Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Budoucnost minulosti: Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi
Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Hudec, Petr
Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci: Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech
Jareš, Jakub ; Hudec, Petr ; Indrová, Martina ; Ranochová, Radka ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Dryáková, Kateřina ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Bláhová, Lucie ; Wizovský, Tomáš
Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mnoho podob interpretace: Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů
Hudec, Petr ; Jareš, Jakub ; Indrová, Martina ; Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Havlůjová, Hana ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Kazlauskas, Vendula ; Bláhová, Lucie ; Staufčíková, Helena ; Kosová, Šárka ; Neprašová, Eva ; Seidler, Tomáš
Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek
Kvapilová, Vendula ; Cigánek, Jiří (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
Zhodnocení úrovně vybavenosti vybraných památkových objektů v České a Slovenské republice z hlediska jejich protipožárního zabezpečení
SVOBODA, Petr
Tato diplomová práce pojednává o problematice požární ochrany památkových objektů na území České a Slovenské republiky. Vstupní informace, které byly v práci použity, byly získány z dostupné literatury nebo jiných volně přístupných zdrojů, od Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky a vlastníků nebo správců objektů. Hlavním cílem práce je zhodnocení vybavenosti vybraných památkových objektů z hlediska jejich protipožárního zabezpečení. Na základě tohoto cíle byla definována výzkumná otázka, která zní "Jsou památkové objekty na území České a Slovenské republiky zabezpečeny na srovnatelné úrovni proti případnému požáru?". Nedílnou součástí této diplomové práce je také navržení možných technických a technologických prvků a organizačních opatření, které mohou vést ke zvýšení požární bezpečnosti památkových objektů na území obou výše uvedených republik. Naplnění stanovených cílů bylo možné na základě provedeného šetření, kdy byly nejprve vytipovány památkové objekty na území České a Slovenské republiky, jejichž vlastníci, popř. správci byli požádáni o vyplnění dotazníku obsahujícího čtrnáct otázek týkajících se vybavenosti zkoumaného objektu požárně bezpečnostními zařízeními a věcnými prostředky požární ochrany. O vyplnění téhož dotazníku byli současně požádáni také příslušníci Hasičského záchranného sboru územně příslušných krajů České republiky a příslušníci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Konkrétně se jednalo o příslušníky, kteří jsou zaměstnáni na odborech nebo odděleních stavební prevence příslušných orgánů státního požárního dozoru. Po vyhodnocení údajů získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a v některých případech také na základě elektronické korespondence nebo telefonických rozhovorů bylo možné zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku. Z dostupných informací je patrné, že v současné době je k ochraně památkových objektů na území České a Slovenské republiky přistupováno ze strany nejenom orgánů státního požárního dozoru, ale také samotných vlastníků nebo správců objektů velmi zodpovědně a protipožární zabezpečení je srovnatelné. V rámci výzkumu se nepodařilo ověřit dostupnost zkoumaných památkových objektů pro zásahovou požární techniku jednotek požární ochrany, což bylo na základě výsledků provedené analýzy identifikováno jako jeden z nejvíce rizikových bodů požární ochrany památkových objektů. Lze se tedy pouze domnívat, zda je dostupnost objektů tohoto typu z hlediska příjezdových cest vyhovující. Možná opatření byla navržena na základě informací zjištěných od správců objektů a orgánů státního požárního dozoru obou republik současně s výsledky provedené analýzy, při níž byla využita metoda KARS, jejímž cílem byla identifikace nejvíce ohrožujících jevů, které by mohly mít negativní dopad na zachování současného stavu památkových objektů, a to z hlediska požární ochrany. Zodpovězením definované výzkumné otázky a provedením analýzy za využití metody KARS bylo dosaženo splnění cíle této diplomové práce. Kromě metodiky a výstupů z provedeného výzkumu jsou v práci uvedeny stručné informace týkající se požární ochrany v období výstavby objektů a staveb, které v současné době jsou prezentovány jako památkové objekty a základní informace z oblasti zásad požární ochrany památkových objektů dle platných právních předpisů České a Slovenské republiky. Protipožární zabezpečení památek a památkových objektů bylo dlouhá léta podceňováno. V současné době, v návaznosti na nastalé požáry staveb nemalé historické hodnoty, je na zabezpečení památkových objektů proti vzniku a šíření případného požáru a možnostem likvidace případného požáru kladem velký důraz. Stejně jako v jiných oblastech nebo odvětvích, tak i v oblasti požární ochrany historických staveb je důležitá především prevence, tedy přijímání takového systému opatření, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru, nebo dojde-li ke vzniku požáru, aby škody způsobené mimořádnou událostí byly co možná nejmenší.
Jezuitská kolej v Českém Krumlově Možnosti edukačního využití regionální památky ve školní výuce i mimo ni
ŠTĚDRÁ, Miroslava
Cílem mé diplomové práce je připravit tvůrčí projekt v rámci spolupráce základních škol a Gymnázia v Českém Krumlově s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích. V projektu nastíním velký vzdělávací potenciál, který obor památková péče může školám nabídnout. Představím možnosti edukačního využití jednoho památkového objektu v rámci města Český Krumlov. Své zkušenosti a vědomosti propojím s vědomostmi a zkušenostmi pedagogů vyučujících dějepis. Budu vycházet z odborné literatury z oblasti pedagogiky a památkové péče, z regionální historie, z kurikulárních dokumentů, z výzkumů, jejichž výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách.. Projekt bude zaměřen na doplnění a zpestření učiva, které je probíráno ve školní výuce a přispěje nejen k efektivní prezentaci památkových hodnot, ale také rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví.
Letní festivaly v památkových objektech
Kmeťová, Markéta ; Riedlbauch, Václav (vedoucí práce) ; Hucková, Barbara (oponent)
Diplomová práce "Letní festivaly v památkových objektech" je zaměřena na festivaly, jejich současnou pozici na kulturní scéně, na stručnou charakteristiku památkových objektů a možnosti jejich animace. Pomocí vzájemné komparace vybraných festivalů byl v praktické části vytvořen modelový ročník festivalu Pražské barokní slavnosti. Hlavním cílem práce bylo zjištění a popis nejvýznamnějších faktorů, které mají přímý vliv na úspěch festivalu a jejich následnou aplikaci při výstavbě podnikatelského plánu modelového ročníku festivalu. Charakteristika vybraných projektů, analýza odvětví a konkurence a SWOT analýza poskytla informace nutné k tvorbě podnikatelského plánu. Informační zdroje byly doplněny kvantitativní sondou, která zajistila zpětnou vazbu návštěvníků na první ročník Pražských barokních slavností. Závěr práce je věnován syntéze poznatků a vyhodnocení propojení kulturního projektu s památkovým objektem, jejich výhodám a nevýhodám.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.