Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje studentů specializace výchovy v přírodě na UK FTVS k adrenalinovým sportům
Štucaurová, Nikola ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Postoje studentů specializace výchovy v přírodě na UK FTVS k adrenalinovým sportům. Cíle: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vztah studentů specializace výchovy v přírodě na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy k adrenalinovým sportům či výzvovým aktivitám a zjistit, zda se jejich postoj po volbě této specializace změnil. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 83 studentů specializace výchovy v přírodě. Byla použita anonymní metoda anketního šetření. Anketa byla vytvořena v online platformě Survio a následně rozeslána prostřednictvím e-mailu nebo osobního kontaktu. Obsah ankety tvořil 19 otázek, z toho 13 uzavřených, 3 polouzavřené a 3 otevřené otázky. Výsledná data byla zpracována a vyhodnocena v programu Microsoft Excel a následné hodnoty byly vloženy do výsečových a sloupcových grafů a stručně popsána. Všechna data, která byla získaná prostřednictvím této ankety, byla použita pro výsledky výzkumu. Výsledky: Výsledky anketního šetření prokázaly, že celkový postoj respondentů k adrenalinovým sportům je ze 75,9% pozitivní. Vyjma jednoho z respondentů si každý z nich měl možnost alespoň jednou vyzkoušet nějaké adrenalinové sporty a 65,1% se těmto aktivitám pravidelně věnuje. Naprostá většina respondentů (92,80%) by si v budoucnu ještě chtěla některé další adrenalinové sporty...
Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji
Zápotocká, Hana ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji Cíl: Zjistit obsahovou náplň škol v přírodě na 1. stupni základních škol v Karlovarském kraji. Metody: Bakalářská práce využívá kvantitativního přístupu k výzkumu. Potřebné informace byly získány metodou anketního šetření. Výzkumný soubor tvořilo 20 učitelů ze základních škol v Karlovarském kraji. Výsledky: Základní školy v Karlovarském kraji organizují školy v přírodě, jejichž hlavní cíle jsou utužení třídního kolektivu a větší poznání žáků ve vztahu učitel a žák. Hlavní náplní škol v přírodě jsou výlety, pěší turistika a hry v přírodě. Denní program se skládá z dopolední výuky, odpoledního pobytu v přírodě a různých her, večerní program zahrnuje společenské hry a promítání. Závěr: Školy v přírodě jsou dle zjištěných výsledků oblíbenou součástí vzdělávání žáků v Karlovarském kraji mimo tradiční školní prostředí. U žáků je důležitá emocionální stránka, tedy prožitek a nové zkušenosti. Učitelé se zaměřují na sociální interakci mezi žáky a jejich učiteli. Škola v přírodě tedy představuje efektivní formu vzdělávání, která nabízí žákům možnost rozvoje jejich potenciálu a propojení s přírodou. Klíčová slova: výchova v přírodě, aktivity v přírodě, základní škola, 1. stupeň
Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma
Řezníčková, Adéla ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce Název: Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma Autor: Bc. Adéla Řezníčková Vedoucí práce: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem využití městského parku Královská obora Stromovka jako lokality vhodné pro realizování exkurzí a environmentálních výukových programů tematicky zaměřených na ptáky. Teoretická část práce specifikuje pojetí zoologických témat se zaměřením na ptáky v rámci kurikulárních dokumentů a zpracování tohoto tématu v učebnicích. Dále je v teoretické části práce charakterizována vybraná lokalita z pohledu historického i současného stavu a přehled informací o ochraně ptáků v evropském i českém právu. V závěru teoretické části je charakterizována exkurze jako výuková metoda a environmentální výukový program. Hlavním cílem práce je příprava, realizace a ověření environmentálního výukového programu, který propojuje teoretické znalosti žáků o ptácích a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí. Celkem byly navrženy tři exkurze, které byly realizovány v průběhu různých ročních období. Získávání zpětných vazeb bylo uskutečněno formou strukturovaného rozhovoru s vyučující a dotazníků pro žáky. Rovněž proběhlo zjišťování vstupních znalostí žáků s pomocí pretestu a srovnání...
Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji
Zápotocká, Hana ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Školy v přírodě v základním vzdělávání v Karlovarském kraji Cíl: Zjistit, obsahovou náplň škol v přírodě na 1.stupni základních škol v Karlovarském kraji. Metody: Bakalářská práce využívá kvantitativního přístupu k výzkumu. Potřebné informace byly získány metodou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvořilo 10 učitelů ze základních škol v Karlovarském kraji. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že základní školy organizují školy v přírodě. Program škol v přírodě zahrnuje z aktivit v přírodě hlavně pěší turistiku. Základní školy nevyužívají pomoci agentur zabývajících se školami v přírodě, ale připravují program pro žáky samostatně. Klíčová slova: výchova v přírodě, aktivity v přírodě, základní škola, 1.stupeň
Vliv outdoor kurzu Mindful kemp na vědomou pozornost
Sikorová, Karolína ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Vliv outdoor kurzu Mindful kemp na vědomou pozornost Cíle: Zjistit jaký krátkodobý a dlouhodobý vliv měl outdoor kurz Mindful kemp na vědomou pozornost účastníků. Metody: V práci je využito kvalitativního výzkumu ve formě semi- strukturovaných rozhovorů, které byly provedeny s pěti dospělými anonymními účastníky outdoor kurzu Mindful kemp, konajícího se 13. - 17. 7. 2022. Rozhovory byly provedeny před konáním kempu, těsně po něm a s pětiměsíčním odstupem od kempu. Pro analýzu a vyhodnocení výpovědí respondentů bylo využito metody otevřeného kódování. Výsledky: Tří a půl denní outdoor kurz Mindful kemp měl pozitivní krátkodobý vliv na vědomou pozornost všech pěti respondentů. Dlouhodobý vliv na vědomou pozornost s pětiměsíčním odstupem od kempu pociťovali jen dva z pěti respondentů, další dva jej nebyli schopni posoudit a jeden tázaný jej zamítl úplně. Nicméně venkovní prostředí bylo pro praktikování mindfulness a rozvoj vědomé pozornosti hodnoceno všemi respondenty jako velmi nápomocné a proces podporující, a to i přes pociťované vyšší nároky, které kladlo venkovní prostředí oproti vnitřnímu. Závěr Bylo potvrzeno, že Mindful kemp měl pozitivní krátkodobý vliv na vědomou pozornost všech pěti respondentů. Dlouhodobý vliv potvrdili jen dva z pěti respondent. Aby mohl být vliv dlouhodobý, tak je...
Možnosti využití volnočasové a zážitkové pedagogiky ve vztahu k výuce biologie a přírodopisu
Rybka, Jakub ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Kuba, Radim (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zážitkovou a volnočasovou pedagogikou a možnostmi využití prvků těchto oblastí ve výuce na školách, a to převážně v biologii a přírodopisu. V úvodní části je potřebné vyjasnění pojmů a nepřesných definic, které je následováno krátkou kapitolou z historie zážitkové a volnočasové pedagogiky z převážné českého prostředí. Hlavní myšlenkou práce je poukázat na to, že prvky obou pedagogik se ve školách již poměrně hojně používají v rámci některých moderních vyučovacích metod. Vybrané metody jsou blíže popsány od jejich možných výhod a nevýhod až po jejich využití na českých školách. V závěru jsou poté porovnány právě se zážitkovou a volnočasovou pedagogikou pro potvrzení hlavní hypotézy bakalářské práce.
Hry v přírodě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Liberská, Lenka ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Psohlavec, Lukáš (oponent)
Název: Hry v přírodě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo navržení souboru her v přírodě vhodných pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Metody: V práci byl využit deskriptivně-analytický přístup, konkrétně obsahová analýza textů pojednávající o problematice sociálního znevýhodnění a her v přírodě. Zjištěné informace byly pečlivě utříděny a systematicky zpracovány do srozumitelného a přehledného shrnutí. Výsledky: Sborník her v přírodě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Závěry: Navržený soubor her může sloužit jako metodický podklad pro organizátory programů v přírodě pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Klíčová slova: aktivity v přírodě, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení, pedagogika
Letní tábory z pohledu vedoucích
SLANINOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá vedoucími na letních táborech. Hlavním cílem práce je pokusit se pomocí kvalitativních rozhovorů zjistit, co motivuje vedoucí k tomu, aby se dále zapojovali do táborové činnost na pozici vedoucího táborů. Teoretická část práce je zaměřena na pedagogiku volného času a volný čas, dále jsou v teoretické části představeny letní tábory, jejich pracovníci a pojem motivace. Výzkumná část se zabývá samotnou výzkumnou otázkou. V této části jsou analyzovány čtyři příběhy získané pomocí individuálních rozhovorů s vedoucími na táborech. Analýza příběhů byla provedena formou narativně orientovaného výzkumu pomocí dvou perspektiv, které se pohybují v obsahové rovině.
Vliv absolvované terénní výuky během studia učitelství přírodopisu
KYTLEROVÁ, Petra
Diplomová práce se zabývá vlivem terénní výuky na studenty učitelství přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V literárním přehledu je vysvětleno, co se myslí terénní výukou, jaké jsou její podoby a formy. Dále jsou uvedeny přínosy a nevýhody terénní výuky, které souvisejí s tím, proč terénní výuka je či naopak není na některých školách běžně zařazována do výuky přírodopisu. V poslední části literární rešerše je začlenění terénní výuky do RVP ZV a kapitola o terénní výuce v jiných výzkumech. Na základě této rešerše byl sestaven dotazník, který byl zaslán bývalým studentům přírodopisu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ve výsledkové části jsou shrnuty výsledky tohoto dotazníku. U části respondentů byla provedena korelace počtu absolvovaných kurzů a výsledků studia, žádný vztah se však nepotvrdil.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: