Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující počet získaných medailí z olympijských her
Holánová, Zuzana
Holánová, Z. Faktory ovlivňující počet získaných medailí z olympijských her. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce obsahuje identifikaci faktorů, které ovlivnily počet získaných medailí z LOH 2016. Literární rešerše obsahuje vývoj olympijských her. Dále se zabývá vymezením faktorů, které mohou ovlivňovat počet získaných medailí na olympiádě. Další kapitola Materiál a metodika zahrnuje práci s daty a vymezuje zvolenou kvantitativní metodu. Analytická část obsahuje užití regresní analýzy a vyhodnocení faktorů, které skutečně měly vliv na počet získaných medailí na olympijských hrách. Výsledky jsou okomentovány a porovnány s odbornou literaturou.
Česká portrétní medaile minulosti a současnosti
Seidlová, Kristýna ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Venclík, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie. KLÍČOVÁ SLOVA medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelství
The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine.
Kleisner, Tomáš ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce)
PRÁCE SE ZABÝVÁ MEDAILEMI CÍSAŘE FRANTIŠKA ŠTĚPÁNA LOTRINSKÉHO (8. PROSINCE 1708 V NANCY - 18. SRPNA 1765 V INNSBRUCKU). JSOU NEJENOM POPSÁNY, ALE I VYLOŽENY JAKO NÁSTROJE POLITICKÉ PROPAGANDY V DOBĚ BEZ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, KDY NOVINY NEVYCHÁZELY ČASTĚJI NEŽ JEDNOU TÝDNĚ. VÉVODOVÉ LOTRINŠTÍ RAZILI JAKO SUVERÉNI SVÉ VLASTNÍ MINCE. NA ROZDÍL OD MINCÍ NEMĚLY MEDAILE PEVNOU HODNOTU ANI PENĚŽNÍ FUNKCI A JEJICH RAŽBA NEBYLA VYHRAZENA VLÁDĚ. MEDAILE PŘEDSTAVUJÍ PORTRÉTOVANÉHO TAK, JAK SI PŘÁL BÝT VNÍMÁN VEŘEJNOSTÍ. JEDNOTLIVÉ DETAILY NEJSOU VĚRNÝM ZÁZNAMEM SKUTEČNOSTI, JSOU TO SYMBOLY. OPIS SHRNUJE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A TITULY, REVERS UKAZUJE ZÁMĚR VYDAVATELE: POUŽITÉ EMBLEMY BUĎ VYJADŘUJÍ OBECNÉ MORÁLNÍ POUČKY NEBO OSLAVUJÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY. CÍSAŘSKÝ DVŮR VTISKL OFICIÁLNÍM MEDAILÍM JEDNOTNÝ RÁZ. VÍDEŇSKÁ MINCOVNA MĚLA K DISPOSICI PORTRÉTNÍ AVERS, KE KTERÉMU MEDAILÉR ZHOTOVIL POŽADOVANÝ REVERS. KROMĚ ZAKÁZEK DVORA ZHOTOVOVALI MEDAILÉŘI I MNOŽSTVÍ RAŽEB, U KTERÝCH PŘEDPOKLÁDALI ZÁJEM KUPUJÍCÍCH. SVÉ PRÁCE MEDAILÉŘI PRODÁVALI SAMI A PODLE VŠEHO I PROSTŘEDNICTVÍM KNIHKUPCŮ A TISKAŘŮ, NEBOŤ BYLY SOUČÁSTÍ DOBOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ. VĚTŠINA BAROKNÍCH MEDAILÍ JE KOLEKTIVNÍM DÍLEM: NÁMĚT, MOTTO, KRESEBNÝ NÁVRH, MODEL A RAZIDLO MOHLY BÝT PRACÍ RŮZNÝCH ODBORNÍKŮ. TÉMĚŘ VŽDY TO PAK BYL ŘEZAČ ŽELEZ, RYTÝCH BEZ...
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
"Pánové, prosím, smekněte": Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850–1918 pomocí historické módy
Polách, Radek
„PÁNOVÉ, PROSÍM, SMEKNĚTE“ – Metodika datování a interpretace fotografií z let 1850-1918 pomocí historické pánské módy je uceleným materiálem pro odborný popis historického fotografického materiálu ze šlechtických sbírkových fondů na základě znalostí pánské a částečně dětské módy a souvisejících oděvních doplňků. Ve svém objemu přináší velké množství poznatků z dějin tehdejší pánské módy, která byla po zániku Rakouska-Uherska opomíjena nebo prezentována jen v úzce specializovaných rovinách kupříkladu v oblasti militarií. Metodika Z velké části je tato publikace založena na vědomosti popisu nejen pánského oděvu, ale především pak pokrývky hlavy. Právě tento oděvní doplněk je pro sledované období stěžejním a při podrobném ohledání může dopomoci k přesnému datování a popisu osoby zachycené na historické fotografii. je určena primárně pro odborné pracovníky paměťových institucí České republiky, kteří se zabývají danou problematikou. Zároveň však umožní kurátorům a majitelům fotografických fondů možnost popisu sbírkových exponátů uchovávaných v jejich sbírkových fondech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vznik a vývoj kanoistiky v Nymburce a Poděbradech se zvláštním zřetelem k práci s mládeží
Hrušková, Marie ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Práce se zabývá historií Oddílu rychlostní kanoistiky LOKOMOTIVA Nymburk a je členěna na:  léta meziválečná  válečné roky 1938 - 1945  1945 - 1970  1970 - 2000  2000 - současnost Součástí práce jsou také obecné počátky kanoistiky v Čechách, stručná 80-letá historie sousedního konkurenčního (i spřáteleného) Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady a historie Nymburských dračích lodí. V práci je zapracována též historie, vývoj a současnost mládežnických kategorií Kanoistického oddílu Lokomotiva Nymburk a Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady. Jde o kategorie žákovské, dorostenecké a juniorské. Klíčová slova Rychlostní kanoistika Historie Kanoe Kajak Loděnice Závody Přebory Velká cena Mistrovství Medaile Umístění Sezóna Soustředění Dračí lodě
Státní vyznamenání ČSFR a nejvýznamnější nositelé v letech 1990-1992
Nedelková, Iva ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Havlová, Eliška (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat proces udělení nebo propůjčování státních vyznamenání České a Slovenské federativní republiky na základě zákona č. 404/1990 Sb., O státních vyznamenáních ČSFR. První část práce se zabývá historií a popisem jednotlivých státních vyznamenání s přihlédnutím na návrat k tradicím. Významní nositelé, obdarovaní za zásluhy a činy jsou uvedeny v druhé části práce. Součástí práce jsou i přílohy s dokumentačními fotografiemi řádů, medailí i pozvánek na slavnostní ceremoniál udílení státního vyznamenání.
Inmortale quod opto. Ikonografická analýza vybraných medailí Antonia Abondia
Hončová, Adéla ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Diplomová práce se primárně zaměřuje na ikonografický rozbor deseti medailí Antonia Abondia, jenž působil jako dvorní medailér na dvoře císaře Maxmiliána II. a jeho syna Rudolfa II. Úvodní část práce je věnována životu Antonia Abondia, následuje stručné zmapování vývoje medailérství v Itálii a zaalpských oblastech a vlivů, které se promítly do Abondiovy tvorby. Těžištěm práce je vlastní rozbor jeho vybraných děl, která vytvořil pro významné osobnosti té doby. Důraz je kladen na zobrazení nalézající se na reverzech medailí a vyhledávání jejich vzorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: