Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístup k párům stejného pohlaví v Českobratrské církvi evangelické
Vančová, Eliška ; Landová, Tabita (vedoucí práce) ; Vaňáč, Martin (oponent)
V rámci snah o ochranu menšin se v posledních letech dostává do popředí otázka společenského statutu intimních vztahů dvou lidí stejného pohlaví. Tato práce se zabývá tím, jak k dané problematice přistupuje Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE). Pro hlubší porozumění současnému východisku pojednává první část práce o náhledu na homosexualitu a vztahy dvou lidí stejného pohlaví v dějinách. Centrem bližšího zájmu je především vývoj v českém prostředí a dále křesťanský a specificky protestantský přístup. Druhá část práce se věnuje dokumentům a debatě v ČCE na toto téma. Soustředí se na postoj k homosexualitě a ke vztahům párů stejného pohlaví a v souvislosti s otázkou manželství pro všechny také na přístup ČCE k manželství. Na základě agend ČCE sleduje, jaké je církevní východisko pro liturgii požehnání párům osob stejného pohlaví. Třetí a poslední část práce představuje praxi žehnání párům stejného pohlaví v ČCE na základě empirického výzkumu. Výzkum sestává ze dvou částí. První je dotazníkové šetření zabývající se tím, nakolik je žehnání stejnopohlavním párům v církvi rozšířené a jaké faktory v tom hrají roli. Druhá část v podobě případové studie ukazuje, jak bohoslužebné shromáždění při této příležitosti může vypadat v praxi. Nakonec jsou zde závěry výzkumu reflektovány v širší...
Místní odbor Národní jednoty pošumavské v Jindřichově Hradci
HUBENÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami spolku Národní jednota pošumavská a jejím odborem v Jindřichově Hradci. Spolek byl založen roku 1884 a kromě krátkého přerušení během druhé světové války existoval až do svého zrušení v roce 1948. Tento spolek měl za účel především ochranu českých menšin v pohraničních oblastech českých zemí s výrazným německým osídlením v jižních a západních Čechách.
Problematika LGBT v českých a zahraničních kurikulárních materiálech
Jírová, Dominika ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Práce je přehledem současných teoretických a kurikulárních přístupů k sexuálním minoritám v rámci vzdělávání. Zabývá analýzou kurikulárních dokumentů a teoretických východisek přístupu k (sexuálním) menšinám ve vzdělávání v České republice a relevantními dokumenty dostupnými v anglickém jazyce na téma vzdělávání ohledně leseb, gayů, bisexuálů, transexuálů a transgender osob (LGBT). Dokumenty pro analýzu byly vyhledány metodou sněhové koule. Cílem bylo zanalyzovat situaci v České republice a porovnat ji s výsledky ze zahraničí, na základě čehož bylo vytvořeno jednoduché kategorizační schéma a jsou navržena doporučení pro revizi kurikula. Výsledkem je tedy přehled materiálů a jejich obsahů v České republice a srovnání se zahraničními, anglicky psanými materiály. KLÍČOVÁ SLOVA analýza kurikula, menšiny, sexuální orientace, Česká republika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: