Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení
Mohelský, Michal ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení Tato rigorózní práce analyzuje procesně právní instituty, které slouží k zajišťování digitálních stop v síti Internet za účelem vyšetřování trestné činnosti, spáchané v kyberprostoru. Práce pojednává o vybraných procesních ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě, které slouží k zajišťování digitálních stop. Dále je provedeno posouzení, zda česká právní úprava těmto požadavkům vyhovuje. Analýza právní úpravy data retention poskytla informace o tom, co jsou to provozní a lokalizační údaje a popsala rozsah jejich uchovávání. Pominuta není ani aktuální judikatura. Došlo k rozvedení problematiky identifikace pachatelů na základě zajištěných IP adres a vysvětlení anonymizačních metod. Nejpodstatnějším cílem práce je rozsáhlé rozvedení zajišťovacích institutů dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostřednictvím kterých dochází k zajišťování digitálních stop, vedoucích ke zjištění pachatele a využití těchto údajů pro účely trestního řízení. Práce rozvádí záznam o uskuteční telekomunikačního provozu, odposlech datového toku, sledování prováděné technickým prostředkem, data freeze a fyzické zajišťování důkazů. Jednotlivé instituty tato práce komparuje s požadavky Úmluvy o počítačové kriminalitě. Tato práce dále detailně popisuje...
Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů
Jirovský, Lukáš ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
DP - Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, odlišení od souvisejících témat, střetu s právem na soukromí včetně rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie spolu s další související judikaturou, shrnutí české i evropské právní úpravy, postup při vydávání dat jednotlivcům i státním orgánům a statistiky dopadů data retention na objasněnost trestné činnosti.
Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention
Serdula, Ondřej ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, tedy problematiku uchovávání komunikačních metadat poskytovateli telekomunikačních služeb za účelem případného pozdějšího adresného přístupu k těmto údajům ze strany orgánů státu. Práce se věnuje nejen rozboru unijních právních předpisů v této oblasti, ale především analýze související judikatury Soudního dvora, která tato pravidla významným způsobem dotváří. V rámci této analýzy se autor soustředí na dvě zásadní právní otázky v této judikatuře řešené - problematiku působnosti unijních právních předpisů v této oblasti a problematiku posuzování proporcionality právních úprav data retention. Co se týče první zmiňované otázky, poukazuje autor na z jeho pohledu příliš extenzivní výklad působnosti relevantních unijních předpisů zastávaný Soudním dvorem. Nejvíce problematickou shledává autor skutečnost, že Soudní dvůr vztáhl předpisy přijaté na tehdejším článku 95 SES také na problematiku přístupu orgánů členských států k uchovávaným údajům, a to včetně orgánů členských států působících v oblasti zajišťování národní bezpečnosti. Co se týče otázky posuzování proporcionality, kritizuje autor...
Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention
Serdula, Ondřej ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Forejtová, Monika (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, tedy problematiku uchovávání komunikačních metadat poskytovateli telekomunikačních služeb za účelem případného pozdějšího adresného přístupu k těmto údajům ze strany orgánů státu. Práce se věnuje nejen rozboru unijních právních předpisů v této oblasti, ale především analýze související judikatury Soudního dvora, která tato pravidla významným způsobem dotváří. V rámci této analýzy se autor soustředí na dvě zásadní právní otázky v této judikatuře řešené - problematiku působnosti unijních právních předpisů v této oblasti a problematiku posuzování proporcionality právních úprav data retention. Co se týče první zmiňované otázky, poukazuje autor na z jeho pohledu příliš extenzivní výklad působnosti relevantních unijních předpisů zastávaný Soudním dvorem. Nejvíce problematickou shledává autor skutečnost, že Soudní dvůr vztáhl předpisy přijaté na tehdejším článku 95 SES také na problematiku přístupu orgánů členských států k uchovávaným údajům, a to včetně orgánů členských států působících v oblasti zajišťování národní bezpečnosti. Co se týče otázky posuzování proporcionality, kritizuje autor...
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Born, Natalie ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jež si neustálým rozvojem technologií zasluhuje bližší pozornosti. Cílem práce je tak analyzovat hlavní problémy úpravy institutu nejen dle stěžejní trestně procesní normy, ale i dle jiných zákonů, a to zejména v kontextu ústavněprávních limitů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V počáteční kapitole se autorka nejprve stručně věnuje odposlechu telekomunikačního provozu z pohledu technologického, s tím, že pokračuje analýzou vývoje odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu prvně z pohledu právní úpravy zahraniční a posléze právní úpravy v českém právním řádu. Je tak zohledněn nejen historický vývoj §88 a §88a trestního řádu od roku 1990, ale i paralelní úprava odposlechu v Zákoně o Policii z roku 1991. V druhé kapitole autorka nastíní základní ústavněprávní mantinely, a to z pohledu Listiny, ale i dle Úmluvy, a s tím související obsáhlé judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ve stěžejní třetí kapitole autorka zkoumá úpravu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle platného práva, s tím, že se neomezuje pouze na úpravu de lege lata, nýbrž nabízí i úvahy de lege ferenda. Jsou tak analyzovány především §88 a §88a trestního řádu, ale i ustanovení...
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení
Mohelský, Michal ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení Tato rigorózní práce analyzuje procesně právní instituty, které slouží k zajišťování digitálních stop v síti Internet za účelem vyšetřování trestné činnosti, spáchané v kyberprostoru. Práce pojednává o vybraných procesních ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě, které slouží k zajišťování digitálních stop. Dále je provedeno posouzení, zda česká právní úprava těmto požadavkům vyhovuje. Analýza právní úpravy data retention poskytla informace o tom, co jsou to provozní a lokalizační údaje a popsala rozsah jejich uchovávání. Pominuta není ani aktuální judikatura. Došlo k rozvedení problematiky identifikace pachatelů na základě zajištěných IP adres a vysvětlení anonymizačních metod. Nejpodstatnějším cílem práce je rozsáhlé rozvedení zajišťovacích institutů dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostřednictvím kterých dochází k zajišťování digitálních stop, vedoucích ke zjištění pachatele a využití těchto údajů pro účely trestního řízení. Práce rozvádí záznam o uskuteční telekomunikačního provozu, odposlech datového toku, sledování prováděné technickým prostředkem, data freeze a fyzické zajišťování důkazů. Jednotlivé instituty tato práce komparuje s požadavky Úmluvy o počítačové kriminalitě. Tato práce dále detailně popisuje...
Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů
Jirovský, Lukáš ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
DP - Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, odlišení od souvisejících témat, střetu s právem na soukromí včetně rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie spolu s další související judikaturou, shrnutí české i evropské právní úpravy, postup při vydávání dat jednotlivcům i státním orgánům a statistiky dopadů data retention na objasněnost trestné činnosti.
Data retention v (nejen) policejní praxi: Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan
Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, která se věnovala problematice nakládání s osobními údaji ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací včetně jejich praxe při poskytování provozních a lokalizačních údajů. Na rozdíl od této dřívější studie, která se zaměřila hlavně na praxi u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, se zde zaměříme na praxi při využívání provozních a lokalizačních údajů na straně oprávněných orgánů, zejména Policie ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.