Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení a úloha veřejných stráží při ochraně životního prostředí
Tomeš, Vítek ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Postavení a úloha veřejných stráží při ochraně životního prostředí Abstrakt Daná diplomová práce se věnuje tématu postavení veřejných stráží v rámci právního řádu ČR a úloze, kterou veřejné stráže plní při ochraně životního prostředí. Cílem této diplomové práce je jednak podat relativně komplexní analýzu platné právní úpravy jednotlivých veřejných stráží, působících na příslušných úsecích ochrany životního prostředí, jednak učinit návrhy de lege ferenda, vedoucí ke zlepšení efektivity veřejných stráží, a to na základě konfrontace platné právní úpravy s nedostatky, s nimiž se veřejné stráže potýkají při výkonu své působnosti v praxi. Dle současné právní úpravy rozlišujeme mezi čtyřmi druhy veřejných stráží. Veřejné stráže se člení na mysliveckou stráž, rybářskou stráž, lesní stráž a stráž přírody, která se dále člení na strážce a zpravodaje. Dále samotné veřejné stráže mohou být buď dobrovolné, které vykonávají svou funkci na bázi dobrovolnosti a čestnosti, tedy ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, nebo profesionální, které vykonávají svou funkci v rámci pracovního poměru. Jako zajímavost lze uvést, že inspektoři České inspekce životního prostředí jsou rovněž lesní stráží. Do funkce veřejné stráže může být ustanovena toliko fyzická osoba, nikoliv právnická osoba, přičemž veřejné stráže při výkonu své...
Ochrana druhů sov žijících na území České republiky v mezinárodním, unijním a národním právu Evropy
Jašek, Petr ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Ochrana druhů sov žijících na území České republiky v mezinárodním, unijním a národním právu Evropy Abstrakt Na území České republiky se vyskytuje deset druhů sov. Kdysi hojně rozšířený řád masožravých ptáků čelí v posledních dekádách bezprecedentním tlakům změny krajiny a civilizačním nárokům, v jejichž důsledku se evropské populace sov zmenšují. Z těchto důvodů vzniká potřeba ochrany sov na úrovni jednotlivých národních právních řádů, na úrovni unijní legislativy i ve sféře mezinárodněprávních závazků. V první části této práce jsou přiblížena biologická specifika sov a jejich ekologický a hospodářský význam. Druhá část práce dále sleduje právní mechanismy, celkovou úroveň právní ochrany sov a aplikaci norem na ochranu sov v mezinárodním, unijním a národním právu. Na mezinárodněprávní ochranu sov je kladen důraz z důvodu velké fluktuace ptačích druhů napříč státy i kontinenty. Právo Evropské unie zase přináší nebývale úspěšný model sjednocování národních právních řádů ve společné úpravě ochrany životního prostředí včetně druhové ochrany nebo zvláštní územní ochrany. V rámci zkoumání úpravy ochrany sov a souvisejících ustanovení v národních právních řádech jsou analyzovány a komponovány legislativy České republiky, Slovenské republiky a Francouzské republiky. Souvisejícím tématem je ochrana biologické...
Vyvlastnění v ochraně životního prostředí
Blaschke, Marek ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Vyvlastnění v ochraně životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice institutu vyvlastnění a jeho možném využití v kontextu ochrany životního prostředí. Vyvlastnění je právním nástrojem, kterým je zasahováno do vlastnického práva pro dosažení konkrétního účelu ve veřejném zájmu. Jedná se o nástroj ultima ratio, k němuž je přistupováno až subsidiárně, pokud jiné nástroje nevedou k dosažení požadovaného účelu. Cílem této práce je analýza právní úpravy vyvlastnění a zodpovězení otázky, zda český právní řád poskytuje právní oporu pro využití tohoto institutu pro ochranu životního prostředí. Text diplomové práce je kromě úvodu a závěru členěn do dvou hlavních částí. První část je věnována vymezení pojmu vyvlastnění a jeho obecné úpravě obsažené v zákoně o vyvlastnění. Větší pozornost je věnována ústavním a zákonným podmínkám vyvlastnění, které je nutné naplnit pro možnost zasáhnout do vlastnického práva. Ústavními podmínkami jsou veřejný zájem, zákonný podklad a náhrada. Právě veřejný zájem je propojením vyvlastnění a ochrany životního prostředí, neboť ta bezpochyby veřejným zájmem je. V druhé části jsou rozebrány vyvlastňovací tituly, které lze pro ochranu životního prostředí využít. Postupně jsou analyzovány vyvlastňovací tituly v zákoně o ochraně přírody a krajiny, ve stavebním...
Environmentální řízení podniku
Horská, Věra ; Kocmanová, Alena (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému a uhlíkovou stopu vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001, spolu s teoretickými pojmy týkající se uhlíkové stopy. Obsahuje analýzu zavedeného environmentálního systému a výpočet celkové uhlíkové stopy společnosti. Závěrem práce jsou podané návrhy a opatření pro snížení celkové uhlíkové stopy společnosti s cílem nižšího dopadu na životní prostředí.
Víceúčelový dům ve Veselí nad Moravou – hrubá vrchní stavba
Le, Duc Nam ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu hrubé vrchní stavby (bez zastřešení) víceúčelového domu ve Veselí nad Moravou. Objekt je navržen jako stavba lichoběžníkového tvaru o třech nadzemních podlažích a s hlavní nosnou konstrukcí z ocelového skeletu a předpjatých stropních panelů. Dodatečné ztužení stavby tvoří štítová stěna a ztužující jádro z keramických tvárnic. Práce zahrnuje technickou zprávu se zaměřením na hrubou vrchní stavbu, technickou zprávu zařízení staveniště, řešení širších dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, položkový rozpočet, časový plán, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a porovnání technologie provedení ŽB monolitického schodiště a ŽB prefabrikovaného schodiště.
