Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Holešova
Novák, Radek
Bakalářská práce na téma Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Holešova pojednává o stavu urbánního cestovního ruchu a technice služeb v tomto městě. Dává si za cíl identifikovat největší problémy, které brání v rozvoji cestovního ruchu v Holešově a definovat možná řešení a doporučení vedoucí k jejich nápravě nebo alespoň částečné eliminaci a dalšímu rozvoji cestovního ruchu na tomto území. Nedostatky a problémy byly zjišťovány metodou dotazníkového šetření, během kterého odpovědělo celkem 105 návštěvníků kulturně-historických památek města.
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2016-2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design
Gebhardt, Tomáš ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér ,,Architektonická studie bikrosového areálu Favorit Brno. Tento ateliér byl zaměřen na návrh zázemí pro Bikrosovou trať. Dále na vypracování architektonicko-urbanistické studie sportovního areálu v Komárově s předpokladem dominanty cyklistické haly. Propojení pěších cest, a zjednodušení dopravní obsluhy. Diplomová práce se věnuje vypracování nového konceptu území, kde bude mít místo jak sport profesionální, tak i rekreační. Hlavní část práce je věnována návrhu nového cyklistického stadionu, patřící TJ Favoritu Brna. Hala by měla splňovat dostatečnou kapacitu a zázemí pro konání mezinárodních sportovních utkání v dráhové cyklistice. Zároveň by měl být využitelná pro trénink, konání menších závodů a jiné sportovní i kulturní akce. Dalším požadavkem je, aby stadion mohl nabízet dostatečné zázemí pro domácí cyklistický klub TJ Favorit Brno. Jehož domácím místem je v současnosti nevyhovující cyklistický stadion na Brněnském výstavišti. Tento stadion dnes nesplňuje podmínky podle parametrů mezinárodní federace UCI. Pozornost si v neposlední řadě zaslouží návrh variabilního prostoru haly, který bude sloužit míčovým sportům a dalším sportovním akcím. Cyklistický stadion je umístěn v severní části areálu. Klade důraz na oddělení vstupů diváků a sportovců. Hlavním výrazovým prvkem jsou dvě hmoty, z niž jedna umožňuje veřejnosti vystoupat po rampě po obvodu stadionu do vyhlídkových míst. Z rampy je možno vidět děj uvnitř stadionu. Atraktivitu celého areálu zvyšuje navržené dopravní hřiště a pumptrack. Celkový areál bude oddělen od dopravy. Na území areálu vzniknou 3 nové parkoviště.
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2016 - 2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spokojenost návštěvníků ve vybrané turistické oblasti Jihočeského kraje
ŠTAMPACHOVÁ, Kateřina
Hlavním cílem této bakalářské práce byla identifikace faktorů, které ovlivňují spokojenost návštěvníků turistické oblasti Šumavsko. Dalším bodem bylo vnímání kvantity a kvality primární a sekundární nabídky cestovního ruchu ve zvoleném regionu z hlediska poptávky. Pro naplnění cílů této bakalářské práce byly vytvořeny návrhy na zvýšení spokojenosti návštěvníků turistické oblasti Šumavsko.
Vliv osobnosti průvodce na spokojenost účastníků v cestovním ruchu
ŠMÍDOVÁ, Eliška
Cestovní ruch se neustále mění, stejně jako požadavky na turistické průvodce. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit skutečný vliv osobnosti průvodce na spokojenost návštěvníků v cestovním ruchu. Pro tuto práci byly vybrány dva památkové objekty a jejich průvodci. Jedná se o hrad Kámen a zámek Červenou Lhotu. Potřebná data byla sesbírána prostřednictvím dotazníkového šetření. Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit, jak průvodci ovlivňují návštěvníky těchto dvou památek. Získaná data byla analyzována a výsledky byly vyhodnoceny a interpretovány ve formě tabulek a grafů. Následně byla navržena doporučení, která by vedla ke zvýšení návštěvnické atraktivity a ke zlepšení a zdokolení průvodcovské činnosti zkoumaných objektů.
Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/.
Krejčová, Zdenka ; Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. Urbanistickým problémem současného území je špatný technický stav budov, nevyhovující funkce objektů. Hlavní část práce je věnována návrhu nového cyklistického stadionu, který patří TJ Favorit Brno. Hala by měla splňovat dostatečnou kapacitu a zázemí pro konání mezinárodních sportovních utkáni v cyklistice a atletice. Zároveň by měla být využitelná i pro menší závody a jiné akce. Dalším požadavkem je, aby stadion mohl nabízet dostatečné zázemí pro domácí cyklistický klub TJ Favorit Brno, jehož domácím místem je v současnosti cyklistický stadion na brněnském Výstavišti. Tento stadion je v současné době nevyhovující, slouží pouze jako tréninková dráha, nesplňuje podmínky podle parametrů mezinárodní federace UCI. Pozornost si v neposlední řadě zaslouží návrh variabilního prostoru haly, který bude sloužit atletice případně dalším sportovním akcím. Cyklistický stadion je umístěn v severní části areálu. Důraz je kladen na rozptylové plochy v přímém okolí stadionu, snadnou orientaci a rozmístění vstupů ze všech stran objektu, a také oddělení sportovců od diváků. Hlavním výrazovým prvkem exteriéru je prosklená fasádní stěna, s předsazeným perforovaným plechem, která zajišťuje noční osvětlení a uvádí návštěvníky do děje. Atraktivitu celého areálu zvyšuje nově navržený park, kavárna a odpočinkové plochy. Celkový areál bude oddělen od dopravy. Na jeho okraji vzniknou 2 parkovací plochy s dostatečnou kapacitou pro celý areál. Doprava uvnitř areálu bude přístupná pouze pro obsluhu a provoz.
Spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (turistická oblast Krumlovsko a PodKletí)
MITÁŠOVÁ, Hana
Hlavním cílem bakalářské práce byla identifikace faktorů, které ovlivňují spokojenost návštěvníků cestovního ruchu v turistických oblastech Krumlovsko a PodKletí a posouzení souladu mezi jejich představou a reálným stavem. V těchto oblastech se vnímala kvantita a kvalita primární a sekundární nabídky cestovního ruchu z hlediska poptávky. Pro naplnění cílů bakalářské práce byly provedeny návrhy směřující ke zvýšení spokojenosti návštěvníků turistické oblasti Krumlovsko a PodKletí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.