Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie protipovodňové ochrany části povodí Litavy
Slezák, Pavel
Bakalářská práce Studie protipovodňové ochrany části povodí Litavy na základě zmapování řešeného území a získaných informací popisuje protipovodňová opatření vybudovaná v květnu 2012 na území města Slavkov u Brna v povodí řeky Litavy. V literárním přehledu této práce je popsána obecná charakteristika povodní, dále jsou zde uvedeny historické události nejznámějších povodní na území ČR a řešená samotná problematika povodní. Kromě těchto kapitol je k závěru rešeršní části uvedena i charakteristika protipovodňových opatření. V další části se analyzuje oblast zasaženého území a povodeň z roku 2010 ve Slavkově. Je zde popsáno i povodí řeky Litavy, která protéká územím Jihomoravského kraje. Hlavní část práce tvoří popis zrealizovaných protipovodňových opatření na vymezeném daném území. V poslední části se popisuje zhodnocení stávajících protipovodňových opatření, návrh a doporučení dalších možných úprav v katastrálním území města Slavkov.
Revitalizace toku Chrudimky
Rychlý, Patrik ; Gřegoř, Adam (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hydraulickým ověřením návrhu revitalizace náhonu v intravilánu města Chrudim z bakalářské práce Úprava toku na vybrané lokalitě z roku 2021. V práci je popsán stávající stav toku a zájmové lokality, způsob sestavení 2D hydraulického modelu, popis změn v navržené úpravě a následně popis hydraulického ověření návrhu. Výsledkem diplomové práce jsou mapy rozlivů, hloubek a rychlostí pro povodňové průtoky Q5, Q20, Q100, situace navržené úpravy a vzorové příčné profily. V závěru práce je zhodnocen vliv úpravy na stávající povodňový stav.
Návrh přírodě blízké protipovodňové opatření na vybrané lokalitě
Ondrišík, Ivan ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Obsah diplomovej práce sa zaoberá hydraulickým posúdením stavu toku Dřevnice, ktorý v rámci diplomovej práce preteká cez obce Otrokovice, Tečovice a Zlín. V posudku je zahrnuté posúdenie stavu koryta a okolia v súčasnom stave a následné posúdenie koryta a okolia po návrhu protipovodňových opatrení. Cieľom navrhnutých protipovodňových opatrení je ochrana vybraného územia a častí obcí pred nežiaducimi rozlivmi vody pri prietoku Q100 = 327,00 m3/s. Vybraná záujmová oblasť toku Dřevnice sa nachádza v riečnom kilometri 2,358 – 9,050 a jej celková dĺžka je 6,692 km. V rámci hydrotechnických výpočtov je v diplomovej práci použitý matematický model HEC-RAS 6.3.1.
Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo
Štulajterová, Laura ; Pavlík, František (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v roku 2050 v dôsledku klimatickej zmeny. Súčasťou analýzy bol aj podrobný návrh adaptačných ochranných opatrení vrátanie dokumentácie technického riešenia
Informovanost obyvatelstva o vzniku zvláštní povodně pod vodním dílem Kamýk
HERMOVÁ, Barbora
Dennodenně jsme ve svém životě ohrožováni ať už malými, či velkými mimořádnými událostmi. Z tohoto vyplývá, že by bylo dobré znát důležité, doporučené způsoby chování v krizových situacích a být patřičně připraveni na mimořádné události. Cílem bakalářské práce bylo posoudit a zhodnotit informovanost obyvatelstva v obci Kamýk nad Vltavou o úkolech při zvláštní povodni. Teoretická část se opírá o právní normy, odbornou literaturu a internetové zdroje. Samotná teoretická část je zaměřena na protipovodňovou ochranu, záplavová území a s tím související povodňové plány. Dalšími většími probranými oblastmi jsou předpovědní a hlásná povodňová služba a povodňové orgány. Dále jsem krátce zmínila přehrady na území České republiky, jejich historický vývoj a charakteristiku. Posledním bodem teoretické části jsou příklady zvláštních povodní u nás i ve světě. Pro praktickou část bylo realizováno dotazníkové šetření, kdy byl vytvořen dotazník, který byl předložen studentům Základní školy v Kamýku a ostatním obyvatelům pohybujícími se na území obce Kamýk. Pro zodpovězení výzkumné otázky "Je obyvatelstvo informováno o úkolech ochrany obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně?" bylo realizováno dotazníkové šetření, které probíhalo kontaktní formou pomocí tištěného dotazníku. Dotazník obsahoval 16 otázek a odpovědělo celkem 82 respondentů. Tímto výzkumem bylo zjištěno, že informovanost obyvatelstva ve zmíněné oblasti je nedostatečná, a tak poukazuje na nutnost zaměřit se na zlepšení informovanosti v dané problematice.
