Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 485 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva České národní banky za rok 2017
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2017. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
European Central Bank Digital Currencies: Lessons from Central Bank Experiments and Scenario Analysis
Pramod Kumar, Kumar Chandrakamal ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent)
Dramatický narůst popularity kryptoměn, jako je například Bitcoin, podnítil výzkum centrálních bank v ohledu digitálních měn (CBDC). Posuzovány budou experimenty klíčových centrálních bank a R-CBDC. Od samého začátku bylo zjištěno, že centrální banky pokrokové ekonomiky jako je například Federální rezerva, Evropská centrální banka nebo Švýcarská národní banka jsou méně nakloněné k používání R-CBDC z důvodu již zavedených maloobchodních systémů a smluv s nimi. Dle zmíněných bank už jsou tyto systémy rychlé a efektivní, tudíž by začlenění R-CBDC nemuselo být až tak výhodné. Finanční začleňování a sledovatelné platebních systémy jsou tedy méně atraktivní právě u těchto centrálních bank a pokrokové ekonomiky, kvůli obávám ze ztráty důvěryhodnosti, pokud by se CBDC prokázalo jako úspěšné. Na prozkoumání vlivů R-CBDC na finanční stabilitu a měnovou politiku jako takovou byla použita analýza scénářů. Výsledky prokázaly, že zavedení CBDC v jakékoli podobě by stále mělo pozitivní dopad na zkoumané aspekty. Tyto výsledky jsou nejenom pozitivnější, než-li ty uvedené v soudobé literatuře, ale navíc apelují na centrální banky pokračovat v průzkumu na danou problematiku. Nakonec bylo zjištěno, že schopnost ECB začlenit CBDC je nejistá. Avšak právě rizika tradiční měnové politiky a bankovních systémů by měly být ty, jež...
How Much of the Macroeconomic Variation in Ukraine Originates From External Shocks?
Fedorova, Alona ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
v Abstrakt Cílem diplomové práce je prozkoumání relativní důležitosti zahraničních šoků na ukrajinskou ekonomiku v časovém období 2/2012 - 12/2016. Cíle je dosaženo pomocí aplikace SVAR modelu s blokovou restrikcí. Práce indikuje, že se externí šoky způsobené EU a Ruskem podílejí významnou mírou na makroekonomických změnách ukrajinské ekonomiky. Konkrétně pak zahraniční šoky tvoří až 97% změn v produkci ukrajinské ekonomiky a až 85% inflace. Na druhou stranu však zahraniční měnové šoky (obojí z EU a z Ruska) tvoří jen minimální podíl na změnách makroekonomických proměnných ukrajinské ekonomiky. Na závěr ukazujeme, že zahrnutí Ruska do "zahraničního" modelu je důležité k dosažení správné specifikace modelu. Pokud bychom nebrali v úvahu efekty ruské ekonomiky na ukrajinskou, zjišťujeme, že proměnné ukrajinské ekonomiky přehnaně reagují na šoky pocházející z EU. V práci docházíme k závěru, že by Ukrajinská národní banka měla důkladně sledovat externí vývoj k naplňování jejích inflačních cílů. Klasifikace E52, F41, F42 Klíčová slova vektorová autoregrese, zahraniční šoky, měnová politika, Ukrajina E-mail autora alonafedorova0@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Stock Price Bubbles: Identification and the Effects of Monetary Policy
Koza, Oldřich ; Matějů, Jakub (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá bublinami na americkém akciovém trhu a jejich souvislostí s měnovou politikou FEDu. Reálná hodnota indexu S&P 500 je rozdělena pomocí Kalmanova filtru na "fundamentální'' a spekulativní část (bublinu). Fundamentální část hodnoty indexu závisí na očekáváných budoucích dividendách a požadované míře návratnosti, zatímco bublina je odhadnuta jako nepozorovaný vektor ve state-space modelu. Výsledky naznačují, že bubliny mohly hrát významnou roli během některých býčích a medvědích trhů a zapříčinit významnou část dynamiky indexu S&P 500 hlavně v posledních dekádách. Inovací této práce je, že jde o krok dále a studuje efekty monetární politiky na obě odhadnuté části indexu. Vektorový autoregresivní model s blokovými restrikcemi je použit k této analýze. Výsledky ukazují, že klesající úrokové sazby mají pozitivní krátkodobý vliv na fundamentální část indexu, ale nemají vliv na spekulativní část indexu. Na druhou stranu se zdá, že kvantitativní uvolňování pozitivně ovlivňuje odhadnutou bublinu, ale nemá vliv na fundamentální část indexu S&P 500. Výsledky této práce zároveň naznačují, že FED nebyl v minulosti úspěšný při rozlišování, zda byly pohyby cen akcií zapříčiněny změnou fundamentálních ukazatelů nebo bublinami.
Two Essays on Inflation Targeting
Matějů, Jakub ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Název práce: Dva eseje o cílování inflace Autor: Mgr. Jakub Matějů Katedra (ústav): Institut ekonomických studií Vedoucí bakalářské práce: Roman Horváth, PhD. Abstrakt: Práce sestává ze dvou esejů o cílování inflace. První esej zkoumá, jak centrální banky a vlády určují své inflační cíle. Prezentován je přehled komunikace centrálních bank ohledně inflačních cílů, dále je zkoustruován teoretický model a nakonec je provedena panelová empirická analýza zemí cílujích inflaci. Tato první analýza daného problému vede k závěru, ze inflační cíle jsou ovlivněny více proměnnými nez centrální banky přiznávají. Kromě vlivu minulé a zahraniční inflace, variability inflace a růstu HDP nacházíme signifikantní vliv kredibility centrální banky a dalsích institucionálních faktorů. Krátký druhý esej se zabývá perspektivami cílování inflace jako rámce pro měnovou politiku a zároveň je přehledem dosavadní literatury hodnotící cílování inflace. Závěrem je, ze pokud budou centrální banky cílující inflaci pokračovat v důrazu na transparentnost a komunikaci a zároveň zůstanou otevřeny inovacím, cílování inflace má vysoké sance uspět i v období krize.
