Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
DONAČNÍ A POLITICKÁ ČINNOST BURGUNDSKÉ VÉVODKYNĚ ALIX Z VERGY V LETECH 1206-1251 OČIMA JEJÍCH LISTIN
Karlíková, Valentina ; Drška, Václav (vedoucí práce) ; Suchánek, Drahomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na analýzu dochovaných listin a korespondence burgundské vévodkyně Alix z Vergy. Práce mapuje politickou a donační činnost vévodkyně v letech 1206-1251 právě na základě tohoto typu pramenů. Analyzuje jednotlivé listiny a dopisy a následně v nich reflektuje dobové dění a také osobnost burgundské vévodkyně. V první části jsou stručně nastíněny dobové reálie burgundského prostoru a důležitost reformovaných řádů pro oblast. Rovněž vláda vévodů Huga III. a Oda III. a také životní osudy Alix z Vergy od manželky Oda III. přes regentku až k postavení matky vládnoucího burgundského vévody. V nové kapitole práce nastiňuje pohled na postavení středověkých žen, problematiku jejich práv, disponování mocí a svobodnou vůlí. V druhé části se již práce věnuje rozboru listin a korespondence Alix z Vergy v jednotlivých obdobích života. Diplomová práce rekonstruuje na základě pramenů míru její politické moci, nezávislosti a svobodného rozhodování napříč životem. Součástí práce je komparace analýzy listinného materiálu vévodkyně s korespondencí a listinami královny Eleonory Akvitánské. Práce rovněž komparuje mocenské postavení a osobnost Alix z Vergy nejen s Eleonorou, ale také s francouzskou královnou Blankou Kastilskou, žijící ve stejné době. Klíčová slova: Alix z Vergy,...
The Age of Rudolph II because of Some German Written Documents from 1578-1598. A Historical and Linguistic Study.
Jamal-Aldinová, Diana ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných pěti německy psaných listin, vydaných Rudolfem II. v Praze v letech 1578-1598, které jsou tak dokladem německého jazyka kanceláří na českém území v 16. století. V práci je pojednáváno o politických a společenských poměrech v českých zemích v poslední čtvrtině 16. a na počátku 17. století, představena je osobnost a život Rudolfa II. a jeho vztah k Praze. Dále jsou nastíněny hlavní prvky a osobnosti kulturního života v rudolfinské Praze, alchymie a vědy, následovány popisem pražské kanceláře Rudolfa II. se zřetelem na německý jazyk. Cílem práce je provést textologickou analýzu se zaměřením na externí a interní rysy listin, a tím tak přispět k výzkumu německého jazyka kanceláří v poslední čtvrtině 16. a na začátku 17. století na území českých zemí.
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
Registrace přítomnosti poslanců na plenární schůzi dolní komory parlamentu: Studie č. 1.213
Syllová, Jindřiška
Tato studie se zabývá tím, jakým způsobem se poslanci registrují jako přítomní na plenárním jednání dolních sněmoven vybraných parlamentů. Každý ve studii obsažený popis sněmovní praxe obsahuje i to, zda jednací řád popřípadě ve výjimečných případech ústava upravuje povinnost poslance být na plenárním jednání sněmovny přítomen. (Prezenční listiny, účast/neúčast na schůzi)
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.