Optimalizace systému Reverzní logistiky odpadů ve vybraném podniku
Davydova, Anna ; Valenta, Tomáš (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum reverzní logistiky odpadů v bankovní společnosti Raiffeisenbank a. s. Práce se skládá ze tří částí. V první části je rozebrána teorie, na jejímž základě je ve druhé části proveden výzkum pomocí analýz vnitřního a vnějšího okolí. Ve třetí části jsou návrhy na zlepšení systému recyklace odpadů na pobočce Raiffeisenbank v Olympii a zhodnocení dosažených výsledků.
Implementace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 ve společnosti MAPLAST CZ, s.r.o.
Průšová, Markéta ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem implementace systému environmentálního managementu dle technické normy ČSN EN ISO 14001 ve výrobní společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. Nejprve je popsán aktuální stav životního prostředí, platná legislativa týkající se společností ve vztahu k životnímu prostředí a také možnosti zavedení systému environmentálního managementu ve společnostech. Poté je představena společnost MAPLAST CZ, s.r.o. a uveden konkrétní postup implementace systému environmentálního managementu.
Odpovědnost za ekologickou újmu
Brtnová, Marie ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tato diplomová práci si klade za cíl zanalyzovat právní úpravu odpovědnosti za ekologickou újmu v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že je úprava právní odpovědnosti za ekologickou újmu v českém právu značně roztříštěná, pokouší se tato práce podat na celou problematiku ucelenější pohled. Rozčleněním do jednotlivých kapitol práce představuje jednotlivé aspekty právní odpovědnosti za ekologickou újmu a systematicky nabízí vhled do její problematiky. Ve své prvé části se práce zaměřuje na právní odpovědnost v ochraně životního prostředí a porovnává jednotlivé složky ekologicko-právní odpovědnosti. Především se pak zaměřuje na právní odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, kdy na základě podrobného rozboru vymezuje hlavní charakteristiky, které ji odlišují od právní odpovědnosti za ekologickou újmu. Druhá část práce se již zabývá právní úpravou ekologické újmy. Pojem ekologické újmy je představen dle jednotlivých zákonů, kdy největší pozornost je věnována zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na uplatnění právní odpovědnosti za ekologickou újmu prostřednictvím preventivních a nápravných opatření je pohlíženo jak ze strany zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, tak ze strany jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního...
Závazná stanoviska jako nástroj ochrany životního prostředí
Marko, Jakub ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Závazná stanoviska jako nástroj ochrany životního prostředí Abstrakt Právní úprava závazných stanovisek prochází v poslední době velkými změnami zejména v důsledku probíhající rekodifikaci stavebního práva. Nad dříve významným a hojně využívaným nástrojem ochrany veřejných zájmů se dnes stahují "černá mračna". Ostrá kritika dlouhodobě poukazuje na roztříštěnost a složitost právní úpravy, nejasnost jejich formy, neúčelné dělení působnosti mezi dotčené orgány a orgány vedoucí správní řízení, či problémy jejich přezkumu. Dále je poukazováno na to, že svým nepřehledným používání dále komplikují samotná správní řízení, ve kterých se těžko vyznávají jak jejich účastníci, tak i správní orgány. Ovšem je tato kritika oprávněná? Jaký je současný stav vydávání závazných stanovisek? Jak vypadá jejich procesněprávní a hmotněprávní úprava? První část práce pojednává o stavu životního prostředí a samotném vymezení a chápání životního prostředí jako pojmu. Bližší pozornost je věnována vývoji stavu jednotlivých složek životního prostředí, ovlivňujícím faktorům, trendům a výhledům do budoucna. Dále je shrnut pohled vybraných vědních oborů na životní prostředí, přičemž je poukázáno na jejich odlišnosti. Druhá část se podrobně věnuje vymezení životního prostředí v právu. Zkoumá příčiny potřeby vypracování jeho definice,...
Poplatky v ochraně životního prostředí
Klekner, Aleš ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Poplatky v ochraně životního prostředí Abstrakt Cílem diplomové práce je představení environmentálních poplatků v českém právním řádu, jejich klasifikace, analýza a vyhodnocení z hlediska jejich efektivity. Environmentální poplatky se řadí mezi nejvýznamnější ekonomické nástroje ochrany životního prostředí v českém právním řádu. Od daní se poplatky odlišují především tím, že s poplatky je spojeno nějaké protiplnění. Poplatky v ochraně životního prostředí lze členit podle různých kritérií. V odborné literatuře je nejčastějším členěním environmentálních poplatků členění právě podle charakteru jejich protiplnění, a to na poplatky za znečišťování a jiné zatěžování životního prostředí, poplatky za využívání přírodních zdrojů a na uživatelské poplatky. V diplomové práci je zkoumána především otázka, do jaké míry environmentální poplatky plní své funkce, především tu nejdůležitější funkci, a to funkci motivační. Diplomová práce se dotýká i otázky, zdali je právní úprava vybraných prvků environmentálních poplatků na podzákonné úrovni v souladu s Listinou základních práv a svobod. Za svojí historii prošly poplatky v ochraně životního prostředí řadou změn. Většina těchto změn přispěla k větší ochraně životního prostředí, v mnoha případech však ne nijak zásadním způsobem. Celkově tak lze říci, že právní úprava...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.