Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Vítková, M. ; Komárek, M. ; Wickramasinghe, N. ; Pohořelý, Michael ; Moško, Jaroslav ; Hušek, Matěj ; Cajthaml, Tomáš ; Grasserová, Alena ; Čechmánková, J. ; Vácha, R. ; Zimová, M.
Cílem předkládané metodiky je popsat možnosti úpravy čistírenských kalů kompostováním a pyrolýzou pro aplikaci v zemědělství, a to zejména s ohledem na tzv. mikropolutanty, ale i na konvenční polutanty, a posoudit rizika upravených kalů pro půdní prostředí a vstup (mikro)polutantů do pěstovaných plodin. Metodika vychází z výsledků laboratorních a terénních experimentů tříletého projektu a z kritického přístupu ke kalům jako potenciálně nebezpečnému odpadu na straně jedné a recyklovatelného zdroje živin na straně druhé.
Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů
Moško, Jaroslav ; Beňo, Z. ; Hušek, Matěj ; Komárek, M. ; Vítková, M. ; Pohořelý, Michael
Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních polutantů. Jedním z postupů úpravy/zpracování kalů před použitím na půdě je jejich pyrolýza, při které \njsou produkovány biochary z čistírenských kalů, které jsou za předpokladu správného vedení procesu stabilní a prosté od organického a mikrobiálního \nznečištění. Cílem příspěvku bylo ověřit vlastnosti biocharů z čistírenských kalů, které byly podrobeny různému typu stabilizace. Kaly byly pyrolyzovány \npři teplotách v rozmezí 600–650 °C a byla zjištěna jistá korelace mezi stupněm stabilizace kalu a vlastnostmi biocharů (texturní vlastnosti, prvkové \nsložení, energetická hodnota). \n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu kyseliny šťavelové
PRAŽÁK, Jakub
Tato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá technologiemi a technickými řešeními, které souvisí se zpracováním a nakládáním s čistírenskými kaly pro různé účely. Dále se teoretická část věnuje popisu funkce městských čistíren a technologických metod čištění odpadních vod. Zaměřuji se také energetické využití čistírenských kalů při pyrolýzních procesech. Výsledkem těchto pyrolýzních procesů je tzv. Biochar. Biochar je uhlíková hustá pevná látka, která vzniká z pyrolýzy organických materiálů pro aplikaci do půdy a dalších využití jako např. biopaliva. Uhlík, který zůstává v pevné látce, tvoří stabilní aromatické struktury, které jsou odolnější vůči degradaci v přírodním prostředí. Obsah minerálního popela v původních organických materiálech je zachován v biocharu a těkavé složky suroviny se při procesu pyrolýzy ztrácejí. V druhé části práce jsou připravené a upravené vzorky biocharu podrobeny zjišťování, jaké mají sorpční vlastnosti, aby se zjistilo, jestli je biochar schopen předávat živiny v něm obsažené do půdy. Pokud by byl biochar schopen živiny předávat do půdy, bez jakýchkoliv nežádoucích vedlejších jevů, mohlo by to velmi značně vyřešit problém s jeho budoucím ukládáním.
Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.
JANOUŠEK, Jan
Diplomová práce je zaměřená na zpracování vyhnilých kalů z městských čistíren odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem při čištění odpadních vod. Vyhnilý kal je pomocí pyrolýzy přeměněn na biouhel. Biouhel je látka bohatá na uhlík a při jejím smíchání s půdou by mělo dojít ke zlepšení půdních vlastností. Cílem práce je zjistit sorbční vlastností biouhlu na příkladu fosforečnanů a jejich využití.
Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis
Hušek, Matěj
Our work aimed to describe PFASs behaviour at different pyrolysis temperatures (200 to 700 °C). We analysed 37 PFAS in sewage sludge samples and pyrolysis products. The temperature at which PFASs were removed from the sewage sludge at more than 99.0% was 400 °C, and at 600 °C, removal was more than 99.9%. As a result, it is recommended for commercial sludge pyrolysis units (larger volume, lower material homogeneity) that the process temperature be not lower than 600 °C. This recommendation is supported and demonstrated by the analyses of samples from the Bohuslavice Trutnov WWTP (CZE), where the sludge pyrolysis unit is in operation.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu
Šrámek, Vít ; Skoblia, S. ; Staf, M. ; Beňo, Z. ; Pohořelý, Michael
Chemická recyklace plastů je jedním z možných způsobů, jak naložit s velkým množstvím aktuálně obtížně zpracovatelného plastového odpadu. Tímto způsobem by bylo možné naplnit cíle v množství recyklovaného odpadu. Principem je přeměna odpadu na základní uhlovodíkovou surovinu dále použitelnou v rafinérském a petrochemickém průmyslu. Hlavní technologickou výzvou je přítomnost halogenů v plastovém odpadu (v plastech jako látky obsahující chlor ve formě PVC nebo brom ve formě aditiv/zpomalovačů hoření). Při chemické recyklaci pomocí pyrolýzy mohou tyto látky přecházet do produktů a způsobovat problémy v navazujících technologiích (koroze, otrava katalyzátorů apod.). Jedním ze způsobů, jak je odstranit, by mohla být vysokoteplotní sorpce z primárního pyrolýzního plynu na sorbentech před jeho kondenzací. Za tímto účelem byly provedeny experimenty s modelovým plynem obsahujícím halogenované sloučeniny a různými anorganickými sorbenty. Získané výsledky umožnily zúžit okruh sorbentů vhodných k vysokoteplotnímu odstraňování halogenovaných sloučenin z primárního pyrolýzního plynu vznikajícího při pyrolýze plastů.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů
Hušek, Matěj ; Skoblia, S. ; Moško, Jaroslav ; Beňo, Z. ; Semerád, Jaroslav ; Cajthaml, Tomáš ; Pohořelý, Michael
Zpracování stabilizovaných čistírenských kalů pomocí pyrolýzy představuje jednu z možností, jak s tímto materiálem nakládat. Pyrolýzní jednotky jsou vhodné pro zpracování čistírenských kalů s nízkým obsahem těžkých kovů, jejich vhodnost pro zpracování kalů obsahující různé organické polutanty je ve výzkumu. V této práci diskutujeme problematiku per- a polyfluoroalkylových látky (PFASs) (organická znečisťující látka) v čistírenských kalech a přípravu metodiky pro experimentální stanovení chování PFASs při pyrolýze čistírenských kalů, za účelem stanovení praktických podmínek pyrolýzy pro zpracování čistírenských kalů obsahující PFASs.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Syntetická paliva
Pitoňák, Adam ; Kučera, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Bakalárska práca na tému „Syntetické palivá“ si dáva za cieľ priblížiť čitateľovi problematiku syntetických palív a možnosti ich aplikácie pre spaľovacie motory ako alternatívy klasických palív pochádzajúcich z fosílnych zdrojov. Prvá časť práce je zameraná na predstavenie a rozdelenie jednotlivých palív podľa počiatočnej suroviny. Následne sú vlastnosti syntetických palív porovnávané s bežne využívanými fosílnymi palivami. Práca sa takisto zaoberá porovnaním ekvivalentu emisií jednotlivých palív na jednotku dodanej tepelnej energie motoru. Vďaka modelu uvedenom v práci tak potom možno porovnať objem ekvivalentu emisií CO2 na jeden prejdený kilometer. Záver tejto práce zhrňuje výsledky porovnania syntetických palív oproti konvenčným palivám spolu s perspektívami takejto formy paliva do budúcnosti.
Aktivace biouhlu z pšeničných otrub
Sauchanka, Katsiaryna ; Kalina, Michal (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována problematice výroby biouhlu z pšeničných otrub a způsobům aktivace jeho povrchu. V teoretické části jsou stručně představeny informace o biouhlu, jeho fyzikálně-chemických vlastnostech, způsobech výroby a možnostech modifikace povrchu. Také je zde prezentována informace o EBC certifikátu, který uvádí požadavky pro biouhlí uvedené na trh. Praktická část je zaměřena na aktivaci povrchu biocharu a porovnání výsledků s dostupnou literaturou a Evropským biouhelným certifikátem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: