Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K problematice znalosti čtení a psaní v předškolním věku
ŽÁKOVÁ, Alena
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu vzdělávání, předškolnímu dítěti a jeho připravenosti a zralosti pro vstup do základní školy. Pozornost je také věnována hygienickým návykům pro psaní. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně znalosti písma pro čtení a psaní, případně rozvinutější dovednost čtení a na upevňování hygienických návyků u dětí v posledním ročníku mateřské školy. Výzkumné šetření probíhalo formou pozorování a rozhovorů s dětmi a učitelkami mateřských škol.
Pohádkové Vánoce v mateřské škole (literární projekt)
VŠETULOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce je vytvoření literárního projektu Pohádkové Vánoce v mateřské škole, který doplňuje výchovně vzdělávací činnost konkrétní MŠ. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojetí literární výchovy v MŠ, popisuje literárně-výchovné kompetence učitele, přibližuje vánoční téma a vybranou literární tvorbu. Praktická část spočívá v tvorbě literárního projektu jeho ověření a reflexi.
Literární výchova v mateřské škole
SKIBOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřena na literární výchovu v MŠ Jílovská 75 na Praze 4. Teoretická část vymezuje klíčovou terminologii jako je čtenářská gramotnost, předčtenářská gramotnost, kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání a faktory ovlivňující rozvoj předčtenářské gramotnosti. Praktická část seznamuje s výsledky výzkumu, který analyzoval současný stav literární výchovy a výukové metody, které používají učitelky v MŠ Jílovská. Pro tuto analýzu byl použit polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě byly vytvořeny pracovní listy. Nedílnou součástí této práce je i ověření a následné vyhodnocení těchto pracovních listů.
Vliv rodiny a mateřské školy na rozvoj čtenářské gramotnosti u předškolních dětí
Prchalová, Dagmar ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku předčtenářské gramotnosti a způsoby, jak ji lze rozvíjet u dětí předškolního věku. Zabývá se důležitostí knih ve výchově a vzdělávání dětí v předškolních zařízeních i v domácím prostředí. Teoretická část práce je věnována literatuře pro děti, její žánrové skladbě, funkci a významu a klíčové roli dospělých, a to jak rodičů a rodiny, tak učitelů v mateřských školách, v procesu seznamování dětí s knihami. Je představen projekt "Celé Česko čte dětem", který si klade za cíl podpořit pravidelné čtení dětem - v neposlední řadě právě těm předškolního věku. Poslední kapitola si klade za cíl ukázat, jak probíhá vzdělávání dětí v oblasti rozvíjení předčtenářské gramotnosti a literární výchovy v konkrétních vybraných mateřských školách v České republice. Diskutována je také role rodičů.
Podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti v mateřské škole prostřednictvím moderních autorských pohádek
Dudková, Dominika ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Diplomová práce je věnována podpoře a rozvoji čtenářské pregramotnosti v mateřské škole prostřednictvím moderních autorských pohádek. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj dítěte předškolního věku v různých aspektech souvisejících s rozvojem čtenářských a jazykových dovedností - z hlediska psychologie, předškolního vzdělávání i Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k tématu diplomové práce je součástí teorie také vymezení pojmů čtenářská gramotnost a čtenářská pregramotnost a její obsah v souvislosti s vybranými postupy rozvoje čtení v mateřské škole. Také jsou zde rozepsány některé metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), jež se využívají k rozvoji čtenářské gramotnosti. Teoreticky jsou uchopeny také oblasti literární a dramatické výchovy v mateřské škole, specifika moderní autorské pohádky a role projektivní metody v mateřské škole. V praktické části jsou představeny projekty: Co by se stalo, kdyby po Brně chodil obr a Lichožrouti. Projekty byly vytvářeny na základě knihy Daisy Mrázkové (Co by stalo kdyby…) a Pavla Šruta (Lichožrouti). Oba projekty byly vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a doporučeními České školní inspekce, na základě cílů vycházejících z Bloomovy taxonomie a ve spojitosti s některými...
