Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,276 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plánování a vykazování práce v informačním systému KNOTIS
Fiedler, Karel ; Smrž, Pavel (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nového modulu pro plánování a vykazování práce v informačním systému KNOTIS a úprava dalších stránek související s tímto modulem. Nový modul bude oproti tomu původnímu podporovat plánování pro jednotlivé projekty a prioritizaci důležitých projektů jako bakalářská práce. Vyplácení odměn je rozšířeno o možnost si vypočítat částku dle platu a hodin a podporuje také předvyplnění platu nově vyplácené odměny. Pro plány práce lze nastavit maximální týdenní pracovní zátež dle období.
Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn
Straka, Václav ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému ve firmě, která se zabývá lokalizací. V práci jsou definovány teoretické pojmy nutné k porozumění oblasti informačního systému s ohledem na jeho strukturu a fungování. Je popsáno prostředí firmy společně s rozborem užívaného informačního systému. Z informací získaných z analýz a dotazníku jsou identifikovány rizikové oblasti systému. Nalezená rizika jsou ošetřena na základě závažnosti navržením změn a následně ekonomicky zhodnocena
Studijní oddělení v informačním systému
Witassek, Pavel ; Musil, Rudolf (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro elektronizaci studijního oddělení v rámci IS VUT, které bude univerzální pro všechny fakulty. Práce se zabývá elektronizací řízení se studenty. Výsledná implementace řízení se skládá z několika částí, první část je modul nastavení řízení, ve kterém se definují jednotlivá řízení a jejich nastavení a druhým modulem je administrace řízení první instance.
Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie
Tesařová, Alena ; List, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro zaměstnance VUT v Brně. Výsledná aplikace je psaná pro platformy Android a iOS v jazyku React Native. Jejím cílem je ulehčení každodenních činností zaměstnance, které vede k zefektivněni práce a snížení administrativy. Teoretická část se věnuje výběru nejdůležitějších modulů z informačního systému na základě statistických dat a dotazníků. Realizační část obsahuje návrh uživatelského rozhraní vybraných modulů a popis implementace aplikace. Výsledná aplikace byla otestována skupinou zaměstnanců a získala velmi dobré slovní hodnocení.
Komplexní on-line tréninkový deník
Kamenský, Zdeněk ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posléze vytvořit on-line tréninkový deník pro sportovce. Nejprve proběhlo ujasnění některých klíčových pojmů týkajících se daného tématu včetně celé oblasti dolování dat a jeho využití. Poté bylo nutné zanalyzovat stávající řešení na poli sportovních aplikací, zvážit požadavky potenciálních uživatelů a v neposlední řadě celý systém navrhnout, implementovat a otestovat. Pro analýzu sportovních dat a záznamů aktivit určenou jak pro jednotlivé atlety, tak pro jejich trenéry na úrovni týmů byly použity nejrůznější metody dolování dat.
Informační systém pro správu vizualizací geografických dat
Grossmann, Jan ; Rusňák, Vít (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit informační systém pro správu vizualizací geografických dat. Hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům tvorbu vizualizací z jejich vlastních geografických dat, které mohou buď nahrát do systému pomocí souborů, nebo získat připojením jejich vlastní databáze. Uživatelská databáze poslouží jako zdroj dat a bude schopna reflektovat změny v reálném čase. Výsledkem práce bude nový informační systém, který poslouží jako styčný bod mezi uživateli, geografickými daty a vizualizacemi těchto dat.
Informační systém pro plánování rozvrhů
Kuchynka, Marek ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá plánováním rozvrhů výuky a zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jejím cílem je navrhnout a vytvořit nový webový informační systém, který bude pomáhat s vytvářením nových rozvrhů a umožní do procesu plánování zapojit také studenty. Aplikace bude vytvořena na míru požadavkům fakulty, jejichž detailní analýza tvoří první část této práce. Druhá část se podrobně zabývá návrhem, implementací a testováním výsledné aplikace, která byla již využita při plánování skutečných rozvrhů.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ondrák, Filip ; Koch, Miloš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mého zkoumání bakalářské práce je analýza a návrh změn informačního systému pro maloobchodní společnost, jejichž změny budou sloužit k lepší efektivitě práce a změně funkcí. Práce se soustředí na analýzu současného stavu z pohledu softwaru i hardwaru. Poté následuje samotný návrh změn pro informační systém a jeho hardware, který dopomůže ke zlepšení procesů ve firmě a zvýšení produktivity práce.
Návrh dílčí části informačního systému pro podporu manažerských úloh
Mašlej, Jan ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu dílčí časti informačního systému, který pomůže manažerům zefektivnit zákaznický servis a přehled ve firmě POTES s.r.o. V analytické části se zabývá současným stavem společnosti a jejich procesů. Pomocí datového a funkčního modelování nás seznámí s tvorbou kostry systému a následně popíše technologie, které budou využity pro samotný vývoj aplikace.
Návrh informačního systému pro evidenci videozáznamů
Psota, Jiří ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému ve webovém prostředí. Výsledkem je funkční celek, který nabízí širší možnosti při evidování videosouborů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,276 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.