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...
SME Access to Finance and Monetary Policy of the ECB
Brázdová, Martina ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je poskytnout nový pohled na vlastnosti ovlivňující přístup k finančním prostředkům pro firmy a roli měnové politiky Evropské centrální banky (ECB). Popisujeme a analyzujeme nejenom tyto determinanty přístupu k financím, ale zaměřujeme se i na teorii finančního zprostředkování. Klíčová část práce analyzuje dotazníková data Evropské komise a ECB. Tato data pokrývají 16 zemí eurozóny a jsou z 11 dotazníkových vln v období od roku 2009 do roku 2014. Model sestavujeme pomocí tradičních proměnných, jako jsou vlastnosti představující velikost firmy a její věk. Dále používáme zcela novou proměnnou pro zachycení měnové politiky ECB - stínová sazba. Předpokládáme, že menší a mladší firmy se sníženou ziskovostí během posledních 6 měsíců a zvýšenou zadlužeností během téhož období mají větší pravděpodobnost vnímání problémů s přístupem k financím. Naše výsledky jsou intuitivně konzistentní s teoretickými předpoklady a také ukazují, že čím volnější je měnová politika ECB, tím nižší je souhrnný indikátor finanční mezery. Zajímavé je, že jsme nepotvrdili existenci kanálu přijímání rizika (risk-taking channel). Celkově využíváme rozšířená data o nejaktuálnější dostupné dotazníkové vlny a používáme upravenou metodologii pro náš odhad.
Centrální banka, její postavení a činnost
Veselý, Jan ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její zakotvení v právním systému České republiky. Dále tato práce řeší zapojení České národní banky do Evropského systému centrálních bank, fungování Evropské centrální banky a výše zmíněného Evropského systému centrálních bank. Část práce je také věnována procesu přijímání eura a vztahu České republiky k této měně. Práce přináší ucelený pohled na fungování České národní banky. Práce je zpracována do několika kapitol, tak aby každá kapitola přehledně sumarizovala určitou část celku a zajistila jednoduchou orientaci v práci. V práci je čerpáno z odborné literatury, judikatury a z právních předpisů. Práce obsahuje spojení poznatků z odborné literatury a autorových názorů. Hojně je zde využíváno citací osobností a kapacit ve svém oboru a jednotlivých ustanovení právních předpisů, tak aby byla práce informačně hodnotná.
Postavení a činnost centrální banky
Blažková, Jana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Postavení a činnost centrální banky Centrální banky jsou velice mocné instituce a centrální bankovnictví je velice komplexní disciplína. Měnová politika se, jakožto nejdůležitější činnost centrálních bank, stala hlavním nástrojem makroekonomické stabilizace. Cílem mé práce bylo analyzovat všechny oblasti aktivit centrálních bank, se zaměřením zejména na měnovou politiku a její nástroje a též se zamyslet nad nedávnými pochybnostmi o tom, jak by měl být definován hlavní cíl centrálních bank. Tato práce též přináší přehled a analýzu současného právního postavení České národní banky z pohledu nezávislosti a odpovědnosti. První kapitola je věnována historii centrálního bankovnictví. Druhá poskytuje přehled jednotlivých funkcí centrálních bank a třetí analyzuje nejdůležitější z nich, měnovou politiku. Poslední část mé práce je věnována České národní bance (ČNB) a je rozdělena do čtyř částí: první stručně popisuje historii ČNB, druhá detailně rozebírá jednotlivé funkce ČNB, její cíle a nástroje, které ČNB používá k jejich dosahování. Třetí část se dotýká vztahu ČNB a Evropské unie a čtvrtá část dopodrobna analyzuje právní postavení ČNB se zaměřením na její nezávislost a odpovědnost. Doposud byla hlavním cílem většiny centrálních bank cenová stabilita a centrální banky v Západní Evropě a USA byly úspěšné v...
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Kočová, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současnou právní úpravu postavení České národní banky, její náplň činnosti a kompetence s ohledem na historický vývoj této instituce, a to se zaměřením na oblasti emise bankovek a mincí, měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem a možných dopadů přijetí eura v České republice. První část práce bude věnována historickému vývoji a základní charakteristice České národní banky jako centrální banky, bude vymezena její organizační struktura, hospodaření, nezávislost a cíle, které sleduje. Následující kapitoly se budou zabývat jednotlivými okruhy činností, které Česká národní banka v souladu se svým hlavním cílem vykonává. Podrobněji bude rozebrána její emisní funkce, provádění měnové politiky a její nástroje, analýza finanční stability a výkon dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu. Poslední část bude věnována problematice přijetí jednotné evropské měny v České republice a změnám, které by s tímto zavedením byly spojeny. Klíčová slova Česká národní banka, centrální bankovnictví, měnová politika, regulace a dohled, finanční stabilita

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 485 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.