Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 308 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lichva a neúměrné zkrácení v obchodněprávních vztazích
Šejko, Jaroslav ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Lichva a neúměrné zkrácení v obchodněprávních vztazích Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání problematiky lichvy a neúměrného zkrácení v obchodních vztazích a analyzování možností, které mají podnikatelé k ochraně před těmito nežádoucími jevy pomocí právních institutů soukromého práva. Zvláštní důraz je kladen na vztah mezi obecnými opravnými prostředky soukromého práva, které slouží k nápravě obsahové nesprávnosti právních jednání, a speciálními ustanoveními, která vylučují ochranu podnikatelů před lichvou a neúměrným zkrácením. V rámci práce se zaměříme na zhodnocení a analýzu těchto institutů a jejich možných dopadů na podnikatelské subjekty v podnikatelském styku včetně porovnání se zahraniční úpravou (především německou a rakouskou) a praktická doporučení. Diplomová práce je ve svém zkoumání postupně rozdělena na několik dílčích částí, přičemž prvním tématem, kterým se práce zabývá, je ochrana slabší strany, vymezení situace a důvody ochrany slabší strany, včetně ideových východisek. Důraz v této kapitole je kladen na podnikatele jakožto slabší strany a možného zneužití silnějšího postavení. V druhé a třetí části se zaměřuji na vymezení pojmů lichva a neúměrné zkrácení. Důležitým prvkem stanovení subjektivních a objektivních znaků, které vyplývají z existence lichevního jednání a...
Přechod z daňové evidence na účetnictví vs transformace podnikání na výkon činnosti prostřednictvím společnosti s ručením omezeným
Majerová, Kateřina ; Nečasová, Veronika (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá srovnáním možnosti výkonu podnikatelské činnosti prostřednictvím osoby samostatně výdělečně činné s možností transformace na společnost s ručením. Specifikuje metodický postup uzavření daňové evidence a otevření účetnictví a postup vybraného způsobu přeměny právní formy podnikání z výkonu činnosti prostřednictvím osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným.
Podnikatelský záměr pro založení podniku na výrobu a prodej dřevěných stolních lamp
Danihel, Jan ; Hlaváček, Jan (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru pro podnik zaměřený na výrobu a prodej dřevěných stolních lamp. Práce byla zpracována podle dostupných a relevantních zdrojů. Autor na základě vypracovaného podnikatelského záměru má v plánu uskutečnit tento plán v bližší budoucnosti.
Business Plan Proposal for a Company
Jargalsaikhan, Cuong ; Budík, Jan (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
The content of this bachelor´s thesis is a business plan proposal for an establishment and development of a company. To be more specific a business plan was proposed for an upcoming company named CBDlevnecz, which is specialized in B2B and CBD (Technické konopí) e-commerce shop model. The first part is dedicated to theoretical bases, which include explanations of keyword and topics, that are needed in order to elaborate the practical part of bachelor´s thesis. Practical part includes analysis of the current state and own proposal for solution. Methods and tools that are used for analysis are for instance PESTLE analysis or Porter´s five forces analysis.
Odpovědnost za neuzavření smlouvy ve vztazích podnikatele
Houžvičková, Adéla ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Resumé Tato práce pojednává o jedné z dílčích skutkových podstat předsmluvní odpovědnosti, která byla do občanského zákoníku inkorporovaná v rámci ust. § 1729 ObčZ. Konkrétně se jedná o odpovědnost za nepoctivé jednání, jež spočívá v nepoctivém vyvolání důvodného očekávání v uzavření smlouvy a následném ukončení jednání, aniž k tomu má strana spravedlivý důvod. Předmětem této práce bude rovněž analýza, zda a jakým způsobem dojde k modifikaci vzájemných práv a povinností v předsmluvním vztahu, bude-li jednou z kontraktačních stran podnikatel. V první části své práce podrobuji právní normu a její jednotlivé části (jak o nich mluvím níže) podrobné analýze. V první řadě rozebírám předpoklady pro uplatnitelnost předmětné právní normy (tj. hypotézu právní normy), následně samotné protiprávní jednání, jeho podstatu a jeho projevy (tj. dispozici právní normy) a v poslední řadě i negativní následky, jež mohou eventuelně vzniknout, jedná-li jedna ze stran protiprávně. Páteří mé práce jsou kapitoly 3 - 6, ve kterých se věnuji jednotlivým částem struktury právní normy a obecné závěry potom zhodnocuji z hlediska jejich uplatnitelnosti v podnikatelském prostředí. Ve 3. kapitole se věnuji výkladu hypotézy ust. § 1729 ObčZ, k jejímuž naplnění dojde, je-li protiprávní jednání uskutečňováno v době, kdy se (i) uzavření...
Postavení sportovce jako podnikatele
Trampota, Lukáš ; Tomášek, Petr (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Postavení sportovce jako podnikatele Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou postavení sportovce jako podnikatele v českém právním prostředí. Ačkoli se jedná o zákonodárcem nadále přehlíženou oblast, jde o téma stále aktuální. Profesionálním sportovcům je umožněn v zásadě volný výběr jejich statusu, přičemž jednou z variant je výkon činnosti jako podnikatel. Práce má tak za cíl podrobněji rozebrat znaky podnikání a následně posoudit, zda sportovci individuálních a kolektivních sportů tyto znaky naplňují. Diplomová práce je řazena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsou nejdříve obecně vymezeny pojmy sport a profesionální sportovec. Dále je stručně nastíněna aktuální situace postavení profesionálních sportovců v České republice. Ve druhé kapitole je poté zkoumán pojem podnikatel, a to zejména z hlediska jednotlivých znaků podnikání. Ty jsou detailněji rozebrány i s uvedením vybrané judikatury. Na závěr je také zmíněno rozšíření definice podnikatele o osoby, které fakticky podnikat nemusí, ale přesto za podnikatele budou považováni. Ve třetí kapitole je pak na základě vymezení z prvních dvou kapitol posuzováno, zda profesionální sportovci naplňují jednotlivé znaky podnikání. U všech znaků je posuzován pohled z hlediska individuálních i kolektivních sportů, přičemž větší prostor je s...
Komparativní analýza českého a francouzského spotřebitelského práva s důrazem na distanční smlouvy a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem
KADLEC, Jakub
Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování komparativní analýzy českého a francouzského spotřebitelského práva zejména v oblasti uzavírání smluv na dálku. Druhým cílem je provedení jazykového rozboru francouzských právních termínů a vypracování dvojjazyčného glosáře. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou vnitřně členěny na podkapitoly. První kapitola představuje pojem spotřebitelské právo a jeho charakteristické rysy. Druhá kapitola se věnuje právní úpravě spotřebitelského práva v České republice. Třetí kapitola je zaměřena na právní úpravu spotřebitelského práva ve Francii. Čtvrtá kapitola obsahuje porovnání české a francouzské právní úpravy spotřebitelského práva a v páté kapitole je proveden jazykový rozbor vybraných francouzských termínů. Součástí páté kapitoly je rovněž francouzsko-český glosář. Práce je ukončena závěrem se zhodnocením a obsahuje résumé ve francouzštině.
Partnerství pro místní rozvoj na příkladu Tišnova
Knoflíčková, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci a zhodnocení přínosů konceptu Partnerství pro místní rozvoj. Aplikace výsledků konceptu Partnerství je řešena na konkrétním příkladu podniku Steinhauser, s.r.o. a města Tišnova. Teoretická část práce je zaměřena na specifikaci a vysvětlení důležitých pojmů, které se přímo týkají místního rozvoje a komunikačních nástrojů. Praktická část je věnována analýze výsledků marketingového výzkumu. Závěrečná část práce je zaměřena na možná řešení, jež by zlepšila místní rozvoj a vzájemné vztahy podniku, veřejné správy a veřejnosti.
Vznik a rozvoj rodinné farmy
Vokounová, Petra
1.1 Výrobní plán Farma chce během jednoho roku přejít na rostlinnou výrobu, aby si pro skot mohla zajisti krmení sama a nebyla závislá na dodavatelích. Takže v první řadě potřebuje koupit ornou půdu nebo ji získat do pronájmu. Dále bude potřeba mechanizace na následné opracování půdy, rostlin a krmiva. Také se budou muset zrekonstruovat budovy v objektu, kde se bude skladovat mechanizace. Dalším bodem plánu je zvýšení produkce masa přikoupením jalovic a plemenných býků. Tím pádem se budou muset navýšit kapacity boxů pro skot a také přikoupení či pronájem pastvin. Během dvou let by chtěli zrealizovat otevření dvou vlastních prodejen masa, jedna by se nacházela v Moravském Krumlově a druhá v Ivančicích. Do pěti let by farma chtěla otevřít vlastní restaurační zařízení hlavně s pokrmy pocházející z hovězího masa vlastního chovu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 308 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.