Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vplyv emócií na spokojnosť a lojalitu návštěvníkov destinácií Českej republiky
Šteflíková, Dominika
Závěrečná práce se zabývá vybranými pozitivními a negativními emocemi a jejich vlivem na spokojenost a loajalitu návštěvníků v destinací České republiky. Cílem je zhodnocení vybraných emocí na spokojenost a loajalitu návštěvníka a na základě výsledků navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti a loajality. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a emocím, i ve spojitosti se spokojeným a loajálním návštěvníkem. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na základě statistické metody Spearmanova koeficientu korelace a interpretaci výsledků.
Vlk (Canis lupus) na Šumavě a v širším Pošumaví z pohledu místních obyvatel a návštěvníků
KOLÁŘ, Miroslav
V posledních letech lze v České republice pozorovat pozvolný návrat velkých šelem, mezi které patří i vlci. Tyto šelmy se převážně vyskytují v příhraničních oblastech republiky a nejinak je tomu i na Šumavě, kam se po letech ústupu vrátili v roce 2015 a dnes se zde pravidelně rozmnožují. Návrat vlků s sebou přináší mnohé pozitivní ohlasy ze strany ochránců přírody a široké veřejnosti. Nicméně pro některé lidi jsou vlci původcem obav a strachu. Cílem této práce bylo zjistit, jak přítomnost vlků vnímají místní obyvatelé Šumavy a širšího Pošumaví, a jaké názory mají návštěvníci neboli turisté. Data byla získávána za pomoci dotazníkového šetření prováděného terénním průzkumem i formou sdílení online dotazníku. Výstupem práce bylo grafické zpracování jednotlivých otázek dotazníku a porovnání výsledků s předchozími průzkumy veřejného mínění o velkých šelmách. Bylo zjištěno, že návštěvníci v průměru projevili k vlkům pozitivnější názory než místní obyvatelé. V závěru práce jsou zmíněna určitá doporučení, která by mohla pomoci zlepšit postoje k vlkům a jejich akceptaci v okolní krajině.
Návštěvnost muzeí a galerií v krajích v roce 2021
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volnočasové aktivity na vybraných památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích
ŠMAUSOVÁ, Ivana
Práce se zabývá shrnutím volnočasových aktivit na vybraných památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích. Popisuje rozdílný život na třech odlišných typech historických sídel a stručně shrnuje historii hradu Švihov, kláštera Kladruby a zámku Manětín. Návrhy jednotlivých rámcových plánů pro trávení volného času na uvedených objektech jsou obsaženy v samostatné kapitole. Finální konkrétní projekt řeší prohlídkovou trasu na hradě Švihov.
Spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (turistická oblast Krumlovsko)
KUBALOVÁ, Tereza
Hlavním cílem této bakalářské práce byla identifikace faktorů, které ovlivňují spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje, konkrétně turistické oblasti Krumlovsko. Práce řeší vnímání kvality a kvantity primární a sekundární nabídky cestovního ruchu v této turistické oblasti z hlediska poptávky. Dále definuje služby, které je nutné vylepšit, aby uspokojily větší množství návštěvníků turistické oblasti Krumlovsko. Jako hlavní zdroj primárních dat byl použit kvantitativní výzkum ve formě osobního dotazování. Dotazování probíhalo během letní sezóny v roce 2019 v dané turistické oblasti. V rámci dotazníkového šetření návštěvníci hodnotili faktory vztahující se k destinaci, od památek, kulturních akcí, infrastrukturu až po ubytování. Na základě výsledků kvantitativního výzkumu byla navržena konkrétní opatření, která by mohla přispět ke zvýšení spokojenosti návštěvníků v turistické oblasti Krumlovsko.
Analýza marketingového prostředí firmy: Výstaviště České Budějovice, a.s.
