Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Horizonty etiky na gymnáziu
FEJTOVÁ, Blanka
Práce se zabývá stavem mezilidských vztahů, vztahy studentů k humanitním a přírodovědným vyučovacím předmětům a etickými hodnotami na gymnáziu. Teoretická část se zabývá zásadami výchovy a vzdělávání na gymnáziu a vymezení pojmů etických hodnot. Praktická část obsahuje vyhodnocení interpretací rozhovorů studentů s ohledem na kvalitu mezilidských vztahů a výuky, na vztahy a postoje studentů k vyučovacím předmětům a na etické hodnoty v konkrétním gymnáziu. Kvalita mezilidských vztahů se jeví na velmi dobré úrovni ve spojitosti s velikostí gymnázia okolo 400 studentů. Úroveň výuky splňuje očekávání studentů i nároky pro přijetí na vysoké školy a legitimizuje tak existenci všeobecného gymnázia. Studenti s lehkou nelibostí akceptují nerovnováhu vyváženosti ve prospěch předmětů přírodních věd s upozaděním humanitních předmětů, a vykazují praktikování základních etických hodnot.
Přírodovědné soutěže
Táborská, Natálie ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje přírodovědným soutěžím. První část práce je zaměřena na faktory ovlivňující účast v přírodovědných soutěžích. Faktory byly rozděleny do čtyř skupin, z nichž první skupina se věnuje motivaci žáků a studentů účastnit se soutěží. Druhá skupina je zaměřena na školní prostředí a osobnost učitele, třetí skupina zahrnuje faktory volnočasových aktivit. Čtvrtá skupina rozebírá faktory z rodinného prostředí, kam byl zařazen i socioekonomický status rodiny, z níž žák pochází. V druhé části práce je rozebrána problematika nízké účasti žen v přírodovědných soutěžích s možnými návrhy ke zvýšení počtu soutěžících žen. Třetí část práce se věnuje důsledkům účasti v přírodovědných soutěžích. Účast v soutěži může žáka ovlivnit pozitivně i negativně, proto byla tato kapitola rozdělena na podkapitoly Přínosy a Negativa. Čtvrtá část práce se zaměřuje na vliv přírodovědných soutěží na budoucí kariéru žáka. Soutěže ovlivňují volbu vysoké školy i budoucí pracovní kariéru žáka.
Porovnání syndromu vyhoření u pedagogů přírodních a humanitních věd
Martinčíková, Barbora ; Vozková, Anna (vedoucí práce) ; Vítková Rulíková, Klára (oponent)
Práce se zpočátku zaměřuje na definování učitelské profese, charakterizuje samotný pojem učitele a jeho osobnost, vymezuje ideální pohled na učitele dle hlediska žáků a jejich rodičů. Další část práce se zaměřuje se na stresory ve školství, copingové strategie, vývoj syndromu vyhoření a na základě doložených výzkumů je zde uveden syndrom vyhoření v souvislosti s délkou učitelské praxe a genderu. Práce se zabývá tím, jak se jednotliví vyučující vypořádávají se stresem a uvádí souvislosti užívání copingových strategií s mírou syndromu vyhoření. Popisuje příznaky syndromu vyhoření, jeho prevenci a léčbu. Zaměřuje se na vybrané metody, které jsou určené pro diagnostiku míry syndromu vyhoření. V další části je vymezen pojem well-being ve vztahu ke školnímu prostředí a zmíněna je i strategie 2030+. Poslední část teoretické práce klasifikuje rozdíly mezi humanitními a přírodními obory. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem formou dotazníku, který byl zadán pedagogům, kteří vyučují různé předměty na různých typech škol. Výsledky jsou znázorněny slovně i graficky. Cílem výzkumu je zjistit, zda má vyučovaný obor souvislost s vyšší mírou syndromu vyhoření, a zda se liší pohled na vnímání pojmu syndromu vyhoření mezi pedagogy uvedených oborů. Dotazníkové šetření bylo doplněno standardizovaným...
Princ a záhradník
Poljaková, Terézia ; Ryška, Pavel (oponent) ; Lungová, Barbora (vedoucí práce)
Bakalárska práca ktorou je autorský komiks s názvom Princ a Záhradník, je inšpirovaná symbolizmom tranzície a hlavne výskumom queer ekológie, ktorej môžeme rozumieť ako prepojenie queer teórie s kritickým enviromentalizmom. Queer ekológia sa vyvinula z širšieho kontextu intersekcionálneho feminizmu a kritiky prírodných vied. Berie za úlohu potierať akékoľvek hrubé rozdelenia, ako napríklad pomyselné a zaužívané hranice medzi našim telom a tým čo nás obklopuje vonku, ľuďmi a neľudskými zvieratami, mužským a ženským či živým a neživým. Mojou snahou je v tomto texte hľadať a vysvetľovať prepojenia queer teórií s prírodnými vedami ako aj s mojou vlastnou tvorbou.
Žákovská pojetí vědy a vědců a možnosti jejich ovlivnění
Šmídová, Petra ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Cílem této práce bylo popsat konkrétní žákovská pojetí vědy a vědců a navrhnout možnosti jejich ovlivnění. V teoretické části jsou popsány známé poznatky o žákovských pojetích vědy a vědců a výzkumy zabývající se touto problematikou. Dále jsou popsána pojetí výuky přírodních věd na prvním stupni ZŠ ve vybraných státech a v České republice. Empirická část obsahuje výzkum založený na rozhovorech, dotaznících a dětské kresbě, zaměřený na získání informací o tom, co žáci prvního stupně ZŠ o vědě a vědcích vědí a jak k nim přistupují. Výsledky výzkumu odhalují, že žákovská pojetí vědy a vědců jsou různorodá a že role mimoškolních aktivit byla u vybraných žáků významnější než vliv školního vyučování. V závěru jsou představeny možné varianty k ovlivnění žákovských pojetí v této oblasti vhodné k začlenění do výuky.
Badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách
Nedomová, Martina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Kettnerová, Bohumila (oponent)
V bakalářské práci jsou charakterizovány mezinárodní výzkumné projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání PISA (Programme for international student assessment), TIMSS (Third international mathematics and science study) a projekt ROSE (Relevance of science education). V druhé části se práce zaměřuje na aktivity Evropské unie, které se zabývají problematikou spojenou s nezájmem žáků o přírodní vědy. Z průzkumů EU vyplynula jistá doporučení, z nichž k nejvýznamnějším patří zařazování badatelského přístupu do vzdělávání. Charakteristikou tohoto způsobu výuky se zabývá další část práce. Popsány jsou také projekty probíhající v Evropě, které aplikují tento přístup do vzdělávání. V závěru práce je uveden český projekt "3V", jenž tento nový přístup aplikuje v biologii.
Aktivity pro badatelsky orientovanou výuku v biologii
Nedomová, Martina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Janštová, Vanda (oponent)
3 Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je sestavit a ověřit materiály podporující badatelsky orientovanou výuku na téma Voda v životě člověka. Práce, která vznikla jako součást mezinárodního projektu ESTABLISH, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá charakteristikou badatelsky orientované výuky, jejím přínosem a historií, seznamuje s národními a zahraničními projekty a pracemi tuto výuku aplikujícími. Hlavní pasáž praktické části diplomové práce se zabývá sestavením a ověřením materiálů pro badatelsky orientované aktivity k tematické jednotce Voda v životě člověka. Součástí materiálů je metodická příručka pro učitele a pracovní listy k jednotlivým aktivitám. Práce dále obsahuje výsledky dotazníkového šetření pro studenty realizovaného po ověřování aktivit pro získání zpětné vazby o průběhu ověřování materiálů a jejich vhodnosti. Součástí práce je i realizace dotazníkového šetření pro pedagogy, kterým bylo orientačně zhodnoceno povědomí o badatelsky orientované výuce a její dosavadní užívání u učitelů biologie na gymnáziích v Praze. Praktická část obsahuje také analýzu úloh k tématu voda ve spojení s člověkem ve vybraných učebnicích biologie a přírodopisu. Klíčová slova: Vzdělání, přírodní vědy, biologie, badatelsky orientovaná výuka, projekt ESTABLISH, výuková...
Intertextuality in academic writing: citation in soft and hard sciences
Štěpánková, Jana ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Na základě korpusové analýzy 72 odborných článků zkoumá tato práce způsoby, jimiž se odkazuje na dosavadní výzkum ve čtyřech různých vědních oborech, dvou humanitních (lingvistika a dějiny umění) a dvou přírodních (astronomie a biologie). První část poskytuje kvantitativní výsledky pro užívání základních dvou typů, citací integrovaných a neintegrovaných. Neintegrované citace převažují ve všech disciplínách, v biologii tvoří 91%, zatímco v astronomii a lingvistice není rozdíl tak markantní. Dějiny umění užívají téměř stejně obou typů. Další část se zaměřuje na integrované citace a ukazuje zastoupení tří typů (verb-controlling, naming a non-citation) pro zkoumané obory. Třetí část se věnuje rozložení citací v jednotlivých částech odborných článků. V závislosti na struktuře článku se prokazují dvě základní tendence: u pevně strukturovaných článků (biologie a lingvistika) je nejvíce citací v úvodní a diskuzní části. Články z astronomie a dějin umění citují se stejnou četností ve všech částech textu. Poslední část této práce je zaměřena na slovesa, jimiž se citace uvozují. Ta jsou rozdělena podle základní sémantické klasifikace (research, cognitive a discourse acts). Slovesa odkazující na proces samotného výzkumu jasně převládají v astronomii, v biologii jen těsně převažují nad slovesy řečových aktů....
Dialog teologie a přírodních věd v teologii Wolfharta Pannenberga
Špačková, Silvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Práce se zabývá vztahem teologie a přírodních věd v díle Wolfharta Pannenberga. Zabývá se důvody, které vedly ke sporu teologie a přírodních věd. Dále následuje Pannenbergův životopis, ve kterém jsou zmíněna jeho nejdůležitější díla. V kapitole Antropologie je centrálním tématem přírodních věd i teologie - člověk. V kapitole Dialog s přírodními vědami se práce zabývá především vztahem teologie a fyziky, při čemž je zmíněn téma prostoru, času a pojetí Božího ducha jako pole.
Attitudes of Czech students toward science subjects and teaching methods used in these subjects (Data analysis of PISA 2015 research)
Pschotnerová, Petra ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent)
Náplní této diplomové práce je analýza žákovských, učitelských a školních dotazníků výzkumu PISA 2015 realizovaného v České republice. Práce obsahuje krátký úvod do koncepce dotazníkového šetření PISA 2015 a stručný popis předešlých výzkumů TIMSS a PISA. Ze žákovských dotazníků jsme se zaměřili především na metody výuky přírodovědných předmětů a na postoje žáků k těmto předmětům. V práci jsou zpracovány i otázky týkající se spokojenosti žáků se životem a spokojenosti ve škole, otázky zjišťující aspirace žáků, jejich zájmy a používání počítačů doma nebo ve škole. Z učitelských dotazníků jsme vybrali otázky zjišťující metody výuky přírodovědných předmětů. Kromě jiných jsme zpracovali také otázky zjišťující vztah učitelů ke svému povolání a otázky zjišťující dosažené vzdělání učitelů. Ze školních dotazníků jsme zpracovali obecné otázky, otázky týkající velikosti, vybavení a chodu školy, otázky týkající se pedagogického sboru a možných problémů omezujících vyučování. Odpovědi na vybrané otázky byly zpracovány formou grafů a tabulek. U otázek, které byly součástí předešlých dotazníkových šetření TIMSS a PISA, jsme udělali rozbor vývoje odpovědí respondentů. S použitím statistických metod jsme posuzovali statistickou významnost rozdílů v odpovědích respondentů. Nedílnou součástí této práce jsou její přílohy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: