Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 296 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trest zákazu činnosti a jeho kontrola
Chovancová, Anna ; Šelleng, Dalibor (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Trest zákazu činnosti a jeho kontrola Abstrakt Tématem diplomové práce je trest zákazu činnosti a jeho kontrola. Cílem této práce je zanalyzovat trest zákazu činnosti a jeho kontrolu v české právní úpravě a zaměřit se na možné nedostatky a možnosti nápravy či jiné řešení. Práce je od začátku vedena na faktech s konkrétními příklady z judikatury pro vykreslení šíře tématu. Celá práce je rozčleněna na šest kapitol. V závěru shrnuji poznatky z celé práce a navrhuji možná řešení zjištěných nedostatků. První kapitola se věnuje tématu trestu obecně a člení se do pěti podkapitol. První podkapitola se zabývá historií trestu. Druhá podkapitola je věnována účelu trestu jako takovému. Třetí podkapitola řeší systém trestů v české právní úpravě a čtvrtá podkapitola se věnuje možnému třídění trestů. Poslední pátá podkapitola se zabývá pojmem alternativních trestů a vymezuje, co je alternativním trestem. S alternativními tresty je spojován výkon Probační a mediační služby ČR. Je to důležitá instituce, která přejímá roli v podobě dohledu, kontroly a prevence. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem trestu zákazu činnosti. Třetí nejobsáhlejší kapitola je věnována samotnému trestu zákazu činnosti. Dělí se na čtyři podkapitoly. První podkapitola řeší rozsah trestu zákazu činnosti, tedy okruh činností, které mohou být...
Státní dohled nad finanční činností
Vondráčková, Pavlína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Státní dohled nad finanční činností Téma disertační práce se týká dohledu nad finanční činností. Jedná se o téma velmi široké, aby se v rámci něj mohly zohlednit a prozkoumat veškeré finančně právní vztahy této oblasti. Disertační práce se zaměřila jednak na teoretickou problematiku, poukázala na to, které vztahy do této oblasti náleží, a speciálně se zaměřila na vybrané oblasti, v nichž si vytyčila nějakou otázku, které se blíže věnuje. V rámci teoretické roviny jsou zkoumány pojmy jako regulace, dozor, dohled, kontrola. Snahou bylo tyto pojmy teoreticky vymezit, zmapovat jejich četnost a významový charakter v oblasti finanční činnosti. Cílem disertační práce bylo zjistit, zdali je možné uvedené pojmy, které se používají jak v běžném, tak i v odborném životě promiscue, definičně vymezit pro oblast finančního práva. Bylo shledáno, že jde o velmi těžký, ne-li nemožný úkol, neboť jakákoli definice nemůže obsáhnout rozmanitost, četnost a stálý nárůst finančně právních vztahů. Blíže je věnována pozornost vnější kontrole vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť jde o důležitou problematiku, která je nedoceňována a velmi sporadicky je též publikována, což je nevyhovující a neodpovídající významu této supervizní kontroly. S ohledem na dlouhodobý zájem Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat veřejné...
Kontrola BOZP
Sahula, Michal ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Kontrola BOZP Tématem této diplomové práce je výkon kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem práce je analyzovat výkon této kontrolní činnosti a s tím spojená práva a povinnosti jednotlivých subjektů, které se na ní podílejí. Jedná se tedy o výkon kontrolní činnost ze strany zaměstnavatele a s ním souvisejících subjektů, zaměstnanců a jejich zástupců a kontrolní činnost správních orgánů se zaměřením na výkon kontroly orgány inspekce práce. Dále se práce zaměřuje na BOZP ve sportu a výkon kontroly v této oblasti. Diplomová práce je rozdělena na sedm kapitol. V úvodu je obecně uveden pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její kontrola. V první kapitole je popsán historický vývoj institutu BOZP a jeho kontroly v českých zemích. Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní právní prameny této oblasti na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Třetí kapitola se zabývá vnitřní kontrolou BOZP a je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na popis výkonu této činnosti a povinností s tím souvisejících zaměstnavatelem a s ním spojených subjektů, v druhé části jsou pak popsána oprávnění zaměstnanců a zástupců zaměstnanců v této oblasti. V čtvrté kapitole je popsán výkon kontrolní činnosti ze strany inspektorátů práce, práva a povinnosti jednotlivých inspektorů práce při...
