Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 403 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Pluginy pro získávání informací o systému pro projekt BusyBox
Poláček, Marek ; Konečný, Filip (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací nástrojů pro získávání informací o operačním systému pro projekt Busybox. Diskutovány jsou souborové systémy sysfs a procfs v operačním systému Linux. Dále se práce zabývá tím, jak vytvářet co nejmenší programy v jazyce C. Také se věnuje struktuře programů iostat, mpstat a powertop. V rámci práce byly vytvořeny minimalistické implementace již existujících nástrojů, zejména z balíku sysstat, který obsahuje například utility iostat a mpstat.
Elektronická databáze knih
Janda, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a provozem elektronické databáze knih. Jsou zde popsány důvody tvorby takovéhoto systému, technologie použité k tvorbě aplikace a dále funkčnost a ovládání jednotlivých podčástí systému. Další části jsou zaměřeny na pozdější spuštění, problémy reálného provozu a získané zkušenosti z fungování této aplikace.
Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice
Šrut, Martin ; Petržela, Jiří (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce teoreticky popisuje elektrotepelnou analogii, vytvořením tepelného náhradního obvodu a teorie tvorby modelů diody a tranzistoru. Dalším krokem je teoretický postup návrhu obecného obvodu, teorie systému knihoven a netlistu v PSpice a popis, jakými způsoby lze vytvářet makroobvody. Vlastním řešením celé práce je vytvoření modelu rezistoru, diody a tranzistoru s vlastním ohřevem. Dále jsou zobrazeny výsledky simulací těchto modelů. Model tranzistoru je odzkoušen na koncovém stupni nízkofrekvenčního zesilovače společně s modelem chladiče.
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin ; Mikulík, Michal (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro dokumentaci stávajícího stavu budovy
Kuchařová, Hana ; Kuruc, Michal (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje tvorbu panelu úloh a s tím i spojenou tvorbu pracovní sady pro pasportizaci staveb podle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části v programu MicroStation CONNECT Edition. Práce obsahuje podrobné návody pro vytvoření nových knihoven uživatelských čar, buněk a souboru *.dgnlib. V rámci vytvoření pracovní sady bylo použito měřítko anotací. Pracovní sadu lze použít pro pořízení zjednodušené stavební dokumentace/pasport. Funkčnost pracovní sady Pasport byla ověřena na ukázkových výkresech půdorysu, svislého řezu a pohledu.
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Genderové rozdíly ve čtení u dětí
Martinů, Veronika ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem dětí ke knihám a ke čtení a především možnými rozdíly mezi dívkami a chlapci v přístupu ke čtení. Jejím cílem je zjistit, jaká je u dětí ve věku od deseti do šestnácti let čtenářská kultura. Práce si také klade za cíl zjistit, jaké, jestli vůbec nějaké, jsou rozdíly ve čtení mezi dívkami a chlapci. Toto bylo zjišťováno prostřednictvím kvantitativní metody, konkrétně se jedná o metodu dotazníkového šetření. Respondenty a respondentkami jsou děti a mládež navštěvující nižší gymnázia nebo druhý stupeň základní školy na různých místech po České republice, která byla vybírána náhodně. Stěžejními tématy práce jsou rozdíly ve frekvenci a oblíbenosti čtení, dále preference dětí a mládeže při výběru jednotlivých knih, vliv školy, rodiny a blízkého okolí respondentů a respondentek na jejich čtenářské zvyklosti. Práce odhaluje, jaké rozdíly panují ve čtení mezi dívkami a chlapci, a ukazuje, zdali dětská čtenářská kultura upadá nebo je tomu právě naopak.
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2021: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 403 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.