Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby
Řihák, Pavel ; Henek, Vladan (oponent) ; Henková, Svatava (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby dřeva harvestorem, srubových stěn, stropů, krovu, zařízení staveniště, harmonogram výstavby, nasazení strojů, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření
Woffová, Helena ; Poláčik, Ján (oponent) ; Šnajdárek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy retardérů na tyto procesy a metody jejich zkoumání. V experimentální části je provedena termogravimetrická analýza vybraného retardéru a její vyhodnocení.
Stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové
Řihák, Pavel ; Štěrba, Martin (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové. Projekt obsahuje veškeré náležitosti stavebně technologického projektu, které lze použít pro realizaci projektu v praxi. Místo a parcelou jsou reálná, a pokud město Česká Třebová povolí tuto stavbu, bude i realizována podle této práce.
Možnosti zpracování odpadů glykolu a glycerolu na účelové látky
Hýža, Bohumil ; Bednařík, Karel (oponent) ; Kizlink, Juraj (vedoucí práce)
V úvodu diplomové práce je shrnuta výroba bionafty a její světová produkce. Více do hloubky je zde rozpracována výroba bionafty v České republice a také v Evropské unii a také nějaké evropské legislativní předpisy a normy pro bionaftu. Také je zde popsáno složení bionafty a popis technologie její výroby. V teoretické části jsou shrnuty fyzikální a chemické vlastnosti surového i čistého glycerolu a tradiční použití glycerolu jako je potravinářství, výbušniny aj. Potom jsou zde uvedeny nové navrhované postupy zpracování odpadního glycerolu a glykolu, které byly provedeny v experimentální části diplomové práce. Je zde popsána iontová výměna, vlastnosti použitých katexů a také solí vzniklých neutralizací NaOH v odpadním glycerolu organickými kyselinami a CO2. Dále je popsána ochrana dřeva, vlastnosti ethylenglykolu, vlastnosti chladících kapalin a vlastnosti boroglycerolů a boroglykolů jako ochrany na dřevo a mechanismus jejich přípravy. Také je zde popsán mechanismus dehydratace glycerolu na akrolein a možnosti, kterými lze syntézu provést. V experimentální části bylo provedeno měření pH odpadního glycerolu, zjištěno přibližné množství NaOH v tomto glycerolu a čištění odpadního glycerolu od NaOH pomocí kyselých katexů na kolonách, nebo pomocí neutralizace kyselinou olejovou, mléčnou a CO2. Dále byly provedeny syntézy glycerol borátů a ethylenglykol borátů. Byla zjištěna množství vody v odpadním ethylenglykolu a množství methanolu a vody v odpadním glycerolu pomocí destilace, byly připraveny boroglykoly a boroglyceroly, z množství vzniklé reakční vody byly zjištěny reakční poměry H3BO3, Na2B4O7•10 H2O a glycerolu a bylo provedeno experimentální ředění vzniklých boroglycerolů a boroglykolů různými rozpouštědly. Závěrem byly zředěné boroglyceroly nanášeny na dřevo. V závěru byla provedena dehydratace glycerolu na akrolein za katalytického působení KHSO4. Ve výsledcích jsou uvedeny všechny výsledky a diskutovány možnosti využití poznatků získaných v této práci v průmyslu. V závěru je uvedeno ekonomické srovnání použití odpadního glycerolu a ropy jako suroviny a také grafy vývoje ceny ropy za 40 let od roku 1970 a také graf vývoje ceny odpadního glycerolu. Je zde také diskutována technologická aplikovatelnost použitých metod v praxi.
