Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpracování DPS systémové elektroinstalace s návrhem řízení a vizualizace pro luxusní rodinný dům
Doležal, Petr ; Klaban, Jaromír (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektováním systémové elektroinstalace včetně návrhu řízení a vizualizace pro rodinný dům. Cílem práce je vytvoření projektu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace rodinného domu doplněný o návrh elektroinstalace systémové. Úvod práce popisuje systémovou elektroinstalaci a porovnání s elektroinstalací klasickou. Následující dvě kapitoly se zabývají nejpoužívanějšími systémy a detailnějším popisem zvoleného systému Foxtrot. Kapitola č. 5 se věnuje tvorbě výkresové dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Následuje výpočet výkonu tepelného čerpadla použitého pro vytápění. Závěr práce popisuje vytvořený funkční program pro ovládání a vizualizaci technologií v rodinném domě, kterými jsou vytápění, osvětlení, stínění a zabezpečení.
Řízení nouzového osvětlení systémem Foxtrot
Hanák, Petr ; Klaban, Jaromír (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením nouzového osvětlení, normami a požadavky na jejich provoz a instalaci. Z norem jsou sepsány především požadavky na provoz a bezpečnost nouzového osvětlení, dále konstrukci, instalaci a kontrolování. Řízení nouzového osvětlení je realizováno systémem Foxtrot. Jsou zde uvedeny jeho vlastnosti, popsány jednotlivé části systému, možnosti zapojení a propojení jednotlivých částí a modulů. V neposlední řadě jsou uvedeny další způsoby řízení nouzového osvětlení a příklady konkrétních systémů od výrobců systémů nouzového osvětlení.
Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě
Novák, Michael ; Morávek, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řízením osvětlení a stínění v inteligentním domě. Řízením osvětlení je myšleno jeho spínání a stmívání. V práci jsou uvedeny možnosti stmívání pro různé druhy světelných zdrojů. Následuje přehled stínící techniky a systémové elektroinstalace, často nazývané jako inteligentní elektroinstalace. Konkrétně se práce zaměřuje na systém Foxtrot od firmy Teco a.s.. V práci jsou popsány jeho senzory a aktory používané pro spínání, stmívání osvětlení a ovládání stínicí techniky. Byla vytvořena nová knihovna funkčních bloků pro řízení osvětlení a stínění pro systém Foxtrot, které nejsou v žádné standardní knihovně. Všechny funkční bloky, které mají využití u řízení osvětlení nebo stínění, včetně těch standardních, jsou zde podrobně popsány.
Webová služba - obrazové mozaiky
Beil, Vojtěch ; Žák, Pavel (oponent) ; Švub, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením obrázkové mozaiky -- tedy obrázku, který je složen z~dalších tak, aby se z~dálky jevil jako obrázek jiný. Dále se práce zabývá možností přenesení takovéto programu jako webovou službu.
Effective management of building technologies with a focus on measuring humidity and CO2 concentration
Bučko, Ondrej ; Bátora, Branislav (oponent) ; Janík, Daniel (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with automated measurement of humidity and CO2 concentration inside buildings. Results of this measurement form the input parameters for the effective management of technologies reducing the energy performance of buildings. In the introduction, the issue of indoor air quality of buildings and indicators characterizing this quality are approached. The technical part of the thesis consists of making a measuring device which contains two prototype sensors provided by Teco Inc. with online access to measured data. The measurement of relative humidity, CO2 concentration and temperature in the interior of the building with the made device is compared with commercially available devices for measuring selected parameters. For unambiguous interpretation of online data, the virtual machine with an online database is configured for the created measuring device. The possibilities of using the prepared measuring device to achieve a reduction in the energy performance of buildings are discussed in the final part.
Návrh automatizované sestavy nástrojů testovací stolice pro výrobu stínících lamel
Gricman, Roman ; Lošák, Petr (oponent) ; Kolíbal, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem vývojové testovací stolice a naprogramováním funkce nových nástrojů a ovládacího panelu stolice. Jsou v ní popsány funkce a program nástrojů, návrh testovací stolice, komponenty stolice, aplikace vytvořena pro ovládací panel, řídící systém a vývojové prostředí potřebné pro naprogramování nástrojů. Tato stolice poskytuje možnost vyzkoušení nástrojů, což umožňuje kontrolu nástroje před namontováním na stroj.
Vizualizace a vzdálené řízení systémové elektroinstalace Foxtrot s rozhraním DALI
Pavlíček, Jiří ; Macháček, Jan (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá systémovou elektroinstalací Foxtrot a jejím využití v oblasti osvětlení. V teoretické části je porovnání klasické a systémové elektroinstalace, také je zde uveden přehled nejpoužívanějších sběrnicových systému pro řízení budov na našem trhu. Dále se pak práce věnuje popisu částí systému Foxtrot a vývojovému prostředí mosaic. V prostředí mosaic je vytvořen program pro řízení osvětlení na rozhraní DALI. Využitím nástroje WebMaker je provedena vizualizace programu a je umožněno jeho vzdálené řízení. Výstupem praktické části je laboratorní návod.
Řízení inteligentní elektroinstalace pomoci SCADA systému Reliance
Burián, Michal ; Baxant, Petr (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá systémy, které slouţí dispečerskému řízení a sběru dat. V teoretické části jsou popsány jednotlivé systémy a jejich srovnání. V praktické části je vytvořen program pro řízení inteligentní elektroinstalace FOXTROT. V programu byla vytvořena vizualizace a vzdálené řízení. Výstupem praktické části je laboratorní návod.
Characterization of five mosaic mortar beds from Austria produced by A. Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and J. Pfefferle
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
The report contains the results of material analyses of five mortar beds of mosaics produced by the Austrian studios Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and Josef Pfefferle. The analysed samples come from mosaics made at the turn of the 19th and 20th centuries and located in various places in Tyrol. The mortars were analysed by SEM-EDS and thermal analysis. The results showed that, in addition to traditional materials such as marble dust, they also contain atypical or innovative components such as waste ceramic and glass shards or early Portland cement.
Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha
Činátl, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Pacovská 350/4 140 21 Praha 4 Tel. +420 222 539 203 e-mail: studijni@htf.cuni.cz Vyslovení neplatnosti součásti státní zkoušky "obhajoba diplomové práce", na základě stanoviska přezkumné komise, že obhájená práce není původní a jde o plagiát. Po provedených řízeních vydal rektor Univerzity Karlovy rozhodnutí č. j. UKRUK/10207/2018-4, že součást státní zkoušky, obhajoba diplomové práce s názvem "Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha" konaná dne 26. 9. 2017, je neplatná. Dnem, kdy rozhodnutí nabylo účinnosti, pozbyl účastník řízení vysokoškolského vzdělání získaného studiem daného studijního oboru a akademického titulu magistr. Dále pozbyly platnosti vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Declaration of the invalidity of the section of the state examination "thesis defence" based on the review committee's opinion that the defended work is not original and constitutes plagiarism. Following the proceedings, the Rector of Charles University issued a decision, ref. no. UKRUK/10207/2018-4, stating that a section of the state examination, defence of the thesis entitled "Earl christianity and vizualization trinity of Got" held on 26 September 2017, is invalid. On the day the decision became effective, the participant in the proceedings surrendered their higher education degree obtained by studying...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.