Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Znalost sester pracujících na dětských odděleních v ošetřování střednědobých cévních vstupů
Müllerová, Julie ; Hromádková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Průšová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a prozkoumání znalostí sester v ošetřování střednědobých cévních vstupů zavedených pediatrickým pacientům. Cílem práce bylo na základě dotazníku zjistit míru vědomostí sester v jednotlivých typech střednědobých katétrů a míru znalostí ošetřovatelských postupů souvisejících s katétrem. Teoretická část práce zahrnuje pediatrická anatomická specifika, obecnou charakteristiku cévních vstupů, konkrétně popsané typy střednědobých žilních vstupů a ošetřovatelskou péči o tyto katétry. Empirická část prezentuje utříděná data ve formě přehledů tabulek a výsečových diagramů, která jsou následně porovnána s hypotézami orientovanými na věk, délku praxe, pracovní zařazení a specializovanou způsobilost respondenta v oblasti intenzivní péče. Metodika šetření spočívala v distribuci strukturovaného dotazníku vlastní konstrukce ve formě didaktického testu sestrám pracujícím na dětských odděleních Fakultní nemocnice v Motole. Zkoumaný vzorek se skládal ze 76 respondentů. Prostřednictvím dotazníkového šetření byl zjištěn statisticky významný rozdíl u tří položek v závislosti na pracovním zařazení respondentů ve prospěch respondentů pracujících na jednotkách intenzivní péče. Dále se procentuálně prokázala hlubší znalost PICC oproti znalostem midline katétru, znalost správnosti...
Migrant Parents in the Czech Republic: Child Health Care Experiences and Attitudes Towards Childhood Vaccination
Dvořáčková, Lenka ; Smith, Simon (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce představuje data získaná z kvalitativního výzkumu, který proběhl v Praze během zimy 2022 a jara 2023. Cílem práce bylo zjistit, jak matky pocházející ze zahraničí vnímají český zdravotní systém a povinné očkování. Teoretická část nejprve představuje informace a statistiky týkající se proočkovanosti globálně a v České republice. Dále je prezentována teorie vztahu mezi lékařem a pacientem, který rozpracoval především Talcott Parsons, ale i další autoři a Beckova teorie rizikové společnosti dána do souvislosti s očkováním. Výzkumná část je postavena na hloubkových polostrukturovaných rozhovorech se 14 ženami, které jsou migrantkami a matkami. Kromě jednoho rozhovoru byly všechny provedeny online prostřednictvím platformy Zoom. Analytická část představuje nejprve zkušenosti respondentek se zdravotní péčí o děti v České republice, dále komunikaci a vztah s pediatrem, a nakonec jejich obecné postoje a zdroje informací, které použily k rozhodnutí o očkování svých dětí. Výsledky výzkumu poukazují na důležitost možnosti spolupodílení se na rozhodování o očkování a celkově zdravotné péči, dále na důležitost vztahu s pediatrem založeném na důvěře a také na možnosti komunikovat s pediatrem společným jazykem.
Hodnotící škály v ošetřovatelském procesu u dětí
BENEDIKTOVÁ, Anna
Současný stav Ošetřovatelský proces je nedílnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Tento proces obsahuje mnoho jednotlivých složek, které dovedou společně vytvořit celek, který nejen napomáhá sestrám, ale také zpříjemňuje pacientům pobyt v nemocničních zařízeních. Jednou ze složek jsou hodnotící a měřící škály. Ty mohou být zaměřené na bolest, vědomí, nutrici či riziko pádu. Cílem práce Bylo zorientovat se v hodnotících a měřících škálách v pediatrii a zjistit jejich uplatnění v ošetřovatelském procesu na vybraných pracovištích dětských odděleních. Nejprve jsme zjišťovali, jaké hodnotící škály lze uplatnit v ošetřovatelském procesu u dětí. Poté následovaly rozhovory, ve kterých jsme se zaměřili na hodnotící škály používané na vybraných pracovištích a jak sestry nahlížejí na používání hodnotících škál. Metodika Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi jsme vyhledávali v odborné literatuře hodnotící a měřící škály v pediatrii. V druhé fázi jsme prováděli hloubkové rozhovory, které se uskutečnily se sestrami, které pracujícími na standardních odděleních nebo na JIP. Výzkumné šetření bylo zpracované formou vyhledávání informací z literatury a také za pomoci hloubkových rozhovorů se sestrami na námi vybraných odděleních. Sběr dat probíhal od ledna do června roku 2023. Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a následně přepsány do programu MS Word. K analýze a kódování dat byla požita metoda "tužka papír". Následně byla data rozčleněna na celky, ke kterým byly přiřazeny příslušné kódy a ty byly seskupovány do kategorií. Tyto kategorie a podkategorie byly následně zpracovány do přehledných schémat a podrobně popsány. Výsledky Z výzkumu jsme zjistili, že na hodnocení bolesti je mnoho škál, a ne všechny lze aplikovat na stejný věk. Na každou ze škál je navíc potřebné vyhledat správnou tabulku či techniku a každá je ve výsledku jinak hodnocená. Sestry znají hodnotící škály, které využívají na odděleních a vědí, k čemu slouží, ale neznají jejich přesné názvy, nýbrž spíše obecné k dané hodnotící problematice. Většina sester mluvila na obecné rovině, jako například "hodnocení bolesti", "hodnocení rizika pádu", "hodnocení vědomí". Ne všechna pracoviště využívají stejné hodnotící techniky a ani všechny stejné hodnotící oblasti. Závěr Z výsledků vyplívá, že hodnotící škály jsou nezbytnou součástí ošetřovatelské dokumentace. Bylo použito již mnoho hodnotících škál, tudíž si většina odděleních dovede vybrat jednu, která jim na danou problematiku bude vyhovovat a také to tak námi vybraná pracoviště učinila. Důležité je však zvolit tu správnou s ohledem na věk a psychomotorický vývoj dítěte. Tato bakalářská práce může být využita v teoretické i praktické části výuky v Pediatrickém ošetřovatelství. Hodnotící techniky lze využít při odborné praxi na daných pracovištích nebo můžeme nabídnout hodnotící škálu na hodnocení bolesti, kterou jsme vymysleli. Mohla by pomoci sestrám v diagnostikování a určování stupně bolesti u všech věkových kategoriích.
Kulturní rozmanitost způsobů rané péče o dítě
HOSENSEIDLOVÁ, Štěpánka
Bakalářská práce poukazuje na rozmanitost způsobů rané péče o dítě napříč kulturami. To je také hlavním tématem této práce. Práce v první části objasňuje, v čem vlastně spočívá rozmanitost kultur a čím je způsobena. Dále nám práce objasňuje pojem rané péče o dítě a popisuje také vývoj dítěte, jeho potřeby a zabývá se také aspekty, které právě ranou péči a také výchovu dítěte ovlivňují. V další z kapitol se práce zabývá svým hlavním tématem, kterým je raná péče o dítě napříč kulturami. Zabývá se porodem, kojením, spánkem a pláčem dítěte a jeho kontaktem s matkou. V poslední části, se práce zabývá interakcí mezi dítětem raného věku a hrou a také tím, jak vypadá raná péče v Česku.
Role sestry v prevenci CAN syndromu
KADEŘÁVKOVÁ, Adéla
Abstrakt Současný stav: Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je definován jako fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání dítěte. Syndrom CAN je výsledkem nenáhodného jednání rodičů či jiné dospělé osoby vůči dítěti. A zároveň jeho nejvyhrocenější podobou je usmrcení dítěte. Cílem práce bylo vyhodnotit trendy výskytu případů syndromu CAN v České republice ve sledovaném období 2008-2018, popsat ošetřovatelskou péči o dítě se syndromem CAN a vyhodnotit úlohu sestry v oblasti prevence tohoto syndromu. Metodika: pro empirickou část práce byla zvolena kvantitativně - kvalitativní výzkumná strategie. Ke sběru dat pro kvantitativní výzkumný přístup byla zvolena metoda sekundární analýzy dokumentů z MPSV za období 2008-2018. Bylo analyzováno 79 340 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Ke sběru dat pro kvalitativní přístup byla zvolena metoda polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvořily sestry pracující na pediatrické klinice vybrané nemocnice v Praze (10 sester) a sestry pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (5 sester). Velikost výzkumného vzorku byla dána teoretickým nasycením dat. Výsledky: V období 2008-2018 bylo nahlášeno MPSV 79 340 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Nejčastější formou syndromu CAN bylo zanedbávání (65,8 %). Psychicky týráno bylo 12,6 % dětí se syndromem CAN, sexuálně zneužíváno 12 % a 9,6 % dětí s tímto syndromem bylo tělesně týráno. Zastoupení chlapců a dívek bylo relativně vyrovnané (48 % chlapců a 52 % dívek). Nejpočetnější zneužívanou věkovou skupinou byly děti ve věku 6-15 let (56 %). V rámci statistického testování byla potvrzena hypotéza, že v letech 2008 až 2018 došlo v ČR ke statisticky významnému nárůstu počtu dětí s diagnózou syndrom CAN (p<0,001). Oslovené sestry se v průběhu praxe setkaly s tímto syndromem u dětí, měly dobré znalosti v oblasti symptomů, rozlišení jednotlivých forem CAN a rizikových faktorů vzniku syndromu CAN. Sestry jak v primární, tak lůžkové péči mají důležitou roli v prevenci syndromu CAN. Nicméně dle rozhovorů neprovádí plošně edukaci rodičů o problematice tohoto syndromu, ale děje se tak jen u rizikové skupiny rodičů a dětí. Závěr a doporučení pro praxi: Kvantitativní studie, která vyhodnocovala statistická data MPSV, potvrdila významný nárůst počtu dětí se syndromem CAN v posledních deseti letech. Z tohoto důvodu je třeba zdůraznit odborné veřejnosti potřebu prevence syndromu CAN. Na základě výsledků studie a obecných doporučení, byla navrhnuta doporučení pro management ošetřovatelské péče, týkající se problematiky prevence a ošetřovatelské péče o dítě se syndromem CAN.
