Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 488 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modernizace a transformace Tesco expres Brno Malinovského na 24/7 automatickou prodejnu
Davaakhuu, Žargalmaa
Davaakhuu, Ž. Modernizace a transformace Tesco Expres Brno Malinovského na 24/7 automatickou prodejnu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou in-store marketingu maloobchodní prodejny Tesco Expres Brno Malinovského. Hlavním cílem je zhodnocení možností a navrhnutí doporučení pro modernizaci a transformaci prodejny na hybridní re-žim za účelem zvýšení tržeb. Stanovených cílů je dosaženo na základně ben-chmarkingu, kvantitativního a kvalitativního výzkumu – dotazníkového šetření a osobních návštěv dvou prodejen doplněných hloubkovými nestrukturovanými rozhovory s vedením, se zaměstnanci a se zákazníky prodejny. Vzorek pro vyhod-nocení dotazníkového šetření tvoří 101 respondentů. Na základě vyhodnocení vý-zkumů byly prodejně navrženy doporučení včetně nového návrhu dispozičního řešení a uspořádání sortimentu.
Implementace koncepce Smart City ve vybraném regionu/obci
Vespalcová, Denisa
Bakalářská práce se zabývá implementací koncepce Smart City v Moravském Krumlově. Cílem práce je analyzovat úroveň implementace koncepce chytrých měst v Moravském Krumlově a na základě této analýzy navrhnout možnosti dalšího rozvoje. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé oblasti koncepce, pojmy, které k inteligentním městům neodmyslitelně patří, a téma implementace chytrých měst v České republice. Ve vlastní práci byla provedena analýza současné úrovně implementace projektů koncepce v Moravském Krumlově. Na základě výsledků byly navrženy možnosti dalšího rozvoje s ohledem na strategii rozvoje města.
Inovace a interakce: Vztahy mezi globálními produkčními sítěmi a regionálními inovačními systémy v Česku
Horák, Petr ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Ženka, Jan (oponent) ; Dvouletý, Ondřej (oponent)
- 5 - Abstrakt Cílem této disertační práce bylo rozšířit znalosti o vztazích mezi kvalitou regionálních inovačních systémů (RIS) a lokalizací firem v rámci globálních produkčních sítí (GPN) v Česku. Klíčovým aspektem bylo pochopení interakce mezi různě zapojenými firmami v GPN a jejich spoluprací ve výzkumu a vývoji. Práce se také zaměřila na rozdílné aspekty vedoucích firem v GPN podle jejich urbánní a rurální lokalizace. Vzhledem k významu kvality RIS pro inovační procesy byly prozkoumány efekty podpory VaV na konkurenceschopnost firem v kontextu regionálních účinků. Dále práce analyzuje vliv rozdílné inovační výkonnosti regionů na odliv znalostí prostřednictvím offshoringu patentů. Zjištění disertační práce rozšiřují porozumění interakcí mezi RIS a GPN, přispívají k širšímu poznání v oblasti ekonomické geografie a naznačují budoucí cesty výzkumu. Zaprvé se ukazuje, že propojenější podniky (s GPN) a subdodavatelé bez autonomie nejsou významně propojeny veřejně podpořenou spoluprací ve VaV v rámci RIS/NIS. Zadruhé, intenzivní zapojení do spolupráce ve VaV poskytuje odolnost vůči ekonomickým šokům. Zatřetí, vedoucí firmy v Česku se výrazně liší v závislosti na svém umístění, přičemž v urbánních a rurálních regionech vykazují odlišné charakteristiky. Začtvrté, regiony integrované periferie vykazují větší...
The Impact of Financial Development on Innovation: A Comparative Study of Central and Eastern European Countries and Western European Countries
Liu, Yuhan ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Mezinárodní magisterské studium ekonomie, státu a společnosti Yuhan Liu Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a západoevropských zemí. Magisterská práce Praha 2023 Bibliografická poznámka LIU, Yuhan. Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a zemí západní Evropy. Mateřská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí práce Mgr. ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. Abstrakt Tato práce využívá panelový soubor dat 40 evropských zemí z let 1995 až 2021 ke zkoumání dopadu finančního rozvoje na inovace. Vzhledem k heterogenitě těchto evropských zemí jsou rozděleny do dvou podskupin (země střední a východní Evropy a země západní Evropy), aby bylo možné provést srovnávací studii a zjistit, zda finanční rozvoj ovlivňuje inovace v obou skupinách zemí odlišně. Tento článek měří rozvoj finančního systému ze čtyř dimenzí, které se skládají z hloubky, dostupnosti, efektivity a stability, a vybírá dva ukazatele pro zachycení inovací, včetně inovačních vstupů a inovačních výstupů. Empirické výsledky ukazují, že v zemích střední a východní Evropy může zlepšení finanční hloubky, přístupu a efektivity významně přispět k...
The phenomenon of the new
Hodec, Markus E. ; Sepp, Hans Rainer (vedoucí práce) ; Stenger, Georg (oponent) ; Schmiedl-Neuburg, Hilmar (oponent)
Die vorliegende Arbeit am Phänomen des Neuen versteht sich als einleitender Aufbau der Kä- nologie. Damit verfolgt sie zwei Ziele. Einerseits handelt es sich um die Etablierung eines neuen philosophischen Begriffes und einer eigenständigen philosophischen Methode, der Känologie. Andererseits gilt der Hauptumfang dieser Untersuchung der erst beginnenden Problematisie- rung des Phänomens des Neuen. Um die systematische Betrachtung des Neuen vorzunehmen, ist die Arbeit in drei Abschnitte geteilt, die jeweils ein eigenes Teilergebnis hervorbringen. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Geschichte des Neuen. Exemplarisch Bezug nehmend auf die ontologische Opposition von Heraklit und Parmenides, weist das Neue sich als Phänomen aus, das präziser behandelt werden kann in Hinblick auf das Werden, anstatt in Hinblick das Sein. Der zweite Abschnitt widmet sich der Methode. Die känologische Methode stützt sich dabei einerseits auf die Dialektik, wie sie von Hegel formuliert und von Adorno weiterentwickelt wird. Anderseits bezieht Känologie Anleihen bei der Methode der Phänomenologie, namentlich der Husserlschen. Aus der gegenseitigen Ergänzung beider Pionierleistungen ergeben sich für die Känologie vier methodologische Hauptelemente: Erste Person Singular, Vom Datum zum Wesen, Das eingeschlossene Dritte und...
Využití metod vícekriteriálního hodnocení variant k výběru dodavatelů
MAŠKOVÁ, Terezie
Výběrová řízeni dodavatelů ve vybrané firmě pomocí vícekriteriálních hodnocení variant.
Zavedení a využití Business Intelligence v oddělení správy vpodniku
Bužková, Hana ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zavedením inovací ve vybraném oddělení ve společnosti pomocí Business Intelligence. Účelem je vytvoření reportů, které budou správně a efektivně podporovat manažery v jejich rozhodování. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou nutné k následnému zpracování vlastních návrhů. Také je v práci stručně představena vybraná společnost, shrnuta její analýza současného stavu a představeno zadání.
Ekonomické aspekty inovace v podniku
Suhareva, Elizaveta ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce “ Ekonomické aspekty inovace v podniku” je popsat procesní inovace a zavedení nových služeb v podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy o podniku, inovace a její efektivnost, a základní ukazatele finanční analýzy. Analytická část práce popisuje inovace vybrané společnosti a možnosti jejího financovaní. Výhody a nevýhody zavádění inovací v podnicích.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in the Company
Takácsová, Karolína ; Doskočil, Radek (oponent) ; Širáňová, Lenka (vedoucí práce)
The master's thesis is focused on the use of project management methods in a selected company. The aim is to create a project for the implementation of a new information system to support interviewing. The new system is intended to help eliminate deficiencies in data collection and transcription from telephone marketing research.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 488 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.