Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 357 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Znalost sester pracujících na dětských odděleních v ošetřování střednědobých cévních vstupů
Müllerová, Julie ; Hromádková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Průšová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a prozkoumání znalostí sester v ošetřování střednědobých cévních vstupů zavedených pediatrickým pacientům. Cílem práce bylo na základě dotazníku zjistit míru vědomostí sester v jednotlivých typech střednědobých katétrů a míru znalostí ošetřovatelských postupů souvisejících s katétrem. Teoretická část práce zahrnuje pediatrická anatomická specifika, obecnou charakteristiku cévních vstupů, konkrétně popsané typy střednědobých žilních vstupů a ošetřovatelskou péči o tyto katétry. Empirická část prezentuje utříděná data ve formě přehledů tabulek a výsečových diagramů, která jsou následně porovnána s hypotézami orientovanými na věk, délku praxe, pracovní zařazení a specializovanou způsobilost respondenta v oblasti intenzivní péče. Metodika šetření spočívala v distribuci strukturovaného dotazníku vlastní konstrukce ve formě didaktického testu sestrám pracujícím na dětských odděleních Fakultní nemocnice v Motole. Zkoumaný vzorek se skládal ze 76 respondentů. Prostřednictvím dotazníkového šetření byl zjištěn statisticky významný rozdíl u tří položek v závislosti na pracovním zařazení respondentů ve prospěch respondentů pracujících na jednotkách intenzivní péče. Dále se procentuálně prokázala hlubší znalost PICC oproti znalostem midline katétru, znalost správnosti...
Migrant Parents in the Czech Republic: Child Health Care Experiences and Attitudes Towards Childhood Vaccination
Dvořáčková, Lenka ; Smith, Simon (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce představuje data získaná z kvalitativního výzkumu, který proběhl v Praze během zimy 2022 a jara 2023. Cílem práce bylo zjistit, jak matky pocházející ze zahraničí vnímají český zdravotní systém a povinné očkování. Teoretická část nejprve představuje informace a statistiky týkající se proočkovanosti globálně a v České republice. Dále je prezentována teorie vztahu mezi lékařem a pacientem, který rozpracoval především Talcott Parsons, ale i další autoři a Beckova teorie rizikové společnosti dána do souvislosti s očkováním. Výzkumná část je postavena na hloubkových polostrukturovaných rozhovorech se 14 ženami, které jsou migrantkami a matkami. Kromě jednoho rozhovoru byly všechny provedeny online prostřednictvím platformy Zoom. Analytická část představuje nejprve zkušenosti respondentek se zdravotní péčí o děti v České republice, dále komunikaci a vztah s pediatrem, a nakonec jejich obecné postoje a zdroje informací, které použily k rozhodnutí o očkování svých dětí. Výsledky výzkumu poukazují na důležitost možnosti spolupodílení se na rozhodování o očkování a celkově zdravotné péči, dále na důležitost vztahu s pediatrem založeném na důvěře a také na možnosti komunikovat s pediatrem společným jazykem.
Návrh doporučených postupů u vývojové dyspraxie v ergoterapii u dětí ve věku 3-18 let
Homolková, Simona ; Dvořáková, Petra (vedoucí práce) ; Angerová, Yvona (oponent)
diplomové práce Jméno, příjmení: Bc. Simona Homolková Vedoucí práce: Mgr. Petra Dvořáková Název diplomové práce: Návrh doporučených postupů u vývojové dyspraxie v ergoterapii u dětí ve věku 3-18 let Abstrakt diplomové práce: Vývojová dyspraxie (DCD) je neurovývojové onemocnění s prevalencí 6 % dětí v populaci. Příčina tohoto onemocnění není známá, známe ale rizikové faktory, do kterých se řadí velmi nízká porodní hmotnost či expozice matky drogám a alkoholu v těhotenství. Mezi symptomy patří porucha koordinace, narušení motorického učení a plánování, potíže s exekutivními funkcemi a celkové ohrožení duševního zdraví. Každé dítě má jiné projevy a je třeba komplexní péče poskytovaná interprofesním týmem, jehož důležitou součástí je i ergoterapeut. Ergoterapeut by se měl ve své praxi opírat o kvalitní standardy poskytování péče. Stejně jako v medicíně, tak i v ergoterapii jsou v současnosti celosvětové tendence ke tvorbě klinických doporučených postupů (KDP), kterých je, obzvláště v ergoterapii, stále nedostatek. KDP slouží především ke zkvalitnění a sjednocení péče. Hlavním cílem této práce je tvorba návrhu doporučeného postupu v ergoterapii pro vývojovou dyspraxii u dětí ve věku 3-18 let v České republice. Dílčím cílem je zpracování přehledu diagnostických nástrojů a intervenčních možností v...
