Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fitness jako volnočasová aktivita (mladistvých)
Šmerdová, Pavlína
Bakalářská práce se zabývá volným časem mládeže se zaměřením na udržování tělesné kondice (fitness) a to stěžejně z hlediska zdravé výživy. Teoretická část shrnuje současné trendy v oblasti fitness a rozebírá hlavní zásady a specifika vhodné výživy při sportovní aktivitě. Navazující výzkum pomocí dotazníkového šetření zahrnuje odpovědi od 51 respondentů, přičemž část otázek je koncipována tak, aby zachytila i vývoj (změny) ohledně fitness a stravování v průběhu času.
Psychiatrická komorbidita v kontextu rodinných faktorů u pacientů ADDA s primární adiktologickou diagnózou
Slopovská, Hana ; Jandáč, Tomáš (vedoucí práce) ; Kulhánek, Adam (oponent)
Východiska: Psychiatrická komorbidita označuje souběh adiktologické diagnózy s jednou či více psychiatrickými diagnózami u daného jedince. Psychiatrické komorbidity jsou jednou z častých komplikací nejen u dětí a mladistvých. Zásadní vliv na jejich vznik a rozvoj může mít také rodinné zázemí. Cíl práce: Cílem diplomové práce je podrobnější popis výskytu psychiatrických komorbidit u pacientů ambulance dětské a dorostové adiktologie (ADDA) se zaměřením na rodinné faktory, které mohou mít souvislost s výskytem duální diagnózy u dané populace. Metody: Ke zpracování výzkumu budou využita data pacientů ADDA, která pochází ze dvou pramenů (FONS a dotazník SAL), která budou následně párována a anonymizována. Pro analýzu dat bude použita korelační analýza. Výsledky: Studie, která probíhala v letech 2015-2021 obsahovala celkem 157 respondentů ve věku 8-18 let s primární adiktologickou diagnózou. Dětí s psychiatrickou komorbiditou bylo celkem 61. Nejčastěji přítomnou komorbiditou byla hyperkinetická porucha (15,3 %). Ohroženo závislostí je celkem 14 % rodin z celkového souboru a 11,5 % dětí s komorbiditou. Závěr: Dle výsledků naší výzkumné práce nemůžeme potvrdit jednoznačný vliv rodinných faktorů na vznik a vývoj psychiatrických komorbidit u pacientů ADDA. Výsledky vykazují velmi nízký počet procent korelace...
Pokles pití alkoholu a kouření v ČR v letech 2010-2018 ve vztahu k rodinnému zázemí
Krásná, Anna ; Soukup, Petr (vedoucí práce) ; Petrúšek, Ivan (oponent)
Od roku 2010 bylo sociology zaznamenáno, že mladiství každým rokem pijí méně alkoholu a kouří méně cigaret, než v předchozích letech. Tato práce analyzuje spojitost rodinného zázemí a poklesu užívání alkoholu a cigaret v České republice mezi lety 2010-2018. Data jsou z mezinárodní studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), z let 2010, 2014 a 2018. Práce pojednává pouze o případech z České republiky, data mají tisíce případů, tudíž jsou dostatečně robustní pro provedení kvantitativních analýz. V analýze je věnována pozornost pouze alkoholu a klasickým cigaretám jakožto dvěma nejčastějším návykovým látkám, které mladiství konzumují. V rámci rodinného zázemí je sledována přítomnost rodičů v domácnosti, jednoduchost komunikace mezi rodičem a dítětem, a rodinným bohatstvím. Sekundární analýza prokázala spojitost rodinného bohatství s množstvím vypitého alkoholu a vykouřených cigaret. Děti z bohatších rodin pijí alkohol častěji než děti z opačného konce spektra, a naopak děti z chudších rodin vykouří více cigaret. Data nemají potenciál sledování kauzality, bylo možné sledovat pouze korelace. Hlavním závěrem práce je, že pokles kouření a pití alkoholu u dětí v ČR mezi lety 2010-2018 byl doprovázen změnami v rodinném prostředí.
Instagram a jeho rizika a pozitivní stránky vnímané očima mladistvých ve věku 12-15 let
Wagenknechtová, Anna ; Odstrčilová, Klára (vedoucí práce) ; Nainová, Victoria (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sociální síť Instagram a na vnímání této platformy adolescenty ve věku 12-15 let. Konkrétně se práce zabývá riziky a pozitivními stránkami či příležitostmi, jež mladiství na této sociální síti vidí. Cílem práce je tedy zodpovědět na výzkumnou otázku: Která rizika a příležitosti dospívající mezi 12-15 lety vnímají na sociální síti Instagram? Teoretická část je věnována tématům souvisejícím se sociálními sítěmi a dospívajícími. Je zde popsána platforma Instagram, její vznik a vývoj, uživatelé, uživatelské rozhraní a algoritmus. Dále představuje věkovou skupinu relevantní pro tento výzkum, její vztah k internetu, možná rizika a příležitosti v online prostředí a na závěr teoretické části jsou popsány motivace uživatelů k používání Instagramu. Praktická část pomocí kvalitativního výzkumu skrz hloubkové rozhovory zkoumá, jak respondenti Instagram vnímají, jak jej používají a jaká rizika či příležitosti na něm vidí.
