Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formy péče o nezaopatřené děti
Velková, Soňa ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Budkeová, Branislava (oponent) ; Špačková, Eva (oponent) ; Glosová, Dagmar (vedoucí práce)
Práce se zabývá formami náhradní péče o nezaopatřené děti s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám z architektonicko-typologického hlediska. Cílovou skupinou jsou velké pěstounské rodiny, zhodnocení jejich životních nároků a definování požadavků na obytný prostor, jako příprava pro legislativní zavedení profesionální pěstounské péče.
Analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v letech 2002 – 2009
Moder, Patrik ; Špalek,, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči, kteří se účastnili povinných příprav zprostředkovaných občanským sdružením Trialog, v letech 2002 - 2009. Teoretická část obsahuje teorii náhradní rodinné péče, časových řad a regresní analýzy. Praktická část se zaměřuje na analýzu ukazatelů týkajících se žadatelů o náhradní rodinnou péči, zjistím prognózy dalšího vývoje těchto ukazatelů. Dále bude vyhodnocen dopad vývoje ukazatele počtu žadatelů na finanční situaci občanského sdružení. Praktickou část poté shrnu a vyslovím závěr a návrhy plynoucí ze zjištění v praktické části.
Náhradní rodinná péče aneb děti z "příbuzenské" a ze "zprostředkované" pěstounské péče
STANKOVÁ, Veronika
Cílem bakalářské práce je zjistit rozdíly ve způsobu, jak řeší problémy v rodině příbuzní pěstouni a jak zprostředkovaní pěstouni. Zda a jakým způsobem kontaktuje biologická rodina své dítě a dále jaké jsou výhody a nevýhody těchto forem náhradní rodinné péče, konkrétně na Českokrumlovsku. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly o rodině, o formách náhradní rodinné péče, o závislostech na omamných psychotropních látkách, o procesu zprostředkování pěstounské péče a osvojení. Rovněž se zabývá kontakty rodičů s dětmi. Praktická část je zaměřena na mapování pěstounských rodin na Českokrumlovsku. Pro výzkumné šetření byla použita analýza dokumentů a následné zpracování získaných dat. Ze závěrečné analýzy vyplynulo, že na Českokrumlovsku je více příbuzenské pěstounské péče než zprostředkované. Rodiče se se svými dětmi kontaktují minimálně. Příbuzní pěstouni více využívají odborné pomoci.
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice
Gabrišová, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, jakožto tradičního soukromoprávního institutu náhradní rodinné péče, který však nese také výrazné veřejnoprávní rysy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu pěstounské péče de lege lata nejen po stránce teoretické, ale též poukázat na některé praktické důsledky aplikace předmětné právní úpravy. Část práce je věnována také perspektivám vývoje právní úpravy pěstounské v návaznosti na připravované legislativní změny v oblasti náhradní péče o děti. Nemohou-li z objektivních či subjektivních důvodů o dítě osobně pečovat jeho rodiče, musí stát dítěti zajistit vhodnou péči náhradní. Jednou z těchto forem náhradní péče je pěstounská péče, která poskytuje řešení onoho nedostatku péče o dítě ze strany jeho rodičů v prostředí rodinu co nejvíce připomínajícím. Z tohoto důvodu pěstounská péče zaujímá v systému náhradní péče nezastupitelné místo. Nejprve diplomová práce poskytuje stručný výklad o historii a vývoji pěstounské a její právní úpravy na území České republiky s přihlédnutím k významným historickým mezníkům. Cílem druhé kapitoly je poskytnout přehled forem náhradní péče o dítě tak, jak je rozeznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zaměřením na pěstounskou...
Problematika náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka
JIRÁSKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka. Cílem práce bylo zjistit, jaká jsou pozitiva a negativa spolupráce pěstounů s doprovázejícími organizacemi, a popsat zkušenosti spolupráce doprovázejících pracovníků s pěstouny. Bakalářská práce má dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k náhradní rodinné péči a jejím formám s důrazem na pěstounskou péči. Definovaná je rodina, její funkce a druhy rodin, je vysvětlen pojem attachment, sociálně právní ochrana dětí. Poměrně velký prostor je věnován pěstounské péči, jejím druhům a procesu zprostředkování PP. Poslední kapitola se vztahuje na doprovázející organizace pro pěstounské rodiny, doprovázející pracovníky a poskytované služby pro pěstouny. V praktické části byl proveden kvalitativní výzkum, technikou polostrukturovaného rozhovoru s pěstouny a doprovázejícími pracovníky. Z výzkumu vyplývá, že spolupráce pěstounů s DO je hodnocena kladně, velkou roli hraje osoba doprovázejícího pracovníka, především jeho osobnostní kvality, způsob práce a celkový přístup a jednání s rodinou, protože se jedná společně s poskytovanými službami o rozhodující faktor pro výběr DO. V závěru práce jsou shrnuty moje hlavní poznatky a výsledky, kterých bylo dosaženo. Myslím si, že tato práce by se dala považovat za užitečný zdroj nebo informační materiál, který by mohl sloužit budoucím pěstounům, doprovázejícím pracovníkům, ale i studentům v oblasti sociální práce. Mohla by být i přínosem pro zlepšení povědomí o pěstounské péči a o doprovázejících organizacích.
Psychická deprivace a subdeprivace dítěte jako vychovatelská výzva
NOVÁK, David
Cílem této práce je za pomoci narativního zkoumání porozumět zkušenosti těch vychovatelů, kteří měli možnost interakce s deprivovanými a subdeprivovanými dětmi. Konkrétně je práce zaměřena na lidi poskytující pěstounskou péči. Teoretická část práce představuje základní psychologické konstrukty, které pomáhají osvětlit problematiku deprivačního syndromu. Práce ke zkoumání zmiňovaného jevu využívá v praktické části kvalitativní nástroje.
Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (srovnání institutů)
Matuszczyková, Klára ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Lederer, Vít (oponent)
Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (srovnání institutů) Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na instituty pěstounské péče a vystihuje jejich rozdílné aspekty. Analyzuje nejen odlišné stránky obou institutů, ale poukazuje na specifičnost pěstounské péče vykonávané osobami blízkými a příbuznými. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Kapitola první pojednává o obou institutech z teoretického hlediska a o jejich historickém vývoji. Druhá část se zabývá lidskoprávním aspektem, který cílí na principy jako je zájem dítěte a právo na rodinný život. Především na to, jak mohou být pojímány v pěstounské péči. Různé přístupy jsou vykládány ve světle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. Druhá kapitola se věnuje všem zúčastněným. Jedná se o část práce, ve které se projevují odlišnosti jednotlivých subjektů v závislosti na typu péče. V rámci kapitoly je pojednáno o osobách v evidenci a pěstounech, včetně pěstounů příbuzenských a jejich vzájemné odlišnosti ve smyslu odborné přípravy a nároků. Součástí kapitoly je rovněž analýza přechodnosti a krizovosti. OSPOD a doprovázející organizace jsou stěžejními články pěstounské péče. Závěrem je poukazováno právě na tyto dva důležité subjekty, které mají nezastupitelnou roli a jsou v neustálé interakci s rodinou. Právům a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.