Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 458 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
ECB monetary policy and commodity prices
Aliyev, S. ; Kočenda, Evžen
We analyze the impact of the ECB monetary policies on global aggregate and sectoral commodity prices using monthly data from January 2001 till August 2019. We employ a SVAR model and assess separately period of conventional monetary policy before global financial crisis (GFC) and unconventional monetary policy during post-crisis period. Our key results indicate that contractionary monetary policy shocks have positive effects on the aggregate and sectoral commodity prices during both conventional and unconvetional monetary policy periods. The effect is statistically significant for aggregate commodity prices during post-crisis period. In terms of sectoral impact, the effect is statistically significant for food prices in both periods and for fuel prices during post-crisis period; other commodities display positive but statistically insignificant responses. Further, we demonstrate that the impact of the ECB monetary policy on commodity prices increased remarkably after the GFC. Our results also suggest that the effect of the ECB monetary policy on commodity prices does not transmit directly through market demand and supply expectations channel, but rather through the exchange rate channel that influences the European market demand directly.
A Macroeconomic Forecasting Model of the fixed exchange rate regime for the oil-rich Kazakh economy
Hlédik, Tibor ; Musil, Karel ; Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír
Článek představuje semistrukturální čtvrtletní model malé otevřené ekonomiky zaměřený na analýzu měnověpolitického transmisního mechanismu a makroekonomického vývoje v Kazachstánu během režimu fixního kurzu. Model zachycuje základní stylizovaná fakta kazachstánské ekonomiky, především významnou úlohu cen ropy, která ovlivňuje ekonomický cyklus v Kazachstánu. Aplikace modelu na pozorovaných datech ukazuje jeho použitelnost pro interpretaci kazachstánské ekonomické historie, včetně období globální ekonomické krize až do konce roku 2015, kdy Národní banka Kazachstánu zavedla režim plovoucího směnného kurzu. Dynamické vlastnosti modelu jsou analyzovány pomocí impulzních odezev na šoky typické pro kazachstánskou ekonomiku. Šokové dekompozice a historické simulace prezentované v článku ukazují, že tento model byl vhodným nástrojem pro měnověpolitické analýzy a praktické prognózování v Národní bance Kazachstánu. V obecnějším smyslu lze tento model považovat jako příklad čtvrtletního predikčního modelu pro ekonomiky bohaté na ropu s režimem fixního směnného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Legalita měnové politiky Evropské centrální banky v průběhu evropské dluhové krize
Matas, Martin ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
Práce v celkovém kontextu analyzuje a kriticky hodnotí právní spory ohledně činnosti ECB během evropské dluhové krize. Vychází přitom z právních norem zakotvujících Evropskou měnovou unii i politických a ekonomických okolností jejich vzniku. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola se zabývá historií vzniku hospodářské a měnové unie. Druhá kapitola vykresluje institucionální postavení, cíle, úkoly a nástroje ECB. Zároveň popisuje složky nezávislosti ECB jako jejího nejdůležitějšího atributu. Třetí kapitola doplňuje některé ekonomické úvahy a teorie spojené s měnovými uniemi. Je představena teorie optimální měnové oblasti a zní vyplývající teoretické výhody a nevýhody členství v měnové unii. Čtvrtá kapitola obsahuje stručný popis počátků evropské dluhové krize a činnosti ECB a členských států v reakci na ni, zejména mechanismy finanční stability EFSF a ESM a nestandardní opatření měnové politiky ECB. Pátá, šestá a sedmá kapitola se věnují konkrétním řízením vedeným před SDEU. Jedná se o případy Pringle, Gauweiler a Weiss, ve kterých SDEU potvrdil, že činnost členských států a ECB byla v souladu s primárním právem. Každý z těchto rozsudků je analyzován v kontextu souběžně probíhajících vnitrostátních řízení, zejména rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu. Klíčová slova: Hospodářská a...
Price Level Targeting with Imperfect Rationality: A Heuristic Approach
Molnár, Vojtěch ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Cílování cenové hladiny s nedokonalou racionalitou: heuristický přístup Vojtěch Molnár Abstrakt Práce porovnává režimy cílování cenové hladiny a inflačního cílování v Novém Keynesiánském modelu bez hypotézy racionálních očekávání. Ekonomičtí agenti místo toho tvoří svá očekávání s využitím heuristiky-vybírají si mezi několika jednoduchými pravidly na základě přesnosti jejich minulých před- povědí. Dvě hlavní verze modelu cílování cenové hladiny jsou zkoumány- agenti tvoří očekávání buď o cenové hladině, nebo o inflaci, což je ex ante odlišné kvůli sekvenční podobě modelu. Kromě toho je porovnáno několik verzí pravidel pro předpovídání. Podle výsledků je cílování cenové hladiny preferováno v případě očekávání tvořených o cenové hladině a při základní kalibraci, ale zároveň je citlivé na změnu některých parametrů modelu. Navíc v případě, že jsou očekávání tvořena o inflaci, cílování cenové hladiny s časem ztrácí důvěryhodnost a vede k divergenci ekonomiky. Inflační cílování oproti tomu funguje stabilně. Zatímco potenciální výhody cílování cenové hladiny tedy byly za určitých předpokladů potvrzeny, inflační cílování dle výsledků představuje výrazně robustnější volbu pro měnovou politiku.
