Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,801 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí časových řad
Sittková, Miriam ; Dostál, Jakub (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele společnosti M Computers s.r.o. pomocí časových řad. Analýza ukazatelů je rozdělena na dvě části. První část je věnována teorii o vybraných ukazatelích a popisu časových řad. Druhá část analyzuje ukazatele a jejich předpokládaný vývoj v letech 2013 a 2014. Práce dále uvádí návrhy na zlepšení situace společnosti.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Slezák, Ondřej ; Kotulan, Tomáš (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení celkovou finanční situaci společnosti TOPMODEL CZ s.r.o. pomocí ukazatelů finanční analýzy. K vyhodnocení budou použity účetní závěrky podniku z let 2011-2015. Nezbytnou součástí bude také srovnání s konkurencí. Z těchto poznatků a výpočtů se poté bude vycházet při sestavování návrhů, které by měly vést ke zlepšení ekonomických výsledků. Analýzou konkurence se najdou konkurenční výhody a poté navrhnou kroky, které by společnosti mohly právě v boji s konkurencí pomoci.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Brzobohatý, Tomáš ; Petřinová, Dana (oponent) ; Hreus, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce podrobně hodnotí ekonomickou situaci a její vývoj za pomoci finanční analýzy ve firmě Camp Counselors and Work experience USA s.r.o. za rok 2006, 2007 a 2008. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického stavu.
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Hort, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Fundamentální akciová analýza vybraných evropských společností za účelem tvorby investičního portfolia
Szlávik, Michal ; Švimberský, Petr (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá fundamentální akciovou analýzou s cílem navrhnout nejvýhodnější investici v oblasti zvoleného oboru do vybraných akciových společností.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kuchyňková, Petra ; Kuchařová, Eva (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je hodnocení finanční situace společnosti Národní stavební centrum, s.r.o. v období 2006-2009, pomocí metod finanční analýzy. Ze zjištěných výsledků jednotlivých ukazatelů bude provedeno vyhodnocení a navržena doporučení a řešení ke zlepšení finanční situace této společnosti v dalších letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Horáková, Kateřina ; Sobotková, Anna (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov za období 2010 – 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je seznámení s cíli a metodikou práce. V teoretické části jsou vymezeny ukazatele finanční analýzy, které budou aplikovány v analytické části této bakalářské práce. Závěrem bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace družstva.
Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku
Pospíchalová, Veronika ; Máchal,, Pavel (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
V bakalářské práci bude provedena finanční analýza společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. V teoretické části budou vysvětleny základní definice pojmů a uvedeny postupy finanční analýzy. V praktické části bude na základě finančních výkazů provedena finanční analýza. Výsledné hodnoty budou porovnány s průměry v odvětví nebo doporučenými hodnotami a zhodnoceny. Poté budou navrhnuta opatření vedoucí ke zlepšení finančně - ekonomické situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Růžičková, Lenka ; Jindřichová, Žaneta (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti na základě analýzy účetních výkazů za sledované období 2010 až 2014. Součástí bakalářské práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,801 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.