Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,499 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Konferenční systém pro Excel@FIT
Kobelka, Martin ; Szőke, Igor (oponent) ; Veigend, Petr (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je v teoretické části analyzovat vědeckou konferenci, a popsat problematiku pořádání vědecké konference. Dále zmapovat workflow několika konferencí pořádaných v informačních technologiích. Dále bylo třeba podrobně analyzovat konferenci Excel@FIT. V praktické části pro tuto konferenci navrhnout informační systém, a tento systém implementovat jako webovou aplikaci. Výsledná webová aplikace pro administraci konference je naprogramována za použití programovacích jazyků PHP a TypeScript. Klientská část je navržena jako jednostránková webová aplikace komunikující se serverovou částí za pomocí REST API. Aplikace umožňuje efektivní a bezproblémové vedení konference, psaní článků a jejich recenzování, a tvorbu exportů pro komise. Výsledkem je plně funkční a na datech minulých ročníků otestovaná aplikace, kterou lze v případě potřeby snadno rozšířit o novou funkcionalitu.
Modularizace informačního systému pro festival
Hanes, Ján ; Regéciová, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Práce studuje modularitu informačních systémů, jejich architekturu a princip vývoje modulů. Zaměřuje se hlavně na systém správy obsahu Drupal, který analyzuje v kontextu existujícího informačního systému pro správu lidských zdrojů festivalu Animefest. Navrhuje realizaci migrace existujícího systému na novou hlavní verzi systému Drupal, implementaci podpůrných modulů a nasazení nové verze systému do provozu. Druhá část názorně ilustruje vývoj modulu se zaměřením na gamifikaci a dále analyzuje tuto problematiku.
Use VBA as a Tool for the Creation of Supporting Business Applications
Märtzová, Alexandra ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses its goal on description and implementation of the information system application of the organisation financed by the state budget. After analysing the existing information system, change recommendations were proposed, that meet the norms, standards, and organisation requirements. Subsequently, the recommendations were implemented into application suggestion. The solution aim to automate data storage and search processes, transform related data into visual presentation, and thus reduce the length time of customer service.
Návrh databáze pro autoservis
Polák, Jakub ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit databázový systém pro efektivnější chod autoservisu. Hlavní částí práce je zpracování jak teoretického, tak i praktického návrhu databázového systému podle konkrétních požadavků firmy. Tvorba databázového systému bude pomocí dotazovacího jazyka sql v prostředí Microsoft SQL Server Management Studio. Po vypracování a odzkoušení je možné implementovat databázový systém do informačního systému v klasickém provozu.
Moduly informačního systému pro plánování rozvrhů
Stopková, Jana ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá plánováním rozvrhů pro výuku a zkoušky na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT). Jejím cílem je navrhnout způsob zrychlení modulů aktuálně používaných pro přípravu plánování a tyto moduly následně integrovat do jiné aplikace, která je na FIT používána pro plánování. První část práce se zabývá uvedením do problematiky plánování rozvrhů na FIT. V druhé části je popsán návrh aplikace a následná implementace zakončená testováním během skutečného plánování rozvrhů.
Informační systém výzkumné organizace
Veverka, Radek ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Předmětem práce je vývoj webového informačního systému k administrativnímu řízení výzkumných projektů v rámci infrastruktury CIISB. Mezi nejdůležitější funkce systému patří evidence žádostí o projekty, jejich ověřování, plná podpora emailové komunikace, řízení stavů projektů a správa dokumentů. Maximální automatizace administrativních procesů a neomezená rozšiřitelnost jsou stěžejními vlastnostmi systému. V implementaci převažuje programovací jazyk C# a související technologie s otevřeným kódem od společnosti Microsoft. Text práce provází čtenáře všemi fázemi základního vývojového cyklu softwaru vyjma nasazení a údržby.
Informační systém pro lékaře s mobilní aplikací pro pacienty
Vlasák, David ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem informačního systému pro lékaře a pacienty. Lékař využívá webovou aplikaci, která je implementována pomocí ASP.NET MVC. Pacient využívá aplikaci mobilní, která je napsána pomocí technologie Xamarin.Forms. Tato aplikace využívá pro registraci pacienta optické rozpoznávání znaků. Nejdůležitějšími funkcemi tohoto systému je správa pacientů, jejich objednávek a také možnost pacientů žádat o přeobjednání. Systém byl úspěšně navržen, implementován a otestován potenciálními uživateli.
Webové služby pro integraci BPMS dle standardu BPMN 2.0
Mihola, David ; Burget, Radek (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vybrat a implementovat vhodné BPMN bloky zajišťující integraci s okolními webovými systémy, výměnu zpráv mezi paralelně běžícími BPMN procesy a jejich synchronizaci. Pro realizaci cílů byl implementován informační systém dle návrhového vzoru MVC. Systém především umožňuje nahrávat BPMN modely, konfigurovat je a vytvářet z nich BPMN procesy, které lze v systému řídit a řešit. Synchronizaci BPMN procesů jednotlivých organizací, které využívají tento systém, a výměnu zpráv mezi nimi specifikují uživatelé v BPMN modelech bloky Message Event a Signal Event. Systém následně provádí takto namodelovanou synchronizaci a výměnu zpráv. Integrace systému s okolními systémy je zajištěna dotazováním se na jejich aplikační rozhraní, která systém umožňuje konfigurovat v GUI. Nakonfigurovaná API lze začlenit do BPMN modelů blokem Service Task a automatizovaně je volat se získanými daty v rámci interpretace BPMN procesů. Při implementaci systému byl také kladen velký důraz na správné členění kódu a zabezpečení.
Evidenční systém se šablonami
Šesták, Pavel ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce byla tvorba webového informačního systému, který slouží pro evidenci materiálů, dokumentů a generování výstupních dokumentů pro zákazníka. Aplikace byla rozdělena na klienta a server, kde server byl implementován pomocí C# ASP.NET Core 3.1 a klientská část pomocí frameworku React ve spojení s knihovnou Redux. Komunikace mezi klienty byla realizována pomocí websocketu knihovnou signalR. Serverová část aplikace byla následně testována automatickými testy. Klientská část byla testována podle diagramu případu užití. Při implementaci byl kladen důraz na využití generických tříd pro zjednodušení testovatelnosti a snazší možnosti rozšiřitelnosti celého systému. Informační systém je nasazen na firemním serveru v rámci IIS a testován na reálných uživatelích.
Modification Concept of the Company's Information System
Žabková, Sandra ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
The topic of my bachelor thesis is modification concept of the Spa Sliač information system. Via creating theoretical foundations, evaluating the current state and creating several analyses I came to deficiencies of the company’s information system. I focused on observed problems and I created a modification concept of the information system, which solves these deficiencies.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,499 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.