Využití iPadu v ergoterapii u dětí se speciálními potřebami. Podtitul:Se zaměřením na děti s neurologickým nálezem v předškolním věku
Ševčíková, Darina ; Janatová, Markéta (vedoucí práce) ; Sýkorová, Jitka (oponent)
Jméno, příjmení: Darina Ševčíková Mgr. Marianna Vavříková Název bakalářské práce: Využití iPadu u dětí se speciálními potřebami ěř ím na děti s neurologickým nálezem v př š ím věku Abstrakt bakalářské práce: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit manuál k užívání iPadu pro rodiče dětí se speciálními potřebami. Manuál bude mít využití při domácí terapii, kterou tak budo rodiče bez kontinuálních supervizí odborného pracovníka. Teoretická část řeší obecné postupy a metodiky ergoterapie v oblasti pediatrie u dětí se speciálními potřebami. Dále práce rozebírá užití technologie, her a jiných aplikací v aké bezpečnostní rizika při nadměrném a nesprávném užívání. Nedílnou součástí je role rodiny rehabilitační péči o dítě a při domácí terapii. Praktická část je založená na praktickém ověření efektivity tabletu jako rehabilitační pomůcky a následném vytvoř Klíčová slova: ergoterapie, pediatrie, děti speciální potřeby
Metabolismus imunosupresivních léčiv u dětských pacientů s idiopatickými střevními záněty
Pospíšilová, Kristýna ; Bronský, Jiří (vedoucí práce) ; Leníček, Martin (oponent) ; Dědek, Petr (oponent)
Metabolismus imunosupresivních léčiv u dětských pacientů s idiopatickými střevními záněty Abstrakt V pediatrii jsou stále jako základní imunosupresivní léčivo pro udržení remise Crohnovy choroby užívány thiopuriny, při neúspěchu je dle současných doporučení zahajována biologická léčba (nejčastěji infliximab nebo adalimumab). Disertační práce se zabývá možnostmi optimalizace terapie ve vztahu k metabolismu imunosupresivně působících léčiv u dětských pacientů s Crohnovou chorobou, u nichž selhala konvenční terapie. Potvrdili jsme využitelnost znalosti thiopurinových metabolitů v erytrocytech v monitoraci adherence pacientů k terapii. Dle našich výsledků se však zdá, že v případě kombinované léčby infliximabu a thiopurinu u dětí lze za dostatečnou považovat koncentraci 6-thioguaninu (aktivního metabolitu thiopurinů) nižší než se dříve předpokládalo. Součástí práce bylo i vytvoření webové aplikace, která dokáže na základě výsledků běžně dostupných laboratorních vyšetření stanovení metabolitů thiopurinů částečně nahradit. V neposlední řadě jsme potvrdili, že adalimumab a infliximab lze v terapii Crohnovy choroby u nezletilých pacientů považovat stran účinnosti a bezpečnosti za srovnatelné. Pouze v případě indikace u pacienta s rodinnou anamnézou atopické dermatitidy se preferenční volba adalimumabu jeví jako...
Charta práv dětí v nemocnici ("EACH Charter") jako nástroj posilování a ochrany etických aspektů pediatrické hospitalizace
Královec, Jiří ; Fošum, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Charta práv dětí v nemocnici (EACH Charter) je mezinárodní dokument vytvořený v 80. letech 20. století Evropskou asociací na podporu dětí v nemocnici (European Association for Children in Hospital - EACH). Vznik Charty lze interpretovat jako reakci na stav, kdy podobu dětské hospitalizace - i samu dětskou nemocnici jakožto instituci - daleko silněji utvářejí aspekty technické, ekonomické a provozní, než aspekty etické. Charta de facto zvýrazňuje konkrétní situace, v nichž se pediatrická praxe opomíjením potřeb dítěte a ignorováním nebo tolerováním nikoli nevyhnutelného trápení stává neetickou. Cílem mé práce je uchopit vznik a vývoj Charty EACH právě z této perspektivy a následně prozkoumat etické implikace, které z principů, na nichž je Charta založena, plynou pro dnešní české pediatrické zdravotnictví.
Vybrané akutní stavy v pediatrii z pohledu zdravotnického záchranáře
HANOUSKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá problematikou stavů, které mohou bezprostředně ohrožovat dětský život a jsou řešeny v přednemocniční neodkladné péči výjezdovými skupinami, jejichž součástí jsou zdravotničtí záchranáři. Ti musí disponovat patřičnými znalostmi a zkušenostmi. Bez jejich časné a efektivní pomoci by u dětského pacienta mohlo dojít k ireverzibilním změnám zdravotního stavu, nebo dokonce i k úmrtí. Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zaobírá rozdílnostmi pediatrického pacienta od dospělého, protože při poskytování přednemocniční neodkladné péče je důležité neustále pomýšlet na to, že dítě není malý dospělý a že péče o něj nese svá specifika, která je nutné respektovat. Dále se tato část věnuje vybraným akutním stavům v pediatrii z pohledu zdravotnického záchranáře. Výzkumná část je tvořena na podkladě kvantitativního výzkumu na základě rozhovorů obsahujícího 24 otázek, kdy výzkumný soubor tvoří skupina 12 zdravotnických záchranářů vykonávající svou profesi v Jihočeském kraji. Zahrnuje analýzu získaných dat a jejich vyhodnocení. Cílem práce je zmapovat povědomí zdravotnických záchranářů o problematice vybraných akutních stavů v pediatrii.
Úloha dětských sester v prevenci chronických respiračních onemocnění dětí se zaměřením na prevenci kouření rodičů
TRUČKOVÁ, Zdeňka
Abstrakt Cíl práce: Cílem předkládané výzkumné studie je charakterizovat úlohu dětských sester v prevenci chronických respiračních onemocnění dětí se zaměřením na prevenci kouření rodičů. Dalším cílem je popsat možnosti sester zvyšovat informovanost rodičů o negativním působení kouření na zdraví jejich dětí. Dále bylo zjišťováno, jaké mají rodiče kuřáci informace o negativním vlivu kouření na zdraví jejich dětí. V souvislosti s těmito cíli bylo stanoveno šest výzkumných otázek. Způsob dosažení cíle: Pro dosažení cílů byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která byla realizována prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Na základě stanovených výzkumných otázek byly vytvořeny jednotlivé kategorie pro získání odpovědí na jednotlivé výzkumné otázky. Pro výběr respondentů byla zvolena metoda záměrného výběru. Výzkumné šetření probíhalo v odborných ordinacích ambulantních specialistů ve znojemském okrese a okrese Brno venkov. S rozhovorem formou anonymního dotazování souhlasilo 10 rodičů kuřáků a 10 sester. Vědecké přínosy práce: Výzkumná studie představuje přehled o vlivu kouření rodičů na zdraví dětí, dále o možnostech intervencí sestry v prevenci chronických onemocnění dětí a pomoci rodičům kuřákům v motivaci a doporučení léčby závislosti na tabáku. Najde uplatnění v primárně preventivní i lůžkové péči. Získané poznatky a závěry: Dětská sestra má důležité a nezastupitelné postavení v posilování zdravého vývoje dětí a v prevenci výskytu rizik ohrožujících jejich zdraví. Rizikové chování dětí a mládeže představuje v dnešní době závažný společenský problém. Edukační úsilí sestry má směřovat ke změně životního stylu a jeho složek a souvisí s podporou zdraví. Výsledky našeho šetření dokazují, že rodiče kuřáci často bagatelizují vliv kouření na zdraví svých dětí a jsou jen málo ochotni pro zdraví dětí něco udělat. Rodiče také velmi podceňují vliv pasivního kouření, přestože většina z nich má dostatek informací o jeho rizicích. Vzhledem k tomu, že, děti většinou nemohou rozhodnout o prostředí, kde žijí, hlavní intervence zdravotníků by měla směřovat k ochraně dětí, a to i těch ještě nenarozených. Otázka zdravotní výchovy je přímo zahrnuta do kompetencí sestry a je dána lékařům i sestrám zákonem. Je proto žádoucí, aby zdravotníci využili svou přirozenou autoritu a zvýšili své úsilí a intervenci k propagaci nekouření. Sestra může pacientovi pomoci v motivaci i léčbě závislosti a intervenovat dle doporučení založených na vědeckých důkazech. Krátkou desetiminutovou intervenci má sestra možnost aplikovat při každém kontaktu s pacientem, při návštěvě v ordinaci anebo v nemocnici za hospitalizace. Minimálně jde o dotaz na kouření, dát kuřákovi jasné doporučení přestat kouřit a nabídnout doporučenou léčbu uvedenou v letáku, brožuře s informacemi o škodlivosti kouření na zdraví dětí. Využití pro praxi: Stěžejní závěry práce byly přijaty do vědeckého časopisu Pediatrie pro praxi a odborného časopisu Florence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.