Vztah četnosti návštěv pacientů ADDA v závsilosti na přítomnosti duální diagnózy
Svobodová, Barbora ; Jandáč, Tomáš (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
VÝCHODISKA - Oblast adiktologické péče, která se zaměřuje na děti a dospívající, se v posledních letech značně posouvá vpřed, i přesto je stále tato cílová skupina v porovnání například s dospělou populací nedostatečně popsaná. Předložená práce se zabývá problematikou duálních diagnóz u pacientů Ambulance dětské a dorostové adiktologie CÍLE - Cílem diplomové práce je podrobnější pohled na druhy diagnóz vyskytující se mezi pacienty Ambulance dětské a dorostové adiktologie a hledání možné pravidelnosti výskytu stejného vzorce těchto diagnóz (psychiatrické diagnózy pacientů spojené s užíváním návykových látek či nelátkovou závislostí). Dále se práce zaměřuje na počet návštěv pacientů, tedy jaké návštěvnosti zařízení dosahují pacienti s různými diagnózami. METODY - Získaná data byla zpracována pomocí korelační analýzy a popisné statistiky. Do výzkumu byli zařazeni všichni pacienti, kteří v letech 2015-2021 navštívili Ambulanci dětské a dorostové adiktologie. VÝSLEDKY - Nejčastější hlavní diagnózou je u pacientů ADDA patologické hráčství (F63.0) a závislost na kanabinoidech (F12.2), nečastější přidruženou diagnózou jsou poruchy chování, a to F90.1 hyperkinetická porucha chování a F91.1 nesocializovaná porucha chování. Více než jednu diagnózu má 213 pacientů ze 450. U 96 pacientů s diagnózou F63.0 má 36...
The image of death, dying and mourning in modern German-language literature for children and adolescents, using the example of selected picture books
Vorlová, Kateřina ; Markvartová, Eva (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
Diplomová práce se soustředí na téma smrti, umírání a zármutku v moderních německy psaných obrázkových knihách. Teoretický základ této práce představuje vedle kapitoly o smrti, jejím pojetí v literatuře, dětském světě a teologii, kapitola věnovaná obrázkovým knihám a taktéž kapitola zasvěcená posmrtnému životu z pohledu světových náboženství. V praktické části jsou vybraná díla interpretována a navzájem porovnávána na základě jejich obsahu. Cílem práce je dokázat, že smrt nikdy nebyla v dětské literatuře tabuizovaným tématem, ale naopak námětem bohatým a s oblibou zobrazovaným. Výsledkem práce je mimo jiné zjištění, že každý vypravěč i protagonista na smrt nahlíží poněkud odlišným způsobem, jinak ji zpracovává a vyhodnocuje. Přesto je ve všech textech tématizováno konečné smíření. KLÍČOVÁ SLOVA Smrt, umírání, literatura, děti, mladiství, útěcha, smutek, obrázkové knihy
Mládež a mafie v literární tvorbě Roberta Saviana
VERNEROVÁ, Darina
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem mládeže a organizovaného zločinu v literární tvorbě neapolského novináře a spisovatele Roberta Saviana. Má za cíl představit autora a sociokulturní prostředí, ze kterého pochází a jeho rodinné zázemí, dále pak komparovat fikční obraz italské mládeže přítomný v jeho literárním díle s realitou současné Itálie. Podrobněji se zaměří především na dva romány věnované mládeži ve službách neapolské Camorry, a to La paranza dei bambini, 2016 (česky Piraně, 2019) a Bacio feroce, 2017 (česky Zuřivý polibek, 2021).
Návykové látky u mladistvých
MARTINŮ, Hana
Bakalářská práce se zaměřuje na užívání dorg mezi mladistvými. Jejím cílem je zjistit, proč mladiství užívají návykové látky, jaké životní situace je k tomu vedou a zda může být důvodem hledání životního štěstí nebo užívání si života. V teoretické části budou předvedeny základní pojmy z oblasti drogové problematiky a vzniku závislosti. Práce se dále zaměří na aetickou stránku a možnosti pomoci pro závislé mladistvé. praktická část bude obsahovat analýzu dat sesbíraných z polostrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny s pěti mladistvými aktéry, kteří se potýkali se závislostí na návykových látkách.
Prevence kriminality nezletilých a mládeže na základních školách
POPČÁK, Jan
Cílem práce by mělo být zhodnocení dosavadní realizace současné prevence kriminality v souvislosti s regionálními rozdíly. Práce měla být zaměřena na deskripci potenciálního vztahu mezi kriminalitou žáků základních škol, prevencí rizikového chování tematicky zaměřeného na prevenci kriminality a regionem, ve kterém děti vyrůstají. Konkrétně by mělo jít o vztah mezi trestnou činností v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Výsledky šetření by mohly být využity jako podklad pro zvýšení efektivity předcházení a odrazování od páchání trestné činnosti již v útlém věku v souladu s individuálními podmínkami jednotlivých regionů. Šetření by mělo vycházet zejména z analýz obsahu preventivních programů vybraných základních škol uvedených regionů, dále z dat z dostupných statistik kriminality vedené Policií ČR, OSPOD a přestupkových komisí jednotlivých okresů. Dále se v práci vycházelo ze zkušeností pracovníků (školních metodiků prevence), kteří se problematikou školní prevence kriminality zabývají v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.