Atrézie gastrointestinálního traktu a možnosti fyzioterapeutické intervence
Zdobnická, Barbora ; Šonská, Kristýna (vedoucí práce) ; Štefanová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá atréziemi gastrointestinálního traktu a možnostmi fyzioterapeutické intervence. Práce je zpracována formou rešerše s kazuistikou. Rešeršní část obsahuje informace o vývoji a anatomii částí gastrointestinálního traktu, které bývají atréziemi nejčastěji postihnuty. Dále je zde zmíněna klasifikace, diagnostika a možnosti operační léčby jednotlivých atrézií. V možnostech fyzioterapeutické intervence se práce zabývá péčí o jizvu, respirační fyzioterapií, pohybovou terapií, bazální stimulací a orofaciální stimulací. Praktická část bakalářské práce je zpracována formou kazuistiky pacientky po operaci atrézie gastrointestinálního traktu. Obsahem je vyšetření před a po terapii v ambulanci fyzioterapeuta a následná kontrola po 2 měsících pravidelné terapie. Pozitivní účinky fyzioterapie jsou doloženy fotodokumentací a pomocí škály Alberta Infant Motor Scale k hodnocení motorického vývoje. Součástí praktické části je i zpracovaný edukační leták pro rodiče o provádění respirační fyzioterapie po propuštění z nemocnice, který bude možné následně využívat na oddělení dětské chirurgie ve FN Motol.
Úloha dětské sestry v zajištění laboratorního novorozeneckého screeningu
STEINBAUEROVÁ, Julie
Tato bakalářská práce se zabývá rolí dětské sestry v novorozeneckém laboratorním screeningu. Dětská sestra má v celém procesu nezastupitelnou roli, edukuje rodiče před odběrem, získává od rodičů před vyšetřením informovaný souhlas, připravuje pomůcky, provádí samotný odběr, kontroluje a připravuje odebrané vzorky na odeslání do screeningové laboratoře. Ačkoliv je práce je zaměřena primárně na edukaci matky před odběrem a možné chyby při odběru, které mohou mít negativní vliv na výsledky vyšetření, v teoretické i praktické části práce pojímá i další témata spojená s novorozeneckým laboratorním screeningem, v neposlední řadě popis metodiky správného postupu odběru a následné ověřování znalostí jejích zásad v rámci výzkumného šetření se sestrami. Prvním cílem bylo popsat postup edukace matky dětskou sestrou před odběrem. Druhým cílem bylo zjistit znalosti dětských sester o negativním vlivu nestandardního odběru krve na výsledek screeningu. Výzkumná část práce byla vytvořena na základě kvalitativního šetření, metodou dotazování. Sběr dat proběhl pomocí techniky hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se sestrami z neonatologických oddělení vybraných pražských nemocnic. Analýza dat proběhla metodou tužka papír, následně byly výsledky rozděleny do tří kategorií a popsány ve schématech. Z výzkumného šetření vyplynulo, že sestry vnímají jako největší ztížení edukace matek před odběrem jazykovou bariéru, nicméně mají k dispozici prostředky, které jim mohou v praxi pomoci tuto překážku překonat. Dále bylo zjištěno, že sestry jsou dobře informované a mají dostatečné znalosti o zásadách odběru metodou suché kapky krve. Jako nečastější chyby v odběru sestry popisovaly nedostatečné, či nesprávným způsobem vyplněné terčíky na filtračním papíře a nečitelné údaje na screeningové kartě. Práci lze využít k edukaci dětských sester, doporučením pro praxi je zaměření na nefarmakologické metody tišení procedurální bolesti novorozenců během odběru a na kontrolu vzorků před odesláním do screeningových laboratoří, pro předejití zbytečným opakovaným odběrům.
