Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronicky řízené žhavení vodní dýmky
Rumíšek, Tomáš ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Fedra, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá náhradou elektronicky řízeného žhavení topného tělesa u vodní dýmky za standardní uhlíkové žhavení. Teplota topného tělesa je regulována mikroprocesorem AVR od firmy Atmel v závislosti na teplotě požadované uživatelem. Uživatel si může nastavit teplotu na ovládacím panelu, na kterém bude kromě nastavované teploty zobrazována také teplota aktuální.
Elektronické cigarety - porovnání z hlediska emitovaných částic
Buřil, Lukáš ; Elcner, Jakub (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním 3 elektronických cigaret z hlediska emitovaných částic. Předmětem experimentů byla malá elektronická cigareta typu cig-a-like, běžná elektronická cigareta GoTech eGo Ce4 a elektronická cigareta vyšší třídy iSmoka eLeaf iJust 2. Pro účely této práce byla v aerosolové laboratoři FSI VUT sestavena měřící trať, na které byly přístroji Lighthouse SOLAIR 3100 a TSI SMPS 3936 měřeny emitované částice výše uvedených cigaret. Cílem práce je porovnat různé typy elektronických cigaret.
Elektronické cigarety nové generace
Kodad, Daniel ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce Elektronické cigarety nové generace je studium a porovnání dvou elektronických cigaret využívajících systém heated tobacco z hlediska emitovaných částic a jejich koncentrací. Předmětem experimentů byla elektronická cigareta I quit ordinary smoking (IQOS) a elektronické cigareta GLO. Pro účely této práce byla sestavena měřicí trať v aerosolové laboratoři FSI VUT, na které byly přístroji Aerosol Particle Sizer 3321 a TSI SMPS 3936 měřeny emitované částice výše uvedených elektronických cigaret.
Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic
Krátký, Štěpán ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných stylů kouření a jejich porovnáním z hlediska emitovaných částic. Aerosol vznikající při kouření představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Pro účely práce byla zkonstruována měřicí trať v Laboratoři výzkumu aerosolů na FSI VUT v Brně a provedeny experimenty simulující proces kouření. Výsledky měření podávají objektivní informace o složení vznikajícího aerosolu, který vstupuje do plic kuřáka. Existuje spousta mýtů o škodlivosti různých typů kouření. Cílem práce je uvést tyto informace na pravou míru a položit základ pro možný další výzkum v této oblasti.
Postoje aktivních kuřáků, pacientů ambulantních služeb, po prodělané cévní mozkové příhodě ke kouření
Horvátová, Tatiana ; Svěcená, Kateřina (vedoucí práce) ; Kulhánek, Adam (oponent)
Východiska: "Cévní mozková příhoda (CMP) je onemocnění mozku způsobené náhle vzniklou poruchou cévního zásobení" (Růžička, 2019, s. 213) a "v České republice každý rok postihne více než 50 000 osob" (Zámečník et al., 2019, s. 676). Kouření je jedním z nejčastějších ovlivnitelných rizikových faktorů jejího vzniku. Chemické látky v cigaretách se podílejí na rozvoji aterosklerózy a dalších patologií vedoucích k mrtvici a srdečním onemocněním (Kim et al., 2012). Výzkumy naznačují, že ani složitá životní událost, jako je prodělání cévní mozkové příhody u mnoha pacientů nevede k zanechání kouření. S tím může souviset studiemi prokázané nízké povědomí populace o tom, že kouření je rizikovým faktorem vzniku iktu i přes poměrně vysoké povědomí o negativních účincích cigaret obecně. Emoční vztah kuřáků ke kouření je silný a silná je také racionalizace kouření. Cíl: Cílem práce je zjistit postoje aktivních kuřáků po prodělané cévní mozkové příhodě ke kouření. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na problematiku cévní mozkové příhody, rizikových faktorů jejího vzniku a vysvětluje konativní, kognitivní a emotivní složku postojů. V praktické části jsou zjišťovány postoje aktivních kuřáků po prodělané cévní mozkové příhodě ke kouření. Metody: Metodami sběru dat pro...
Vliv reklamy a propagace alternativních tabákových a nikotinových výrobků na aktivní uživatele tabáku: dotazníkové šetření
Jirásková, Alžběta ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Zachová, Kateřina (oponent)
Východiska: V posledních několika letech se na českém trhu objevilo velké množství nikotinových produktů, které mají mimo jiné sloužit jako alternativy ke klasickým cigaretám. Tyto alternativy jsou často vizuálně velmi výrazné a atraktivní. Uživatelé je často vnímají jako méně zdravotně škodlivé a vhodné k substituci za klasické cigarety. Zároveň u těchto produktů není legislativa tak přísná jako u běžných cigaret, případně baleného tabáku. V současné době se mezi alespoň příležitostné kuřáky řadí přibližně čtvrtina populace České republiky, přičemž podstatná část v současnosti buď alternativní nikotinové produkty užívá nebo nad změnou formy užívání uvažuje. Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjištění, jak vnímají aktivní uživatelé tabáku nové alternativy na trhu, konkrétně ve smyslu zdravotní škodlivosti, marketingové prezentace a vzhledu. Dalším cílem je zejména zmapování preferencí ve volbě formy užívání a porovnání výše zmíněných alternativ s klasickými cigaretami. Metody: Data byla získána formou kvantitativního výzkumu. Ten byl realizován pomocí online dotazníkového šetření v rozhraní platformy Survio a distribuován v prostředí sociálních sítí. Respondenti byli shromažďováni pomocí sebenominace. Získaná data byla převedena do MS Excel a vyhodnocena pomocí metod deskriptivní statistiky....
Využití kognitivně-behaviorální terapie v odvykání kouření: přehled literatury
Brdičková, Naděžda ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
Východiska: Zanechání kouření je spojeno s významným zdravotním přínosem. Přehled literatury o účinnosti kognitivně-behaviorální terapie (KBT) v odvykání kouření by pomohl rozpoznat prokazatelně účinné intervence a umožnil informovanější rozhodování o způsobech léčby. Cíl: Cílem této teoretické přehledové práce je zmapovat účinnost KBT a jejích jednotlivých prvků v odvykání kouření pomocí nesystematické rešerše. Metody: V databázi PubMed bylo pomocí klíčových slov vyhledáno 272 review publikovaných v anglickém jazyce v posledních 10 letech. Ta byla selektována a doplněna o další články na celkový počet 108 zpracovaných článků. Výsledky: Účinnost KBT jako samostatné léčby i léčby zvyšující účinek farmakoterapie v odvykání kouření byla prokázána v rozsáhlých klinických studiích, a to jak v individuálním (RR proti minimální intervenci 1.57 (1.40 - 1.77)), tak ve skupinovém (RR proti svépomocnému programu 1.88 (1.52 - 2.33)) poradenství. Účinnost se zvyšovala s intenzitou terapie. Analýza účinnosti jednotlivých složek KBT ukázala signifikantně pozitivní efekt závazku, zpětné vazby k chování, společenské odměny, identity spojené se změněným chováním a finanční odměny. Signifikantně negativní dopad měly dvě techniky, informace o emočních důsledcích a přerámování lapsu. Nepodařilo se prokázat účinnost...
Postoje zdravotnického personálu ke kouření tabáku a odvykání kouření: dotazníkový výzkum
Krejčí, Veronika ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Jandáč, Tomáš (oponent)
Východiska: Nekuřácký personál a nekuřácké prostředí jsou předpokladem kvalitní zdravotní péče. Navzdory tomu je stále vysoká prevalence kouření mezi zdravotníky. Zdravotníci představují specifickou skupinu, která by měla být dostatečně informována o škodlivosti kouření. Aspektem, který posiluje motivaci ke kouření u zdravotníků, se zdá být náročnost práce ve zdravotnictví, která je spojena s vyšší mírou stresu. Součástí etické problematiky kouření je delegování svých pracovních povinností na jiné osoby a narušování kolegiality a vztahů v kolektivu obecně. Cíl práce: Zmapovat poměr kuřáků a nekuřáků ve vybraném vzorku nelékařských zdravotnických pracovníků. U kuřáků identifikovat jakou roli hraje cigareta v jejich pracovním dni a jak jsou subjektivně vnímány důsledky kouření v pracovní době. Zjistit míru motivace k zanechání kouření a povědomí o programu na podporu odvykání kouření nabízeného zaměstnavatelem. Zjistit, zda má kouření vliv na mezilidské vztahy na pracovišti. Metody: Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvantitativní sběr dat formou online dotazníkového šetření přes platformu Google Formuláře. Základní soubor výzkumu tvořili nelékařští zdravotničtí pracovníci ÚVN-VoFN Praha. Pro výběr souboru respondentů byla použitá nepravděpodobnostní metoda výběru, kriteriální výběr. Výzkumné šetření...
