National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Preparation and optimization of perovskite solar cells
Puváková, Alžbeta ; Zmeškal, Oldřich (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
Perovskite solar cells are part of third generation of solar cells and thanks to their atractive properties they are potencional candidates for replacement of silicon solar cells. Inverted planar structure of perovskite solar cells is possible to prepare by low temperature methods and by solution processing techniques. Main aim of this thesis was to prepare and characterize inverted planar perovskite solr cells with a different modification of structure. Perovskite solar cells was prepared with following structures: reference perovskite solar cells, perovskite solar cells with only a perovskite layer, perovskite solar cell without electron transport and perovskite solar cell without hole transport layer. They were prepared simultaneously by spin coating. Methods used for a characterisation of a parameters of this cells were current-voltage characteristic, impedance spektroskopy, meassure of external quantum efficiency and electrolumiscence. Reference perovskite solar cell reached best results folowed by solar cell without hole transport layer. Lowest results were gained by perovskite solar cell without electron transport layer and perovskite solar cell with only perovskite layer, where increased recombination and acumulation of charge were observed,
Organic materials for organic field-effect transistors and electrochemical transistors
Stříteský, Stanislav ; Weis,, Martin (referee) ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
Tato práce je zaměřena na studium vlastností organických polovodivých materiálů se zaměřením na jejich vodivost a pohyblivost nosičů náboje. Hlavním cílem této práce je objasnit vztah mezi chemickou strukturou organických polovodičů a jejich vlastnostmi. Teoretická část práce je zaměřena na základy organických polovodičů, transport náboje a přehled vlastností organických polovodivých materiálů, které vedly k jejich aplikaci v polních a elektrochemických tranzistorech. Experimentální část představuje přehled použitých materiálů, způsoby jejich přípravy a charakterizační metody. V rámci výsledkové části bylo vyvinuto nebo optimalizováno několik metod pro přípravu tenkých vrstev a následně byl studován jejich vliv na výkon organických polem řízených tranzistorů. Byly charakterizovány a diskutovány relevantní vlastnosti nových organických polovodivých materiálů se zaměřením na pohyblivost nosičů náboje. Byla charakterizována a diskutována biokompatibilita několika organických polovodičů. Elektrické vlastnosti, stabilita a biokompatibilita elektroaktivních polymerních inkoustů na bázi PEDOT:PSS byla charakterizována a diskutována s ohledem na jejich možné použití v bioelektronice. Nakonec byl zkonstruován organický bioelektronický senzor pro detekci fyziologické odpovědi kardiomyocytů na základě studovaných materiálů.
Advanced materials for organic bioelectronics
Sedlák, Jiří ; Salyk, Ota (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This bachelor thesis deals with the research of PEDOT:DBSA material for possible use in organic bioelectronics. First, a method for preparing PEDOT:DBSA layers of required thickness was standardized and the dependence of the thickness on the conductivity of the material was monitored. Subsequently, the effect of thermal stabilization and EG, DMSO and H2SO4 substances on the conductivity of prepared layers was tested. Two principles were tested to increase conductivity. The first was the principle of adding substances as dopands into liquid polymeric solutions. The second method of sample preparation was the method of secondary treatment of already prepared layers of pure PEDOT:DBSA. All of prepared polymeric layers were characterize by two methods: four point probe and profilometry.
Organic materials for molecular electronics and photonics
Vrchotová, Jana ; Cimrová, Věra (referee) ; Zmeškal, Oldřich (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
Organická elektronika je dynamické, rychle se rozvíjející odvětví. Studium nových materiálů pro organickou elektroniku je důležitým úkolem jak z hlediska výkonnosti budoucích zařízení a ekonomičnosti procesů, tak z hlediska vlivu jejich používání na životní prostředí. Deriváty diketopyrrolopyrrolu patří mezi zajímavé materiály, které jsou v posledních letech studovány s ohledem na využití v organické elektronice. Dizertační práce je zaměřena na studium těchto materiálů a jejich jak optickou, tak i elektrickou charakterizaci. Součástí je také zhodnocení jejich potenciální aplikace v organické elektronice a návrhy optimalizace jejich výkonu. Teoretická část práce popisuje současný stav na poli organické elektroniky zaměřený na materiály na bázi diketopyrrolopyrrolu. Následující výsledková část shrnuje podstatné výsledky práce a obsahuje stručný úvod k přiloženým publikacím, včetně zhodnocení vlastního přínosu autora k jednotlivým publikacím. Výsledková část dále sestává z 6 vědeckých publikací, které jsou nedílnou součástí této práce a jsou tematicky propojeny v oblasti organické elektroniky, nových materiálů na bázi diketopyrrolopyrrolu a jejich aplikací. Z formálního hlediska je práce na základě čl. 42 odstavce 1b Studijního a zkušebního řádu VUT koncipovaná jako tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací a prací přijatých k publikaci.
