Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diabetes mellitus a screening zhoubného novotvaru prsu v Česku v kontextu socioekonomických faktorů
Vrchlavská, Eliška ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Brož, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem onemocnění diabetes mellitus a účasti na mamografickém screeningu u žen v Česku za současného působení socioekonomického statusu a faktorů životního stylu, a vychází z předpokladu, že ženy s onemocněním diabetes mellitus mohou vykazovat sníženou účast na sekundární prevenci zhoubného nádoru prsu. K posouzení souvislosti účasti na mamografickém screeningu a diabetu, věku, socioekonomických (SES) faktorů (vzdělání, příjem domácnosti) a životního stylu (obezita, kouření, alkohol) využívá metody logistické regresní analýzy s využitím dat European Health Interview Survey (EHIS) z roku 2019. Vztah faktorů SES a životního stylu je posuzován jak pro populaci žen s diabetem, tak pro ženy bez této diagnózy. Výsledky práce neprokazují statisticky významný vztah diabetu a účasti na mamografickém screeningu, avšak poukazují na socioekonomický gradient v účasti na screeningu, a to jak v populaci žen bez diabetu, tak u diabetiček. Zároveň prokazují zvýšenou pravděpodobnost účasti na screeningu u příležitostných konzumentek alkoholu. Klíčová slova: diabetes mellitus, zhoubný nádor prsu, mamografický screening, EHIS, socioekonomický status
Role radiologického asistenta během vakuové biopsie
BEDNÁŘOVÁ, Anna
Mamografický screening je program, který má v ČR nejdelší historii a může se chlubit velmi dobrými výsledky. Cílem tohoto screeningu je nalézt nádor v prsu, který je ještě nehmatný a je v rozměrech několika málo milimetrů, a tím zajistit ženě ideální léčebné výsledky. Základní vyšetřovací metoda, jež se používá, je mamografický snímek. Po snímkování, v případě sporného nálezu, se provádí pro následné vyšetření prsu sonografie, snímky se spot kompresí CORE-CUT biopsie, vakuová biopsie a velmi sporadicky při daných indikacích i magnetická rezonance. Vakuová biopsie (SVAB) je v diagnostice prsních nádorů průlomové vyšetření. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak často se provádí vyšetření prsu pomocí vakuové biopsie. Dále pak zjistit věkovou strukturu žen a korelace mezi maligními a benigními nálezy. U věkových struktur bylo účelem zjistit neparametrickým testováním existenci vazby na normální rozdělení. Ke splnění testovacích a korelačních cílů byly zformulovány operacionalizované hypotézy. Pro bakalářskou práci byla data získána z archivačního systému Medicalc na EUC Klinice v Českých Budějovicích. Jelikož tato metoda se provádí na EUC Klinice krátce, byla data pro bakalářskou práci čerpána v rozmezí let 2020-2021. Analýzou dat bylo zjištěno, že stereotaktická vakuová biopsie (SVAB) byla za výše zmíněné období provedena celkem 118krát. Z výsledků vyplynulo, že vyšetření prsu pomocí vakuové biopsie má jasné indikace. Většinou se provádí na ověření vzniklých kalcifikací v prsu, zda tyto kalcifikace mají benigní původ, či jsou počátkem vznikajícího maligního procesu. Dále se pak SVAB provádí k ověřování lézí, které jsou patrné na mamografických snímcích a nemají jasný ultrazvukový kolerát, a nelze tak provést klasickou CORE-CUT biopsii.
Mamodiagnostika - postoj a informovanost
HRBKOVÁ, Jana
Ročně je diagnostikováno přes 7000 případů karcinomu prsu, což z tohoto onemocnění dělá nejčastější zhoubné onemocnění u žen v České republice. I přes trvale rostoucí incidenci, mortalita stagnuje a v poslední době má i tendenci mírného poklesu. Mezi nejčastější zobrazovací metody prsů patří mamografie a ultrazvuk. V roce 2002 byl v České republice zaveden celoplošný mamografický screening, který napomáhá zachytit karcinom již v časném klinickém stádiu. Toto preventivní vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem ženám od 45 let věku v intervalu 1x za 2 roky. V sekundární prevenci hraje velkou roli i samovyšetření prsů. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat prevenci karcinomu prsu a informovanost o mamodiagnostice u žen od 18 let. Data potřebná pro svoji práci jsem získala z dotazníkového šetření. Elektronický dotazník, který jsem vytvořila na internetové stránce www.vyplnto.cz, vyplnilo celkem 533 respondentek. Výsledky dotazníku jsem zpracovala do výsečových grafů. U otázek č. 10-23, které byly zaměřené na informovanost, jsem také do sloupcových grafů zpracovala procentuální zastoupení správných odpovědí podle věkové kategorie. Díky získaným datům jsem mohla odpovědět na výzkumné otázky. V první jsem se tázala, která věková skupina má nejmenší povědomí o problematice prevence karcinomu prsu a o mamodiagnostice; a v druhé, zda si více jak 50 % dotazovaných žen provádí samovyšetření prsů. Vyhodnotila jsem, že nejstarší věková skupina, tj. respondentky ve věku 65 a více let, má nejmenší povědomí o problematice prevence karcinomu prsu a o mamodiagnostice. Z dotazníku také vyplynulo, že více jak 50 % dotazovaných žen si provádí samovyšetření prsů.
Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích
Rathouská, Michaela ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza úmrtnosti na rakovinu prsu ve vybraných evropských zemích Zhoubné novotvary představují ve většině evropských zemí druhou nejčastější příčinu úmrtí. Cílem této práce je popsat vývoj úmrtnosti na rakovinu prsu žen v období 1980-2007 v České republice, Velké Británii a Švédsku. Vývoj úmrtnosti je zasazen do širších souvislostí s úmrtností na další časté příčiny úmrtí a některé další novotvary u žen. Práce analyzuje úmrtnost podle věku, dále incidenci, věnuje se také screeningovým programům a mezinárodnímu srovnání. Část práce je věnována rizikovým faktorům, prevenci a možnostem léčby. Ve všech analyzovaných zemích došlo ve sledovaném období k poklesu úmrtnosti na novotvar prsu, zatímco incidence vzrostla. Došlo k posunu úmrtnosti do vyššího věku, a to především v závislosti na zlepšení zdravotní péče a její větší dostupnosti. V incidenci byl pozorován přesun z nejstarší věkové kategorie do mladších, a to především v důsledku zavedení národních programů mamografického screeningu.
Molekulární vlastnosti duktálního carcinoma in situ a jejich klinický impact
Böhm, Jan ; Zikán, Michal (vedoucí práce) ; Dundr, Pavel (oponent) ; Strnad, Pavel (oponent)
Cíl: Duktální carcinoma in situ (DCIS) je prekanceróza s rostoucím klinickým významem. Pro optimální terapii DCIS je třeba správně zhodnotit individuální riziko pacientky. Cílem této disertační práce bylo identifikovat klinické a molekulární charakteristiky podskupiny DCIS s nepříznivým prognostickým chováním. Metody: V populační studii byly zkoumány případy DCIS diagnostikované v rámci mamografického screeningu. V části experimetální jsme provedli srovnávací analýzu pěti biomarkerů na různých typech tkáně (zdravá tkáň prsní žlázy, vzorek DCIS a tkáň invazivního karcinomu) pomocí expresní analýzy a analýzy ztráty heterozygozity. Výsledky: Prokázali jsme vysoký podíl čistého (bez invazivní složky) DCIS (14,41%) na všech lézích označovaných jako maligní. Zaznamenali jsme homogenní distribuci rizikových faktorů napříč celou skupinou bez jasného vzorce identifikujícího rizikové podtypy. Významný rozdíl byl v klinickém managementu nádorů s podobnými klinickými charakteristikami, což ilustruje současný stav omezeného využití klinických prognostických parametrů. V laboratorním experimentu byl prokázán rozdíl ve ztrátě heterozygozity (LOH) mezi DCIS a invazivním karcinomem pro geny BRCA1 (8,69% vs. 44,74%) a BRCA2 (9,52% vs. 45,0%). Pro gen p53 rozdíl zjištěn nebyl (31,82% vs. 32,5%). Na vzorku zdravé...
Economic effects of the health promotion at the example of mammographic screening examination introduced in Czech republic in 2002
Fabová, Lucia ; Bartůsková, Lucia (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Molekulární vlastnosti duktálního carcinoma in situ a jejich klinický impact
Böhm, Jan ; Zikán, Michal (vedoucí práce) ; Dundr, Pavel (oponent) ; Strnad, Pavel (oponent)
Cíl: Duktální carcinoma in situ (DCIS) je prekanceróza s rostoucím klinickým významem. Pro optimální terapii DCIS je třeba správně zhodnotit individuální riziko pacientky. Cílem této disertační práce bylo identifikovat klinické a molekulární charakteristiky podskupiny DCIS s nepříznivým prognostickým chováním. Metody: V populační studii byly zkoumány případy DCIS diagnostikované v rámci mamografického screeningu. V části experimetální jsme provedli srovnávací analýzu pěti biomarkerů na různých typech tkáně (zdravá tkáň prsní žlázy, vzorek DCIS a tkáň invazivního karcinomu) pomocí expresní analýzy a analýzy ztráty heterozygozity. Výsledky: Prokázali jsme vysoký podíl čistého (bez invazivní složky) DCIS (14,41%) na všech lézích označovaných jako maligní. Zaznamenali jsme homogenní distribuci rizikových faktorů napříč celou skupinou bez jasného vzorce identifikujícího rizikové podtypy. Významný rozdíl byl v klinickém managementu nádorů s podobnými klinickými charakteristikami, což ilustruje současný stav omezeného využití klinických prognostických parametrů. V laboratorním experimentu byl prokázán rozdíl ve ztrátě heterozygozity (LOH) mezi DCIS a invazivním karcinomem pro geny BRCA1 (8,69% vs. 44,74%) a BRCA2 (9,52% vs. 45,0%). Pro gen p53 rozdíl zjištěn nebyl (31,82% vs. 32,5%). Na vzorku zdravé...
Prevence karcinomu prsu.
Svobodová, Karolína ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Strnadová, Alice (oponent)
Tématem bakalářské práce je Prevence karcinomu prsu, konkrétněji se zaměřuje na samovyšetřování prsu. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je obecně zpracována anatomie prsu, rizikové faktory, příznaky, diagnostika, léčba a prognóza karcinomu prsu. Podstatná část práce se pak věnuje prevenci, která v další kapitole seznamuje ženy se samovyšetřováním prsu. Empirická část je realizována prostřednictvím dotazníkového šetření. Skupinu respondentů tvořilo 92 žen. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda jsou ženy informovány o metodice samovyšetřování prsu, zda si ženy prsa vyšetřují či nevyšetřují. A pokud si prsa nevyšetřují, co je důvodem. V poslední řadě práce zjišťuje, odkud ženy získaly informace o metodice samovyšetřování prsu. Význam práce spočívá v získání informací o karcinomu pru a rozšíření znalostí v prevenci. Především by měla ženy motivovat v péči o sebe sama.
Úroveň prevence karcinomu prsu v okrese Strakonice
NEDVĚDOVÁ, Jana
Počet nově diagnostikovaných karcinomů prsu se v České republice blíží sedmi tisícům případů ročně, což znamená dlouhodobý mírný růst incidence onemocnění. Příčiny vzniku onemocnění nejsou zcela jasné. Známé jsou rizikové faktory. Primární prevence se zaměřuje na potlačení až eliminaci rizikových faktorů. Sekundární prevence si klade za cíl zachytit nádorové onemocnění v časných klinických stádiích, což umožní jeho efektivnější léčbu. V České republice byl od roku 2002 zaveden preventivní mamografický screening, což je preventivní vyšetření prsních žláz mamografem hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy starší 45 let v intervalu jedenkrát za dva roky. Stav úrovně prevence karcinomu prsu v okrese Strakonice byl zjišťován formou dotazníkového šetření, kdy dotazníky byly rozdány v ordinacích praktických lékařů ve vybraných městech a obcích okresu. Cílem práce bylo zjistit, zda ženy v okrese Strakonice jsou informovány o rizikových faktorech onemocnění. Dalším zkoumaným tématem bylo samovyšetřování prsů. Ženy mladší 45 let jsou z hlediska sekundární prevence hrazené z veřejného zdravotního pojištění odkázány pouze na pravidelné samovyšetřování. Bylo zjištěno, že ženy příliš často samovyšetření neprovádí a jistě by bylo přínosem, aby ženy byly s touto technikou více seznámeny například cestou informování ze strany praktických lékařů, gynekologů či sdělovacích prostředků. Vyšetření by se mělo stát běžnou součástí života každé ženy od 20. roku života. Dalším cílem práce bylo zjistit zkušenosti žen s vyšetřeními pomocí zobrazovacích metod v mamologii. Především pak bylo zkoumáno, zda ženy starší 45 let pravidelně podstupují preventivní mamografický screening a jejich názory na dostupnost tohoto vyšetření v okrese Strakonice. V Jihočeském kraji jsou v současnosti pouze tři mamografická centra, žádné v okrese Strakonice. Bylo zjištěno, že 82 % respondentek starších 45 let se screeningového programu účastní a zřízení mamografického centra ve městě Strakonice by bylo přínosem pro 78 % z nich.
Činnost nestátních neziskových organizací v oblasti péče o pacientky s rakovinou prsu
Pecháčková, Tereza ; Křížová, Eva (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast zdravotní péče, seznamuje čtenáře s obecnou problematikou onkologického onemocnění. Představuje systém a specifika péče o ženy s rakovinou prsu. Dále se zabývá tématem práv pacientů a významem informovanosti. Představuje činnost nestátních neziskových organizací zaměřujících se na tuto oblast. Cílem této práce je zmapování těchto organizací a analýza jejich činnosti. Dále pak zjišťuje informovanost pacientek o jejich existenci a nachází témata jejich průniku. Klíčová slova Onkologické onemocnění, rakovina prsu, pacientské organizace, prevence, second opinion, zdravotnictví, nestátní neziskové organizace, informační asymetrie, mamografický screening

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.