Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití hudebních prvků a činností na letním dětském táboře
MAŠKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá představením hudby a s ní spojených aktivit v kontextu volnočasové pedagogiky, s hlavním zaměřením na návrh vhodných aktivit pro letní dětské tábory. První část je zaměřena na teoretické představení volnočasové pedagogiky, základních hudebních pojmů a letních táborů. Druhá část se zabývá navržením konkrétních aktivit spojených s hudbou při přímé práci s dětmi na pobytovém táboře. Všechny aktivity byly aplikované na táboře organizovaném Spolkovým Domem ve Vlašimi. Hlavním cílem je představení vhodných her, aktivit a činností, které se dají aplikovat nejen na táboře, ale i v dalších volnočasových zařízeních.
Nápadník pohybových chvilek pomocí hudby
ŠTANGLOVÁ, Aneta
Cílem mé bakalářské práce je poukázat na význam pohybu dětí v mateřské škole propojeného hudbou. Jak je pohyb pro děti předškolního věku důležitý. Nápadník pohybových chvilek propojených hudbou může pomoci učitelům a učitelkám motivovat děti k pohybu a zájmu o hudbu v mateřské škole a poradit, jak zábavnou formou pohyb a hudbu realizovat. V teoretické části jsem se zaměřila na oblasti pohybové a hudební teorie v předškolní pedagogice, na význam pohybu pro děti předškolního věku, na problematiku rozvoje pohybu u dětí formou pohybových aktivit a motivaci k pohybu pomocí hudby. V praktické části jsem se zaměřila na vytvoření "Nápadníku pohybových chvilek pomocí hudby", který rozvíjí pohybové a sluchové schopnosti a zdokonaluje dovednosti dětí předškolního věku. Součástí nápadníku jsou aktivity na všechna čtyři roční období. V praktické části jsem se věnovala konkrétním cvikům, námětům pohybových her, rozcvičkám propojeným hudbou a řízeným činnostem, které jsou zakomponovány do tematického plánu - jaro, léto, podzim a zima. Všechny pohybové aktivity a hudební činnosti jsou realizovány v praxi mateřské školy.
Přechod z alternativní mateřské školy do základní školy
NÍDLOVÁ, Pavlína
Bakalářská práce je zaměřena na alternativní vzdělávání dostupné v České republice. Vysvětluje základní principy těchto alternativních pedagogických konceptů a také objasňuje pojem dnešního tradičního školství v České republice. Praktická část prezentuje výsledky výzkumného šetření vedeného formou rozhovorů, jehož cílem je popsat zkušenosti dětí s přechodem z alternativní mateřské školy na tradiční základní školu a získat představu o problémech, nebo naopak výhodách při adaptaci na odlišný typ školy.
Softwarová podpora výuky kryptografie
Stančík, Peter ; Vyoral, Josef (oponent) ; Burda, Karel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. Dalším z~cílů bylo vytvoření jednotného webového rozhraní a modulární řešení softwaru pro podporu výuky, specializovaného na kryptografické výpočty. Vhodnost technik byla hodnocena na základě v nich používaných výpočetních postupů a také na základě míry, do jaké je možné danou techniku názorně prezentovat. Byl navržen a implementován software usnadňující výpočty používány v symetrické i asymetrické kryptografii. Jeho součástí je webové rozhraní a jedna jeho část je také zaměřena na steganografické techniky. Na straně druhé se nepovedlo nalézt vhodnou pedagogickou metodu propojující tento software s teoretickými poznatky z daného oboru.
E-learningový systém pro výuku matematiky
Pánik, Tomáš ; Herout, Adam (oponent) ; Štancl, Vít (vedoucí práce)
V dnešní době je matematika jeden ze základních studijních oborů. Téměř neexistuje člověk, který by se s ní nesetkal. Studenti ovšem k ní často mají odpor a bojí se jí. Cílem této semestrální práce je návrh a analýza softwaru pro výuku matematiky studentů základních a středních škol. V práci je popsána základní motivace pro vytváření tohoto softwaru a principy fungování. Jedná se o software, který je určen výhradně pro samostudium a snaží se, aby se studenti matematiky nebáli a učení je bavilo.
Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ
Berešík, Martin ; Szőke, Igor (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich prípravu, personalizáciu vyhľadávania, možnosť archivovania, tvorbu materiálov a ďalšiu rozšírenú funkcionalitu. Pre úspešný vývoj bol najskôr vykonaný prieskum cieľovej skupiny a zoznámenie sa s už existujúcimi podobnými nástrojmi za účelom zistiť ich nedostatky i silné stránky. Na tento prieskum nadviazala analýza požiadavkov, návrh a samotná implementácia. Výsledkom je funkčný webový nástroj, ktorý je otestovaný s ohľadom na použiteľnosť užívateľského rozhrania.
Výuka genetiky se zaměřením na fenotypické znaky člověka
Heidelberg, Jiří ; Ehler, Edvard (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent)
1 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na dědičnost lidských fenotypických znaků v rámci výuky genetiky na českých gymnáziích. Nastiňuje informace, které jsou důležité pro pochopení dědičnosti lidských fenotypických znaků. Všechny základy genetiky budou popsány, včetně příkladu z lidské genetiky a příkladů z přírody. Zároveň se věnuje výzkumnému šetření na vybraných českých gymnáziích, kdy se pokusíme zjistit míru znalostí genetiky, jakou žáci disponují. Pozornost je věnována i vlivu klimatu ve třídě na znalosti žáků, což je důležitým aspektem při získávání vědomostí. S tím souvisí i vliv osobnosti učitele na klima ve třídě. výsledky výzkumného šetření z dat získaných pomocí online dotazníku ukazují míru znalostí respondentů a případné mezery, na kterých je třeba pracovat. KLÍČOVÁ SLOVA Fenotyp, dědičnost, výuka, lidská genetika, pedagogika
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Françoise Dolto - osobnost francouzské pedagogiky 20. století
Říhová, Nikola ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Ébert-Zeminová, Catherine (oponent)
Bakalářská práce pojednává o životě francouzské psychoanalytičky a pediatričky Françoise Dolto. Práce se zabývá jejím životem, vymezením podstatných momentů v jejím profesním vývoji. Shrnuje její teoretické myšlenky, které se týkají vzdělávání a výchovy dítěte, psychoanalýzy dítěte a také se dotýká jejího dopadu na současnou pedagogickou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Françoise Dolto, pedagogika, psychoanalýza, poruchy autistického spektra, výchova
Fenomén cesty v umělecké tvorbě a v pedagogickém díle
Novotná, Karolína ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání aspektů a vizí cesty a jejich významu, a to jak v konkrétní, tak i metaforické rovině. V jednom pohledu je cesta interpretována jako spojnice mezi specifickými body, zatímco v jiném jako nástroj k dosažení určitého cíle. V takovém kontextu se cesta stává integrální součástí procesu směřujícího k dosažení určitého cíle, kterým může být cokoli od dosažení konkrétní destinace po naplnění životního snu nebo mise. je interakce mezi cestou a cílem klíčová. Výtvarnou složkou práce je osobní deník, jenž obsahuje fragmenty ze různých cest, zachycené ými . Deník je obohacen o kresby a texty, které reflektují autentické zážitky z cestování. Tento deník, stejně jako téma "Fenoménu cesty", se stal inspiračním zdrojem pro didaktické projekty, které se zaměřují na zkoumání konceptu cesty, ať už ve výtvarném nebo pedagogickém kontextu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé aspekty a perspektivy cesty, jak v konkrétní, tak i v metaforické rovině, a přetvořit je do didaktických projektů KLÍČOVÁ SLOVA Bod, cesta, cíl, labyrint, fragment, umění, výtvarná didaktika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.