Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,512 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba datového modelu vybrané agendy ekonomického informačního systému podniku
SOUKUP, Josef
Cílem této diplomové práce je analýza vybrané agendy podniku a tvorba konceptuálního a fyzického datového modelu informačního systému pro tuto agendu na vybraném databázovém systému. V práci jsou popsány informační a databázové systémy včetně jejich vlastností. V práci jsou popsány metody a postupy při tvorbě datového modelu. Práce se zaměřuje na skladové hospodářství výrobního úseku zaměřeného na kamenné parapety. Práce se zaměřuje na zachycení reality z prostředí malé kamenické firmy z Jihočeského kraje do datového modelu. Na datovém modelu jsou použity metody a postupy pro zajištění konzistence a integrity dat. Dále je v práci testována funkčnost vytvořeného datového modelu na webové platformě bit.io podporující PostgreSQL.
Modernizace informačního portálu pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.
Šebek, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací informačního portálu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. Cílem bylo navrhnout a implementovat nový informačního portál, který bude splňovat všechny požadavky firmy. Teoretická část práce zahrnuje analýzu současného stavu a popis použitých technologií. Praktickou část tvoří návrh systému nové aplikace včetně UML diagramů a popis implementace jednotlivých částí systému. V závěru jsou diskutovány náměty na rozšíření aplikace a zhodnocení výsledků práce.
Uplatnění informačních technologií v obchodě
RYTÍŘ, Adam
Tato bakalářská práce se zabývá informačními technologiemi uplatňovanými v obchodě. Jejím cílem je rozebrat vybranou informační technologii ve vybrané obchodní jednotce a na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnout doporučení a změny této technologie. Teoretická část vysvětluje pojmy jako je informační technologie, informační systém, hardware, software a marketingový výzkum a dále popisuje konkrétní druhy informačních systémů a technologií. Největší část je věnována právě informačním systémům a technologiím, jelikož tyto dva pojmy jsou nejdůležitějšími k pochopení problematiky zadaného tématu. V praktické části je poté proveden výzkum týkající se technologie samoobslužných pokladen v obchodním řetězci Tesco. Na základě výsledků výzkumu jsou navržena různá doporučení a změny pro lepší efektivitu užívání samoobslužných pokladen. A větší uspokojení zákazníkových potřeb.
Vývoj zakázkového informačního systému pro firmu Kovovýroba Trefil s.r.o.
KOPEČNÝ, Jakub
Bakalářská práce se zabývá vývojem informačního systému pro konkrétní podnik, od prvotní analýzy až po jeho implementaci a údržbu. První část se zaobírá současným stavem podniku a jeho procesy. Získané teoretické poznatky jsou využity pro optimalizaci podnikových procesů a vývoj nového informačního systému, který tyto procesy podporuje. Druhá část práce je zaměřena na implementaci vyvinutého informačního systému do produktivního provozu podniku a jsou zhodnoceny přínosy zavedení.
Audit ERP systému SAP
LIŠKOVÁ, Markéta
Diplomová práce se zabývá auditem ERP systému SAP zasazeného do akademického prostředí. V první části práce jsou objasněny základní terminologické pojmy. Vymezen pojem audit a audit informačních systémů spolu s náležitostmi souvisejícími. Následně je definován pojem ERP a představena organizace SAP spolu s auditovaným produktem. V druhé části práce jsou otestovány kontrolní cíle, stanoveny s ohledem na cíl práce, uvedenou literaturu a za využití metodiky COBIT.
Optimalizace managementu firmy Sever Game Studio s.r.o.
ŠÍMOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce pojednává o návrzích na zlepšení současného stavu managementu softwarové firmy Sever Game Studio s.r.o. a jejich následné implementaci. Teoretická část popisuje základní pojmy z daného odvětví, seznamuje s principy a metodikami řízení organizace, organizačními strukturami, procesní analýzou, kulturou firmy a managementem rizik. Tyto znalosti jsou posléze v praktické části uplatněny ve zvolené společnosti a je vyhodnocena úspěšnost navržených změn. Získané znalosti je pak možné aplikovat v dalších společnostech.
Implementace podnikového informačního systému ve vybraném podniku
TVRZOVÁ, Lucie
Diplomová práce pojednává o ERP systémech a o jejich implementaci. Hlavním cílem práce je popis vybraných implementačních kroků a zhodnocení celého projektu implementace. Práce je rozdělena do dvou částí, první je teoretická část, která definuje ERP systémy, architekturu systémů, strategie zavádění a implementační metody. Druhá část práce pojednává o samotné implementaci systému BMD do vybraného podniku. Zprvu jsou charakterizovány společnosti, se kterými se spolupracovalo a následně produkt, který byl implementován. Zbytek práce se zabývá popisem jednotlivých kroků implementace, které v daném projektu nastaly. Na závěr je zhodnocen výsledek implementace na základě porovnávání stavů v obou zavedených systémech a přechod na ostrý režim užívání.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Bohovic, Samuel ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
This thesis focuses on analysing the needs and requirements for an information system to be used in a logistics support and shipping company. Furthermore it analyses currently available technologies for developing such and information system. And finally it proposes a potential design using discovered requirements and analysed technologies.
Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
Kulda, Lukáš ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení zásob v zemědělské společnosti. Výsledkem této práce je aplikace, která má za úkol zlepšit nedostatky společnosti právě v oblasti řízení zásob. První důležitou kapitolou jsou teoretická východiska, o které se práce opírá. Další hlavní kapitolou je analýza současné situace společnosti, na jejímž základě je odůvodněna potřeba změny. Hned poté následuje kapitola popisující zavedenou změnu, implementaci aplikace a její přínos pro společnost.
Výběr a implementace informačního systému
Podzemný, Matěj ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému na Střední Škole Odry. Cílem této práce je zanalyzovat aktuální stav školy a jejího systému a na základě těchto analýz a požadavků provést výběr a implementaci nového informačního systému. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, v druhé části jsou provedeny ony zmíněné analýzy následované samotným návrhem řešení. Součástí návrhového řešení je v závěru i finanční analýza a popsány přínosy tohoto řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,512 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.