Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu
Lužíková, Darina
Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce je přenos embryí z in vitro produkce, které vznikly v Holandsku, do příjemkyň holštýnského plemene v konkrétním podniku v České republice. V teoretické části se zaměříme na metodiku embryotransferu s využitím embryí získaných klasickou cestou výplachem, včetně přípravy dárkyň a příjemkyň. V této práci jsou popsaná také časová a hormonální schémata, která se nejčastěji využívají v ČR. Dále je popsána metodika in vitro produkce embryí a získávání oocytů metodou ovum pick–up. V praktické části jsou zhodnocené výsledky z embryotransferů z konkrétního podniku od prosince 2018 do dubna 2021.
Prevalence and risk factors of malaria among children under 5 years and the prevention and treatment regimens in the Kitase community of Ghana
Amponsah, Ebo Owusu
Práce zkoumá prevalenci a rizikové faktory malárie u dětí do pěti let a režimy prevence a léčby v komunitě Kitase v Ghaně. Hlavní cíle stude jsou řešeny pomocí nemocničního průřezového designu zahrnujícího sběr primárních dat od matek s dětmi mladšími pěti let v obci Kitase, která se nachází v Akuapim South Municipal Assembly v Ghaně. Pro analýzu je použit statistický software STATA verze 16. Pro určení vztahu mezi výskytem malárie a charakteristikami domácností a prostředí, byly v práci využity metody testu chí-kvadrátu a logistické regrese. Výsledky ukázaly, že prevalence malárie mezi dětmi do pěti let byla 19,62 % s celkovým počtem 46,15 % dětí do pěti let s alespoň jedním výskytem malárie za poslední tři měsíce. Také vlastnictví (LLIN) bylo 77,31 % a jeho využití mezi 58,46 % matek. Charakteristiky prostředí, jako jsou keře, skládky odpadů, přítomnost stojaté vody a oblast výchovy kolem domů však zvyšují pravděpodobnost nákazy malárií o AOR na 1,885, 2,455, 2,197 a 2,060 v tomto pořadí. Studie proto doporučuje, aby zdravotnické úřady v Ghaně zajistily dodržování dobré hygieny v osadách.
Trypanosomy zelených skokanů (rod Pelophylax)
Poloprutská, Klára ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Modrý, David (oponent)
Žabí trypanosomy představují první pozorované a následně popsané trypanosomy a Trypanosoma rotatorium ze zelených skokanů je typovým druhem celého rodu Trypanosoma. I přes jejich prvenství v rámci popisu mezi ostatními trypanosomami se jim věnuje v současné době jen málo pozornosti, přestože se v žabách vyskytují s překvapivě vysokou diverzitou a prevalencí. U žabích trypanosom, které jsou často nápadně větší než savčí druhy, je známá stále nevysvětlená vysoká míra polymorfismu a pleomorfismu. Díky obojživelnému způsobu života jsou za přenašeče žabích trypanosom považovány jak vodní pijavice, tak suchozemský krevsající hmyz. Tato diplomová práce, která má za cíl rozšířit znalosti o této opomíjené skupině trypanosom, je zaměřena na trypanosomy zelených skokanů (rod Pelophylax), a to ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově. U 981 jedinců byla zjištěna celková prevalence dosahující 71 % a celkově bylo detekováno třináct druhů trypanosom, z toho osm je pro vědu nových. Signifikantně větší diverzita byla zjištěna u žab na Balkánském poloostrově, naopak hostitelská specifita trypanosom pro jednotlivé vyšetřované druhy skokanů se neprokázala. V této práci se mi nepodařilo jednoznačně prokázat vztah mezi morfospecies a genospecies, naopak vzhledem k velké morfologické variabilitě a častým směsným...