SUCHÁ, Veronika
Zájem každé firmy, která usiluje o úspěšné působení ve svém oboru, bez ohledu na to, zda se jedná o firmu malou, střední či velkou, se neustále a čím dál více zaměřuje na získání údajů, informací a znalostí ve svém předmětu oboru, a tedy o svém prostředí. Cílem je získat potřebné údaje a charakteristiky vnitřního i vnějšího prostředí. Podnik orientující se ve svém prostředí má výhodnější pozici v boji o trh. Vybaven těmito informacemi má předpoklad uspět, lépe než ostatní, a konkurovat ostatním subjektům, snadněji vytvořit strategii dobývání trhu a tím získat potřebné pole působnosti, bez kterého není možné se obejít. Významným krokem v této činnosti, která je součástí marketingových postupů, je správné zhodnocení a zařazení údajů a dat potřebných k provedení následné analýzy a nalezení optimálního spojení a vzájemných vztahů vnitřních podmínek a faktorů vnějšího prostředí. Pro zjištění jednotlivých charakteristik mikroprostředí podniku jsem využila analýzu Porterova modelu pěti sil. Shromážděné informace jsem rozdělila do dvou skupin. První skupina obsahovala informace, které se vázaly přímo k podniku samotnému a druhá popisovala okolí podniku (zákazníci, dodavatelé, konkurence). První důležitou skupinou, která tvoří okolí podniku jsou zákazníci. Zákazníky českobudějovického výstaviště lze rozdělit na dvě skupiny, první skupinu tvoří vystavovatelé a obchodníci a druhou návštěvníci. Dodavatelé pro společnost realizují různé propagační a reklamní tiskopisy. V rámci republiky představují konkurenci převážně ty veletržní správy, které organizují výstavy se stejnou nebo podobnou tématikou. Makroprostředí společnosti lze analyzovat a vyhodnotit území celé České republiky, ale nejdůležitější oblastí pro Výstaviště České Budějovice byl, je a vždy bude region jižních Čech. V jihočeském regionu je nutné počítat s působením faktorů charakteristických pro tuto oblast: nižší ekonomická síla regionu, nižší kupní síla a vyšší spořivost obyvatel v regionu.
Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / architektonická studie - design / etapa 2021/22
Nováková, Lucie ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu – velodromu v městské části Pisárky v Brně pro TJ Favorit Brno. Stávající velodrome je situován jihozápadně na okraji brněnského výstaviště při ulici Křížkovského. Velodrom již neodpovídá nynějším požadavkům dráhové cyklistiky, avšak po historické stránce je cenný a má své genius loci. Nová dřevěná cyklistická dráha o délce 250 m (spolu s dalšími parametry mezinárodní cyklistické unie) a k ní přidružená sportoviště jsou „vložena“ do stávajícího velodromu, který je dle požadavků upraven a rekonstruován. Tribuny zůstaly zachovány stávající. Vestavěný objekt s novou dráhou je pak kompletně zastřešen a vytváří tak uzavřený prostor. V rámci rekonstrukce stadionu došlo také k vytvoření nového zázemí pro TJ Favorit Brno z modulárního kontejnerového systému, jedná se o šatny pro sportovce, prostory pro administrativu, dále zázemí pro hostující kluby a sportovce a VIP prostory. Systém kontejnerové výstavby pro sportovní zázemí je velmi praktický, ekonomický, rychlý, šetrný k životnímu prostředí a variabilní a flexibilní k aktuálním požadavkům sportu, který se neustále vyvíjí. Předprostor a parter v jižní části stávajícího velodromu je vybaven službami pro veřejnost – kavárnou, prodejnou suvenýrů, pokladnou, infocentrem, servisem a prodejnou kol a sportovního vybavení. Nová dráha s tribunami je zastřešena ETFE folií ukotvenou na nové příhradové vazníky, které jsou napojeny na stávající zastřešení.
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Holešova
Novák, Radek
Bakalářská práce na téma Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Holešova pojednává o stavu urbánního cestovního ruchu a technice služeb v tomto městě. Dává si za cíl identifikovat největší problémy, které brání v rozvoji cestovního ruchu v Holešově a definovat možná řešení a doporučení vedoucí k jejich nápravě nebo alespoň částečné eliminaci a dalšímu rozvoji cestovního ruchu na tomto území. Nedostatky a problémy byly zjišťovány metodou dotazníkového šetření, během kterého odpovědělo celkem 105 návštěvníků kulturně-historických památek města.
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.