Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Musil, Vladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.
Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW
Pelikán, Ondřej ; Štohanzlová, Petra (oponent) ; Harabiš, Vratislav (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat přípravek, který umožňuje získávat Korotkovovy zvuky a měřit krevní tlak pomocí počítače. V práci je uveden návrh předzesilovače pro získávání Korotkovových zvuků, zapojení přípravku i softwarový návrh pro sběr dat. Dokument také obsahuje teoretické informace o možnostech měření krevního tlaku.
Měření krevního tlaku pomocí LabView
Slezák, Pavel ; Chmelař, Milan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout měřící systém, s použitím software LabView, pro měření krevního tlaku. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je využito detekce vzniku a zániku Korotkovových zvuků snímaných mikrofonem. Algoritmus detekce a příslušné filtrace je vytvořen v prostředí LabView. V práci jsou uvedeny použité komponenty v navrhnutém měřícím systému a získané výsledky v podobě naměřených grafů. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody navrhnuté metody.
Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW
Čermák, Marek ; Sekora, Jiří (oponent) ; Harabiš, Vratislav (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit přípravek pro automatizované měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Práce obsahuje popis krevního tlaku, jsou zde vysvětleny způsoby jeho monitorování, základní pravidla pro jeho měření a také metody, kterými je možné krevní tlak měřit. V praktické části práce je poté popsán měřící systém, sloužící k měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Je zde také zobrazen návrh a realizace mikrofonního předzesilovače. Dále práce obsahuje popis počítačového programu vytvořeného v prostředí LabVIEW, který slouží k měření pomocí dříve popsaného systému. V závěru je pak zhodnocena přesnost celého měřiče.
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Háze, Jiří (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I.
Gregor, Stanislav ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I. Autor: Stanislav Gregor1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 Konzultant diplomové práce: Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Česká lékárnická komora Úvod: Arteriální hypertenze představuje závažný zdravotní problém. Přestože je včasnému záchytu a léčbě arteriální hypertenze věnována značná pozornost, arteriální hypertenze zůstává u řady pacientů nedostatečně kompenzována. Cíl práce: Cílem práce bylo analyzovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze. Metodika: Měření krevního tlaku bylo realizováno od začátku října do prosince 2012 ve veřejné lékárně v Moravské Třebové. Měření krevního tlaku prováděl farmaceut pomocí validovaného a kalibrovaného tonometru. Další údaje byly získány na základě řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel 2007 a zpracována pomocí frekvenční analýzy. Dále byla realizována retrospektivní analýza lékových problémů u pacientů užívajících farmakoterapii nebo doplňky stravy. Výsledky: Údaje byly získány od 196 klientů lékárny (31 % mužů a 69 % žen, průměrný věk 56 let). 63 klientům lékárny byly naměřeny hodnoty krevního tlaku odpovídající...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II.
Panáčková, Kateřina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II. Autor: Kateřina Panáčková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Lékárna Luna, Plzeň Úvod: Arteriální hypertenze je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v České Republice. Nejen z tohoto důvodu by neměla být podceňována dostatečná zdravotní osvěta a včasný záchyt klientů ohrožených tímto onemocněním. Cíl práce: Cílem práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Sběr dat probíhal ve veřejné lékárně v České Lípě v období od 1. 5. 2013-27. 6. 2014. Měření krevního tlaku bylo součástí řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Do připraveného formuláře byly zaznamenány tyto údaje: sociodemografická charakteristika respondenta, jeho vztah k měření krevního tlaku v lékárně, výskyt rizikových faktorů arteriální hypertenze respektive aterosklerózy a jiných onemocnění v anamnéze, užívaná léčiva včetně doplňků stravy, výsledek vlastního měření a navržená intervence. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu s platnými doporučeními....
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III.
Smíšková, Petra ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III. Autor: Petra Smíšková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny...
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I.
Prouza, Jakub ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I. Autor: Jakub Prouza Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Arteriální hypertenze je jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů současnosti a k její terapii je nutné přistupovat komplexně. Kromě lékařské péče může ke zlepšení zdravotního stavu pacienta výrazně přispět i správně prováděná farmaceutická péče a měření tlaku krve v lékárně. Cíl: Cílem práce bylo popsat a analyzovat na vzorku lékáren České republiky podmínky měření tlaku krve. Metodika: Data byla získávána pomocí dotazníkové studie v letech 2012 a 2013 ve třech okresech. Průzkum byl realizován pomocí 2 dotazníků, které vyplňovali pracovníci lékárny za pomoci proškoleného tazatele. První dotazník byl vyplňován pověřeným pracovníkem zastupujícím lékárnu a obsahoval otázky charakterizující lékárnu. Dále pak otázku, je-li v lékárně měřen tlak krve. Pokud byl měřen následovaly otázky na frekvenci měření, přístrojové a prostorové vybavení lékárny. Druhý dotazník byl vyplňován pracovníky lékáren, kteří se na měření tlaku krve podíleli. Obsahoval otázky charakterizující demografii respondenta, otázky o technice měření tlaku krve a teoretické znalosti. Získaná data byla vyhodnocena...
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Musil, Vladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.