysoce plodných prasnic zejména v kontextu výživy, ustájení, porodu, laktačního období, odstavu a přípravy na další březost. Třetí část se věnuje intrauterinní růstové retardaci selat. V této části je popsáno, co tento stav znamená a co může tento stav ovlivnit. Čtvrtá část se zabývá problémy u selat s intrauterinní růstovou retardací. Jsou zde popsány metody v aplikaci umělého mléka, použití náhradních prasnic anebo dělené kojení.
Využití druhu Terminalia brownii pro zalesňování v jižní Etiopii
Raab, Jakub
Tato práce je zaměřena především na zjištění růstových schopností druhu Terminalia brownii při výsadbách v podmínkách mechanických protierozních opatření v oblasti jižní Etiopie. Cílem práce je tedy zjištění růstové schopnosti a jejích vlastností ve dvou standardních druzích protierozních opatření a jejich porovnání s růstovými vlastnostmi přirozeného zmlazení vyskytujícího se na zkoumané ploše. Za účelem zpracování této problematiky byl uspořádán výjezd do etiopského Arba Minch, poblíž kterého byly realizovány výsadby zkoumaného druhu. Zájmové území pak bylo rozčleněno zkusnými plochami, na kterých bylo spočteno množství vysazených sazenic, počty rostoucích jedinců a počty přirozeně zmlazených kusů. U každého rostoucího jedince byla změřena jeho výška a průměr kmene v 15 cm výšce. Výsledky hodnotí mortalitu druhu v jednotlivých protierozních opatřeních a jeho růstové vlastnosti. Práce tak ukazuje schopnost růstu a závislost výšky na průměru kmene vztažené na rozdílné formy protierozních opatření.
Vyhodnocení růstové intenzity jalovic na jejich reprodukční a užitkové vlastnosti
Voldánová, Eliška
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit působení růstových faktorů jalovic plemene holštýn na jejich následnou reprodukci a mléčnou užitkovost. Jalovice byly odchovávány ve stejných podmínkách i následná reprodukce a produkce probíhala ve stejné stáji. U jalovic po otcích linie NXB a u jalovic po otcích linie NEO nebyly prokázány průkazné (p > 0,05) rozdíly v hmotnosti jalovic vážených ve věku 225, 335, 445 a 580 dní. Obdobně nebyl prokázán (p > 0,05) vliv pořadí laktace matky na růstovou schopnost jalovic. Z reprodukčních ukazatelů jalovic byl sledován věk při zapuštění, věk při otelení a inseminační index. Nejčastěji byly jalovice zapuštěny ve věku 13 měsíců. Nejvyšší četnost porodů byla ve věku 22 až 23 měsíců. Signifikantně (p < 0,05) nejlepší inseminační index byl zjištěn u jalovic po matkách na 4. a vyšší laktaci (1,17). Nejlepší inseminační index byl prokázán u jalovic, které dosahovaly hmotnosti mezi 400 a 440 kg při zapuštění. Mléčná užitkovost byla vyšší u jalovic po otcích linie NXB (10556 kg) (p < 0,05). Z hlediska rozdělení do skupin podle laktace matky byla nejlepší užitkovost u jalovic po matkách na 2. laktaci. Obsah tuku v mléce byl u všech skupin podobný (kolem 4 %), u obsahu bílkovin byla také hodnota u všech skupin obdobná (3,36 %). Nejlepší produkce dosahovaly jalovice otelené ve věku 23–24 měsíců. U této skupiny byl také prokázán největší obsah tuku a bílkovin v mléce. Nejpříznivější mléčná užitkovost byla prokázána u jalovic, které v době zapuštění vážily mezi 400 a 440 kg. U této skupiny byl také nejvyšší obsah tuku, ale naopak nejnižší obsah bílkovin.
Evaluation of International Financial Integration on Growth in CEE Countries
Yang, Yang ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Čech, František (oponent)
Práce zkoumá dopad mezinárodní finanční integrace na hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy pomocí modelu s obousměrnými fixními efekty s makroekonomickými daty pro 16 zemí střední a východní Evropy v letech 2007 až 2021. Práce vyvozuje několik závěrů. Za prvé, poměr čistého přílivu a odlivu přímých zahraničních investic k HDP nemá významný vliv na hospodářský růst. Stejně tak nejsou významné stavové údaje o PZI pro regresi celého vzorku, zatímco regrese vzorku rozděleného na rozvinuté a rozvojové ekonomiky ukazuje pozitivní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvinutých ekonomik a negativní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvojových ekonomik. Za druhé, jak pro celkový vzorek, tak pro rozvinuté a rozvojové ekonomiky není žádná z proměnných aktiv portfoliových investic statisticky významná, s výjimkou aktiv portfoliových investic v rozvojových ekonomikách. Zatřetí, dluh portfoliových i ostatních investic negativně ovlivňuje hospodářský růst v rozvojových ekonomikách i v celkovém vzorku, zatímco v případě rozvinutých ekonomik není výsledek významný.
Analýza efektivnosti a rizikovosti investičních variant ve vybraném podniku
KARAS, Stanislav
Cílem práce je vyhodnotit současnou situaci advokátní kanceláře a vybrat nejvhodnější přístup k realizaci akvizic z pohledu jednotlivých variant. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části uvádíme důležité odborné informace z investičního prostředí, kdy se konkrétně věnujeme přístupům k investování, procesu investování, možnostem financování, teorii vyhodnocování investic a dalším aspektům. Ve druhé části, tedy v praktické, se již zaměřujeme na samotné představení vybrané advokátní kanceláře, propočet jejího finančního zdraví, představení jednotlivých akvizičních variant, propočty jednotlivých finančních ukazatelů a také se zabýváme podložením těchto výsledků skrze odborné trendy v rámci právní oblasti. Všechny propočty vychází z postupných propočtů statistiky čerpající z dat vybrané advokátní kanceláře a následného dodržování oborových trendů. V závěru diplomové práce jsou představena doporučení pro realizaci konkrétní investiční příležitosti, dále okomentovány výsledky a názory autora.
Virtualized Environment for Analysis of Malware Traffic
Martykán, Tomáš ; Kolář, Dušan (oponent) ; Uhříček, Daniel (vedoucí práce)
Malware is a major threat to the security of the Internet. This bachelor's thesis presents a virtual environment for the analysis of malware network traffic. Its approach uses the Rust programming language to develop a software firewall capable of intelligently filters network traffic, allowing malware to run without risk in sandboxes. The evaluation of the solution demonstrates its effectiveness in different scenarios to filter and analyze various types of malware while minimizing the risk associated with running malware samples.
V procesu
Volková, Markéta ; Velická, Erika (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Má bakalářská práce je objekt, reagující na prostor, jenž ho obklopuje. Poukazuje přitom na rozpor mezi organickou a strohou formou. Ve své práci zhmotňuji abstraktní prožitky pomocí metonymicky vyselektovaných stavebních prvků, související s místy, ve kterých tyto zkušenosti zažívám. Jako extrakce prvků objevujících se v architektuře Jižního Středomoří, se v práci objevuje forma ornamentu, jež je chápaná přeneseným přirovnání k prožitkům z cest na dovolené. Dalším prvkem, představující přenesený prožitek z návratu “do reality” jsou luxfery. Jejich charakter je spjatý s architekturou Střední Evropy. Zkoumám vztah jednotlivých typů staveb, který následně volně rozvíjím. Mé vnímání reality umocňuje poznávání nového s již poznaným. Nechávám objekty reprezentovat a zachycovat tyto dva protichůdné vjemy s důsledky a důrazem na jejich rozdílnost. Přicházím tak ve své práci ke shledání podobnosti mezi geometrickou strohostí, která značí perfekcionismus, a intuitivním rozvíjením ornamentu, které vkládá do objektu téma organičnosti. Důležitým aspektem bakalářské práce je procesualita. Chápu svou práci jako hranici mezi konceptuálním a intuitivním postupem.
Indukce a potenciální využití monosexních populací candáta candáta obecného (Sander lucioperca) v intenzivním chovu
ŠVEJDA, Pavel
Cílem této práce bylo indukovat monosexní populace candáta obecného metodou přímé maskulinizace a přímé feminizace za účelem změny pohlaví a vyhodnocení produkčních parametrů a tělesných indexů ošetřených skupin candátů. K přímé maskulinizaci byl použit 17 -methyltestosteron v dávce 30 nebo 50 mg.kg-1 po dobu 30 nebo 60 dní. K přímé feminizaci byl použit 17 -estradiol v dávce 30 mg.kg-1 krmiva po dobu 30 dní. K experimentu byli použiti jedinci candáta obecného o TL = 51,52 +- 4,19 mm a W = 1,23 +- 0,26 g, FC = 0,9 +- 0,3. V experimentu se pomocí přímé feminizace podařilo dosáhnout poměru pohlaví 98,3:1,7 % ve prospěch samic. Jedná se tak o první záznam téměř celosamičí populace, indukované pomocí 17 -estradiolu. Nejvyšší úrovně maskulinizace testovaných jedinců byla dosažena u skupiny vystavené 17 -methyltestosteronu v dávce 30 mg.kg-1 krmiva po dobu 60 dní. V této populaci bylo zjištěno 75 % jedinců s výskytem samčí pohlavní tkáně, ze kterých 21,7 % bylo tvořeno jedinci, jejichž testikulární sperma by bylo možné využít k produkci celosamičí populace. U skupin ošetřených 17 -methyltestosteronem po dobu 60 dní byla pozorována přítomnost "neomales" a intersexuálních (hermafroditních) jedinců. Experiment odhalil, že použití hormonů 17 -methyltestosteronu a 17 -estradiolu může dočasně způsobit růstovou supresi, a to zejména v období expozice jedinců těmto hormonům a krátce po něm. Letálně však na jedince v námi aplikovaných dávkách nepůsobí. Vyšší rychlost růstu samic candáta obecného nebyla v testu potvrzena. Samice ošetřené 17 -estradiolem nevykázaly vyšší hmotnostní přírůstky oproti kontrolní skupině. Významný rozdíl v dosažené finální hmotnosti nebyl pozorován mezi oběma pohlavími v kontrolní skupině na konci experimentu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.