Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.
Study of optical properties of thin films of perovskiteFAPbBr3 precursors
Smolková, Denisa ; Čech, Vladimír (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
This thesis examines the preparation of thin layers of material for photovoltaic applications with focused on perovskites and determining their optical properties. Basic information about the photovoltaic panels, especially about the perovskites, and the preparation of thin layers is supplied in the theoretical section. This section includes description of optical properties and the main method of study of optical properties, spectroscopic ellipsometry. Experimental section is focused on the preparation of thin layers of perovskites FAPbBr3 and its precursors by spin-coating. Optical properties are evaluated using profilometry, UV VIS spectrometry and spectroscopic ellipsometry. The conclusion summarizes the results of this experiment with focused on comparison of ellipsometric spectrums of perovskites and its precursors.
Studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin
Maráčková, Lucie ; Nešpůrek, Stanislav (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin ve formě roztoků a tenkých vrstev. Z volt-ampérových charakteristik bylo určeno průrazné napětí v roztoku. Byly také měřeny frekvenční závislosti, které byly použity pro výpočet hodnot paralelní vodivosti a kapacity iontových kapalin. Bylo zjištěno, že roztoky obsahují model s jednou paralelní kombinací vodivosti a kapacity. Tenké vrstvy byly vytvořeny smícháním PEDOT:PSS se dvěma iontovými kapalinami, 1-butyl-3- methylimidazolium trifluoromethansulfonát a 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborát. Jak je patrné z volt-ampérových charakteristik, tyto tenké vrstvy vytvořily elektrochemický článek. Frekvenční závislosti jsou mnohem komplexnější, model obsahoval 2 resp. 3 paralelních vodivosti a kapacity, které byly ovlivněny vlastnostmi PEDOT:PSS a vlastnostmi iontových kapalin.
Study of the optical properties of titanium dioxide thin films
Rackovská, Anna Patrícia ; Schmiedová, Veronika (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the acquirement of thin film layers optical properties characterisation methods, done on inject printed titanium dioxide layers deposed on soda lime glass. Its main emphasis was on spectroscopic ellipsometry that was used to determine the refractive indices and the extinction coefficients of the samples in range of wavelengths from 200 nm to 850 nm and layer thickness. This thesis also shows another options of thin film layers preparation and several other methods to characterise properties of samples, specifically optical microscopy, used to set sample boundary as rough, mechanical profilometry which defined thickness of layers in range of 80 nm for the most thin sample to 250 nm for the most thick sample, and UV-VIS spectroscopy.
Fabrication of conducting patterns by material electroless plating of printed precursor
Kováčová, Silvia ; Gemeiner,, Pavol (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
The subject of this diploma thesis is the preparation of conductive structures by electroless plating of an extruded precursor. The experimental part deals with the preparation of standard patterns based on the length of immersion time in a coppering bath. The precursor layers were applied with Fujifilm Dimatix to various receiver substrates. The individual substrates with the precursor layer were immersed in the copper solution within different time intervals. The structure of the layers of grown copper and their thickness was characterized by a profilometer.
Study of the optical properties of graphene oxide thin films
Smolková, Denisa ; Zmeškal, Oldřich (oponent) ; Schmiedová, Veronika (vedoucí práce)
This thesis examines the preparation of thin layers and determining their optical properties. It is focused on graphene oxide. In the theoretical part, basic information about the thin layers and their preparation is supplied. That is followed by a description of various methods of determining their optical properties and properties of light. Experimental part and results are focused on the preparation of thin layers by spin-coating and evaluation of measured values using optical microscopy, profilometry, spectroscopic ellipsometry and UV VIS spectroscopy. The conclusion summarizes the results of these methods.
Pokročilé materiály pro organickou bioelektroniku
Sedlák, Jiří ; Salyk, Ota (oponent) ; Weiter, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním materiálu PEDOT:DBSA pro možné využití v organické bioelektronice. Nejprve byl standardizován postup pro přípravu vrstev látky PEDOT:DBSA o požadované tloušťce a byla sledována závislost tloušťky na vodivost materiálu. Následně byl testován vliv teplotní stabilizace a látek EG, DMSO a H2SO4 na vodivost připravených vrstev. Pro zvýšení vodivosti byly testovány dva principy. Prvním byl princip přídavku látek jako dopantů do kapalných roztoků polymeru. Druhým způsobem přípravy vzorků byla metoda sekundárního ošetření již připravených vrstev čistého PEDOT:DBSA. Všechny připravené polymerní vrstvy byly charakterizovány pomocí čtyřbodové analýzy a profilometrie.
Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů na bázi ftalocyaninů
Miklíková, Zdeňka ; Vala, Martin (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů na bázi ftalocyaninů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Především jsou zde studovány vlastnosti tenkých aktivních vrstev PdPc a PdPc + IL na skleněných nebo keramických substrátech s hliníkovým kontaktem, které jsou připravovány materiálovým tiskem. Na připravených vzorcích byly nejprve změřeny volt-ampérové charakteristiky za tmy a světla a poté byla měřena impedanční spektra za tmy. Získané výsledky budou využity ke zlepšení vlastností a struktury fotovoltaických článků.
Testování reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu
Kachtík, Lukáš ; Slabý, Tomáš (oponent) ; Křížová, Aneta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá testováním reflexního módu Multimodálního holografického mikroskopu zkonstruovaného ve spolupráci s firmou TESCAN. Testováním se myslí především stanovení osového a laterálního rozlišení, ověření osové intenzitní odezvy a zdokumentování chyb a nedostatků nalezených při měření. Závěr práce je věnován srovnání s mikroskopem atomárních sil. Správné pochopení ovládání mikroskopu a vypracování postupu k jeho naladění bylo nezbytnou součástí této práce.
Optimalizace depozičních podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého
Mlčkovová, Hana ; Králová, Marcela (oponent) ; Dzik, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev – TiO2, které byly připraveny z prekurzoru tetraisopropoxidu titaničitého (TTIP). Tenké vrstvy byly deponovány materiálovým tiskem na sodnovápenaté sklo a tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Připravené vrstvy byly podrobeny pozorování pod optickým mikroskopem a tloušťka vrstev byla měřena mechanickým profilometrem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.