Kladení otázek jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku
Macibobová, Edita ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hausenblas, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem předčtenářských dovedností předškolních dětí, jejich schopností porozumět slyšenému textu a odpovídat smysluplně na otázky vztahující se k textu, ale také otázky samostatně pokládat. Věnuje se možnostem využití některých metod kritického myšlení pro tuto věkovou skupinu v prostředí mateřské školy. Diplomová práce vychází z toho, že role předškolního vzdělávání je v tomto směru nezastupitelná. Teoretická část je zaměřena na problematiku odpovídání na otázky a jejich kladení, vývoj kognitivních procesů a vývoj řeči, na rozvoj sebevědomí a sebedůvěry jako důležitý předpoklad samostatného projevu předškolního dítěte a vytváření pozitivní pedagogické komunikace ve třídě. Nabízí možnosti využití některých metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v mateřské škole. V praktické části je představen program založený na práci s texty různých žánrů určených pro předškolní věk. V jednotlivých lekcích je ověřováno, zda zvolené metody z programu RWCT jsou vhodné a zda položené otázky a požadavek na jejich samostatné kladení odpovídají možnostem předškolních dětí. Diplomová práce předkládá výsledky výzkumu, který byl prováděn porovnáním dosažených výkonů jednotlivých dětí na počátku a na konci realizace integrovaných bloků. Klíčová slova: předškolní vzdělávání,...
Hravé vstupy do žánru pohádky u dětí předškolního věku
Skálová, Kristýna ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá uvedením předškolního dítěte do žánru pohádky. Cílem práce je promyslet, realizovat a reflektovat činnosti, které uvádějí děti předškolního věku do žánru pohádky, vedou je k rozvoji slovní zásoby a spolupráce třídního kolektivu. V teoretické části jsou věnovány kapitoly následujícím tématům: žánr pohádky a jeho znaky, čtenářská pregramotnost a předškolní dítě (zmiňuje důležité body v psychickém vývoji dítěte spjaté se čtenářskou pregramotností, cíle literární výchovy i důležitost rodiny a školy v rozvoji dítěte v oblasti čtenářské pregramotnosti), metody a formy práce s knihou a projekty na podporu čtenářské pregramotnosti. V praktické části se diplomová práce zabývá realizací činností, které uvádějí předškolní dítě do žánru pohádky. Jedná se o pět úkolů ke znakům pohádkového textu a závěrečné vymýšlení pohádky ve skupinách. Výzkum praktické části probíhal ve školním roce 2017/2018 a všemi úkoly prošlo 16 dětí předškolního věku. Analýzou sběru dat dětských prací a rozhovory s dětmi jsem došla k závěru, že děti předškolního věku jsou schopné chápat hranice literárního žánru pohádky, ale neumí pojmenovat ani vysvětlit znaky, které hranici pohádky tvoří. Úkoly i závěr ukazují rozmanitost dětské fantazie i schopnost dítěte spolupracovat. KLÍČOVÁ SLOVA Čtenářská pregramotnost,...
Soubor pohádek napsaný dětmi předškolního věku
MORAVCOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor pohádek napsaný dětmi předškolního věku. Dále je cílem zjistit, zda jsou děti ovlivněny televizí, zda děti dokážou vymyslet pohádkový příběh a nakolik je pro tuto věkovou skupinu pohádka důležitá. Teoretická část je zaměřena na kapitoly týkající se vývoje předčtenářské gramotnosti u dítěte, dále na pohádky a na jejich důležitost pro děti předškolního věku. V práci je zmíněn Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praktická část je zaměřena na rozbor pohádek, které děti vymyslí, například hledání podobností s pohádkami již známými. Tím si odpovím na cíle mé bakalářské práce. Dále byl rodičům předškolních dětí rozdán anonymní dotazník, který obsahuje otázky týkající se předčtenářské gramotnosti. Výsledky jsou popsány a okomentovány v praktické části práce.
Využití literárního příběhu k rozvoji předčtenářské gramotnosti v mateřské škole
KOZÁKOVÁ, Renata
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou čtenářské gramotnosti a aktivit, které napomáhají s rozvojem předčtenářských dovedností dětí předškolního věku. V teoretické části je vymezen termín čtenářská gramotnost a popsán význam četby v předškolním období. Další část se zaměřuje na možnosti využití literárního příběhu v rozvoji předčtenářské gramotnosti, na metody práce s literárním příběhem v mateřské škole. Praktická část názorně ukazuje způsoby práce a návrhy činností v oblasti rozvoje předčtenářské gramotnosti. Integrované tematické celky, které vycházejí z literárních příběhů, byly využity při práci s dětmi a následně zhodnoceny podle evaluačního plánu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.