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Návrh dřevěného altánu
Hašová, Jiřina
Bakalářská práce řeší návrh dřevěného altánu, který bude umístěn v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. Práce je rozdělena na dvě hlavní části -- teoretickou a praktickou část. V teoretickém bloku je popsáno místo možné realizace, dále jsou zde vysvětleny pojmy, jako je urbanismus, zeleň, veřejný prostor, městský mobiliář, atd. Důležitá je zmínka o konstrukčních materiálech, spojovacích prvcích, ochraně dřeva, modifikaci dřeva a ergonomii. Praktická část zahrnuje konkrétní návrh a jeho možnou realizaci, je doplněna vizualizací. Výsledkem práce je tedy návrh na realizaci dřevěné konstrukce altánu tak, aby splňoval všechny požadavky uživatelů, a to bezpečnost, životnost, pohodlí i celkový estetický dojem.
Vliv impregnace dřeva hovězí krví na jeho odolnost proti dřevokazným houbám
Remešová, Hana
V minulosti se dřevo ve stavbách natíralo hovězí krví. Tato práce zkoumá účinnost takového ošetření dřeva proti dřevokazným houbám. Cílem teoretické části bylo shrnout a uspořádat dosažitelné informace o impregnaci dřeva hovězí krví. Prakticky testovány byly tři různé receptury na bázi hovězí krve proti houbám hnědého (Poria placenta) a bílého (Trametes versicolor) tlení. Ochrana dřeva proti dřevokazným houbám byla vyhodnocena podle normy ČSN EN 839 jako neúčinná. Účel natírání dřeva krví a možné využití v současnosti je třeba dále hledat.
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Trdá, Michaela
Tato práce se zabývá návrhem dřevěné fasády na rodinný dům. V teoretické části se práce zaměřuje především na diagnostiku problematiky dnešních dřevěných fasádních systémů. Postupně je vysvětleno, jaká dřeva jsou či nejsou vhodná pro zabudování do exteriéru, jaká jsou zásadní pravidla při realizaci fasády a jakým způsobem lze dřevo chránit před vnějšími atmosférickými vlivy. Teoretická část obsahuje i návrh tří dřevěných fasád z různých dřevin. Praktická část práce se zabývá projektováním a realizací jedné dřevěné fasády z daných návrhů. Je přiložena výkresová dokumentace a zdůvodnění, proč byl vybrán právě tento typ fasády.
Porovnání účinnosti metod extrakce tropických dřev na základě analýzy získaného extraktu a jeho vlivu na dřevokazné houby
Přibylová, Zdeňka
Diplomová práce se zabývá porovnáním účinnosti dvou metod extrakce: extrakční aparaturou FexIKA – extraktorem a ultrazvukem. Pro porovnání metody byly vytvořeny extrakty ze dřeva merbau (Intsia bijuga O.Ktze.) a jatoba (Hymenaea courbaril L.). Tato tropická dřeva byla rozemleta pro účely extrakce, extrahována a z extraktů byly vytvořeny tři koncentrace ochranného prostředku. Pro porovnání extrakčních metod byly ochranné prostředky testovány na obsah extraktivních látek a na obsah polyfenolických látek. Získané ochranné prostředky byly impregnovány do dřeva buku (Fagus sylvatica L.) a borovice (Pinus sylvestris L.). Impregnované bukové a borovicové tělesa byla podrobena rychlému testu ochranných prostředků proti houbám při působení outkovkou pestrou (Trametes versicolor L.) a popraškou sklepní (Coniophora puteana P. Karst.). Z dat získaných z testu byla posuzována ztráta hmotnosti těles buku a borovice. Výsledky ukázaly, že pouze tělesa impregnovaná ochranným prostředkem o koncentraci 3 vykazují dostatečnou ochranu dřeva. Analýza ochranných prostředků ukázala u dřeva merbau vyšší výtěž přístrojem FexIKA – extraktorem, u dřeva jatoba byla výtěž mírně vyšší u extrakce ultrazvukem. Obecně však tělesa impregnovaná ochrannými prostředky získanými aparaturou FexIKA – extraktorem měla nižší hmotnostní úbytky než tělesa impregnovaná ochrannými prostředky získanými ultrazvukem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.