Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Epigraphica & Sepulcralia 12. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.-3. listopadu 2021
Roháček, Jiří
The proceedings of the 20th international sessions on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 2–3 November 2021. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to the Central European issues. However, they do not avoid themes, that more widely explain the context, in which these monuments were created and were functionally applied. The emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in a pan-European context. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005. The conference proceedings contain a total of eighteen papers. In addition to Czech and Moravian topics, traditionally, a significant share of the conference is devoted to foreign issues, specifically Polish and Slovak, and indirectly to other regions of Central Europe. The significant share of papers dealing with the reflection of sepulchral and epigraphic monuments in written sources, which allow a slightly different view of the issue, is highly positive.
Epigraphica & Sepulcralia 11. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník příspěvků z 18 a 19. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 6.-7. listopadu 2019 a online 12.-13. listopadu 2020
Roháček, Jiří
The proceedings of the 18th and 19th international sessions on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 6 – 7 November 2019 and online on Zoom (due to the coronavirus epidemic) 12 – 13 November 2020. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to the Central European issues. However, they do not avoid themes, that more widely explain the context, in which these monuments were created and were functionally applied. The emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Since the 15th session in 2016, however, it has also started to take note of Jewish sepulchral monuments and, given the topicality of the topic, also Muslim ones, but still with a close connection to Central European issues. Through their focus and periodicity, they are unique in a pan-European context. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005. The conference proceedings bring a total of twenty contributions divided into unequal parts, one of which is devoted to Christian sepulchral monuments and the other to Jewish sepulchral monuments. In addition to Czech and Moravian themes, Slovak, Polish and Hungarian themes traditionally have a significant share.
Epigraphica & Sepulcralia 13. Georgio Roháček sexagenario oblata. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Vrána, David ; Marešová, Jana ; Chlíbec, Jan ; Uhlíková, Kristina
On 3-4 November, the 21st session on the issue of sepulchral monuments was organised by the Institute of Art History of the CAS, v. v. i. The session featured papers on the topics of Christian, Egyptian, Jewish and Islamic sepulchral monuments in the period from the 9th to the 21st century.
34th Symposium on Anemometry: Proceedings
Chára, Zdeněk ; Klaboch, L.
The main topic of the conference was focused on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Conference took place after 3 years long break caused by COVID19.
Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Ramsl, P. C.
The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies published here are revised texts of the lectures given at the conference and bring a comprehensive overview of actual archaeological and numismatic research within the topic of the Celtic development in the Central European Region. For many diverse scientific questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia.
Námitka započtení
Vaněk, Martin ; Dvořák, Bohumil (vedoucí práce) ; Holčapek, Tomáš (oponent)
62 Námitka započtení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá námitkou započtení z pohledu procesního práva a pokouší se metodou funkčního výkladu podat odpovědi na otázky, které se v souvislosti s jejím uplatněním objevují v řízení. Navazuje na teoretiky, kteří se problematikou námitky započtení zabývali koncem 20. století, zohledňuje poznatky současné odborné veřejnosti a uvádí judikatorní závěry, ke kterým v souvislosti s námitkou započtení dospěly (nejen české) soudy. Práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola se ve stručnosti zabývá hmotněprávní úpravou započtení (zejména podmínkami započitatelnosti pohledávek a případy, kdy je započtení vyloučeno). Prohlášení o započtení jako hmotněprávní jednání totiž může být stěžejní pro posouzení přípustnosti námitky započtení v řízení. Druhá kapitola popisuje vznik započtení v antickém Římě a odlišných pojetí započtení v současných právních kodifikacích, které je důsledkem nejednotného výkladu a recepce tohoto institutu středověkými učenci. To se v poměrech české právní vědy odráží v civilistické a procesní teorii započtení, které tato práce vysvětluje. Ve třetí kapitole se práce věnuje již čistě procesuálním aspektům započtení. Výklad je zaměřen na komplexní popis a definici námitky započtení, její srovnání se vzájemným návrhem s cílem upozornit přes...
Řízení o přestupku
Motejl, Jakub ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Řízení o přestupku Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá řízením o přestupku, jakožto součástí správního práva trestního. V úvodu práce rozlišuje mezi přestupkovým právem hmotným, které nám stanovuje, co je přestupkem a jaké lze za přestupek uložit správní tresty, a přestupkovým právem procesní, které nám stanovuje postup správních orgánů při rozhodování o přestupku a práva a povinnosti účastníků řízení o přestupku a dalších osob zúčastněných na řízení. Práce se podrobně zabývá prameny právní úpravy řízení o přestupku, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak na úrovni mezinárodní a také vývojem právní úpravy řízení o přestupku a jeho vztahu ke správnímu řízení. Práce dále obsahuje výčet a rozbor zásad řízení o přestupku, včetně pramenů těchto zásad a aplikací těchto zásad správními orgány. Jednotlivé části práce se zabývají postupnými fázemi řízení o přestupku, včetně postupu před zahájením řízení o přestupku. Práce rozebírá zvláštní úpravu věcné a místní příslušnosti správních orgánů pro vedení řízení o přestupku včetně postupů při řešení negativních a pozitivních sporů o věcnou a místní příslušnost. Dále se práce zabývá autoritativním rozhodnutím správního orgánu o přestupku, včetně rozhodnutí o případných právech a poškozených a dalších účastníků, včetně tzv. odklonů a příkazního řízení. V neposlední řadě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.