Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 747 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Novák, Vojtěch ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou Cíle Cílem této bakalářské práce je identifikovat největší negativní mezery vycházející z metody SERVQUAL v poskytovaných službách plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. Metody K získání potřebných informací byl využit kvantitativní průzkum, konkrétně písemné dotazování prostřednictvím SERVQUAL dotazníku, který byl distribuován na pokladně plaveckého bazénu. Tento dotazník porovnává a zkoumá očekávanou kvalitu služeb v daném podniku, jakou si zákazník představuje a skutečně vnímanou kvalitu poskytovaných služeb. Výsledky Na základě dotazníkového šetření s použitím metody SERVQUAL byly identifikovány největší negativní naměřené mezery. Mezi ně patří zejména: adekvátní teplota vody (-1,099), moderně vybavený areál (-0,983), informovanost zákazníků (-0,869) a vhodná otevírací doba (-0,804). Klíčová slova dotazníkové šetření, metoda SERVQUAL, služby, kvalita, zákazník
Návrh měření spotřeby materiálových prvků pro výrobní proces se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky
Dušek, Jakub ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá slabá místa v oblasti tvorby a zachycování výrobního odpadu, výkazu výrobních na výrobní lince. Dále se zabývá návrhem pro okamžité snížení tvorby odpadu a návrhy zlepšujících řešení pomocí automatizačních a informačních technologií, se zaměřením na snížení výrobních nákladů.
Marketingový výzkum porovnání fitness center v Sedlčanech
Procházka, Martin ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název práce: Marketingový výzkum porovnání fitness center v Sedlčanech Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu nabízených služeb ve dvou fitness centrech, které působí ve městě Sedlčany. Jedná se o Fitness centrum PeVan Gym a Vltavan fitness centrum. Metoda: V této bakalářské práci byly použity metody kvalitativního dotazníku s kombinací tzv. mystery shoppingu. Metody budou následně použity k vyhodnocení dat, která přispějí k doporučení zlepšení služeb a nabídek těchto fitness center. Tato práce bude čerpat jak z primárních tak i sekundárních dat. Primární data byla získána pomocí kvalitativního dotazníku, který byl uskutečněn s návštěvníky zkoumaných fitness center. Výsledky: Výsledkem práce je porovnání získaných dat z kvalitativního výzkumu a mystery shoppingu. Dále poskytnutí doporučení návrhů na zlepšení provozu fitness center. Klíčová slova: služby, sport, kvalita, fitness, sportovní služby, mystery shopping
Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Novák, Vojtěch ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou Cíle Cílem této bakalářské práce bylo pomocí získaných pokladů z dotazníkového šetření navrhnout úpravy a lepší řešení pro zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků v plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou. Metody K získání potřebných informací byl využit kvantitativní průzkum, konkrétně písemné dotazování prostřednictvím SERVQUAL dotazníku, který byl distribuován na pokladně plaveckého bazénu. Tento dotazník porovnává a zkoumá očekávanou kvalitu služeb v daném podniku, jakou si zákazník představuje a skutečně vnímanou kvalitu poskytovaných služeb. Výsledky Průzkum spokojenosti zákazníků se službami v plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou jasně ukázal, že jsou klienti s většinou poskytovaných služeb nespokojeni. Pokud chce tedy plavecký bazén dosáhnout naprosté spokojenosti zákazníků, je potřeba všechny zkoumané oblasti vylepšit. K vylepšení a zvýšení úrovně poskytovaných služeb by mohla sloužit doporučení, která jsou uvedena na konci této bakalářské práce. Klíčová slova dotazníkové šetření, metoda SERVQUAL, služby, kvalita, zákazník
Průběh zakázky vybraným podnikem
Krkošková, Vladislava ; Kuba,, Karel (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ke konečné expedici hotového výrobku. Cílem bakalářské práce je navrhnout nápravná opatření, která povedou ke zlepšení průběhu zakázky v daném podniku.
Analýza technických rizik
Sekanina, Jiří ; Hrabová, Kristýna (oponent) ; Novotný, Radovan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce s názvem Analýza technických rizik je zaměřena na harmonizovanou metodu FMEA. Teoretická část je věnována pokročilému plánování kvality, nástrojům kvality a detailnímu popisu všech sedmi kroků nové metody FMEA. Hlavním cílem práce je popsat harmonizovanou metodu FMEA a vytvořit případovou studii na téma řízení neshodného výrobku. Na této případové studii bude harmonizovaná FMEA ilustrována.
Návrh snížení četnosti neshod ve výrobním procesu
Hamr, Zdeněk ; Lapeš, Ondřej (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem snížení četnosti neshod ve výrobním procesu. Obsahuje tři návrhy optimalizace procesů s cílem minimalizace zmetkovitosti. Práce je rozdělena do třech hlavních částí. První část je teoretická zabývající se teoretickými pojmy. Druhá část obsahuje globální a detailní analýzu výroby s určením hlavních problémů. Třetí část zahrnuje návrhové řešení vycházející z analytické části.
Výrobní procesy galvanovny
Kocour, Max ; Prosecký, Vít (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na snížení zmetkovitosti a zároveň na snížení průměrné doby procesů ve vybrané společnosti, která se pohybuje v oblasti průmyslové chemie a povrchových úprav. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska, které souvisí s praktickou částí práce. V praktické části je následně popsán současný stav podniku a jeho analýza, ze které vyplývají slabá místa (nedostatky). Na slabá místa jsou následně navrhnuta opatření, která by měla nedostatky zredukovat. V poslední části jsou popsány samotné přínosy těchto opatření.
Digitalizace dat pro neshodné kusy (NOK) ve firmě
Ježek, Jiří ; Zuth, Daniel (oponent) ; Maradová, Karla (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na digitalizaci dat pro neshodné kusy se statusem NOK z výrobní linky. Jedná se především o návrh řešení, který pomůže k eliminaci již v dnešní době přežitých analogových metod. Pro volbu digitalizace budou v práci navrhnuty dvě fáze realizace řešení společně se způsobem reportování dat. Tato zefektivnění následně povedou nejen k časovým, ale i ekonomickým úsporám společnosti. V závěru práce jsou doporučení pro další vývoj a ekonomické zhodnocení.
Marketingová strategie zaměřená na znovuzískání polských klientů
Kratochvílová, Barbora ; Oklešťková, Sára (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na komparaci se zvolenými konkurenčními společnostmi na polském trhu a doporučení pro společnost Kolštejn wellness centrum pro znovuzískání polských klientů. Jak už je z názvu společnosti patrné, tak se společnost zabývá hotelnictvím a poskytováním wellness služeb. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce popisuje cíle práce, metody a postupy zpracování. Zároveň se věnuje teoretickým východiskům práce, které jsou potřebné pro správné pochopení a uchopení dané problematiky. Druhá kapitola obsahuje aplikaci zjištěných poznatků. Na základě provedených výzkumů a zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole představeny konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 747 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.