Hodnotící škály v ošetřovatelském procesu u dětí
BENEDIKTOVÁ, Anna
Současný stav Ošetřovatelský proces je nedílnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Tento proces obsahuje mnoho jednotlivých složek, které dovedou společně vytvořit celek, který nejen napomáhá sestrám, ale také zpříjemňuje pacientům pobyt v nemocničních zařízeních. Jednou ze složek jsou hodnotící a měřící škály. Ty mohou být zaměřené na bolest, vědomí, nutrici či riziko pádu. Cílem práce Bylo zorientovat se v hodnotících a měřících škálách v pediatrii a zjistit jejich uplatnění v ošetřovatelském procesu na vybraných pracovištích dětských odděleních. Nejprve jsme zjišťovali, jaké hodnotící škály lze uplatnit v ošetřovatelském procesu u dětí. Poté následovaly rozhovory, ve kterých jsme se zaměřili na hodnotící škály používané na vybraných pracovištích a jak sestry nahlížejí na používání hodnotících škál. Metodika Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi jsme vyhledávali v odborné literatuře hodnotící a měřící škály v pediatrii. V druhé fázi jsme prováděli hloubkové rozhovory, které se uskutečnily se sestrami, které pracujícími na standardních odděleních nebo na JIP. Výzkumné šetření bylo zpracované formou vyhledávání informací z literatury a také za pomoci hloubkových rozhovorů se sestrami na námi vybraných odděleních. Sběr dat probíhal od ledna do června roku 2023. Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a následně přepsány do programu MS Word. K analýze a kódování dat byla požita metoda "tužka papír". Následně byla data rozčleněna na celky, ke kterým byly přiřazeny příslušné kódy a ty byly seskupovány do kategorií. Tyto kategorie a podkategorie byly následně zpracovány do přehledných schémat a podrobně popsány. Výsledky Z výzkumu jsme zjistili, že na hodnocení bolesti je mnoho škál, a ne všechny lze aplikovat na stejný věk. Na každou ze škál je navíc potřebné vyhledat správnou tabulku či techniku a každá je ve výsledku jinak hodnocená. Sestry znají hodnotící škály, které využívají na odděleních a vědí, k čemu slouží, ale neznají jejich přesné názvy, nýbrž spíše obecné k dané hodnotící problematice. Většina sester mluvila na obecné rovině, jako například "hodnocení bolesti", "hodnocení rizika pádu", "hodnocení vědomí". Ne všechna pracoviště využívají stejné hodnotící techniky a ani všechny stejné hodnotící oblasti. Závěr Z výsledků vyplívá, že hodnotící škály jsou nezbytnou součástí ošetřovatelské dokumentace. Bylo použito již mnoho hodnotících škál, tudíž si většina odděleních dovede vybrat jednu, která jim na danou problematiku bude vyhovovat a také to tak námi vybraná pracoviště učinila. Důležité je však zvolit tu správnou s ohledem na věk a psychomotorický vývoj dítěte. Tato bakalářská práce může být využita v teoretické i praktické části výuky v Pediatrickém ošetřovatelství. Hodnotící techniky lze využít při odborné praxi na daných pracovištích nebo můžeme nabídnout hodnotící škálu na hodnocení bolesti, kterou jsme vymysleli. Mohla by pomoci sestrám v diagnostikování a určování stupně bolesti u všech věkových kategoriích.
Sonografické zobrazení fascie v kontextu motorického vývoje
Kuldová, Ivana ; Quittková, Adéla (vedoucí práce) ; Smetanová, Jana (oponent)
Diplomová práce je pilotní studií pro výzkum hlubokých fascií u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny. Zabývá se vytvořením protokolu pro sonografické hodnocení tloušťky hluboké fascie u dětí a jeho ověřením v praxi. Teoretická část práce shrnuje recentní poznatky o struktuře, tloušťce, vývoji a stárnutí fasciálního systému. Obsahuje také informace o dětské mozkové obrně a vlivu spasticity na morfologii svalové tkáně. Současně popisuje princip sonografického vyšetření muskuloskeletálního systému se zaměřením na fasciální systém a svalovou tkáň. Metodika: Observační průřezové studie se zúčastnilo 39 dětí (25 chlapců a 14 dívek). Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle věku: 0-3 roky, 3-6 let, 6-12 let a 12-18 let. U všech dětí byla vysokofrekvenční sonografickou sondou měřena tloušťka fascií: fascia brachii anterior a posterior, fascia antebrachii anterior a posterior, fascia cruris anterior a posterior a fascia lata. Výsledky: Na základě shromážděných dat byla zjištěna nízká pozitivní korelace mezi tloušťkou hluboké fascie dětí a věkem (p=0,042; Spearmanovo rho 0,09). Nebyl prokázán vliv dominance končetin na tloušťku hlubokých fascií (p=0,856), a to ani zvlášť na horních končetinách (p=0,472), ani na dolních končetinách (p=0,640). Bylo prokázáno, že tloušťka předního kompartmentu hluboké...