Kouření jako maladaptivní strategie u žen s nadváhou a obezitou
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Úvod: Kouření a obezita (nadváha) společně představují významný rizikový faktor pro řadu onemocnění. Zatím nebylo mnoho publikováno o vlivu redukce hmotnosti na kouření. Cíl: Cílem práce bylo na základě srovnání série kazuistik zmapovat nejvýznamnější rizikové faktory, které vedou ženy, kuřačky tabáku, s nadváhou a obezitou k maladaptivnímu chování. Parciálním cílem bylo zjistit, zda dodržování redukčního programu neovlivňuje počet vykouřených cigaret. Metody: Jedná se o sérii kazuistik, prospektivně sledovaných po dobu tří měsíců (prosinec 2022-březen 2023), ve které bylo sledováno 21 pacientek, kuřaček tabáku, podstupujících program snižování hmotnosti. Sledování vlivu redukce hmotnosti na počet vykouřených cigaret jsem bylo doplněno o strukturované rozhovory s respondentkami na téma nejvýznamnější rizikových faktorů vedoucích ke kouření. Výsledky byly vyhodnoceny metodou rapid assesment. Hledáním společných psychosociálních faktorů mezi jednotlivými případovými studiemi byly doplněné jednotlivé typy klientek. Soubor: Výzkumný soubor 21 žen kuřaček byl vybrán metodou prostého záměrného účelového výběru na základě dostupnosti a dobrovolnosti. Věkové složení výzkumného vzorku se pohybovalo od 18 do 66 let. Počáteční hmotnost žen kuřaček odpovídala parametrům nadváhy nebo obezity (BMI nad 25, nad...
Motivace k odvykání kouření u manuálních pracovníků: výzkum v průmyslové výrobě
Riegrová, Kateřina ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Kočvarová, Linda (oponent)
Východiska: Odvykání kouření je stále diskutovatelným tématem v adiktologických službách i v jiných kruzích odborné veřejnosti. Užívání tabákových výrobků se zkoumá jak u klientů adiktologických služeb, tak v obecné populaci. Mnohé studie, které se zabývají užíváním tabákových výrobků jsou zaměřeny na specifické skupiny v obecné populaci (např. těhotné ženy, Romy a osoby ve vězení). Pokud bychom se ale chtěli zaměřit na část populace v ČR, pro kterou je specifické, že pracuje v dělnických profesích, našly bychom velmi omezené množství zdrojů. Cíle: Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat motivaci k odvykání kouření u manuálních pracovníků, kteří pracují v průmyslové výrobě. Tento cíl byl mapován prostřednictvím otázek, které se zaměřovaly na motivační faktory, míru motivace k odvykání kouření, pokusy o odvykání kouření a důvody relapsu. Sekundárním cílem bylo ověřit zájem pracovníků ve výrobě o program podpory odvykání kouření ze strany zaměstnavatele. Hlavním záměrem bylo zjistit, zda by se zaměstnanci do programu zapojili v případě, že by jim byl nabídnut. S tímto sekundárním cílem souviselo i mapování využití odborných služeb zaměstnanci v případě, že by o nich byli informování. Metody: Výzkum byl kvantitativní a probíhal formou dotazníkového šetření. Ke sběru dat byl použit dotazník, který sestavil...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.