Znalosti adolescentů o pohlavně přenosných chorobách
Dudová, Dominika ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá znalostmi adolescentů o prevenci a přenosu pohlavních nemocí. Práce se v teoretické části zabývá adolescencí, lékařským oborem venerologií a pohlavními chorobami, které podléhají povinnému hlášení. Cílem bylo zkoumat znalosti žáků vybraných středních škol. Porovnat, zda se liší podle kraje, kde se studovaná škola nachází nebo podle typu studované školy. Dále také vyhodnotit stanovené předpoklady. K výzkumu byl zvolen kvantitativní přístup a k samotnému šetření byl určen dotazník, který byl respondentům zaslán online. Obsahoval 26 otázek, otevřené, uzavřené a polootevřené, jež se zaměřovaly na prevenci a přenos pohlavních nemocí a edukaci prostřednictvím školy. Po vyhodnocení všech odpovědí z výzkumu vyplývá, že většina žáků vybraných středních škol ví, jak se pohlavní nemoci přenáší a také, jak jim předcházet. Dále bylo zjištěno, že kraj, ve kterém se vybraná škola nachází, nehraje v rozdílu znalostí roli, ale typ studované školy ano. Došlo k zjištění, že většina oslovených žáků ví informace o pohlavních chorobách z internetu. Respondenti si myslí, že by výuka problematiky pohlavních nemocích měla na středních školách probíhat.
Rod Sergentomyia a jeho role v přenosu Leishmanií
Hlavačková, Kristýna ; Dvořák, Vít (vedoucí práce) ; Sádlová, Jovana (oponent)
Na území České republiky se sice flebotomové, zástupci podčeledi Phlebotominae, nevyskytují, ale už v Mediteránu je jejich fauna poměrně bohatá. Zástupce flebotomů bychom s výjimkami našli přibližně mezi 50ř s. š. a 40ř j. š. Druhy rodů Phlebotomus, Sergentomyia a Lutzomyia patří mezi medicínsky a veterinárně důležité přenašeče virových a bakteriálních onemocnění a leishmaniózy, jednoho z nejvýznamnějších protozoálních onemocnění. Od popsání první zástupce uběhlo již 321 let, ale teprve před 110 lety započala intenzivní taxonomická práce. Během let bylo vytvořeno mnoho klasifikačních systémů, především na základě dělení morfologických znaků. Ani po několika důkladných taxonomických revizích není systematika flebotomů jednoznačně vyřešena, a mnohé otázky zůstávají zejména kolem rodu Sergentomyia, který je opakovaně zmiňován v souvislosti s možným přenosem savčích leishmanií. Předložená bakalářská práce se zabývá souhrnem dosavadních taxonomických znalostí týkajících se flebotomů, zvláštní pozornost je pak věnována rodu Sergentomyia.
Přenos a detekce račího moru v experimentálních podmínkách
Svoboda, Jiří ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Fiala, Ivan (oponent)
Aphanomyces astaci, původce račího moru, představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro původní evropské druhy raků, mezi které patří například rak říční (Astacus astacus). Jediným dosud známým způsobem jejich ochrany proti této chorobě je zabránit rozšíření původce račího moru do zbývajících populací. Významným zdrojem nákazy je ve střední Evropě rak pruhovaný (Orconectes limosus), původem severoamerický druh raka, který může ve svých tkáních původce račího moru dlouhodobě hostit. V odborné literatuře se objevily různé hypotézy o časovém omezení šíření A. astaci ze severoamerických raků, například na období jejich úhynu či svlékání, dosud však bez věrohodné experimentální podpory. Cílem této práce bylo zejména testovat, zda je přenos A. astaci ze severoamerických raků omezen pouze na období jejich svlékání či úhynu. Za tímto účelem byly provedeny pokusy o přenos A. astaci, ve kterých jako zdroj infekce sloužili raci pruhovaní parazitovaní původcem račího moru a jako recipienti nenakažení raci pruhovaní či raci říční. Dosaženo bylo prvního relativně spolehlivě doloženého přenosu A. astaci na raka pruhovaného v experimentálních podmínkách. Celkově však snadněji docházelo k přenosu A. astaci na raky říční. Výsledky pokusů jednoznačně dokazují, že spory A. astaci se z raků pruhovaných mohou šířit i mimo období...
Flebotomové jako hostitelé jedno a vícehostitelských trypanosomatid
Vondráček, Oldřich ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Zídková, Lenka (oponent)
Flebotomové (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) jsou krevsající dvoukřídlí, kteří jsou významnými přenašeči patogenů, mezi něž patří i někteří prvoci ze skupiny Kinetoplastida. Ve své práci se zabývám výskytem a způsobem vývoje jednohostitelských a vícehostitelských trypanosomatid ve flebotomech s důrazem na trypanosomatida nenáležící do rodu Leishmania.
The Interest Rate Pass Through during the Crisis: Evidence from Slovakia
Ševcech, Marián ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Efektivita prenosu úrokových sadzieb je zásadná pri tvorbe monetárnej politiky. V tejto práci používame model korekcie chýb na odhadovanie rýchlosti a úplnosti prenosu na Slovensku. Táto práca prináša jedinečný pohľad na to, ako finančná kríza a prijatie Eura ovplyvňujú tento prenos. Na Slovensku sa tieto dve udalosti odohrali v rovnakom čase; zisťujeme preto ktorá z nich mala na prenos väčší dopad. Taktiež skúmame ktoré charakteristiky bánk ovplyvňujú individuálny "spread" počas finančnej krízy. Naše výsledky naznačujú že úplnosť prenosu sa zvyšuje v dlhodobom horizonte. Našli sme ale taktiež dôkazy o klesajúcej úplnosti prenosu v prípade depozitných sadzieb počas krízy. Banky nie sú ochotné tieto sadzby znižovať a tak znižovať svoju konkurencieschopnosť. Prenos úrokových sadzieb je na Slovensku pomerne rýchly a konzistentný medzi skúmanými obdobiami. S krízou sa však znižuje rýchlosť pri sadzbách hypoték. Dochádzame teda k záveru, že kríza má na prenos väčší vplyv ako prijatie spoločnej meny. Ak vezmeme do úvahy charackeristiky bánk, dochádzame k záveru, že vyšší podiel úverov na aktívach, vyššie náklady v porovnaní so ziskom a lepsia likvidita znižujú "spread". Tento efekt je vysvetlený veľkosťou slovenského bankového trhu; banky znižujú svoj "spread" aby boli konkurencieschopné. Ďalej dochádzame k...
Vliv Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina na rozvoj kognitivních schopností dětí
Pokorná, Daniela ; Váňová, Eva (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Práce se ve své teoretické části zabývá porovnáním kognitivních funkcí vymezených Reuvenem Feuersteinem a dílčích schopností, které předkládají autoři Vzdělávací aplikace WISC-III. Empirická část je věnována kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na změny v dílčích schopnostech u 11 žáků prvního stupně, kteří prošli několikaměsíční intervencí Instrumentálního obohacování. Snaží se popsat vliv IO na jejich výsledky v testu WISC-III zpracované faktorovou analýzou, na zvládání školních povinností, na jejich chování, soustředění a sebepojetí. Současně sleduje také možnost využití faktorové analýzy WISC-III pro naplánování intervence pomocí IO. Zdrojem informací byly testy, dotazníky pro učitele na počátku a na konci intervence, videonahrávky a zápisy z hodin IO. Výzkum probíhal v základní škole ve Štěchovicích, malém městě poblíž Prahy. Jde o jedinou základní školu ve městě, kde žije asi 1700 obyvatel. Zaznamenali jsme různě významné změny ve všech sledovaných oblastech, přičemž v některých případech se shodoval výsledek testu s hodnocením učitele, v jiných se rozcházel. KLÍČOVÁ SLOVA Reuven Feuerstein, modifikovatelnost inteligence, deficity kognitivních funkcí, zprostředkované učení, instrumentální obohacování, přenos, WISC-III, Vzdělávací aplikace WISC-III

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.