Hydrodynamický model vodního toku Odra v lokalitě Odry
Skokan, Jiří ; Duchan, David (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vytvořením 2D hydrodynamického modelu proudění vody na řece Odře na území města Odry (ř. km 85,779 - 93,645). S využitím numerického modelu HEC-RAS 6.2 byly provedeny hydraulické výpočty pro povodňové scénáře s kulminačními průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500. Výstupy byly zpracovány ve formě map povodňového nebezpečí a map ohrožení, psaného podélného profilu a výkresové dokumentace.
Extrémní hydrologické jevy v kontextu městského plánování
Klimeš, Zdeněk ; Dráb, Aleš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo popsat známé extrémní hydrologické jevy a možné přístupy ke zmírnění jejich negativních dopadů. Práce byla zpracovávána jako rešerše literatury z různých úhlů pohledu na danou problematiku, ne pouze z jednostranného pohledu technického či ekologického. Postup byl systematický, od popisu historického vývoje problematiky přes definování globálních ekologických problémů, nástin legislativních podmínek a zpracované odborné literatury až po ukázky současných trendů. Vzhledem k šíři dané problematiky se práce dotýká detailněji pouze dílčích částí. Zaměřuje se na ukázky možných dílčích opatření a následné synergie těchto opatření z pohledu minimalizace dopadů extrémních hydrologických jevů.
Vliv malých vodních nádrží na výskyt extrémních odtokových epizod v povodí horní Otavy
Šmrhová, Zuzana ; Kocum, Jan (vedoucí práce) ; Jeníček, Michal (oponent)
Hlavním cílem práce je prokázání vlivu malých vodních nádrží na extrémní odtokové situace v povodí horní Otavy. Systém malých vodních nádrží představuje účinné protipovodňové zařízení, které je možné realizovat bez větších zásahů do krajiny. Rešeršní část práce obsahuje shrnutí poznatků o srážko-odtokovém procesu, malých vodních nádržích a hydrologickém modelování. Samotný výzkum je aplikován na modelovém povodí Roklanského potoka, nacházejícím se v centrální části Šumavy, kde se vyskytují srážkoměry a hladinoměrná zařízení poskytující data potřebná pro modelování. Náplní práce je výběr vhodných podkladových dat a použitých metod pro tvorbu digitálního modelu terénu, ze kterého dále vychází většina parametrů používaných během modelování srážko-odtokového procesu. Modelování srážko-odtokového procesu je prováděno v programu HEC - HMS (Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modeling System), který se v současnosti řadí mezi jedny z nejvíce využívaných simulačních programů. Hlavní částí práce je samotná simulace srážko- odtokového procesu, aplikovaná na dvou reálných událostech a srovnání chování povodí při zapojení klauz a bez jejich využití. Klíčová slova: srážko-odtokové modelování, protipovodňová ochrana, retenční schopnost krajiny, malé vodní nádrže, Roklanský potok
Návrh úpravy toku na vybrané lokalitě
Rychlý, Patrik ; Pospíšilík, Šimon (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné varianty revitalizace náhonu řeky Chrudimky a výstavbou protipovodňového parku v intravilánu města Chrudim. V rámci práce je nejdříve popsán stávající stav řešené lokality, následně jsou navrhnuty tři varianty možného řešení vzhledem k limitům daného území. Z navržených variant je vybrána jako nejvhodnější ta, která svým zpracováním navazuje na již revitalizovaný tok v sousedícím parku. Zvolená varianta pro řešené území je detailněji zpracována. V rámci zpracování je vytvořen 1D hydraulický model, který je porovnán s hydraulickým modelem současného stavu. Bakalářská práce může sloužit jako podklad pro případnou realizaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.