Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce obličeje v obraze
Pospíšil, Lukáš ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech barevných prostorech (RGB, YCbCr a HSV). Součástí práce jsou dva programy pro detekci obličeje v obraze a videu.
Kontrola zobrazení textu ve formulářích
Moravec, Zbyněk ; Juránek, Roman (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je kontrola správného zobrazení textů tlačítek na fotografiích displeje. Tyto fotografie obsahují různá zkreslení, která jsou komplikací pro následné rozpoznávání grafických elementů v obraze. Práce popisuje několik přístupů detekce formulářových tlačítek, dále popisuje implementovanou detekci, která využívá popisu tvarů kontur. Na takto nalezených tlačítkách je poté provedeno rozpoznání samotných vad zobrazení. Práce se také zaobírá automatickým výběrem nejkvalitnější fotografie k dokumentačním účelům.
Analýza obsazenosti parkoviště
Stránský, Václav ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Marvan, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou obsazenosti parkoviště z videozáznamů kamery. Úkolem je určení obsazenosti jednotlivých míst s ohledem na možné využití pro inteligentní řízení parkoviště. Práce popisuje návrh, implementaci a testování tří metod detekce a jejich sloučení v robustnější a úspěšnější systém. Popisovanými metodami jsou detekce pohybu, založená na rozdílnosti po sobě jdoucích snímků. Druhou metodou je detekce hran, předpokládající rozdílnou členitost povrchu automobilů a povrchu parkoviště. Třetí metoda porovnává histogramy jednotlivých míst s histogramem všech volných míst. Implementovaný systém byl úspěšně otestován na reálných záznamech.
Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice
Juráček, Radek ; Mézl, Martin (oponent) ; Odstrčilík, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na algoritmus automatické detekce optického disku v retinálních snímcích. Stručně popisuje anatomii lidského oka a principy snímání očního pozadí. Dále jsou popsány metody segmentace optického disku. Vybrané metody jsou implementovány v prostředí MATLAB a optimalizovány pomocí genetického algoritmu. Celkem pět metod bylo představeno a optimalizováno na HRF datasetu a dvou experimentálních datasetech.
Detekce jízdních pruhů a překážek
Dojava, Marian ; Červinka, Luděk (oponent) ; Horák, Karel (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je popsat využití kamery jako snímače pro asistenční systém automobilu. Byly navrženy způsoby nalezení silnic, jízdních pruhů a překážek na vozovce. To vše za použití pouze jedné kamery. Řešení je realizováno metodami založenými na barvě a gradientu obrazu. Metody byly použity jak jednoduché tak i s matematickým modelem. Výsledkem práce je souhrn často používaných metod a jejich otestování a vzájemné porovnání. V závěru práce je představena realizace vlastního programu.
Detekce výrobků na pásovém dopravníku
Láník, Aleš ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů v obraze a jeho trasováním v čase. Nejprve je popsán teoretický základ pro předzpracování obrazu, filtraci obrazu, extrakci popředí a různé další obrazové příznaky. Dále je zpracován návrh a implementace detektoru. Tato část je konkrétně zaměřena na detekci objektů na dopravníkovém páse. Poslední část diplomové práce obsahuje shrnutí, závěr a dodatky.
Detekce mrkání
Jeništa, Petr ; Atassi, Hicham (oponent) ; Vlach, Jan (vedoucí práce)
Podstatou této bakalářské práce je popis teoretických základů metod pro detekci mrkání. Práce popisuje metody pro nalezení lidského obličeje v obraze s komplexním pozadím. Dále různé způsoby nalezení očí v obraze a jejich následné sledování. Posledním úkolem je analýza očí a vyhodnocení jestli došlo k mrknutí či ne. Jsou zde také popsány různé pomocné prostředky pro zpracování číslicového obrazu. V závěru práce je popsána praktická realizace některých zmínění metod, tedy realizace algoritmu detekující mrkající oční pár.
Zpracování obrazu Petriho misek
Adámek, Jakub ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zpracováním obrazu na Petriho miskách. V první části práce je souhrn odborných výrazů a postupů v laboratorní praxi. Následuje přehled zařízení a algoritmů pro analýzu obrazu Petriho misek. V druhé části je návrh a implementace vlastní aplikace pro automatické počítání bakteriálních kolonií, která byla vyvíjena ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří. Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Součástí práce je také návrh a vytvoření dvou osvětlovacích jednotek, které slouží jako příslušenství pro dosažení lepších výsledků při analýze Petriho misky. V závěru práce jsou uvedeny dosažené výsledky, porovnání osvětlovacích jednotek a různých typů mobilních zařízení, na kterých byla aplikace testována.
Analýza cytologických snímků
Pavlík, Jan ; Blaha, Milan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci procesu diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi založeném na zpracování obrazů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od snímání a předzpracování snímků, segmentace jádra a cytoplazmy, výběrem příznaků a klasifikátoru, včetně jeho testování na sadě obrazů, která byla nasnímána také v rámci této práce. V teoretické části práce jsou popsány dostupné segmentační metody a klasifikační postupy. Tato práce se v praktické části zabývá segmentačními procesy, které mají za úkol separovat jádro a cytoplazmu leukocytů. Na základě těchto vyhrazených struktur je provedena jejich statistická analýza. Podle reprezentativních statistických parametrů je vybrán soubor příznaků. Tato data pak vstupují do klasifikačního procesu, realizovaného třemi umělými neuronovými sítěmi. Celkem bylo hodnoceno 5 tříd leukocytů: neutrofilní granulocyty, lymfocyty, monocyty, eozinofilní a bazofilní granulocyty. Senzitivita a specificita klasifikace u 4 z 5 (neutrofilní granulocyty, lymfocyty, monocyty, eozinofilní granulocyty) buněčných populací je vyšší než 90 %. Senzitivita klasifikace bazofilních granulocytů byla vyhodnocena na 75 % a specificita na 67 %. Celková schopnost klasifikace byla otestovaná na 111 buňkách a vykazovala přibližně 91% úspěšnost. Všechny algoritmy jsou realizovány v prostředí MATLAB.
Segmentace obrazu založená na reliéfu
Gros, Jan ; Špiřík, Jan (oponent) ; Křupka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých vychází morfologické operace pro použití ve watershed segmentaci. Součástí práce je krátká pasáž, která se zabývá použitím některých obrazových filtrů k předzpracování obrazu. Výsledkem předchozích poznatků je prezentování segmentačního algoritmu vytvořeného Lee Vincentem a Pierre Soillem. V další části je popsána implementace algoritmu v jazyce Java, obsah a funkce jednotlivých tříd modulu a realizace pomocí nástroje RapidMiner. V poslední části jsou prezentovány výsledky segmentování vytvořeného modulu při použití na testovací obrazy bez a s použitím některých vybraných filtrů pro redukci přesegmentování a ke zlepšení výsledné segmnetace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.