Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie transportu látek, protipovodňových opatření a osnovy povodňového plánu na vybraném úseku toku Dyje
Berka, Ondřej ; Zachoval, Zbyněk (oponent) ; Veselý, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Studie transportu látek, protipovodňových opatření a osnovy povodňového plánu na vybraném úseku toku Dyje" je rozdělena do čtyř tematických částí. V první popisuji zvolené území řeky Dyje od Nových Mlýnů po Břeclav se zaměřením na geografické, geologické a hydrologické podmínky, hydrotechnické stavby a úpravy toků, biotu a  chráněná území, demografii a Lednicko-valtický areál. Ve druhé části určuji pomocí granulometrické analýzy vzorků splavenin původ sedimentů, které se ve velké míře usazují zejména pod jezem Břeclav a omezují tak průtočnou kapacitu koryta. Ve třetí části popisuji vybrané území z hlediska ochrany před povodněmi, popisuji historické povodně a pomocí programu HEC-RAS posuzuji kapacitu vybraných problémových profilů. V poslední části se věnuji protipovodňové ochraně Lednice a části Lednicko-valtického areálu, popisuji problémy tohoto území v kontextu protipovodňové ochrany a navrhuji osnovu Povodňového plánu obce Lednice.
Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou
Jauernig, Jan ; Petr, Jiří (oponent) ; Jandora, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány hydrotechnické výpočty a ve třetí části návrhy protipovodňové ochrany.
Protipovodňová ochrana obce Březová nad Svitavou
Cetkovská, Lucie ; Vysloužilová, Lucie (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vodního toku a návrh protipovodňové ochrany ve městě Březová nad Svitavou, které je ve správě Povodí Moravy, s. p. Svitava protéká intravilánem města s významným povodňovým rizikem. Současný stav toku je posouzen na základě zadaných podkladů a osobní pochůzky oblastí. Na zadaném úseku Svitavy bylo provedeno hydromorfologické hodnocení metodou HEM. Posouzení toku z hlediska kapacity a jeho objektů bylo vypočítáno 1D programem HEC-RAS pro zadaný návrhový průtok. Na základě výsledků z programu bylo navrženo protipovodňové opatření. Návrh protipovodňového opatření byl ověřen výpočtem průběhu hladin ve stejném programu.
Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police.
Hadaš, Zdeněk ; Menšík, Pavel (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému tématu, sestavením a aplikací srážkoodtokového modelu na řešení uvedeného problému. Druhá část práce se zabývá zlepšením protipovodňové ochrany ve vytipovaných kritických místech navržením soustavy nádrží s retenčním účinkem a zvýšením kapacity koryta. Pro schematizaci povodí byl použit program ArcGIS, simulace srážkoodtokového procesu byla provedena v programu Hydrog.
Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS
Filípková, Monika ; Julínek, Tomáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia toku s využitím programu CIVIL3D a HEC-RAS. Na základe výsledkov z 1D modelu je vykonaný návrh úpravy toku s cieľom navýšenia kapacity toku a redukciou rozlievania vody.
Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka
Řeháková, Adéla ; Jaroš,, Lubomí (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část se zabývá průzkumem povodí, získáváním podkladů, schematizaci povodí a sestavením srážkoodtokového modelu. V druhé části práce je řešen samotný návrh protipovodňové ochrany. Ve vybrané lokalitě je navržena suchá nádrž. Schematizace byla vypracována pomocí programu ArcGIS, simulace srážkoodtokového procesu byla provedena v programu HYDROG a výkresy byly zpracovány v AutoCADU.
Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci
Gřegoř, Adam ; Julínek, Tomáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na 1D modelu proudění povrchové vody. Na základě rozlivů vody při povodňových průtocích Q5, Q20 a Q100 byly vypracovány dvě varianty řešení protipovodňové ochrany. První varianta návrhu protipovodňové ochrany neuvažovala s realizací poldru Lhotka. Druhá varianta návrhu protipovodňové ochrany uvažovala s realizací poldru Lhotka, který byl navržen ve studii firmy AgPOL s.r.o. severně od Hranic, a který transformuje povodňové průtoky. Výsledkem práce jsou mapy rozlivů pro povodňové průtoky Q5, Q20 a Q100 po realizaci ideových variant návrhů protipovodňové ochrany. V závěru práce je zhodnocena vhodnost variant řešení protipovodňové ochrany.
Úprava toku na vybraném úseku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci
Pastorková, Nikola ; Petrula, Lubomír (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je hydraulické posouzení kapacity vodního toku, v říčním kilometru 12,227 – 17,979, při průtocích Q5, Q20 a Q100 pomocí 1D a 2D modelu v programu HEC–RAS 5.0.7. Z výsledků rozlivů byla navrhnuta protipovodňová opatření, a to na dvou místech v intravilánu, a dále byla navrhnuta revitalizace toku. Dále pak proběhlo hydraulické ověření protipovodňového návrhu.
Posouzení vodního toku ve správě Povodí Vltavy, s. p.
Černý, David ; Duchan, David (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce zahrnuje posouzení současného stavu koryta vodního toku Drnový potok a také objektů v řešeném úseku od ř. km 5,972 do ř. km 7,021. Pro výpočet průběhů hladin a posouzení kapacity koryta včetně objektů s ním spojených, je použit 1D matematický model HEC-RAS verze 4.1.0. Práce se mimo jiné zabývá ideovým návrhem přírodě blízkého protipovodňového opatření v intravilánu obce Luby na návrhový průtok Qn = Q20 = 51,80 m3/s.
Hydrodynamický model Svitavy a Svratky na území města Brna
Račoch, Tomáš ; Golík,, Pavel (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu povodňové ochrany v tocích a záplavových územích Svitavy (ř. km 0,000 – 2,050) a Svratky (ř. km 26,370 – 33,963) na území města Brna. S použitím spřaženého 1D a 2D numerického modelu proudění vody byly provedeny hydraulické výpočty kulminačních průtoků Q5, Q20 a Q100. Pro výpočet byl použit program HEC-RAS 5.0.6. Výstupy byly zpracovány ve formě map povodňového nebezpečí a výkresové dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.