Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii
Gáthy, Zuzana ; Hána, David (vedoucí práce) ; Nováček, Aleš (oponent)
Podle školského zákona má být škola apolitická, zároveň má ale učitel studenty hodnotově vzdělávat. Je tedy otázkou, nakolik je lepší zachovat nestrannost, aby nedocházelo k ovlivňování studentů, a v jaké míře naopak své názory prezentovat za účelem hodnotového vzdělávání. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají středoškolští učitelé v Česku potřebu a možnosti nestranné výuky politické geografie a s ní souvisejícího hodnotového vzdělávání. Dílčím cílem bylo navrhnout vhodné metody pro nestrannou výuku politické geografie v hodinách zeměpisu na střední škole. Část práce je zaměřena konkrétně na výuku války v Jugoslávii a na diskuzi nestranného pojetí tohoto konfliktu. Výzkum zahrnoval kvantitativní dotazník, kterého se zúčastnilo 277 respondentů z řad středoškolských učitelů, po kterém následovalo 9 kvalitativních rozhovorů se středoškolskými učiteli. Čeští středoškolští učitelé zeměpisu podporují nestrannou výuku politické geografie a snaží se nestranného přístupu docílit. Hodnotové vzdělávání je pro ně ale důležitějším aspektem, který staví nad požadavek nestrannosti. Klíčová slova: nestrannost ve výuce, hodnotové vzdělávání, politická geografie, středoškolská výuka, válka v Jugoslávii
Vodní zdroje povodí Nilu v kontextu konfliktů a mírové spolupráce
Hošková, Lucie ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Frajer, Václav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodních zdrojů v povodí Nilu v kontextu konfliktů a mírové spolupráce. Hlavním cílem práce je posouzení hydropolitického potenciálu, zda má význam konfliktní či spíše kooperativní. V návaznosti na tento cíl následně identifikovat hlavní geopolitické aktéry v povodí Nilu a zjistit, jestli se liší dva přítoky Nilu, Modrý a Bílý Nil, zhlediska hydropolitického potenciálu. Teoretický rámec práce je vymezen mezinárodně- politickými koncepty neorealismu, tedy zda jsou spory primárně vedeny mezi státy formou vymezování zájmů a moci, nebo neoliberalismu, který předpokládá vzájemnou spolupráci v rámci řešení správy zdrojů. Dále se práce zabývá vymezením geograficko-historického kontextu se zaměřením na region východní Afriky a povodí Nilu ve spojitosti s jeho charakterem a historií. Metodou zpracování této práce byla zvolena systematická rešerše.
Střední Afrika : transnacionální region v politické geografii
Kučera, Josef ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Práce se primárně věnuje otázce transnacionálního regionu Střední Afriky. Tento region vymezuje na základě pěti úrovní geografie prostřednictvím několika proměnných. Hlavním cílem je zjistit, zda Střední Afrika je transnacionálním regionem a kde jsou jeho hranice. Práce dále přibližuje, jak by s daným regionem bylo vhodné pracovat, aby nedocházelo k přílišnému zkreslení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Čína v globální a regionální politice v 21.století - geopolitický střet s Japonskem, Indií, USA, Ruskem a Evropou
Petrtýl, Martin ; Hnízdo, Bořivoj (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Andělová, Petra (oponent)
VÝTAH ČÍNA V GLOBÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITICE V 21. STOLETÍ - GEOPOLITICKÝ STŘET S JAPONSKEM, INDIÍ, USA, RUSKEM A EVROPOU Mgr. Martin Petrtýl Školitel: Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, PhD. Institut politologických studií FSV UK Tato disertační práce pojednává o aktuální a budoucí roli Čínské lidové republiky v 21. století. K myšlence zpracovat podrobnou analytickou studii této země ve vztahu k jejímu okolí i k jejímu vnitřnímu prostředí jsem se systematicky, byť s mnohými přerušeními, vracel po několik let. Rozmýšlel jsem především způsob, jak skutečně vědecky, tj. věrohodně, v maximální možné míře ověřitelně, vypracovat plnohodnotnou práci, která by obstála před kolegy z vědecké obce i přede mnou samým. Logicky bylo a je mou snahou umožnit minimální možnost případné kritiky této práce za její formální, obsahové či jiné nedostatky. Nejdříve jsem se rozhodl poměrně detailně zanalyzovat aktuálně známé teoretické přístupy a metody studia a to nejen v rámci politických věd, zejména pak ty používané politickými geografy, avšak i v rámci ostatních příbuzných oborů, především z oboru studia mezinárodních vztahů, sociologie, obecné politologie či bezpečnostních studií. Nechtěl jsem totiž studium problematiky potenciálu budoucího vývoje Číny krátkozrace omezit pouze na použití teoretických přístupů a metod známých v...
Střední Afrika : transnacionální region v politické geografii
Kučera, Josef ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Práce se primárně věnuje otázce transnacionálního regionu Střední Afriky. Tento region vymezuje na základě pěti úrovní geografie prostřednictvím několika proměnných. Hlavním cílem je zjistit, zda Střední Afrika je transnacionálním regionem a kde jsou jeho hranice. Práce dále přibližuje, jak by s daným regionem bylo vhodné pracovat, aby nedocházelo k přílišnému zkreslení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Macroregional structures of the world: representation, preception, and objectivisation
Polonský, Filip ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Bičík, Ivan (oponent) ; Baar, Vladimír (oponent)
Práca podáva hlbší pohľad k problematike geosocietálnej diferenciácie sveta a jej vyjadrenia v makroregionalizačných schémach. Práve tieto schémy sú záležitosťou rôznej prezentácie a reprezentácie a majú svoje uplatnenie v organizácii vo vedeckej a nevedeckej praxi. Po podrobnejšom rozbore a diskusii akademických prístupov k makroregionalizácii sveta nasleduje analýza členení globálnych aktérov, našich učebníc stredoškolskej geografie a ukážok percepcie a návrhov regionálno-geografickej organizácie študentmi geografie. Snahy o objektivizáciu problematiky boli spojené s variantným posudzovaním vnútornej homogenity a vonkajšej heterogenity makroregiónov. Priestor dostalo aj hodnotenie obchodných tokov a distribúcia mocenského potenciálu vrátane vývoja (1950 - 2008). Závery prinášajú syntézu zistení a načrtnutie možností pre budúci výskum.
Politická geografie Evropské unie: ekonomické souvislosti
Chaloupková, Kamila ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Práce "Politická geografie Evropské unie: ekonomické souvislosti" je analýzou prostoru Evropské unie z politicko-geografického hlediska. Úvodem do práce jsou politicko-geografické teorie pro nastínění toho, co to politická geografie je. Následuje podrobnější analýza státu jako geopolitické jednotky, hranic a vývoje politické mapy Evropské unie. Závěrem je analýza demografických a teritoriálních faktorů a jejich vlivu na ekonomiku a politiku Evropské unie z hlediska prostoru, kdy tyto faktory působí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.