Organic materials for bioelectronic applications
Bystřický, David ; Vala, Martin (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This thesis deals with characterisation of organic semiconductive materials. At first degradation temperatures were discovered by using thermogravimetric analysis. Then by using differencial scanning calorimetry were discovered changes in molecules depending on temperature. In the end of this thesis by OFET characterisation charge carrier mobilities were measured and their dependence on temperature.
Organic materials for photonic applications
Kubíček, Václav ; Heinrichová, Patricie (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
The bachelor's thesis focuses on characterisation of optical properties of substituated diphenyl-distyrylbenzenes for their potancial aplication in organic photonics. Dependance of molecular structure, used solvent and form on optical properties was studied. The theoretical part consists of research about current situation in organic photonics, it focuses mainly on organic photovoltaics. Results show that optical properties fundamentally depend on electronacceptor power of substituated group. Optical properties are also influenced by used solvent.
Influence of photochromic additives on the optical and electrical properties of polymer matrices
Tumová, Šárka ; Toman, Petr (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This thesis is focused on the photochromic molecule of spiropyran, which changes its structure as well as physical and chemical properties after UV irradiation. These changes are reversible, the molecule thermally restore its initial structure. For the study, the molecule SP1 with the systematic name 1',3'-dihydro-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2'-(2H)-indole] was used. This molecule was incorporated within polymers PVK, Tg PPV, PCBTDPP and PCDTBT and the method of UV-VIS spectroscopy was used to observe the photochromic activity within these matrices. The influence of matrices to the ability to undergo UV induced photochromic conversion as well as to the reverse conversion to the initial structure induced by heat was monitored. Furthermore, the influence of spiropyran to the electrical properties of individual matrices was studied. The effect of photochromic conversion to both, the mobility of charge carriers and to the photogeneration was observed. For this purpose, the method of current-voltage measurement was used.
Optimization of organic solar cells
Kratochvíl, Matouš ; Novák, Vítězslav (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This diploma thesis focuses on the preparation of large-scale organic solar cells using techniques compatible with large volume production. The theoretical part consists of research summarizing the basic theoretical background of the function of organic solar cells and the current state of investigation of the shift from laboratory to large-scale production. The experimental part deals with the optimization of methods of preparation of layers of structure of solar cells, which can be converted into industrial scale.
Study of Optical and Electrical Properties of Biomaterials
Flimelová, Miroslava ; Táborský, Petr (referee) ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
Studium nových materiálů potenciálně využitelných pro organickou elektroniku a fotoniku získává velmi důležitý význam z hlediska ekologie. Tato práce je zaměřena na studium vlastností biologických materiálů, které by našly uplatnění v aplikační sféře. Zájem o znalosti v oblasti základních a pokročilých vlastností organických a biologických materiálů, které mohou být potenciálně využity v oblasti organické elektroniky a fotoniky přináší nové otázky, které mohou přispět k rozvoji této oblasti. Ke studiu základních procesů souvisejících s optickými a elektrickými vlastnostmi materiálů, jako je například přenos náboje, jsme využili různé techniky a metody charakterizace. První část práce je zaměřena na souhrn vlastností anorganických a organických materiálů umožňující jejich možné využití v organické elektronice a fotonice, druhá část práce poskytuje nejnovější přehled z oblasti pokročilých biologických materiálů a jejich vlastností související se záměrem této práce. Třetí část práce pak shrnuje experimentální metody a shrnuje získané výsledky. Nakonec je diskutován vztah mezi pozorovanými jevy a strukturou studovaných materiálů na molekulární úrovni.
Photogeneration of Charge Carriers in Organic Semiconductors
Heinrichová, Patricie ; Kratochvílová, Irena (referee) ; Cimrová,, Věra (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
The interest in the detail knowledge about elementary electronic processes during photogeneration of charge carriers, which allow achieving higher efficiency of organic solar cells, grows with advent of the commercial organic solar cells production. The thesis is focused on study of photogeneration of charge carriers in organic semiconductors, especially in -conjugated polymer materials. First part of the thesis summarized state of the art in studies of photogeneration of charge carriers in polymer solar cells. Subsequent experimental and results part are focused on study of polymeric solar cells prepared from electron donor polymers MDMO-PPV, Tg-PPV, PCDTBT and PCBTDPP and electron acceptor derivates of fullerenes PC60BM and PC70BM. Results of the thesis are divided in tree main parts: 1) study of charge transfer between electron donor and electron acceptor materials by optical methods, 2) study of charge transfer between electron donor and electron acceptor materials by optoelectrical methods and 3) development of organic solar cells on flexible substrates. The last part is focused largely on deposition methods of active materials thin layer.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Weiter, M.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.