Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Doskočilová, Renata ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce s názvem Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním, zkoumá vliv zdravotního znevýhodnění na sourozenecké konstelace. Vliv zdravotního znevýhodnění je zkoumán v oblasti pracovního zaměření, trávení volného času a pozice intaktního sourozence v sourozenecké konstelaci. Data získaná polostrukturovanými rozhovory jsou uspořádána podle obsažených informací a souvislostí do těchto třech kategorií. Cílem práce je zjistit, zda jsou ve stanovených oblastech sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Souhrnem informací čerpaných z rozhovorů podle požadovaných kategorií jsou získána data s kódy. Tato data se následně porovnávají s teoretickými základy a formují se v odpovědi na výzkumné otázky. Závěry výzkumného šetření potvrzují, že ve zkoumaných oblastech jsou sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Míra ovlivnění vychází z individuálních dispozic každého z respondentů. Na základně výsledků šetření jsou v závěru práce navrženy další postupy pro zpracování souvisejících výzkumů. Ideou diplomové práce je také vyjádření a poskytnutí podpory osobám v podobných životních situacích. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotní znevýhodnění, sourozenecké konstelace, rodiče a děti, pracovní zaměření, volný čas
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.
O některých stránkách vztahů mezi dívkami umístěnými ve Výchovném ústavu Počátky a jejich rodiči
HEŘMÁNKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá vztahy dívek umístěných ve Výchovném ústavu v Počátkách s jejich rodiči. V teoretické části jsou popsány legislativní základy existence výchovných ústavů v České republice, psychosociální charakteristika dívek umísťovaných do výchovných ústavů a speciálně pedagogické postupy uplatňované při práci s dívkami umístěnými ve výchovných ústavech a s jejich rodiči. V praktické části jsou vymezeny dvě výzkumné otázky. 1. otázka: Jaké jsou vztahy mezi dívkami umístěnými ve Výchovném ústavu Počátky a jejich rodiči? 2. otázka: Jak tyto vztahy ovlivňují možnosti reintegrace dívek do společnosti? Pouze 30% respondentek uvádí pozitivní vztahy s rodiči, bez známek citové deprivace a negativního vlivu na její reintegraci do společnosti. Zbylých 70% potvrzuje mnohé výzkumy. Je patrné, že u odloučených dětí je potřeba lásky a sounáležitosti dlouhodobě neuspokojivá.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.