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2022
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika vozidla Passat B6
JANOŠŤÁK, Pavel
Práce na téma diagnostika vozu Volkswagen Passat B6 z roku 2006 s motorem 2.0 TDI o výkonu 103 kW. Tato práce se zaměřuje na diagnostiku elektronických komponent a mechanických součástí vozidla a následné porovnání předepsaných hodnot s naměřenými.
Vytvoření manuálu pro kontrolu a evidenci bezpečnostních vazeb
Jašková, Věra
Instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů z důvodu zlepšení statických poměrů oslabených větví nebo defektních větvení je velmi důležitá a je jedním ze základních a velmi častých stabilizačních postupů u stromů. Životnost některých materiálů je však časově omezená, a tak je nezbytné bezpečnostní vazby kontrolovat a vyměňovat. V současnosti neexistuje žádný manuál nebo univerzální postup pro kontrolu a evidenci bezpečnostních vazeb. Absence kontroly bezpečnostních vazeb však může být do budoucna velmi nebezpečná a prasknutí bezpečnostní vazby na stromech, které rostou na velmi frekventovaných místech, může mít velmi nepříjemné následky.
Paralelní diagnostika u systému vstřikování paliva Common Rail u vybraného vozidla
ŘEHOUT, František
Práce na téma Paralelní diagnostika u systému vstřikování paliva Common Rail u vybraného vozidla se zabývá měřením a vyhodnocením oscilogramů, které jsou naměřeny na snímačích a akčních členech palivového systému. Cílem této diplomové práce je proto provést, zdokumentovat a popsat diagnostiku palivové soustavy uvedeného motorového vozidla s použitím měřidel a diagnostických přístrojů.
Protection of competition from the perspective of control of concentrations between competitors
Hora, Šimon ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Ochrana hospodářské soutěže z pohledu kontroly spojování soutěžitelů Abstrakt Jednou ze základních oblastí soutěžního práva je kontrola spojování soutěžitelů. Ochrana hospodářské soutěže, jako předmět soutěžního práva, vyžaduje posuzování spojování soutěžitelů a jejich povolování v případech, kdy se jedná o spojení, které mohou vyvolat strukturální změnu na trhu, která bude mít trvalý charakter. Práce se zabývá jednotlivými aspekty a instituty rozhodnými pro posuzování spojování soutěžitelů, ať už z pohledu českých nebo evropských právních předpisů. Úvahy a výklad o jednotlivých aspektech spojování soutěžitelů jsou podloženy rozhodovací praxí, zejména Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise. Účelem práce je podrobně představit instituty kontroly spojování soutěžitelů a podívat se na ně kritickým pohledem, aby bylo možné zodpovědět základní otázku položenou v úvodu práce, a tedy zda jsou stávající pravidla posuzování spojování soutěžitelů schopné efektivně chránit hospodářskou soutěž i v současné dynamické době. V jednotlivých kapitolách je nejprve prostor věnován všeobecnému představení hospodářské soutěže a jejího významu, jakož i soutěžního práva. V následujících kapitolách práce prochází systematicky jednotlivými stěžejními aspekty spojování soutěžitelů, jako je správné definování...
Využití controllingu v podniku
Jedlička, Jiří ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zavedení controllingu jako podpory systému řízení ve společnosti DIAM, s. r. o. Teoretická část definuje základní pojmy controllingu, jeho druhy, metody a popisuje vybrané controllingové nástroje. Analytická část se zabývá představením společnosti DIAM, s. r. o., přiblížením současného systému řízení, zhodnocení současné úrovně využívání controllingu a odhalení jeho podstatných nedostatků. Na základě provedených analýz je v projektové části navržen projekt zavedení controllingu do společnosti.
Využití controllingu v podniku
Vondráček, Radek ; Peňáz, Pavel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou controllingu v podniku a zaměřuje se především na operativní plánování a následnou kontrolu plánu. Je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány teoretické poznatky, potřebné pro další části práce. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu controllingu a zejména stavem finančního plánování v podniku a plánu pro rok 2021. Poslední návrhová část vychází z předchozích částí a jsou zde navrženy nápravná opatření a úpravy týkající se procesu plánování a následné kontroly plánu v podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 296 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.