Problematika PAS z pohledu dětských lékařů
VLÁŠKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra z pohledu dětských lékařů. Cílem této práce je zjistit, jak praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jihočeském kraji provádějí screening na včasné odhalení poruch autistického spektra ve svých ordinacích a jak postupují v případě pozitivního výsledku. Dílčím cílem bylo odhalit, v čem spatřují praktičtí lékaři pro děti a dorost největší problém při diagnostickém procesu u těchto dětí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části se věnuje jednotlivým poruchám autistického spektra, druhá kapitola vysvětluje tzv. "triádu" problémových oblastí, třetí popisuje screeningové a diagnostické nástroje a poslední kapitola se zaměřuje na možnosti péče o jedince s poruchami autistického spektra. Praktická část je realizovaná kvalitativním výzkumem a pro sběr dat od praktických lékařů pro děti a dorost byly použity polostrukturované rozhovory. V této části jsou dále zpracovány dvě kazuistiky dětí s poruchou autistického spektra. Pro sběr dat k vytvoření kazuistik byly taktéž použity polostrukturované rozhovory s rodiči a pedagogickými pracovníky a studium dokumentace. Ze získaných dat vyplývá, že praktičtí lékaři pro děti a dorost provádí při pravidelných preventivních prohlídkách v 18 měsících dítěte screening pro včasné odhalení poruch autistického spektra a v případě pozitivního výsledku opakují screening po půl roce znovu. Praktičtí lékaři pro děti a dorost spatřují největší problém při diagnostickém procesu v nedostatku odborníků, kteří by navázali na jejich práci.
Analysis of antibiotic administration in open appendectomies in pediatric patients.
Šugrová, Kristína ; Rejmanová, Anna (vedoucí práce) ; Šorf, Aleš (oponent)
Analýza podávania antibiotík pri otvorených apendektómiách v populácii detských pacientov Autor: Kristína Šugrová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cieľ: Apendicitída predstavuje najčastejšiu indikáciu k chirurgickému brušnému výkonu v populácii detských pacientov. V prípade komplikácií, ktoré zahŕňajú absces, periapendikulárny infiltrát alebo perforáciu s peritonitídou môže ísť až o život ohrozujúce ochorenie. Cieľom práce bolo zanalyzovať podávanie antibiotík (ATB) ako v profylaxii akútnej apendicitídy, tak aj v liečbe komplikovaných apendicitíd pri otvorených apendektómiách v populácii detských pacientov. Ďalším cieľom bolo porovnať podávanie ATB pred a po zavedení doporučeného postupu nemocnice (DPNM). Následne sledovať výskyt komplikácií a dĺžku hospitalizácie a ich súvislosť s podávaním ATB a ďalšími rizikovými faktormi. Metodika: Bola vykonaná unicentrická retrospektívna prierezová štúdia. Sledovaní boli pacienti ≤ 18 rokov, ktorí v rokoch 2014 - 2020 podstúpili otvorenú apendektómiu na Klinike detskej chirurgie a traumatologie vo fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Sledované údaje o pacientoch, podávaných ATB a chirurgickom...
Analysis of antibiotic administration in laparoscopic appendectomies in pediatric patients.
Opatovská, Tamara ; Rejmanová, Anna (vedoucí práce) ; Malá, Kateřina (oponent)
Analýza podávania antibiotík pri laparoskopických apendektómiách v populácii detských pacientov Autor: Tamara Opatovská Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a ciele: Apendicitída patrí medzi najčastejšie akútne diagnózy v pediatrickej populácii. Nesprávna diagnóza, zle vykonávaná antibiotická profylaxia (AP) alebo liečba môžu viesť k život ohrozujúcim komplikáciám ako perforácia, peritonitída, periapendikulárny infiltrát alebo absces. Cieľom tejto štúdie bolo zanalyzovať podávanie antibiotík (ATB) v rámci profylaxie pred apendektómiou ako aj v rámci terapie komplikovaných apendicitíd v detskej populácii a získané výsledky medzi sebou porovnať. Konkrétne boli porovnávané 2 obdobia - pred a po zavedení doporučeného postupu nemocnice (DPN; 22. 06. 2017). Čiastkovým cieľom štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré u sledovanej populácie ovplyvnili výskyt komplikácií a dĺžku hospitalizácie. Metodika: Unicentrická retrospektívna prierezová štúdia prebiehala na Klinike detskej chirurgie a traumatológie vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové. Údaje boli zbierané od roku 2014 do roku 2020. V štúdii boli zahrnutí pacienti mladší 18 rokov, ktorí podstúpili...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 357 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.