Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nekalé praktiky v multilevel marketingu
Tomková, Karolína
Tomková, K. Nekalé praktiky multilevel marketingu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou systému multilevel marketingu a podvody, ke kterým zde může docházet. Cílem této práce je na základě dílčích cílů formulovat doporučení, jak těmto nekalým praktikám při užití MLM systému předejít. Práce se skládá ze dvou částí, a to lite-rární rešerše a analytické části. Literární rešerše vysvětluje pojem multilevel marketing, jeho strukturu a firmy, které využívají MLM systém v České republice. Zároveň jsou zde zmíněny právní předpisy, jež MLM systém z právního hlediska ovlivňují. Analytická část se věnuje analýze zkušeností a případů názorových sku-pin za pomocí klasifikačních stromů. V diskusi jsou následně získaná data vyhod-nocena a navrhnuta doporučení, jak nekalým praktikám přecházet a jakým způ-sobem se s nimi vyrovnávat. Také jsou zde vyhodnoceny ekonomické důsledky při použití nekalých praktik v MLM systému.
Současná podoba finančního poradenství
Šafařík, Pavel
Šafařík, P., Současná podoba finančního poradenství. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V této bakalářské práci se věnuji současné podobě finančního poradenství. V první části se zaměřuji na teoretické poznatky dané oblasti. Uvádím základní pojmy, popisuji současnou situaci a zmiňuji problémové oblasti. V praktické části provádím kvalitativní metodu výzkumu ve formě mystery shoppingu. Na základě realizovaných schůzek klienta s finančními poradci provádím analýzu poskytovaných služeb a vyhodnocuji výsledky.
Vedení obchodních týmů ve specifickém segmentu
Filová, Alžběta
Filová, A. Vedení obchodních týmů ve specifickém segmentu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce je zaměřena na vedení obchodních týmů v přímém prodeji (B2C). Cílem práce je navržení efektivního řešení pro vedení obchodních týmů, které zajistí efektivní vzdělávání, komunikaci, plánování a vedení administrace. V první části diplomové práce je provedena literární rešerše o zvoleném tématu. Druhá část je věnována vlastní práci. Je proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření a kvalitativním výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. Součástí vlastní práce je i analýza současného stavu počtu obchodníků v přímém prodeji v ČR a vývoj v předcházejících čtyřech letech. Na základě zjištěných poznatků jsou formulována doporučení pro leadery, které zohledňují věk a gender členů obchodních týmu.
Příležitosti a rizika fungování multilevel marketingu v ČR
Hašková, Lenka ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Štencelová, Jana (oponent)
V první části bakalářské práce je představen model obchodního podnikání multilevel marketing (známý také pod zkratkou MLM). V této části práce uvedu charakteristiku, vznik a historický vývoj multilevel marketingu, dále zmíním firmy, které byly průkopníky v tomto oboru v České republice a staly se díky tomu modelu úspěšné. Objasním rozdíly mezi zákonným MLM a jeho nezákonnými napodobeninami MLM a popíšu osobní prodej jako jeho nedílnou součást. Ve druhé části uvedu praktický příklad úspěšné americké společnosti Mary Kay, která je známá v kosmetickém průmyslu a její podnikání je založené na multilevel marketingu. Moji snahou bude společnost podrobně popsat a vysvětlit jak samotná společnost funguje a jaké jsou její hlavní motta a principy, sama jsem se před dvěma lety stala jednou z nezávislých kosmetických poradkyň a tak se domnívám, že pro tuto práci mám vhodné předpoklady a mohu čtenáře blíže a pravdivě seznámit s jejím chodem. V závěrečné části nastíním příležitosti podnikání v MLM, jeho výhody a nevýhody, jakým způsobem si vybírat MLM firmu, na jaké informace se zaměřit předtím, než se rozhodnu s ní podnikat a na závěr shrnu své poznatky.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Rozsa, Zoltán (oponent)
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Work motivation of employees in MLM companies
Bittnerová, Martina
Práce se primárně zabývá problematikou pracovní motivace v multi-level marketingu jako specifickém způsobu řízení. Klíčovými pojmy pro zpracovaný text jsou zde motivace pracovního výkonu, teorie motivace, multi-level marketing, strukturální firmy. Hlavním cílem této práce je analyzovat motivační principy pracovního výkonu v multi-level marketingu.
Řízení Multilevel marketingové společnosti
Tichý, Aleš ; Ing.Zdeněk Kubišta (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá „fenoménem“ dnešní doby a to multilevelovým marketingem (MLM). V první části je vysvětlen systém MLM a poté srovnán s „klasickým“ podnikáním a to z pohledu fungování, organizace a manažerského řízení. V druhé části je popsán MLM v konkrétní společnosti včetně zhodnocení SWOT analýzy. Na konci celé práce jsou navrhnuta případná řešení, jak udržet růst poskytovaného produktu či služby.
Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané MLM společnosti
Turková, Hana ; Kratochvílová, Markéta (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve vybrané MLM společnosti. Analyzuje existující motivační systém a zjišťuje zpětnou vazbu od členů společnosti pomocí rozhovorů a dotazníků. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému, které mají vést ke zvýšení týmové produkce.
Příležitost strukturální firmy v zahraniční expanzi na konkrétním příkladu ProfiPoradenství s.r.o
Drahorádová, Jana ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Zralá, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem strukturální firmy a její expanzí na ruský trh. Popisuje princip fungování strukturální firmy, její příležitosti a rizika. Na příkladu vybrané firmy ukazuje možné vstupy firmy na trh zahraniční země a následně popisuje ruský trh a jeho obchodní principy. V závěru práce se věnuje informacím a osobním názorům vrcholných manažerů v daném odvětví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: