Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 136 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Operativní diagnostika objektu postiženého požárem
Hnátková, Barbora ; Lisztwan, Dominik (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu rodinného domu, který byl zasažen požárem. V teoretické části se tato práce zaměřuje na problematiku požární odolnosti zděných a hlavně dřevěných konstrukcí. V praktické části je popis objektu, popisy diagnostických metod, průběhy zkoušek a jejich vyhodnocení. Cílem průzkumu je zjistit stav objektu po požáru a jeho spolehlivost.
Apartment building, Brezno
Auxtová, Daniela ; Müllerová, Eva (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the design of an apartment building in the city of Brezno. The building is situated in an attractive location of Brezno - barracks, on a previously unused land. The advantage of this apartment building is its own parking and accessibility to the city centre. Near the proposed apartment building there is a shopping center. The apartment house has 4 floors and a basement. In the BD there are 8 residential units 4 + kk.The foundations are solved by means of foundation strips. Vertical structures are designed from Porotherm fittings. The ceiling construction is a monolithic ceiling slab. The roof is designed using trusses. The roof is gabled, metal.
Statické řešení typického podlaží bytového domu v Oslavenech
Kurtin, Ladislav ; Šimek, Ondřej (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením typického podlaží bytového domu v Oslavenech. První část se věnuje návrhu stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím a konstrukci schodiště. Pomocí deskového modelu v programu SCIA Engineer 22.0 byly stanoveny vnitřní síly na stropní desce a konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Schodiště bylo modelováno prutovým a deskovým modelem. Na závěr byl vyhotoven zjednodušený posudek zdiva z keramických tvárnic, konkrétně středně nosné a obvodové stěny. Bakalářská práce obsahuje statický výpočet a výkresovou dokumentaci výše zmíněných prvků.
Přístavba sportovního centra ve Slopné, technologická etapa zastřešení
Heinz, Pavel ; Boháček, Adam (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší technologickou etapu zastřešení přístavby sportcentra v obci Slopné. Jedná se o výstavbu víceúčelového objektu, který svým objemem rozšiřuje kapacity stávajícího kulturního domu. Přístavba se sestává z přízemních částí a hlavní haly/tělocvičny s multifunkčním využitím. Obsah práce zahrnuje technickou zprávu pro zastřešení, řešení dopravy materiálů, technologický předpis pro montážní práce zastřešení haly, položkový rozpočet střešních plášťů a časový plán pro zadanou technologickou etapu, kontrolní a zkušební plán a řešení bezpečnosti práce při daném procesu.
Stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů
Bystričan, Daniel ; Porwisz, Ondřej (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby Obecního domu U Muchů, který se nachází v obci Dolní Město nedaleko většího města Humpolec na Vysočině. Tato práce obsahuje technickou zprávu na danou technologickou etapu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro technologickou etapu, technologický předpis včetně bilance zdrojů (položkový rozpočet spolu s grafem nasazení pracovníků). Dále obsahem této práce je výkres zařízení staveniště spolu s technickou zprávou a řešením organizace výstavby pro hrubou vrchní stavbu, časový plán pro danou etapu, návrh strojní sestavy včetně porovnání dvou variant a zvolení nejvhodnějšího stroje, kontrolní a zkušební plány a zajištění bezpečnosti práce. V posledním bodě této práce se věnuji ověření přilnavosti a únosnosti spojovacího materiálu, konkrétněji se jedná o polyuretanové lepidlo pro zdění.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Rekonstrukce městského objektu
Kašáková, Kristína ; Požár, Michal (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou mestského objektu. Práca sa skladá z diagnostickej a projekčnej časti. Cieľom diagnostickej časti je zameranie súčasného stavu objektu a vykonanie skúšok pevnosti muriva. Cieľom projekčnej časti je spracovanie nameraných údajov, návrh orientačnej dispozície v 3. nadzemnom podlaží a návrh nového krovu a posúdenie vybraných nosných konštrukcií. Výstupom práce sú výkresy objektu, protokoly o vykonaných skúškach a statický výpočet.
Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky
Velát, Matěj ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá diagnostiku objektu historické sýpky a ideový návrh rekonstrukce pro další využití. Práce se v teoretické části zaměřuje na historii podobných objektů zejména v Českých zemích a dále na historický vývoj objektu samotného. V praktické části je poprán průběh a výsledky předběžné prohlídky objektu a nalezené poruchy, které jsou dále podrobněji řešeny co do jejich povahy. Je určen předpokládaný důvod vzniku poruch, stav poruch, jejich vliv na konstrukci a nastínění analýzy rizik z poruch plynoucích. Dále je zpracován návrh metodiky podrobné diagnostiky objektu, vycházející z výsledků předběžné prohlídky. Podle informací o objektu zjištěných při diagnostice jsou zpracovány dva ideové návrhy dalšího možného využití objektu včetně nutných stavebních úprav.
Adaptace hospodářského stavení
Juda, Jaroslav ; Požár, Michal (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je posouzení vybraných částí konstrukce historického objektu. Práce se dělí na diagnostickou a projekční část. Diagnostická část se skládá ze zaměření objektu a zhodnocení stávajícího stavu. V projekční části jsou zakresleny stávající a nově navržené konstrukce, které jsou posouzeny v rámci statického výpočtu. Výstupem práce jsou výkresy objektu, statický výpočet a technická zpráva.
Bytový dům
Skaličková, Jana ; Pobucká, Slávka (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VE FRYŠTÁKU. OBJEKT MÁ ČTYŘI NADZEMNÍ A JEDNO PODZEMNÍ PODLAŽÍ. V PODZEMNÍM PODLAŽÍ SE NACHÁZÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY PRO UŽIVATELE DOMU A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO CHOD BUDOVY. V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH SE PAK NACHÁZÍ JEDNOTLIVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY. CELKOVĚ SE V BUDOVĚ NACHÁZÍ 10 SAMOSTATNÝCH BYTŮ. V PRVNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ JE BYT Č. 1 ŘEŠEN JAKO BEZBARIÉROVÝ. V OBJEKTU SE NACHÁZÍ VÝTAH A TO PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU, ŽE SE ZDE NACHÁZÍ BEZBARIÉROVÝ BYT. OBJEKT JE ZDĚNÝ Z CIHELNÝCH BLOKŮ A STROPY SE SKLÁDAJÍ Z KERAMICKÝCH PANELŮ. STŘECHA JE PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ. STAVBA ZAPADÁ MEZI OKOLNÍ ZÁSTAVBU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 136 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: