Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,079 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Zavádění SPC ve výrobním procesu
Letáček, Jiří ; Koška, Petr (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zaváděním SPC (statistické řízení procesů) do výrobního procesu. Cílem práce je analýza současného stavu výroby ohýbání lišt a výběr vhodných metod, které je možné aplikovat v procesech firmy. Hlavním důvodem pro zavedení SPC je neustálé zlepšování jakosti ve výrobním podniku. Teoretická část práce se věnuje popisu ohýbání, kontrole jakosti procesů, nástrojům řízení jakosti a chybám měření. V praktické části je popsán aktuální stav výroby a řešení daného problému.
Stanovení účinnosti zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024
Duliková, Michaela ; Charvátová,, Michaela (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
V této diplomové práci je nastíněna problematika recyklace PET lahví ve společnosti PETKA CZ, a.s. Jedná se o italskou technologii AMUT navrženou pro fyzikální recyklaci PET lahví. Je zde především řešena problematika jakosti výsledného produktu recyklace, tzv. PET vloček, zejména v rámci jednotlivých nežádoucích příměsí jako jsou PVC, ostatní polymery a mechanické nečistoty. V důsledku zhoršujícího se vývoje jakosti PET vloček bylo testováno zařízení Polymer Separation System Purifier N 1024, který má významně snížit podíl nežádoucích příměsí v PET vločkách. Jak se ukázalo, dosavadní postupy při řešení potíží s jakostí již nejsou dostatečné.
Harmonizovaná FMEA analýza
Riabov, Mikhail ; Szendiuch, Ivan (oponent) ; Novotný, Radovan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce na téma “Harmonizovaná FMEA analýza“ je seznámit se s principy plánování kvality a nastudovat teorii o existujících nástrojích APQP, nastudovat novou příručkou harmonizované FMEA analýzy a dostupnými SW nástroji pro podporu projektu. Daná práce se zaměří hlavně na DFMEA analýzu trakční sestavy, bude popsán koncept přechodu na novou harmonizovanou verzi VDA/AIAG, která splňuje požadavky na jasný a srozumitelný výstup, požadovaný výrobcem, dodavatelem i zákazníkem. Diplomová práce je zpracována jako podrobný srozumitelný návod pro snadnější zpracování FMEA analýzy podle nové příručky.
Analýza a hodnocení rizik realizace úspory energie pomocí rekonstrukce školského zařízení
Šafářová, Tereza ; Bednářová, Bronislava (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení rizik během rekonstrukce školského objektu. V práci budou použity vhodné metody na konkrétní rekonstrukci školského zařízení a to zejména checklist a katalog rizik. Budou stanovena rizika, která způsobila nedodržení harmonogramu stavebních prací a omezila tak chod školského zařízení i jeho okolí. K těmto rizikům budou stanovena opatření, která by měla stanovit, jak by se těmto scénářům dalo předejít.
Návrh optimalizace procesů při implementaci integrovaného systému řízení
Moravcová, Gabriela ; Milichovský, Miloš (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zaměřuji na možnost využití Ishikawa diagramu při analýze příčiny vzniku reklamací. První část je úvodem do problematiky, následující druhá část objasňuje proces od obdržení poptávky přes vývoj dílce až po uvolnění do sériové výroby. Ve třetí části práce popisuji průběh reklamačního řízení, všechny metodiky, které lze využít při řešení reklamací. Následuje krátký rozbor činnosti výrobních středisek, rozřazení reklamací podle viníka, všem neshodám přiřazuji faktory, které mají vliv na jejich vznik a každému faktoru váhu a vyhodnocuji získaná data. V závěrečné části navrhuji nápravná opatření.
Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality
Chlebounová, Klára ; Knobloch, Josef (oponent) ; Zahálka, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability a způsobilosti výrobního procesu pomocí Shewhartova regulačního diagramu a indexů způsobilosti, která by měla sloužit jako návod pro vyhodnocování výrobního procesu. Tato práce by měla sloužit všem, kteří se zabývají řízením kvality, jako stručné shrnutí používaných metod statistického zpracování dat.
The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers for the Firm
Olšová, Renata ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is to propose an appropriate method how to appraise suppliers of aviation models and accessories of a Dutch company called Aviation Megastore. The company has already existed on the market for more than 25 years and has more than 170 suppliers all over the world. Therefore, there is a need to evaluate individual producers and distributors and consider their development over the years, or if it is necessary to finish cooperation with unreliable suppliers. For the supplier rating, MS Excel and MATLAB will be used.
Zlepšování procesů služeb stravování a ubytování
Pavelková, Kateřina ; Pata, Vladimír (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na zlepšování procesů služeb stravování a ubytování pro organizaci Koleje a menzy VUT v Brně se zaměřením na oblast stravování podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o.
Sobotík, Jakub ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení nákladů a vyšší spokojenosti zákazníků.
Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny
Štugel, Miroslav ; Křivánek, Vítězslav (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu znaků jakosti textilního výrobku firmy. K tomu jsou využity regulační diagramy, jako jeden z nástrojů řízení kvality. Dále jsou vypočteny indexy způsobilosti a výsledky jsou porovnány s výstupem z regulačních diagramů. Po vyhodnocení jsou uvedeny návrhy na zlepšení s cílem dosažení stálé variability znaků jakosti výrobku, způsobilosti procesu výroby a snížení nákladů na testování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,079 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.