Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stres zaměstnanců konkrétního domova mládeže, jeho příčiny a následné řešení
PŘECH, Michal
Bakalářská práce pojednává o stresu vychovatelů na konkrétním domově mládeže a o mechanismech zvládání stresu těchto vychovatelů. Teoretická část bakalářské práce popisuje pojem stres, mechanismy zvládání stresu, psychohygienu, vychovatelství a domov mládeže. Výzkumné šetření přináší výpovědi a zkušenosti jednoho vychovatele a dvou vychovatelek. Snahou výzkumu je poukázat na psychickou náročnost tohoto povolání a obeznámit s tím veřejnost. Jedná se o pilotní šetření, u něhož byla data získána pomocí nestrukturovaných rozhovorů a zpracovány tematickou analýzou.
Využití hudebních prvků a činností na letním dětském táboře
MAŠKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá představením hudby a s ní spojených aktivit v kontextu volnočasové pedagogiky, s hlavním zaměřením na návrh vhodných aktivit pro letní dětské tábory. První část je zaměřena na teoretické představení volnočasové pedagogiky, základních hudebních pojmů a letních táborů. Druhá část se zabývá navržením konkrétních aktivit spojených s hudbou při přímé práci s dětmi na pobytovém táboře. Všechny aktivity byly aplikované na táboře organizovaném Spolkovým Domem ve Vlašimi. Hlavním cílem je představení vhodných her, aktivit a činností, které se dají aplikovat nejen na táboře, ale i v dalších volnočasových zařízeních.
Nápadník pohybových chvilek pomocí hudby
ŠTANGLOVÁ, Aneta
Cílem mé bakalářské práce je poukázat na význam pohybu dětí v mateřské škole propojeného hudbou. Jak je pohyb pro děti předškolního věku důležitý. Nápadník pohybových chvilek propojených hudbou může pomoci učitelům a učitelkám motivovat děti k pohybu a zájmu o hudbu v mateřské škole a poradit, jak zábavnou formou pohyb a hudbu realizovat. V teoretické části jsem se zaměřila na oblasti pohybové a hudební teorie v předškolní pedagogice, na význam pohybu pro děti předškolního věku, na problematiku rozvoje pohybu u dětí formou pohybových aktivit a motivaci k pohybu pomocí hudby. V praktické části jsem se zaměřila na vytvoření "Nápadníku pohybových chvilek pomocí hudby", který rozvíjí pohybové a sluchové schopnosti a zdokonaluje dovednosti dětí předškolního věku. Součástí nápadníku jsou aktivity na všechna čtyři roční období. V praktické části jsem se věnovala konkrétním cvikům, námětům pohybových her, rozcvičkám propojeným hudbou a řízeným činnostem, které jsou zakomponovány do tematického plánu - jaro, léto, podzim a zima. Všechny pohybové aktivity a hudební činnosti jsou realizovány v praxi mateřské školy.
Přechod z alternativní mateřské školy do základní školy
NÍDLOVÁ, Pavlína
Bakalářská práce je zaměřena na alternativní vzdělávání dostupné v České republice. Vysvětluje základní principy těchto alternativních pedagogických konceptů a také objasňuje pojem dnešního tradičního školství v České republice. Praktická část prezentuje výsledky výzkumného šetření vedeného formou rozhovorů, jehož cílem je popsat zkušenosti dětí s přechodem z alternativní mateřské školy na tradiční základní školu a získat představu o problémech, nebo naopak výhodách při adaptaci na odlišný typ školy.
E-learningový systém pro výuku matematiky
Pánik, Tomáš ; Herout, Adam (oponent) ; Štancl, Vít (vedoucí práce)
V dnešní době je matematika jeden ze základních studijních oborů. Téměř neexistuje člověk, který by se s ní nesetkal. Studenti ovšem k ní často mají odpor a bojí se jí. Cílem této semestrální práce je návrh a analýza softwaru pro výuku matematiky studentů základních a středních škol. V práci je popsána základní motivace pro vytváření tohoto softwaru a principy fungování. Jedná se o software, který je určen výhradně pro samostudium a snaží se, aby se studenti matematiky nebáli a učení je bavilo.
Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ
Berešík, Martin ; Szőke, Igor (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich prípravu, personalizáciu vyhľadávania, možnosť archivovania, tvorbu materiálov a ďalšiu rozšírenú funkcionalitu. Pre úspešný vývoj bol najskôr vykonaný prieskum cieľovej skupiny a zoznámenie sa s už existujúcimi podobnými nástrojmi za účelom zistiť ich nedostatky i silné stránky. Na tento prieskum nadviazala analýza požiadavkov, návrh a samotná implementácia. Výsledkom je funkčný webový nástroj, ktorý je otestovaný s ohľadom na použiteľnosť užívateľského rozhrania.
Výuka genetiky se zaměřením na fenotypické znaky člověka
Heidelberg, Jiří ; Ehler, Edvard (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent)
1 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na dědičnost lidských fenotypických znaků v rámci výuky genetiky na českých gymnáziích. Nastiňuje informace, které jsou důležité pro pochopení dědičnosti lidských fenotypických znaků. Všechny základy genetiky budou popsány, včetně příkladu z lidské genetiky a příkladů z přírody. Zároveň se věnuje výzkumnému šetření na vybraných českých gymnáziích, kdy se pokusíme zjistit míru znalostí genetiky, jakou žáci disponují. Pozornost je věnována i vlivu klimatu ve třídě na znalosti žáků, což je důležitým aspektem při získávání vědomostí. S tím souvisí i vliv osobnosti učitele na klima ve třídě. výsledky výzkumného šetření z dat získaných pomocí online dotazníku ukazují míru znalostí respondentů a případné mezery, na kterých je třeba pracovat. KLÍČOVÁ SLOVA Fenotyp, dědičnost, výuka, lidská genetika, pedagogika
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Françoise Dolto - osobnost francouzské pedagogiky 20. století
Říhová, Nikola ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Ébert-Zeminová, Catherine (oponent)
Bakalářská práce pojednává o životě francouzské psychoanalytičky a pediatričky Françoise Dolto. Práce se zabývá jejím životem, vymezením podstatných momentů v jejím profesním vývoji. Shrnuje její teoretické myšlenky, které se týkají vzdělávání a výchovy dítěte, psychoanalýzy dítěte a také se dotýká jejího dopadu na současnou pedagogickou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Françoise Dolto, pedagogika, psychoanalýza, poruchy autistického spektra, výchova
Decolonial, and Mapuche Dialogues through Ana Tijoux: Collectivity and Voice in Artistic Practices as Fields of Action
Rodríguez Cantero, Julia Lighuen ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (vedoucí práce) ; Lorenz - Meyer, Dagmar (oponent)
Jules Lighuen Rodríguez Cantero Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D through which we could bring change. I suggest that, through Tijoux's music, we may find an principales dentro de la música de protesta hispanohablante. Su voz amplifica las luchas de múltiples subalternos (mujeres indígenas, inmigrantes, la clase obrer que el Imperialismo y colonialismo todavía perpetúan en los territorios Latinoamericanos (un económico a través de capital extranjero, oligarquías élites internas y corrupción política, así como la explotación laboral y ambiental). A continuación, sugeriré que la obra de Tijoux es útil no solo en la deconstrucción y criticismo de sistemas sociales globales basados en relaciones de nación, sino también en la reconstrucción o promulgación de posibilidades a través de las cuales se podrían generar cambios. Sugiero que, a través de su música, podemos encontrar un ejemplo sobre cómo la música puede tener un potencial pedagógico a la hora ecología de saberes, ya que es un arte que puede tener la capacidad de conectar a diferentes seres : Ana Tijoux, ecología de saberes, teorías decoloniales, (eco)feminismo, Mapuche, música, pedagogía, diálogo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.