Quantifying the natural rate of interest in a small open economy : the Czech case
Hlédik, Tibor ; Vlček Jan
Tato studie identifikuje přirozenou úrokovou míru pro Českou republiku, jako reálnou úrokovou sazbu konzistentní s reálným výstupem na rovnovážné (potenciální) úrovni a inflací na cíli. K identifikaci přirozené úrokové míry používáme (semi-)strukturální model s racionálními očekáváními a vpředhledícím úrokovým pravidlem. Na rozdíl od přístupu běžně používaného v literatuře poskytuje strukturální model úplnou množinu omezení na nepozorované veličiny včetně přirozené úrokové míry. V této studii také argumentujeme, že přirozená úroková míra pro malou otevřenou ekonomiku je funkcí rovnovážného (potenciálního) reálného růstu, který je očištěn o zhodnocování reálného rovnovážného kurzu. Výsledky naznačují, že přirozená úroková míra se v České republice v roce 2017 pohybovala na úrovni kolem 1 procenta. Identifikovaný pokles přirozené úrokové míry z jejího vrcholu v roce 2015 reflektuje především obnovené zhodnocování reálného rovnovážného kurzu na pozadí robustního růstu reálného HDP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spillovers from euro area monetary policy: a focus on emerging Europe
Benecká, Soňa ; Fadajeva, Ludmila ; Feldkircher, Martin
Tento článek zkoumá mezinárodní efekty měnověpolitických šoků z eurozóny, a to se zaměřením na ekonomiky střední, východní a jihovýchodní Evropy (CESEE). Pro tento účel využíváme globální vektor-autoregresivní model (GVAR) a stínové sazby jako proxy pro vývoj postoje měnové politiky v dobách normálních i v době omezení spodní (nulovou) hranicí sazeb. Nabízíme nový způsob modelování zemí eurozóny v rámci uskupení více zemí při současném modelování jednotné měnové politiky a nový přístup k současné identifikaci šoků. Naše výsledky ukazují, že ve většině zemí eurozóny a CESEE se v reakci na zpřísnění měnové politiky v eurozóně ceny přizpůsobí a výstup poklesne, ale se značným stupněm heterogenity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Firm investment, financial constraints and monetary transmission: an investigation with Czech firm-level data
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Pašalićová, Renata
Tato analýza zkoumá vliv finančních omezení a měnové politiky na investiční rozhodování českých podniků. Použitá empirická specifikace je založená na dynamické verzi neoklasického modelu investic, vysvětlujícího intenzitu podnikových investic vývojem tržeb a cash flow. Dále je rozšířená o finanční omezení a jiné faktory. Podniky rozlišujeme podle jejich velikosti a typu ekonomické aktivity. Výsledky ukazují, že podnikové investice jsou významně ovlivňovány zadlužeností a dostupností likvidity. Zejména v pokrizovém období podniky čerpaly méně úvěrů v důsledku zvýšené rizikovosti a více akumulovaly likviditu. Pozitivní očekávání budoucího růstu HDP a sentimentu podniků příznivě ovlivňují vývoj investic. Současně je pozorována významná heterogenita uvedených výsledků napříč jednotlivými odvětvími. Dopad krátkodobé úrokové sazby na investiční rozhodování je velmi signifikantní, a to u všech podniků z hlediska jejich velikosti a ve všech významných odvětvích, což odráží účinné působení měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates
Hájek, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Hartwell, Christopher (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Kapounek, Svatopluk (oponent)
Dizertační práci tvoří čtyři články z oblasti měnové ekonomie. První článek zkoumá rozsah vychýlení reálného měnového kurzu ve vybraných zemích eurozóny, další dva članky poskytují vhled do problematiky makroekonomických efektů nákazy v zemích EU stojících mimo eurozónu. Poslední článek se poté zaměřuje na průsak změn měnového kurzu do cenové hladiny v České republice.
The Effects of Monetary Policy on Real Estate Market: a SVAR Analysis
Stirba, Pavel ; Čech, František (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
This thesis empirically investigates the effects of monetary policy instruments on the real estate market for the following countries: Germany, France, the Netherlands, Spain and the United Kingdom, using a Structural Vector Autoregression model (SVAR) with Choleski recursive identification. This was done from the three different aspects: interest rate, scale of credit, and output. The covered period lasts from the first quarter of 2005 and then varies, depending on the country. The Wu-Xia shadow rate was used as a proxy for the interest rate, households' debt was used as a proxy for scale of credit, and real GDP was used as a proxy for the output. As the output of the analysis, we used the impulse response functions (IRF) and forecast errors variance decomposition (FEVD). The results suggest that the Residential Property Prices (RPPI) in every country react positively to an output shock and negatively to interest rates (except Spain). The effect of household debt on RPPI and statistical significance of intervals depend on the country observed.
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 458 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.