Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Péče o archeologické nemovité a movité dědictví v krajině České republiky ohrožené těžbou lesa: Památkový postup
Halamíčková, Alena ; Hlas, Jindřich ; Kováčik, Peter ; Koutecký, Tomáš ; Nitra, Tomáš ; Šlézar, Pavel ; Tomášek, Martin ; Večeřa, Josef ; Zezula, Michal
Památkový postup ve strukturované podobě eviduje výzkumem získaná data ze zájmového území projektu NAKI II „Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení“ (DG20P02OVV008). Památkový postup je kategorizován na základě analýzy negativních dopadů při péči o movité a nemovité archeologické dědictví v krajině České republiky, které jsou narušeny lesní těžbou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Popis a distribuce škod působených vytloukáním a vystrouháváním srnce obecného v lesních porostech
Růžička, Pavel
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a distribucí škod působených srncem obecným ve formě vytloukání a vystrouhávání. Práce byla rozdělena do dvou částí, kdy první z nich řeší všeobecný pohled na tuto problematiku a druhou částí je vlastní výzkum, který spočíval ve sběru dat o vytloukání, vystrouhávání na předem vybrané vhodné lokalitě včetně následných návrhů i doporučení pro praxi. Výzkum byl prováděn pomocí systému pruhových transektů a záznamu bodů poškození v jejich okolí. V mapových výstupech nalezneme množství, polohu a druh poškození, ze kterých jsou jednoznačně patrné lokality i jednotliví jedinci nejčastěji navštěvovaní a vyhledávaní srnčí zvěří. Analytické výstupy zmiňují výskyt nejčastěji poškozovaných dřevin i jejich morfometrické údaje. Nejčastěji poškozovanou dřevinou byl smrk ztepilý (Picea abies). Nelze také opomenout výslednou spojitost mezi nalezenými hranicemi teritorií 2 srnců, působeným poškozením a přírodními hranicemi uměle vytvořenými člověkem.
Hospodářská a majetková trestná činnost v lesním hospodářství
Drápelová, Tereza
Bakalářská práce se zabývá hospodářskou a majetkovou trestnou činností v lesním hospodářství. Práce bude řešena na základě analýzy a následné syntézy judikátů zabývajících se trestnými činy v lesnictví podle zjištěných nejčastějších druhů trestných činů. Problematika bude přenesena i do praxe, kdy bude zaslán dotaz na Ministerstvo spravedlnosti České republiky a taktéž na jednotlivé lesnické podniky a obchodní společnosti, aby práce mohla pracovat i s těmito odpověďmi. S tím, že návrhová část bude obsahovat možnou úpravu metodiky zaznamenávání statistik trestných činů v lesnictví.
Analýza lesnického hospodaření na vybrané lesní správě LČR, s. p.
Vanžura, Tomáš
Práce se zabývá zhodnocením lesnického hospodaření se zaměřením na ekonomickou efektivnost vybrané Lesní správy Lanškroun za dané referenční období 2008 – 2016, podle sdružených výrobních výkonů a podvýkonů pěstební a těžební činnosti tvořících výnosy, náklady a z toho vyplývající provozní výsledek hospodaření. Pro přesnější interpretaci jsou výsledky přepočítány na jednotlivé soubory lesních typů, které jsou zastoupeny na lesní správě Lanškroun. Cílem je zhodnocení hospodaření a návrh efektivnějšího, přesnějšího a zodpovědnějšího hospodaření, tj. optimalizací výnosů a nákladů. K hodnocení bylo využito statických a dynamických metod ekonomické efektivnosti.
Vývoj lesa ve střední Evropě v holocénu
Švábová, Barbora ; Šefrna, Luděk (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá lesem jako ekosystémem, ve kterém probíhají vzájemné vztahy, jež jsou ovlivňovány abiotickými a biotickými činiteli. Velká pozornost je věnována klimatu, které působí nejen na rozložení biomů. Jeho neustálé změny mají vliv i na druhové složení lesa a lidskou společnost. Období holocénu tak bylo působením klimatu rozděleno na dílčí etapy. Člověk se na přeměně lesa střední Evropy také významně podílel a mění ho i v současnosti. Proto je jeho působení věnován značný díl bakalářské práce. Velké změny lesa začaly vznikem zemědělství, které bylo prvním impulsem pro počátek odlesňování. Zkoumány jsou způsoby pravěkého a moderního hospodářství. S úbytkem stromů přišla na řadu i myšlenka ochrany lesních porostů. Jako příklad dalšího možného působení na les je uveden vliv některých patogenních činitelů.
Vývoj početnosti lesních ptáků v České republice
Szarvas, Filip ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Hofmeister, Jan (oponent)
V současnosti se většina vědecké pozornosti zaměřené na změny početnosti ptáků věnuje ptákům zemědělské krajiny. Výzkumům lesních ptáků je naopak věnováno daleko méně prostoru, a to i přes fakt, že lesy v Evropě tvoří v některých částech podstatnou část krajiny. Navíc v celé Evropě, a zejména v České republice, prochází razantními změnami. Ve druhé polovině 20. století docházelo ke zhoršování jejich kvality znečištěným ovzduším, později porosty regenerovaly, avšak čelily dalším výzvám, jako jsou globální změny klimatu a epidemie dřevokazného hmyzu. Lze tedy předpokládat jejich zásadní vliv na populace lesních ptáků. Většina prací zkoumající vlivy lesního prostředí a lesního hospodaření na ptačí populace je však jen velmi lokální, omezená na ekologicky hodnotná, a tedy dosti specifická, stanoviště, nebo zkoumá pouze malé množství druhů ptáků. Přitom se však údaje o vývoji stavu lesních ptáků v celé Evropě různí. Například ve Finsku lesní ptáci ubývají, kdežto v sousedním Švédsku je tomu naopak. V této práci jsem si dal za cíl lépe zmapovat, jaké vlastnosti lesních porostů ovlivňují konkrétní druhy ptáků, v rámci výzkumu provedeného na celém území České republiky. Rozhodl jsem se prozkoumat všechny typy lesů všech nadmořských výsek, lesy ochranářsky zajímavé, lesy v horských územích i lesy čistě...
Ročenka 2017
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Zpráva o činnosti výzkumného ústavu za rok 2017
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.