Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní výuka předmětu Prvky počítačů
Valachová, Michaela ; Kaluža, Vlastimil (oponent) ; Kunovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi modernizace výuky předmětu IPR za pomoci e--learningového systému ITO a nových výukových materiálů. Popisuje úpravy systému nutné, aby vyhovoval požadavkům předmětu IPR.
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Mezipředmětové vztahy fyzika - přírodopis ve výuce fyziky na ZŠ
PECHOVÁ, Veronika
Má bakalářská práce se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky - přírodopisu a jejímu vyučování na druhém stupni základní školy. V úvodu se zaměřuji na trend integrované výuky a mezipředmětovým vztahům obecně. V práci dále nalezneme jednotlivé fyzikální jevy, které se vyskytují v učebnicích přírodopisu. V kapitole "Analýza vytypovaných fyzikálních jevů v učebnicích přírodopisu" se potom zaměřuji na zvuk a světelné jevy. A nakonec můžeme v bakalářské práci naleznout pár návrhu na praktickou výuku ve školách.
Využití prvků Feldenkraisovy metody u jedinců s bolestmi hlavy
Rathová, Karolina ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Využití prvků Feldenkraisovy metody u jedinců s bolestmi hlavy Cíle: Cílem diplomové práce bylo zkoumat, jakým způsobem ovlivní cvičení prvků Feldenkraisovy metody u jedinců s dlouhodobými bolestmi hlavy. Došlo k vytvoření a dále zhodnocení vlivu 4 cvičebních jednotek s prvky Feldenkraisovy metody, které mely za cíl snížit jejich frekvenci a intenzitu a dále zvýšit rozsah pohybu krční páteře. Metody: Jedná se o smíšený výzkum formou kvaziexperimentu. Sledovaný soubor obsahoval 13 osob s bolestmi hlavy - 12 žen, 1 muž, ve věku od 21 do 38 let (průměr 30,3 let). Výzkumná část byla zaměřena na zkoumání vlivu 8 týdnů cvičení lekcí s prvky Feldenkraisovy metody na rozsah pohybu krční páteře, na intenzitu a frekvenci bolestí hlavy. Intervence spočívala ve cvičení v domácím prostředí 2x týdně po dobu 8 týdnů dle jedinečně sestavených lekcí s prvky Feldenkraisovy metody. Jako metody sběru dat byly zvoleny kineziologické vyšetření (zejména rozsah pohybu krční páteře), standardizované dotazníky, anamnestický rozhovor a polostrukturovaný rozhovor. Výsledky: Ve sledovaném období 8 týdnů po cvičení došlo ke statisticky významným změnám v případě snížení frekvence a intenzity bolestí hlavy v porovnání s obdobím 8 týdnů před cvičením. Intenzitu jedinci před cvičením průměrně hodnotili na 6.1, po 8týdenním...
Patří DNA do biologie nebo do chemie?
Andělová, Denisa ; Drda Morávková, Alena (vedoucí práce) ; Rajsiglová, Jiřina (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výuky DNA. Snahou je zjistit, zda je učivo o nukleových kyselinách spíše biologické povahy či spíše povahy chemické. Práce se zaobírá vysvětlením pojmu nukleová kyselina a jejím typům a funkcím, dále pohledem do historie výuky této látky a analýze současné situace v ČR i v zahraničí. Nakonec se věnuje posouzení názorů učitelů a zhodnocení výsledků některých studií.
Možnosti cvičení Tchaj-ťi pro seniory v Praze
Cermanová, Monika ; Čadová, Libuše (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Možnosti cvičení Tchaj-ťi pro seniory v Praze Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit možnosti cvičení Tchaj-ťi pro seniory v Praze. Cílem je zmapovat Tchaj-ťi školy v Praze, zjistit kde všude se dá cvičit a zda školy nabízí speciální hodiny pro seniory. V úvodu si práce klade za cíl charakterizovat Tchaj-ťi jako bojové umění, vysvětlit pojem senior a popsat účinky cvičení Tchaj-ťi. Metody: Metodou sběru informací bylo studium dostupné literatury, zmapování území Prahy se zaměřením na veškeré možnosti cvičení Tchaj-ťi v Praze pro seniory a telefonické rozhovory s pracovníky příslušných škol. Výsledky: Zjistilo se, že možností, kam senioři mohou docházet na cvičení Tchaj-ťi, je mnoho. Velký výskyt škol je především v centru Prahy. Na periferiích jsou školy jen zřídka. Ze čtrnácti dotazovaných škol nabízejí čtyři specifické hodiny pro seniory, ale i do ostatních škol Tchaj-ťi senioři dochází v hojném počtu. Klíčová slova: Tchaj-ťi, Čchi, senior, lekce, zdraví
Patří DNA do biologie nebo do chemie?
Andělová, Denisa ; Drda Morávková, Alena (vedoucí práce) ; Rajsiglová, Jiřina (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výuky DNA. Snahou je zjistit, zda je učivo o nukleových kyselinách spíše biologické povahy či spíše povahy chemické. Práce se zaobírá vysvětlením pojmu nukleová kyselina a jejím typům a funkcím, dále pohledem do historie výuky této látky a analýze současné situace v ČR i v zahraničí. Nakonec se věnuje posouzení názorů učitelů a zhodnocení výsledků některých studií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.