Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 443 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání stáří u pečujícího personálu domova pro seniory
Němečková, Marta ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Jirkovský, Daniel (oponent)
Bakalářská práce "Vnímání stáří u pečujícího personálu domova pro seniory" se zabývá zmapováním postojů ke stáří napříč týmy pečujících osob v domovech pro seniory a u studentů, kteří se na výkon povolání pracovníka v sociálních službách teprve připravují. Cílem práce je detabuizace problematiky postojů ke stáří u pracovníků v sociálních službách a komparace s postoji ke stáří u studentů pečovatelství. Teoretická část práce vymezuje pečující personál v domově pro seniory, a objasňuje pojmy vnímání a postoje. Dále se věnuje stáří obecně, postavením seniorů ve společnosti a pobytovými službami. V empirické části jsou prezentovány a diskutovány vlastní výsledky kvantitativního výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám. Metodou výzkumného šetření je česká verze standardizovaného dotazníku Postoje ke stáří WHOQOL-AAQ, doplněná o dotazník demografických údajů vlastní konstrukce. Dotazník byl distribuován pečujícímu personálu ve dvou pražských domovech pro seniory a v Dívčí škole mezi studenty pečovatelství. Výsledky: Do výzkumu je zahrnuto 112 řádně vyplněných dotazníků. Daty je podpořen s věkem vzrůstající kladný vztah studentů pečovatelství ke stáří, a dále zjištění, že pozitivnější vztah ke stáří mají profesionální pečující oproti studentům pečovatelství. Závěrem jsou zmíněny silné a slabé stránky...
Psychologická zátěž rodinných pečujících o seniory s demencí a její aspekty v rodinném systému
Broučková, Eliška ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Péče o starého člověka s demencí v domácím prostředí je náročná nejen pro jedince, který převzal hlavní břemeno péče, ale zatěžuje také blízké rodinné vztahy kolem něj. V rodinách obvykle dochází k určité dělbě práce, která do pozice pečujících staví více členů rodiny. Tato práce popisuje na základě polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími, k jakým změnám v rodinných vztazích dochází a jakými způsoby se členové rodiny navzájem podporují, stejně jako konflikty a odmítnutí mezi nimi. Problematika je popisována z hlediska pečujících, kteří mají přímou, aktuální a dlouhodobou zkušenost s péčí v domácnosti. Data z rozhovorů jsou také krátce porovnána s dotazníky úzkosti, deprese a zátěže sebranými mezi respondenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Logopedická péče v domovech pro seniory pohledem zaměstnanců těchto zařízení
Siváková, Kateřina ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem logopedické intervence v domovech pro seniory a jejími přínosy. Je členěna na teoretickou a empirickou část, přičemž část teoretická se věnuje vymezení pojmu stáří a stárnutí, charakterizuje nejčastější poruchy komunikace, se kterými se u nejstarší věkové kategorie setkáváme, jejich diagnostikou, etiologií, terapií a symptomy. Teoretická část také popisuje systém péče o seniory v České republice, přehledně představuje služby, které jsou seniorům poskytovány, a to především v ústavních zařízeních. Přibližuje také logopedickou intervenci a možnosti jejího poskytování seniorům. Na teoretickou část navazuje část empirická, v rámci které bylo zjišťováno, jak vypadá logopedická intervence u seniorů v konkrétním domově pro seniory a jak je hodnocen přínos logopedické péče seniorům ze strany zaměstnanců tohoto domova. Pohled právě zaměstnanců byl volen proto, že tito lidé přicházejí se seniory do každodenního kontaktu a je jim tak umožněno pozorovat případné změny, které tato péče u seniorů přináší. Zároveň mají od problematiky větší odstup, než může mít např. logoped, který logopedickou intervenci přímo poskytuje či než samotný senior. Výzkumné šetření ukázalo, že zaměstnanci domova pro seniory neznají všechny detaily ohledně průběhu logopedické intervence, mají spíše...
Zdroje štěstí seniorů žijících v domově důchodců
Kovalová, Diana ; Valentová, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu štěstí seniorů žijících v domově pro seniory. Zaměřuje se především na to, jak lidé žijící v pečovatelském domě štěstí vnímají a odkud ho čerpají. Díky těmto hlavním chvílím lidského života, kdy se cítí člověk opravdu šťastně, dokáže pak jedinec zvládat těžké momenty, které s sebou stáří a úbytek sil přináší (horší zdravotní stav, ubývající sociální vazby, strach ze smrti atd.). Otázkami péče a spokojenosti je důležité se zabývat nejen z důvodu toho, že se toto téma jednou dotkne úzce každého z nás, ale vzhledem k postupujícímu vyššímu průměrnému věku populace a délce dožití se tyto otázky stávají čím dál aktuálnějšími. V neposlední řadě byla cílem práce snaha ukázat, jak velký vliv na seniora má prostředí, ve kterém žije a jak je důležité zlepšovat kvalitu života a poskytované péče v domovech pro seniory s cílem maximální spokojenosti jejich klientů. Práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části je představeno téma stáří a stárnutí, dále periodizace stáří, projevy stárnutí a adaptace jedince na toto období. Dalším tématem práce je štěstí, jeho charakteristika, pojetí a jeho zdroje. V neposlední řadě jsou zde uvedeny výzkumy (jak v českém prostředí, tak i v zahraničí), které přinášejí zjištěné poznatky k tématu této práce. V empirickém oddílu je...
Podvody na seniorech - prevence a řešení problému v kontextu sociální práce
TURKOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá podvody na seniorech a prevenci z pohledu soci-álních pracovníků a policistů. Cílem práce je zjistit, jak vypadá v současné době prevence ze strany sociálních pracovníků a Policie ČR. Cílem práce je také zjistit, jaký druh podvodu se vyskytuje nejčastěji. Teoretická část práce obsahuje definice základních pojmů, které s tímto tématem souvisí. Definovány byly pomocí odborné literatury. Popsány jsou známé druhy podvodů, které pachatelé využívají. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu. Jako technika byl použit polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory byly provedeny s policisty z oddělení tisku a prevence z Jihočeského kraje. Dále byly rozhovory vedeny se sociálními pracovníky, kteří pracují v sociálních službách zaměřených na tuto problematiku.
Sociální práce se seniory Domácí násilí páchané na seniorech
MARKYTÁNOVÁ, Veronika
Tato práce se zabývá tím, jaké jsou aktuální možnosti pomoci a řešení v problematice domácího násilí páchaného na seniorech na Českobudějovicku. Teoretická část, která je rozdělená na čtyři kapitoly, popisuje pojmy související se stářím, se změnami v tomto období a také postoj společnosti ke stáří. Dále vymezuje fenomén domácího násilí. Také se více zaměřuje na domácí násilí páchané na seniorech, jeho příčiny a dopady. Třetí kapitola se zabývá možnostmi pomoci a řešení na území Českobudějovicka. Závěrečná kapitola teoretické části popisuje příběhy seniorů, obětí domácího násilí. Práce je doplněná kvalitativním výzkumem s využitím metody polostrukturovaného rozhovoru. Respondenty rozhovorů jsou sociální pracovníci pracující v organizacích zabývající se problematikou domácího násilí. Výzkum je zaměřený na zkušenosti respondentů s domácím násilím na seniorech. Následně jsou získaná data dána do souvislosti a porovnána s teoretickými poznatky a odbornou literaturou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 443 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: