Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,441 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vaverka, Daniel ; Dobiášková, Veronika (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky jednotlivých ukazatelů budou následně porovnány s konkurencí a oborovým průměrem. Výstupem budou návrhy řešení, které by mohly finanční situaci zlepšit.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Matyášová, Miroslava ; Bureš, Václav (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním teoretických poznatků. Druhá část využívá těchto poznatků pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení současné hospodářské situace společnosti v budoucích letech.
Návrh podnikového finančního plánu
Sedlák, Marek ; Smažil, Radek (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zhotovení finančního plánu vybrané společnosti na následující 4 období. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti finančního plánování, které budou důležité pro seznámení se s danou problematikou. V další části je vyhotovena strategická a finanční analýza podniku, díky které je nadále možné sestavit návrh finančního plánu včetně implementace zamýšlených investic. Samotný závěr práce obsahuje souhrnné zhodnocení vypracovaného finančního plánu.
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad
Zachovalová, Pavla ; Perníčková, Šárka (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů společnosti, na jehož základě je předpovězen budoucí vývoj. Také je zhodnoceno postavení vůči konkurenci. V závěrečné části jsou podány návrhy pro zlepšení situace v podniku.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Pernicová, Aneta ; Luňáčková, Klára (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. Teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky, kde budou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybraném podniku. Na závěr je provedeno celkové finanční zhodnocení firmy, na jehož základě jsou doporučeny postupy pro zlepšení finanční situace v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Baracskaiová, Nikol ; Bočková, Nina (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti XY s.r.o. v letech 2015–2019. Teoretická část se věnuje vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy. V analytické části jsou vypočteny, popsány a graficky znázorněny jednotlivé ukazatele a výsledky jsou porovnány s konkurenčním podnikem. Poslední část je zaměřena na celkové vyhodnocení finanční analýzy a jsou zde představeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Džubová, Kristýna ; Přibylová, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Dermacol, a.s. v letech 2015-2019 za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Tato práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a souhrnné zhodnocení finančního zdraví na základě předchozích dvou částí. V první části jsou definovány vybrané ukazatele a pojmy s nimi spojené. V praktické části se nachází aplikace teoretické části. Poslední část se zabývá hodnocením výsledků získaných v analytické části a návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Barbora ; Němec, Marcel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku za období let 2006 až 2015 s použitím vybraných metod finanční analýzy a poté na návrhy na její zlepšení. První část obsahuje teoretická východiska práce. Popisuje všechny vybrané ukazatele. Druhá praktická část se přímo zabývá vybraným podnikem a analýzou jeho finančního zdraví. Na základě této analýzy budou stanoveny návrhy na zlepšení.
Měření a zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku
Morozova, Iuliia ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na měření a zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti ALTA a.s. za období 2015-2019. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí metod strategické a finanční analýzy. Třetí část se věnuje doporučením pro zlepšení hospodaření podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,441 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.